Kifejezéstár

hu Rövid párbeszédek 3   »   te చిన్న సంభాషణ 3

22 [huszonkettő]

Rövid párbeszédek 3

Rövid párbeszédek 3

22 [ఇరవై రెండు]

22 [Iravai reṇḍu]

చిన్న సంభాషణ 3

[Cinna sambhāṣaṇa 3]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar telugu Lejátszás Több
Dohányzik? మీరు -ొ----ర--ు-ార-? మ-ర- ప-గ త-ర-గ-త-ర-? మ-ర- ప-గ త-ర-గ-త-ర-? -------------------- మీరు పొగ త్రాగుతారా? 0
M-r--po-a trāgut---? Mīru poga trāgutārā? M-r- p-g- t-ā-u-ā-ā- -------------------- Mīru poga trāgutārā?
Régebben igen. అ----- --ప్పు---త---గేవా-ిని ----ర--ే--న-ని అవ-న-, ఒకప-ప-డ- త-ర-గ-వ-డ-న- / త-ర-గ-ద-న-న- అ-ు-ు- ఒ-ప-ప-డ- త-ర-గ-వ-డ-న- / త-ర-గ-ద-న-న- ------------------------------------------- అవును, ఒకప్పుడు త్రాగేవాడిని / త్రాగేదాన్ని 0
A--n-, ---pp-ḍ----āgē-āḍi-i--t--gēdānni Avunu, okappuḍu trāgēvāḍini/ trāgēdānni A-u-u- o-a-p-ḍ- t-ā-ē-ā-i-i- t-ā-ē-ā-n- --------------------------------------- Avunu, okappuḍu trāgēvāḍini/ trāgēdānni
De most már nem dohányzom. క--ీ,-ఇప----ు---న----్-లు త్రాగ--ల--ు క-న-, ఇప-ప-డ- న-న- అస-సల- త-ర-గట-ల-ద- క-న-, ఇ-్-ు-ు న-న- అ-్-ల- త-ర-గ-ం-ే-ు ------------------------------------- కానీ, ఇప్పుడు నేను అస్సలు త్రాగటంలేదు 0
K---, -ppuḍu -ēn--a---alu-t---aṭa----u Kānī, ippuḍu nēnu as'salu trāgaṭanlēdu K-n-, i-p-ḍ- n-n- a-'-a-u t-ā-a-a-l-d- -------------------------------------- Kānī, ippuḍu nēnu as'salu trāgaṭanlēdu
Zavarja, ha dohányzom? న--ు---గ త్---ి--------ఎ---ా--బ్-ందా? న-న- ప-గ త-ర-గ-త- మ-క- ఎమ-న- ఇబ-బ-ద-? న-న- ప-గ త-ర-గ-త- మ-క- ఎ-ై-ా ఇ-్-ం-ా- ------------------------------------- నేను పొగ త్రాగితే మీకు ఎమైనా ఇబ్బందా? 0
Nē-u p--- t--g--ē---k-----inā ib--ndā? Nēnu poga trāgitē mīku emainā ibbandā? N-n- p-g- t-ā-i-ē m-k- e-a-n- i-b-n-ā- -------------------------------------- Nēnu poga trāgitē mīku emainā ibbandā?
Nem, egyáltalán nem. ల--ు- --్స----ేదు ల-ద-, అస-సల- ల-ద- ల-ద-, అ-్-ల- ల-ద- ----------------- లేదు, అస్సలు లేదు 0
Lē--,-a--s--u-lē-u Lēdu, as'salu lēdu L-d-, a-'-a-u l-d- ------------------ Lēdu, as'salu lēdu
Nem zavar. అ-ి -ా----బ్-ంద--క-ిగి-చ-ు అద- న-క- ఇబ-బ-ద- కల-గ--చద- అ-ి న-క- ఇ-్-ం-ి క-ి-ి-చ-ు -------------------------- అది నాకు ఇబ్బంది కలిగించదు 0
A-- n-ku --b------ali-in̄c-du Adi nāku ibbandi kaligin-cadu A-i n-k- i-b-n-i k-l-g-n-c-d- ----------------------------- Adi nāku ibbandi kaligin̄cadu
Iszik valamit? మ-రు--మ-నా త్-ాగు--రా? మ-ర- ఎమ-న- త-ర-గ-త-ర-? మ-ర- ఎ-ై-ా త-ర-గ-త-ర-? ---------------------- మీరు ఎమైనా త్రాగుతారా? 0
Mī----mai-ā---ā-ut-r-? Mīru emainā trāgutārā? M-r- e-a-n- t-ā-u-ā-ā- ---------------------- Mīru emainā trāgutārā?
Egy konyakot? ఒక-బ-రా---? ఒక బ-ర--ద-? ఒ- బ-ర-ం-ీ- ----------- ఒక బ్రాందీ? 0
Ok--brānd-? Oka brāndī? O-a b-ā-d-? ----------- Oka brāndī?
Nem, szívesebben egy sört. వద---- --ల-తే -- బ--్ వద-ద-, వ-ల-త- ఒక బ-ర- వ-్-ు- వ-ల-త- ఒ- బ-ర- --------------------- వద్దు, వేలైతే ఒక బీర్ 0
V---u,-vēl-i-ē o-a--īr Vaddu, vēlaitē oka bīr V-d-u- v-l-i-ē o-a b-r ---------------------- Vaddu, vēlaitē oka bīr
Sokat utazik? మీర- --్-ు-గ----ర-ా--స----ా? మ-ర- ఎక-క-వగ- ప-రయ-ణ-స-త-ర-? మ-ర- ఎ-్-ు-గ- ప-ర-ా-ి-్-ా-ా- ---------------------------- మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తారా? 0
Mī---ekk---g--p---ā---t--ā? Mīru ekkuvagā prayāṇistārā? M-r- e-k-v-g- p-a-ā-i-t-r-? --------------------------- Mīru ekkuvagā prayāṇistārā?
Igen, ezek többnyire üzleti utak. అ-ున-, ఎక-క-వగ- -్-ా-ార------తం అవ-న-, ఎక-క-వగ- వ-య-ప-రన-మ-త-త- అ-ు-ు- ఎ-్-ు-గ- వ-య-ప-ర-ి-ి-్-ం ------------------------------- అవును, ఎక్కువగా వ్యాపారనిమిత్తం 0
Avu----ek-uvagā --āpār--i--t--ṁ Avunu, ekkuvagā vyāpāranimittaṁ A-u-u- e-k-v-g- v-ā-ā-a-i-i-t-ṁ ------------------------------- Avunu, ekkuvagā vyāpāranimittaṁ
De most itt üdülünk. క-----ఇప్-ు-- మేమ- సె-వ--ల---న--ా-ు క-న-, ఇప-ప-డ- మ-మ- స-లవల-ల- ఉన-న-మ- క-న-, ఇ-్-ు-ు మ-మ- స-ల-ల-ల- ఉ-్-ా-ు ----------------------------------- కానీ, ఇప్పుడు మేము సెలవల్లో ఉన్నాము 0
Kā-----------m--- -----al----nnā-u Kānī, ippuḍu mēmu selavallō unnāmu K-n-, i-p-ḍ- m-m- s-l-v-l-ō u-n-m- ---------------------------------- Kānī, ippuḍu mēmu selavallō unnāmu
Milyen hőség! ఎంత వేడి-ా-ఉ-ది! ఎ-త వ-డ-గ- ఉ-ద-! ఎ-త వ-డ-గ- ఉ-ద-! ---------------- ఎంత వేడిగా ఉంది! 0
En---vē---ā-und-! Enta vēḍigā undi! E-t- v-ḍ-g- u-d-! ----------------- Enta vēḍigā undi!
Igen, ma tényleg meleg van. అ----- -ర--- -ా-ా వ---గా ఉంది అవ-న-, ఈర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- అ-ు-ు- ఈ-ో-ు చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------------------- అవును, ఈరోజు చాలా వేడిగా ఉంది 0
A--------ō-----lā-v---g- u--i Avunu, īrōju cālā vēḍigā undi A-u-u- ī-ō-u c-l- v-ḍ-g- u-d- ----------------------------- Avunu, īrōju cālā vēḍigā undi
Kimegyünk az erkélyre? పదండ---వస----- క---ె---ాము పద-డ-, వస-ర-ల- క- వ-ళ-ద-మ- ప-ం-ి- వ-ా-ా-ో క- వ-ళ-ద-మ- -------------------------- పదండి, వసారాలో కి వెళ్దాము 0
Pad-ṇ--- va--r-l- k- v----mu Padaṇḍi, vasārālō ki veḷdāmu P-d-ṇ-i- v-s-r-l- k- v-ḷ-ā-u ---------------------------- Padaṇḍi, vasārālō ki veḷdāmu
Holnap lesz itt egy buli. రేపు ------ఒ- -ా-్-- -ంది ర-ప- ఇక-కడ ఒక ప-ర-ట- ఉ-ద- ర-ప- ఇ-్-డ ఒ- ప-ర-ట- ఉ-ద- ------------------------- రేపు ఇక్కడ ఒక పార్టీ ఉంది 0
R--- ikkaḍa---- -ārṭī----i Rēpu ikkaḍa oka pārṭī undi R-p- i-k-ḍ- o-a p-r-ī u-d- -------------------------- Rēpu ikkaḍa oka pārṭī undi
Önök is jönnek? మీర----డా వస--ు--న-ర-? మ-ర- క-డ- వస-త-న-న-ర-? మ-ర- క-డ- వ-్-ు-్-ా-ా- ---------------------- మీరు కూడా వస్తున్నారా? 0
Mī-- --ḍā -a-tunnā--? Mīru kūḍā vastunnārā? M-r- k-ḍ- v-s-u-n-r-? --------------------- Mīru kūḍā vastunnārā?
Igen, minket is meghívtak. అ--న-, -మ-----ి--ూ-- --్-ానించ--ు అవ-న-, మమ-మల-న- క-డ- ఆహ-వ-న--చ-ర- అ-ు-ు- మ-్-ల-న- క-డ- ఆ-్-ా-ి-చ-ర- --------------------------------- అవును, మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించారు 0
Avu------------i--ūḍā --vāni---ā-u Avunu, mam'malni kūḍā āhvānin-cāru A-u-u- m-m-m-l-i k-ḍ- ā-v-n-n-c-r- ---------------------------------- Avunu, mam'malni kūḍā āhvānin̄cāru

Nyelv és írás

Mindegyik nyelv az emberek közötti kommunikációt szolgálja. Amikor beszélünk, kifejezzük gondolatainkat és érzéseinket. Ilyenkor nem mindig tartjuk magunkat nyelvünk szabályaihoz. A saját nyelvünket használjuk, a köznyelvünket. Az írott nyelvben ez másképp van. Itt megmutatkozik nyelvünk összes szabálya. Az írás segítségével válik egy nyelv igazi nyelvvé. Az írás teszi a nyelvet láthatóvá. Az írás által évezredeken át fennmarad a tudás. Ezért az írás az alapja minden fejlett kultúrának. Az első írást több mint 5000 évvel ezelőtt alkották meg. Ez a sumérok ékírása volt. Agyagból készült táblákra karcolták. Ezt az ékírást három évezreden keresztül használták. Körülbelül ennyi idősek az egyiptomi hieroglifák. Velük számos tudós foglalkozott. A hieroglifák egy viszonylag bonyolult írás rendszert alkotnak. Megszületése viszont valószínűleg egy egészen egyszerű okra vezethető vissza. Az akkori Egyiptom egy óriási birodalom volt, sok lakossal. A hétköznapokat és főleg a gazdaságot meg kellett szervezni. Adókat és a könyveléseket hatékonyan kellett lebonyolítani. Ezért fejlesztették ki az egyiptomiak az írásjeleiket. Az ábécén alapuló írásrendszerek viszont a sumérokra vezethetők vissza. Minden egyes írás sokat elárul arról, aki használja. Emellett minden nemzet saját karakterisztikával rendelkezik az írását tekintve. Sajnos a kézírás egyre jobban háttérbe szorul. A modern technika szinte feleslegessé teszi. Tehát: Ne csak beszéljen, írjon is néha!