சொற்றொடர் புத்தகம்

எண் வரிசை முறைப்பெயர்   »   Ordinal numbers

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

61 [алтымыш бир]

61 [алтымыш бир]

+

Ordinal numbers

[Иреттик сандар]

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் கிர்கீஸ் ஒலி மேலும்
முதல்மாதம் ஜனவரி. Би----- а- - я-----. Биринчи ай - январь. 0
Ир----- с----р Иреттик сандар
+
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. Эк---- а- - ф------. Экинчи ай - февраль. 0
Би----- а- - я-----. Биринчи ай - январь.
+
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். Үч---- а- - м---. Үчүнчү ай - март. 0
Би----- а- - я-----. Биринчи ай - январь.
+
     
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். Тө------ а- - а-----. Төртүнчү ай - апрель. 0
Эк---- а- - ф------. Экинчи ай - февраль.
+
ஐந்தாவது மாதம் மே. Бе----- а- - м--. Бешинчи ай - май. 0
Эк---- а- - ф------. Экинчи ай - февраль.
+
ஆறாவது மாதம் ஜூன். Ал----- а- - и---. Алтынчы ай - июнь. 0
Үч---- а- - м---. Үчүнчү ай - март.
+
     
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Ал-- а- - ж---- ж--. Алты ай - жарым жыл. 0
Үч---- а- - м---. Үчүнчү ай - март.
+
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ян----- ф------- м---, январь, февраль, март, 0
Тө------ а- - а-----. Төртүнчү ай - апрель.
+
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். ап----- м-- ж--- и---. апрель, май жана июнь. 0
Тө------ а- - а-----. Төртүнчү ай - апрель.
+
     
ஏழாவது மாதம் ஜுலை Же----- а- - и---. Жетинчи ай - июль. 0
Бе----- а- - м--. Бешинчи ай - май.
+
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் Се------- а- - а-----. Сегизинчи ай - август. 0
Бе----- а- - м--. Бешинчи ай - май.
+
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். То------- а- - с-------. Тогузунчу ай - сентябрь. 0
Ал----- а- - и---. Алтынчы ай - июнь.
+
     
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. Он---- а- - о------. Онунчу ай - октябрь. 0
Ал----- а- - и---. Алтынчы ай - июнь.
+
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். Он б------ а- - н-----. Он биринчи ай - ноябрь. 0
Ал-- а- - ж---- ж--. Алты ай - жарым жыл.
+
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். Он э----- а- - д------. Он экинчи ай - декабрь. 0
Ал-- а- - ж---- ж--. Алты ай - жарым жыл.
+
     
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். Он э-- а- - б-- ж--. Он эки ай - бир жыл. 0
ян----- ф------- м---, январь, февраль, март,
+
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், ию--- а------ с------ь июль, август, сентябрь 0
ян----- ф------- м---, январь, февраль, март,
+
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ок------ н----- ж--- д------. октябрь, ноябрь жана декабрь. 0
ап----- м-- ж--- и---. апрель, май жана июнь.
+