Phrasebook

en Subordinate clauses: that 2   »   th อนุประโยค รองลงมาที่ 2

92 [ninety-two]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [เก้าสิบสอง]

gâo-sìp-sǎwng

อนุประโยค รองลงมาที่ 2

[à-nóop-rá-yôk-rawng-long-ma-têe]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I’m angry that you snore. ผม-/-ด-ฉ-น โ--------ุณ --น-รน ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ นอนกรน ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ น-น-ร- ----------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ นอนกรน 0
po-m-di---h-̌--m---hǒ---êe-k--n-nawn--r-n po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-nawn-gron p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-n-w---r-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-nawn-gron
I’m angry that you drink so much beer. ผม ---ิฉ-น-โม-หท---คุ---ื----ี---เย-ะ ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ ด--มเบ-ยร-เยอะ ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ด-่-เ-ี-ร-เ-อ- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ ดื่มเบียร์เยอะ 0
p--m---̀-c-ǎn-m-h-hǒh-têe-k-----è----ia-yúн po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-de-um-bia-yu-н p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-d-̀-m-b-a-y-́- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-dèum-bia-yúн
I’m angry that you come so late. ผม - ด--ั-----หที่ ค-- --ช้า ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ มาช-า ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ม-ช-า ---------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ มาช้า 0
po-m--ì---ǎn-m-h-ho-----̂---o-n-m----á po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-ma-cha- p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-m---h-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-ma-chá
I think he needs a doctor. ผ- --ดิฉั- คิดว-า-ข-ต---กา-หมอ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาต-องการหมอ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-้-ง-า-ห-อ ------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาต้องการหมอ 0
po-m-di--c-ǎn-kít-wâ-k-̌---h--wng-ga--mǎw po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-dha-wng-gan-ma-w p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---h-̂-n---a---a-w --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-dhâwng-gan-mǎw
I think he is ill. ผม ---ิฉ-- ค----า--าไ-----ย ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาไม-สบาย ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-ม-ส-า- --------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาไม่สบาย 0
p--m-d-̀--h-̌n--í------k----m-̂i-s---b-i po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-ma-i-sa--bai p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---a-i-s-̀-b-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-mâi-sà-bai
I think he is sleeping now. ผ- /--ิ------ดว-าต--นี้เข-หลั-อ--่ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าตอนน--เขาหล-บอย-- ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ต-น-ี-เ-า-ล-บ-ย-่ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ 0
p-̌--d----h-̌--ki-t-w--t--n--ée-ka---làp--̀--ôo po-m-di--cha-n-ki-t-wa-t-on-ne-e-ka-o-la-p-a--yo-o p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂---n-n-́---a-o-l-̀---̀-y-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wât-on-née-kǎo-làp-à-yôo
We hope that he marries our daughter. เ-----งว------จ---่--านกับล-ก--วข-ง-รา เราหว-งว-า เขาจะแต-งงานก-บล-กสาวของเรา เ-า-ว-ง-่- เ-า-ะ-ต-ง-า-ก-บ-ู-ส-ว-อ-เ-า -------------------------------------- เราหวังว่า เขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา 0
ra--wa--g--â---̌o-j---dh---g-ng---g-̀p-l-̂-k-s--o--a-wng---o rao-wa-ng-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-lo-ok-sa-o-ka-wng-rao r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---a---h-̀-g-n-a---a-p-l-̂-k-s-̌---a-w-g-r-o ------------------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-lôok-sǎo-kǎwng-rao
We hope that he has a lot of money. เ--หวั--่- เ--ม--งินมาก เราหว-งว-า เขาม-เง-นมาก เ-า-ว-ง-่- เ-า-ี-ง-น-า- ----------------------- เราหวังว่า เขามีเงินมาก 0
r---wa--g---̂--a-o-m---nge-̶---a-k rao-wa-ng-wa--ka-o-mee-nger-n-ma-k r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---e---g-r-n-m-̂- ---------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-mee-nger̶n-mâk
We hope that he is a millionaire. เร---ั---า--ขาเป็น-ศรษฐ------้-น เราหว-งว-า เขาเป-นเศรษฐ-เง-นล-าน เ-า-ว-ง-่- เ-า-ป-น-ศ-ษ-ี-ง-น-้-น -------------------------------- เราหวังว่า เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน 0
r----a------̂-k--o-bhe--sà--ày--t----n--r̶n-l-́n rao-wa-ng-wa--ka-o-bhen-sa--ra-yt-te-e-nger-n-la-n r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---h-n-s-̀-r-̀-t-t-̌---g-r-n-l-́- -------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-bhen-sà-ràyt-těe-nger̶n-lán
I heard that your wife had an accident. ผม-/ ----- -ด้ข-าวว่า-ภ----ข-ง-ุ---ะส----ั-ิ-หตุ ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า ภรรยาของค-ณประสบอ-บ-ต-เหต- ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ภ-ร-า-อ-ค-ณ-ร-ส-อ-บ-ต-เ-ต- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ 0
pǒ------chǎ--dâi-k-̀--wâ---n-ya-k---g-k-on-bh-----o-------b----h-̌y-dho-o po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--pan-ya-k-ong-koon-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---a---a-k-o-g-k-o---h-a---o-p-o-o-b-̀---a-y-d-o-o ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-pan-yâk-ong-koon-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo
I heard that she is in the hospital. ผ--/ -ิ--น-ได--่--ว่า เธ--อน-ักษ--ั-อ--่-ี--ร---า--ล ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า เธอนอนร-กษาต-วอย--ท--โรงพยาบาล ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- เ-อ-อ-ร-ก-า-ั-อ-ู-ท-่-ร-พ-า-า- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 0
p-̌---i--cha--------ka-o---̂-tur---o--rá--s---d--a-a--y--o----e-ro-g----------n po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--tur-n-on-ra-k-sa--dhua-a--yo-o-te-e-rong-pa--ya-ban p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---u-̶---n-r-́---a---h-a-a---o-o-t-̂---o-g-p-́-y---a- -------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-tur̶n-on-rák-sǎ-dhua-à-yôo-têe-rong-pá-ya-ban
I heard that your car is completely wrecked. ผ----ด--ั- -ด--่-ว--า --ขอ-ค-ณพัง--้งคัน ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า รถของค-ณพ-งท--งค-น ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ร-ข-ง-ุ-พ-ง-ั-ง-ั- ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน 0
p-̌m-d---chǎ---âi-kà--w-̂--ót-kǎwn--k----p----ta------n po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--ro-t-ka-wng-koon-pang-ta-ng-kan p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---o-t-k-̌-n---o-n-p-n---a-n---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-rót-kǎwng-koon-pang-táng-kan
I’m happy that you came. ผม---ด--ัน ดี--ท----ณมา ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณมา ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ม- ----------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณมา 0
p-̌m------h-̌---ee-ja----̂---oo---a po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-ma p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---a ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-ma
I’m happy that you are interested. ผม-/ ด-----ดีใ-ท---ุณส--จ ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ส-ใ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณสนใจ 0
p-̌--di--c-ǎ---e----i--e----oo--sǒ----i po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-so-n-jai p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---o-n-j-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-sǒn-jai
I’m happy that you want to buy the house. ผม-----ฉ-น ---จ-ี่-ุ---าก--ซื-อ--า-ห----ั-น ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณอยากจะซ--อบ-านหล-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-อ-า-จ-ซ-้-บ-า-ห-ั-น-้- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณอยากจะซื้อบ้านหลังนั้น 0
p--m-dì-cha-n---e-----------o-n-à--âk-j-̀-s-́u---̂---a-n--n-́n po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-a--ya-k-ja--se-u-ba-n-la-ng-na-n p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---̀-y-̂---a---e-u-b-̂---a-n---a-n ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-à-yâk-jà-séu-bân-lǎng-nán
I’m afraid the last bus has already gone. ผ- /-ด------ก-งว่ารถ-ระ-ำทาง--น--ดท้าย--แล้ว ผม / ด-ฉ-น เกรงว-ารถประจ-ทางค-นส-ดท-ายไปแล-ว ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ถ-ร-จ-ท-ง-ั-ส-ด-้-ย-ป-ล-ว -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว 0
p----dì----̌--g-ay---wâ--tò---á-jam--an--ka---òo--t-́i---ai----o po-m-di--cha-n-grayng-wa-n-to-p-ra--jam-tang-kan-so-ot-ta-i-bhai-læ-o p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂---o-p-r-́-j-m-t-n---a---o-o---a-i-b-a---æ-o --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wân-tòp-rá-jam-tang-kan-sòot-tái-bhai-lǽo
I’m afraid we will have to take a taxi. ผม - ----- เ--ง-่า--า--ต้--ไปโ--รถ--็ก-ี่ ผม / ด-ฉ-น เกรงว-าเราจะต-องไปโดยรถแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ร-จ-ต-อ-ไ-โ-ย-ถ-ท-ก-ี- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ 0
p-----ì--ha---g----g-wâ-r-o-j---dha----------d-y---́---æ-k---̂e po-m-di--cha-n-grayng-wa--rao-ja--dha-wng-bhai-doy-ro-t-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-r-o-j-̀-d-a-w-g-b-a---o---o-t-t-́---e-e ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-rao-jà-dhâwng-bhai-doy-rót-tǽk-sêe
I’m afraid I have no more money. ผม /-ด-ฉ-น----ง-่า--ม-/ -ิ-ั- ไม----งิน-ิ-ต--มา ผม / ด-ฉ-น เกรงว-า ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-เง-นต-ดต-วมา ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ง-น-ิ-ต-ว-า ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่า ผม / ดิฉัน ไม่มีเงินติดตัวมา 0
pǒ---i----a-----ayn---â--ǒ--dì---a-----̂--m---n-er----h-----h---ma po-m-di--cha-n-grayng-wa--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-nger-n-dhi-t-dhua-ma p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-e-̶---h-̀---h-a-m- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nger̶n-dhìt-dhua-ma

From gestures to speech

When we speak or listen, our brain has a lot to do. It has to process the linguistic signals. Gestures and symbols are linguistic signals too. They existed even before human speech. Some symbols are understood in all cultures. Others have to be learned. They can't be understood just by looking at them. Gestures and symbols are processed like speech. And they are processed in the same area of the brain! A new study has proven this. Researchers tested several test subjects. These test subjects had to view various video clips. While they were watching the clips, their brain activity was measured. In one group, the clips expressed various things. These occurred through movements, symbols and speech. The other test group watched different video clips. These videos were nonsense clips. Speech, gestures and symbols didn't exist. They had no meaning. In the measurements, the researchers saw what was processed where. They could compare the brain activity of the test subjects. Everything that had meaning was analyzed in the same area. The results of this experiment are very interesting. They show how our brain has learned language over time. At first, man communicated with gestures. Later he developed a language. The brain had to learn, therefore, to process speech like gestures. And evidently it simply updated the old version …