Slovníček fráz

sk Dvojité spojky   »   ta இரட்டை இணைப்பிகள்

98 [deväťdesiatosem]

Dvojité spojky

Dvojité spojky

98 [தொண்ணூற்று எட்டு]

98 [Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

இரட்டை இணைப்பிகள்

[iraṭṭai iṇaippikaḷ]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina tamilčina Prehrať Viac
Cesta bola síce pekná, ale príliš namáhavá. ப-ர----- ---ற-- இருந----,----ல-ம--மிக-ும்-க-ைப்---்--வதாக இர---தத-. பி____ ந___ இ_____ ஆ___ மி___ க________ இ_____ ப-ர-ா-ம- ந-்-ா- இ-ு-்-த-, ஆ-ா-ு-் ம-க-ு-் க-ை-்-ூ-்-ு-த-க இ-ு-்-த-. ------------------------------------------------------------------- பிரயாணம் நன்றாக இருந்தது, ஆனாலும் மிகவும் களைப்பூட்டுவதாக இருந்தது. 0
pi----ṇ-m-naṉṟ-k- i---t-tu, āṉā--m-m---vum---ḷ----ū-ṭ--a-āka -r-nt---. p________ n______ i________ ā_____ m______ k________________ i________ p-r-y-ṇ-m n-ṉ-ā-a i-u-t-t-, ā-ā-u- m-k-v-m k-ḷ-i-p-ṭ-u-a-ā-a i-u-t-t-. ---------------------------------------------------------------------- pirayāṇam naṉṟāka iruntatu, āṉālum mikavum kaḷaippūṭṭuvatāka iruntatu.
Vlak bol síce presný, ale príliš plný. ரயில- வ--ட- ச-ய---ி---ு -----வ--்டது, -ன-ல்-மிகவு-- க-ட-டம். ர__ வ__ ச______ வ_______ ஆ__ மி___ கூ____ ர-ி-் வ-்-ி ச-ய-்-ி-்-ு வ-்-ு-ி-்-த-, ஆ-ா-் ம-க-ு-் க-ட-ட-்- ------------------------------------------------------------ ரயில் வண்டி சமயத்திற்கு வந்துவிட்டது, ஆனால் மிகவும் கூட்டம். 0
R---l--a-ṭ- ---a--t-i-k- van-uv----tu- -ṉā- mikav-m -----m. R____ v____ c___________ v____________ ā___ m______ k______ R-y-l v-ṇ-i c-m-y-t-i-k- v-n-u-i-ṭ-t-, ā-ā- m-k-v-m k-ṭ-a-. ----------------------------------------------------------- Rayil vaṇṭi camayattiṟku vantuviṭṭatu, āṉāl mikavum kūṭṭam.
Hotel bol pohodlný, ale pridrahý. த-்--ம- வ--ு-ி--ச--யாக-இ-ு----ு, ஆன-ல--்-மி-வ--- வி---உ-ர்--த-ு. த___ வி__ வ____ இ_____ ஆ___ மி___ வி_ உ______ த-்-ு-் வ-ட-த- வ-த-ய-க இ-ு-்-த-, ஆ-ா-ு-் ம-க-ு-் வ-ல- உ-ர-ந-த-ு- ---------------------------------------------------------------- தங்கும் விடுதி வசதியாக இருந்தது, ஆனாலும் மிகவும் விலை உயர்ந்தது. 0
T---u--vi-uti-v-----yā-a iru--atu- -ṉ-lum --kav-- v--a- uyar-ta--. T_____ v_____ v_________ i________ ā_____ m______ v____ u_________ T-ṅ-u- v-ṭ-t- v-c-t-y-k- i-u-t-t-, ā-ā-u- m-k-v-m v-l-i u-a-n-a-u- ------------------------------------------------------------------ Taṅkum viṭuti vacatiyāka iruntatu, āṉālum mikavum vilai uyarntatu.
Buď pôjde autobusom, alebo vlakom. அ--் -ேருந்-ி----ல-ல-ு ர-ில் ---டிய-ல--ச-ல-வா--. அ__ பே____ அ___ ர__ வ____ செ____ அ-ன- ப-ர-ந-த-ல- அ-்-த- ர-ி-் வ-்-ி-ி-் ச-ல-வ-ன-. ------------------------------------------------ அவன் பேருந்தில் அல்லது ரயில் வண்டியில் செல்வான். 0
A--ṉ pēru--i-------u ---il-vaṇṭ-y-- ---v-ṉ. A___ p_______ a_____ r____ v_______ c______ A-a- p-r-n-i- a-l-t- r-y-l v-ṇ-i-i- c-l-ā-. ------------------------------------------- Avaṉ pēruntil allatu rayil vaṇṭiyil celvāṉ.
Buď príde dnes večer, alebo zajtra ráno. அ--- -ன்-- மா-- -----ு நாளைக்----- வர-வா-். அ__ இ__ மா_ அ___ நா__ கா_ வ____ அ-ன- இ-்-ு ம-ல- அ-்-த- ந-ள-க- க-ல- வ-ு-ா-்- ------------------------------------------- அவன் இன்று மாலை அல்லது நாளைக் காலை வருவான். 0
Avaṉ iṉṟ--māl-- -ll--u--āḷ-i- -āla------v--. A___ i___ m____ a_____ n_____ k____ v_______ A-a- i-ṟ- m-l-i a-l-t- n-ḷ-i- k-l-i v-r-v-ṉ- -------------------------------------------- Avaṉ iṉṟu mālai allatu nāḷaik kālai varuvāṉ.
Buď bude bývať u nás, alebo v hoteli. அ-ன்-ஒர--ம--- நம்--ட-- ---கு-ா---அல-லது வ--ு-ியில்--ங-க--ான். அ__ ஒ_____ ந____ த____ அ___ வி____ த_____ அ-ன- ஒ-ு-ம-ம- ந-்-ு-ன- த-்-ு-ா-் அ-்-த- வ-ட-த-ய-ல- த-்-ு-ா-்- ------------------------------------------------------------- அவன் ஒருசமயம் நம்முடன் தங்குவான் அல்லது விடுதியில் தங்குவான். 0
Av---orucama--- n-------ṉ -aṅ--vā---lla-- v-------l---ṅ--vā-. A___ o_________ n________ t_______ a_____ v________ t________ A-a- o-u-a-a-a- n-m-m-ṭ-ṉ t-ṅ-u-ā- a-l-t- v-ṭ-t-y-l t-ṅ-u-ā-. ------------------------------------------------------------- Avaṉ orucamayam nam'muṭaṉ taṅkuvāṉ allatu viṭutiyil taṅkuvāṉ.
Hovorí nielen po španielsky, ale aj po anglicky. அவள--ஸ்ப---ஷ- மற-றும்-ஆங்-ி--்------ட- மொ-ி-----ம் ப--ுகி-ாள். அ__ ஸ்___ ம___ ஆ_____ இ___ மொ_____ பே_____ அ-ள- ஸ-ப-ன-ஷ- ம-்-ு-் ஆ-்-ி-ம-, இ-ண-ட- ம-ழ-க-ை-ு-் ப-ச-க-ற-ள-. -------------------------------------------------------------- அவள் ஸ்பானிஷ் மற்றும் ஆங்கிலம், இரண்டு மொழிகளையும் பேசுகிறாள். 0
Av-ḷ s----ṣ ma-ṟ---ā-kilam--ir-ṇ-u mo-ik-ḷ-iy-m-p-cuk-ṟ-ḷ. A___ s_____ m_____ ā_______ i_____ m___________ p_________ A-a- s-ā-i- m-ṟ-u- ā-k-l-m- i-a-ṭ- m-ḻ-k-ḷ-i-u- p-c-k-ṟ-ḷ- ---------------------------------------------------------- Avaḷ spāṉiṣ maṟṟum āṅkilam, iraṇṭu moḻikaḷaiyum pēcukiṟāḷ.
Bývala nielen v Madride, ale aj v Londýne. அவள--மா-்ர--- --்-----ல-்ட-், -----ு -டத-த-லு-் --ி-்திர-க்-----். அ__ மா___ ம___ ல____ இ___ இ_____ வ_________ அ-ள- ம-ட-ர-ட- ம-்-ு-் ல-்-ன-, இ-ண-ட- இ-த-த-ல-ம- வ-ி-்-ி-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------------ அவள் மாட்ரிட் மற்றும் லண்டன், இரண்டு இடத்திலும் வசித்திருக்கிறாள். 0
A--- --ṭ--ṭ----ṟu----ṇṭa-, ----ṭu iṭa-t-lu- ---i-tirukki-ā-. A___ m_____ m_____ l______ i_____ i________ v_______________ A-a- m-ṭ-i- m-ṟ-u- l-ṇ-a-, i-a-ṭ- i-a-t-l-m v-c-t-i-u-k-ṟ-ḷ- ------------------------------------------------------------ Avaḷ māṭriṭ maṟṟum laṇṭaṉ, iraṇṭu iṭattilum vacittirukkiṟāḷ.
Nepozná len Španielsko, ale aj Anglicko. அ-ள--ஸ-----ன்-மற்-ும- -ங-க----்து, இர-்டு இட--ம்---ி-ாள-. அ__ ஸ்___ ம___ இ______ இ___ இ___ அ____ அ-ள- ஸ-ப-ய-ன- ம-்-ு-் இ-்-ி-ா-்-ு- இ-ண-ட- இ-ம-ம- அ-ி-ா-்- --------------------------------------------------------- அவள் ஸ்பெயின் மற்றும் இங்கிலாந்து, இரண்டு இடமும் அறிவாள். 0
Avaḷ s---iṉ--a-ṟum-iṅ--l--t-,--raṇṭ---ṭa-um -ṟivā-. A___ s_____ m_____ i_________ i_____ i_____ a______ A-a- s-e-i- m-ṟ-u- i-k-l-n-u- i-a-ṭ- i-a-u- a-i-ā-. --------------------------------------------------- Avaḷ speyiṉ maṟṟum iṅkilāntu, iraṇṭu iṭamum aṟivāḷ.
Je nielen hlúpy, ale aj lenivý. அவன் -ுட-டா-் ----ு-- அல--- -ோ--பேறி-ு-----ட. அ__ மு___ ம___ அ___ சோ_____ கூ__ அ-ன- ம-ட-ட-ள- ம-்-ு-் அ-்-, ச-ம-ப-ற-ய-ம- க-ட- --------------------------------------------- அவன் முட்டாள் மட்டும் அல்ல, சோம்பேறியும் கூட. 0
A--- --ṭṭ-- m-ṭṭ-m-al-a- --m--ṟ-yu- -ū-a. A___ m_____ m_____ a____ c_________ k____ A-a- m-ṭ-ā- m-ṭ-u- a-l-, c-m-ē-i-u- k-ṭ-. ----------------------------------------- Avaṉ muṭṭāḷ maṭṭum alla, cōmpēṟiyum kūṭa.
Je nielen pekná, ale aj inteligentná. அவள- மிக--ம--அழக----்ட-ம் -ல்---ப-த-த-சா----ம-----. அ__ மி___ அ__ ம___ அ___ பு______ கூ__ அ-ள- ம-க-ு-் அ-க- ம-்-ு-் அ-்-, ப-த-த-ச-ல-ய-ம- க-ட- --------------------------------------------------- அவள் மிகவும் அழகு மட்டும் அல்ல, புத்திசாலியும் கூட. 0
A-aḷ --k---m -ḻa-- m---um-a---- pu---cā---um--ūṭa. A___ m______ a____ m_____ a____ p___________ k____ A-a- m-k-v-m a-a-u m-ṭ-u- a-l-, p-t-i-ā-i-u- k-ṭ-. -------------------------------------------------- Avaḷ mikavum aḻaku maṭṭum alla, putticāliyum kūṭa.
Nehovorí len po nemecky, ale aj po francúzsky. அ--் --ர்-ன் -ொ-ி-மட--ு-----்-,-ப்ரெ---- ---- கூட-பே---ா-். அ__ ஜெ___ மொ_ ம___ அ________ மொ_ கூ_ பே____ அ-ள- ஜ-ர-ம-் ம-ழ- ம-்-ு-் அ-்-,-ப-ர-ஞ-ச- ம-ழ- க-ட ப-ச-வ-ள-. ----------------------------------------------------------- அவள் ஜெர்மன் மொழி மட்டும் அல்ல,ஃப்ரெஞ்சு மொழி கூட பேசுவாள். 0
Av-- --r--ṉ---ḻ--m--ṭ-- alla,ḥ-reñ-u-m-ḻi-k--a--ē--v--. A___ j_____ m___ m_____ a___________ m___ k___ p_______ A-a- j-r-a- m-ḻ- m-ṭ-u- a-l-,-p-e-c- m-ḻ- k-ṭ- p-c-v-ḷ- ------------------------------------------------------- Avaḷ jermaṉ moḻi maṭṭum alla,ḥpreñcu moḻi kūṭa pēcuvāḷ.
Neviem hrať ani na klavíri, ani na gitare. எ--்கு பிய-ன- -ல்-த--க-ட----இ-ண்ட-மே ---ி-்கத- த-ர-யா--. எ___ பி__ அ___ கி__ இ____ வா____ தெ____ எ-க-க- ப-ய-ன- அ-்-த- க-ட-ர- இ-ண-ட-ம- வ-ச-க-க-் த-ர-ய-த-. -------------------------------------------------------- எனக்கு பியானோ அல்லது கிடார் இரண்டுமே வாசிக்கத் தெரியாது. 0
E-a-------ā----l-at---iṭā- iraṇṭ--ē------ka----riyāt-. E_____ p_____ a_____ k____ i_______ v_______ t________ E-a-k- p-y-ṉ- a-l-t- k-ṭ-r i-a-ṭ-m- v-c-k-a- t-r-y-t-. ------------------------------------------------------ Eṉakku piyāṉō allatu kiṭār iraṇṭumē vācikkat teriyātu.
Neviem tancovať ani valčík, ani sambu. என-்கு --ல்-்-் ----்--ல்-து -ாம--ா -ட-ம--இ-ண்--மே--ட-்-தெர-யா-ு. எ___ வா___ ந___ அ___ ஸா__ ந___ இ____ ஆ__ தெ____ எ-க-க- வ-ல-ட-ஸ- ந-ன-் அ-்-த- ஸ-ம-ப- ந-ன-் இ-ண-ட-ம- ஆ-த- த-ர-ய-த-. ----------------------------------------------------------------- எனக்கு வால்ட்ஸ் நடனம் அல்லது ஸாம்பா நடனம் இரண்டுமே ஆடத் தெரியாது. 0
E--kk--v-l-s-naṭaṉam --------ām-ā-n-ṭa------aṇ-umē--ṭ-t--er-yā-u. E_____ v____ n______ a_____ s____ n______ i_______ ā___ t________ E-a-k- v-l-s n-ṭ-ṉ-m a-l-t- s-m-ā n-ṭ-ṉ-m i-a-ṭ-m- ā-a- t-r-y-t-. ----------------------------------------------------------------- Eṉakku vālṭs naṭaṉam allatu sāmpā naṭaṉam iraṇṭumē āṭat teriyātu.
Nemám rád ani operu, ani balet. எ-க்---இசை --டக-----்----ப----ந-னம் இர---ும- பி-ிக-காத-. எ___ இ_ நா___ அ___ பா_ ந___ இ____ பி_____ எ-க-க- இ-ை ந-ட-ம- அ-்-த- ப-ல- ந-ன-் இ-ண-ட-ம- ப-ட-க-க-த-. -------------------------------------------------------- எனக்கு இசை நாடகம் அல்லது பாலே நடனம் இரண்டுமே பிடிக்காது. 0
E-a--u---a- nā--k-m a-la---pā-- naṭa--m -r-ṇ-u-- ------āt-. E_____ i___ n______ a_____ p___ n______ i_______ p_________ E-a-k- i-a- n-ṭ-k-m a-l-t- p-l- n-ṭ-ṉ-m i-a-ṭ-m- p-ṭ-k-ā-u- ----------------------------------------------------------- Eṉakku icai nāṭakam allatu pālē naṭaṉam iraṇṭumē piṭikkātu.
Čím rýchlejšie budeš pracovať, tým skôr budeš hotový. நீ----வ--- -ே-மாக--ே-- ச-ய-க----ோ------ள-- ----க-ரம் மு-ித்த----ுவா-். நீ எ____ வே___ வே_ செ_____ அ____ சீ____ மு________ ந- எ-்-ள-ு வ-க-ா- வ-ல- ச-ய-க-ற-ய-, அ-்-ள-ு ச-க-க-ர-் ம-ட-த-த-வ-ட-வ-ய-. ---------------------------------------------------------------------- நீ எவ்வளவு வேகமாக வேலை செய்கிறாயோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் முடித்துவிடுவாய். 0
Nī ---aḷ-vu --k---k--v-la- c-y--ṟā-ō, a-vaḷ-vu cī-ki--m -uṭi-t-v-ṭuv-y. N_ e_______ v_______ v____ c_________ a_______ c_______ m______________ N- e-v-ḷ-v- v-k-m-k- v-l-i c-y-i-ā-ō- a-v-ḷ-v- c-k-i-a- m-ṭ-t-u-i-u-ā-. ----------------------------------------------------------------------- Nī evvaḷavu vēkamāka vēlai ceykiṟāyō, avvaḷavu cīkkiram muṭittuviṭuvāy.
Čím skôr prídeš, tým skôr môžeš ísť. எ-்வ----ம---ன--- -ீ -----றா-ோ,--வ்வ-வ- --ன---ாக -----ர-ம---ப்-ப--லாம-. எ____ மு____ நீ வ_____ அ____ மு____ நீ தி____ போ____ எ-்-ள-ு ம-ன-ன-ா- ந- வ-ு-ி-ா-ோ- அ-்-ள-ு ம-ன-ன-ா- ந- த-ர-ம-ப-ப- ப-க-ா-்- ---------------------------------------------------------------------- எவ்வளவு முன்னதாக நீ வருகிறாயோ, அவ்வளவு முன்னதாக நீ திரும்பிப் போகலாம். 0
Evv---vu -uṉṉ--āk--n- --ruk--āy-, avvaḷavu -uṉṉa-āka--ī t-r--p-p p--al--. E_______ m________ n_ v__________ a_______ m________ n_ t_______ p_______ E-v-ḷ-v- m-ṉ-a-ā-a n- v-r-k-ṟ-y-, a-v-ḷ-v- m-ṉ-a-ā-a n- t-r-m-i- p-k-l-m- ------------------------------------------------------------------------- Evvaḷavu muṉṉatāka nī varukiṟāyō, avvaḷavu muṉṉatāka nī tirumpip pōkalām.
Čím je človek starší, tým je pohodlnejší. ஒ--வ-ுக்-ு-வ---க--- அவ்---ு-்-ு-அவ்-ளவ---ி---்த--ம---க--ாக-ஆக---ன். ஒ_____ வ___ ஆ_ அ______ அ____ தி___ மி_____ ஆ____ ஒ-ு-ன-க-க- வ-த-க ஆ- அ-்-ள-ு-்-ு அ-்-ள-ு த-ர-ப-த- ம-க-க-ன-க ஆ-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------------- ஒருவனுக்கு வயதாக ஆக அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு திருப்தி மிக்கவனாக ஆகிறான். 0
O--v-ṉ-k-u -a-a-ā---ā----vva--vukku av--ḷav---i---t- m-----aṉā-a-āk----. O_________ v_______ ā__ a__________ a_______ t______ m__________ ā______ O-u-a-u-k- v-y-t-k- ā-a a-v-ḷ-v-k-u a-v-ḷ-v- t-r-p-i m-k-a-a-ā-a ā-i-ā-. ------------------------------------------------------------------------ Oruvaṉukku vayatāka āka avvaḷavukku avvaḷavu tirupti mikkavaṉāka ākiṟāṉ.

Učenie jazykov na internete

Čoraz viac ľudí sa učí cudzie jazyky. A čoraz viac ľudí k tomu používa internet! Učenie online je iné ako klasický jazykový kurz. A má mnoho výhod! Užívatelia sa sami rozhodnú, kedy sa chcú učiť. Môžu si tiež zvoliť, čo sa chcú učiť. A sami si určia, koľko sa toho chcú za deň naučiť. Užívateľ by sa pri online učení mal učiť intuitívne. To znamená, že by sa mal nový jazyk učiť veľmi prirodzene. Tak, ako sa učil jazyky ako dieťa alebo na dovolenke. Preto sa používatelia učia pomocou simulovaných situácií. Zažívajú rôzne veci na rôznych miestach. Musia byť pritom sami aktívni. U niektorých programov potrebujete slúchadlá a mikrofón. S ich pomocou potom môžete hovoriť s rodenými hovorcami. Je tiež možné nechať si analyzovať výslovnosť. Môžete sa teda stále zlepšovať. Môžete si písať s ďalšími užívateľmi na sieťach. Internet tiež umožňuje učenie na cestách. S digitálnou technológiou si so sebou môžete vziať jazyk kamkoľvek. Online kurzy nie sú o nič horšie ako tie klasické. Keď sú programy dobre vymyslené, môžu byť veľmi efektívne. Je však dôležité, aby online kurz nebol príliš pestrý. Príliš veľa animácií Vás môže od vyučovacej látky odlákať. Mozog musí spracovať každý jednotlivý podnet. Pamäť sa tak môže rýchlo zahltiť. Preto je niekedy lepšie učiť sa potichu s knihou. Kto skĺbi nové metódy so starými, dosiahne iste čoskoro pokrok ...