Zbirka izraza

hr U robnoj kući   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [pedeset i dva]

U robnoj kući

U robnoj kući

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski telugu igra Više
Idemo li u jednu robnu kuću? మ-ం -- -ి---్--మె--్-స--ో----ో-క- వె--దామ-? మన- ఒక డ-ప-ర-ట-మ--ట- స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
Man-ṁ---- --p----eṇṭ-sṭ---lō-k---eḷ-ā--? Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā? M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
Moram obaviti kupnju. న-న- షాప-ం-- -ి-వ-----లి న-న- ష-ప--గ- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
N--u ṣ---ṅ- ki-ve---li Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
Hoću puno toga kupiti. నా-ు -ాలా-------్ చ-యాలన- -ం-ి న-క- చ-ల- ష-ప--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nā---c--ā---------ēy--a-- -n-i Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Gdje su uredski artikli? కా---ా-- -ామ--ర-క- --భంది-చ-న-సప్లై-----్-డ-ఉ-్-ాయ-? క-ర-య-లయ స-మగ-ర-క- స-భ-ద--చ-న సప-ల-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
K-------a--ām-g---i -a-b-an-i---ina -aplailu -k-aḍ- --n-y-? Kāryālaya sāmagriki sambhandin-cina saplailu ekkaḍa unnāyi? K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
Trebam omotnice i papir za pisma. నాకు--న---ప---వ---మర--- ల--న స--గ్రి కావ--ి న-క- ఎన-వలప- కవర- మర-య- ల-ఖన స-మగ-ర- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
N--- e--a-a---a---u-m--iy- -ē---na-s-----i-k--āli Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
Trebam kemijske i flomastere. నాకు ప---లు -రి-ు మార్-ర్-ు-కా--లి న-క- ప-న-ల- మర-య- మ-ర-కర-ల- క-వ-ల- న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
Nā-u p-nlu mar--u-m---arl- kāvāli Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Gdje je namještaj? గ---హో--రణా----క-క---న్న---? గ-ర-హ-పకరణ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gru-ō--ka-aṇ--u e----a--n--y-? Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi? G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
Trebam ormar i komodu. న--ు------్ప---అ--మ-ా మ-ియు-స-ర---ల----్న ఒక-అల్మరా----ాలి న-క- ఒక కప-ప-ల అల-మర- మర-య- స-ర-గ-ల- ఉన-న ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
N--u -k----p--l----mar---ariyu-s---gulu -nna --a ----r- kāvā-i Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
Trebam pisaći stol i police. న----ఒక బల-- --ి-ు-ప---త-ాల- -ెట్-ుకునే----అల్---------ి న-క- ఒక బల-ల మర-య- ప-స-తక-ల- ప-ట-ట-క-న- ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
Nā-u -ka-ba-l- m--iy- -ust-k----pe-ṭ--unē---- --ma-ā k--āli Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Gdje su igračke? ఆటవ----వులు ఎ-్కడ--న-నాయి? ఆటవస-త-వ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ā-a--stu-u-- --ka-a ----yi? Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi? Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
Trebam lutku i medvjedića. న--ు-----ొ-్- --ియు -క టె-్డి--ర్ --వాలి న-క- ఒక బ-మ-మ మర-య- ఒక ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
Nā-u ok- --m-m-----iy---k- ṭe-ḍi--r-kā-ā-i Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
Trebam nogometnu loptu i šah. న-----క -ుట---ా-్ మ-ియ---- --స్ -ో-్-్-కావా-ి న-క- ఒక ఫ-ట- బ-ల- మర-య- ఒక చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
Nā-- ok- ---ṭ b-l--a--yu---a ces--ō----āv-li Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Gdje je alat? స----లు-ఎ-్-డ -----య-? స-ధన-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Sā--a-ālu ---a-- ------? Sādhanālu ekkaḍa unnāyi? S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
Trebam čekić i kliješta. న-కు -- ---్-ి మ-ి-ు---లై-ర----జ- --ట--కావా-ి న-క- ఒక స-త-త- మర-య- ప-ల-యర- ల జత ఒకట- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
N--u o-a ----- ma--yu-pl-i-a--l- jat- ok--i--ā-ā-i Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
Trebam bušilicu i odvijač. నాక------్రిల్ -రి-ు--క స--్ర----ర-వ-- కా-ాలి న-క- ఒక డ-ర-ల- మర-య- ఒక స-క-ర- డ-ర-వర- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
N----o---ḍri- ma---u--ka-s-rū ----var-k----i Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Gdje je nakit? నగ- -ి--గం --్క----ద-? నగల వ-భ-గ- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
Na-al- ---h---ṁ e--a-- u---? Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi? N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
Trebam lančić i narukvicu. నా----క గ--ుస--మర-యు-ఒ- బ్ర-స్ లెట- క--ాలి న-క- ఒక గ-ల-స- మర-య- ఒక బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
Nāk- ------l-s- -ari-u ok--b--s-----k-v--i Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
Trebam prsten i naušnice. నా-ు -క -ంగ---మర-------జ--చ--ి -ి--ుల-----ాలి న-క- ఒక ఉ-గర- మర-య- ఒక జత చ-వ- ర--గ-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
Nā-u oka ---ar----a-iyu o-- j--- -e-i r-ṅgul- -ā-āli Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

Žene su nadarenije za jezike od muškaraca!

Žene su jednako inteligentne kao muškarci. U prosjeku i jedni i drugi imaju isti kvocijent inteligencije. Međutim, sposobnosti spolova se razlikuju. Muškarci, primjerice, bolje trodimenzionalno razmišljaju. Također bolje rješavaju matematičke zadatke. Žene, s druge strane, imaju bolje pamćenje. Pa bolje usvajaju jezike. Žene prave manje grešaka u pravopisu i gramatici. Također imaju veći vokabular i čitaju tečnije. Stoga u jezičnim testovima većinom postižu bolje rezultate. Razlog isticanja žena u jezicima leži u mozgu. Muški i ženski mozak su drugačije organizirani. Za jezike je odgovorna lijeva polutka mozga. To područje kontrolira jezične procese. K tomu žene koriste obje polutke pri obradi jezika. Njihove dvije polutke mozga također bolje razmjenjuju informacije. Dakle, ženski mozak je kod jezične obrade aktivniji. Na taj su način žene u mogućnosti učinkovitije obrađivati jezik. Još nije poznato zašto se ta dva mozga razlikuju. Neki istaživači smatraju da je biologija uzrok tome. Ženski i muški geni utječu na razvoj mozga. Priroda muškaraca i žena ovisi i o hormonima. Drugi pak kažu da odgoj utječe na naš razvoj. Budući da se sa ženskom djecom više priča te im se više čita. Dječaci, s druge strane, dobivaju više tehničkih igračaka. Dakle, moguće je da naša okolina oblikuje naš mozak. S druge strane, određene razlike postoje diljem svijeta. U svakoj kulturi djeca se drugačije odgajaju...
Dali si znao?
Vijetnamski spada u mon-kmerske jezike. To je maternji jezik više od 80 milijuna ljudi. Nije u srodstvu s kineskim. Veliki dio jezičkog fonda je, međutim, kineskog porijekla. Razlog tomu je što je Vijetnam bio 1000 godina pod dominacijom Kine. U doba kolonijalizma francuski je imao veliki utjecaj na razvoj vijetnamskog. Vijetnamski je tonski jezik. To znači da visina tona slogova odlučuje o njihovom značenju. Pogrešan izgovor može izgovoreno potpuno promijeniti ili čak obesmisliti. U vijetnamskom se ukupno razlikuje šest visina tonova. Jezik danas koristi latinična slova. Prije su se koristili kineski pisani znakovi. Pošto je vijetnamski izolirajući jezik, riječi se ne dekliniraju. Jezik je još uvijek nedovoljno istražen… Otkrijte ga, zaista se isplati!