Разговорник

ru Знакомиться   »   th การทำความรู้จัก

3 [три]

Знакомиться

Знакомиться

3 [สาม]

sǎm

การทำความรู้จัก

[gan-tam-kwam-róo-jàk]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Привет! สวั--ี----♂! / สวั---ค--♀! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sà------d-̀-----́p--a--w--t-dee-kâ sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Добрый день! สวั----ร-บ♂- - -ว-ส-ีค---! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sà-wa----è-----́p-sà--a-t-de---â sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Как дела? สบ--ด--ห- คร-บ♂-- สบาย-ีไหม-คะ♀? สบายด-ไหม คร-บ♂ / สบายด-ไหม คะ♀? ส-า-ด-ไ-ม ค-ั-♂ / ส-า-ด-ไ-ม ค-♀- -------------------------------- สบายดีไหม ครับ♂ / สบายดีไหม คะ♀? 0
s-̀-ba---e----̌---ráp-s---b-i-----m-̌i--á sa--bai-dee-ma-i-kra-p-sa--bai-dee-ma-i-ka- s-̀-b-i-d-e-m-̌---r-́---a---a---e---a-i-k-́ ------------------------------------------- sà-bai-dee-mǎi-kráp-sà-bai-dee-mǎi-ká
Вы из Европы? ค-ณ-า-าก-ุโรปใช่----ค---♂ --ค--? ค-ณมาจากย-โรปใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-ย-โ-ป-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- -------------------------------- คุณมาจากยุโรปใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
ko---m--jà----́---o----h-̂---a---k-------́ koon-ma-ja-k-yo-o-ro-p-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---o-o-r-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-ma-jàk-yóo-rôp-châi-mǎi-kráp-ká
Вы из Америки? ค-ณม--า--เ-ริก--ช่ไ-ม --ั-♂----ะ♀? ค-ณมาจากอเมร-กาใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-อ-ม-ิ-า-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------------- คุณมาจากอเมริกาใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koon-m--ja-g-w---y-----g---h-̂-----i--rá---á koon-ma-ja-gaw-may-ri--ga-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j---a---a---i---a-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-ma-ja-gaw-may-rí-ga-châi-mǎi-kráp-ká
Вы из Азии? ค-ณ---า-เ-เ---ใ-่-หม -ร--♂-/-คะ♀? ค-ณมาจากเอเช-ยใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-เ-เ-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณมาจากเอเชียใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koon--a---̀--ay---ia-ch-̂i--a----r-́p--á koon-ma-ja-k-ay-chia-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---y-c-i---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-ma-jàk-ay-chia-châi-mǎi-kráp-ká
В какой гостинице Вы остановились? คุณ--กอย-่โร-แรมอะไร -ร-บ- - คะ-? ค-ณพ-กอย--โรงแรมอะไร คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ั-อ-ู-โ-ง-ร-อ-ไ- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณพักอยู่โรงแรมอะไร ครับ♂ / คะ♀? 0
k-----a---à-y-̂o-ron---æm------i-k-áp-k-́ koon-pa-k-a--yo-o-rong-ræm-a--rai-kra-p-ka- k-o---a-k-a---o-o-r-n---æ---̀-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-pák-à-yôo-rong-ræm-à-rai-kráp-ká
Как долго Вы уже здесь находитесь? คุ-อยู-ท-่นี่นา-เ-่าไ--่--้- คร-บ♂-- ค-♀? ค-ณอย--ท--น--นานเท-าไหร-แล-ว คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ย-่-ี-น-่-า-เ-่-ไ-ร-แ-้- ค-ั-♂ / ค-♀- ----------------------------------------- คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว ครับ♂ / คะ♀? 0
ko------yô--te-e----e-----tâ--rài------krá--ká koon-a--yo-o-te-e-ne-e-nan-ta-o-ra-i-læ-o-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂---a---a-o-r-̀---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-à-yôo-têe-nêe-nan-tâo-rài-lǽo-kráp-ká
Как долго Вы здесь будете? คุ----ย-่นา-เ--าไ-ร่-ค--บ♂ /--ะ♀? ค-ณจะอย--นานเท-าไหร- คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ะ-ย-่-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n--a-------̂----n-tâ--r-̀i-k---p---́ koon-ja--a--yo-o-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-o---a---̀-y-̂---a---a-o-r-̀---r-́---a- ---------------------------------------- koon-jà-à-yôo-nan-tâo-rài-kráp-ká
Вам здесь нравится? ค-ณชอ-----ี-ไหม ค-ั-- - ค-♀? ค-ณชอบท--น--ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o-------p-t-̂e-n-̂---ǎi-kráp-ká koon-cha-wp-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Вы здесь в отпуске? ค--มาพ---้------ี่---ไ-ม -รั-♂-/-ค-♀? ค-ณมาพ-กร-อนท--น--ใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-ั-ร-อ-ท-่-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- ------------------------------------- คุณมาพักร้อนที่นี่ใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k----m----́k--á-n-te---ne-e---a-i----i-------ká koon-ma-pa-k-ra-wn-te-e-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-p-́---a-w---e-e-n-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-ma-pák-ráwn-têe-nêe-châi-mǎi-kráp-ká
Приходите ко мне в гости! มาเ--่ยม---บ้า--ะ--ับ- /--------ม --ฉั-บ-างน---♀! มาเย--ยม ผมบ-างนะคร-บ♂ / มาเย--ยม ด-ฉ-นบ-างนะคะ♀! ม-เ-ี-ย- ผ-บ-า-น-ค-ั-♂ / ม-เ-ี-ย- ด-ฉ-น-้-ง-ะ-ะ-! ------------------------------------------------- มาเยี่ยม ผมบ้างนะครับ♂ / มาเยี่ยม ดิฉันบ้างนะคะ♀! 0
ma----a--p-̌---âng--á---a---ma-yî-m--ì-c--̌---âng-ná-ká ma-yi-am-po-m-ba-ng-na--kra-p-ma-yi-am-di--cha-n-ba-ng-na--ka- m---i-a---o-m-b-̂-g-n-́-k-a-p-m---i-a---i---h-̌---a-n---a---a- -------------------------------------------------------------- ma-yîam-pǒm-bâng-ná-kráp-ma-yîam-dì-chǎn-bâng-ná-ká
Вот мой адрес. นี่-ื-ที---ู่ข----ค---- - นี่ค--ที่---่-อง---ั-ค่-♀ น--ค-อท--อย--ของผมคร-บ♂ / น--ค-อท--อย--ของด-ฉ-นค-ะ♀ น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ผ-ค-ั-♂ / น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ด-ฉ-น-่-♀ --------------------------------------------------- นี่คือที่อยู่ของผมครับ♂ / นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ♀ 0
n-----eu-t----a--y-̂o--o----o-m--r-́--n----ke---êe-a---ô-k--n--d---c-a-n-k-̂ ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-po-m-kra-p-ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-di--cha-n-ka- n-̂---e---e-e-a---o-o---n---o-m-k-a-p-n-̂---e---e-e-a---o-o---n---i---h-̌---a- ------------------------------------------------------------------------------ nêe-keu-têe-à-yôok-ong-pǒm-kráp-nêe-keu-têe-à-yôok-ong-dì-chǎn-kâ
Мы увидимся завтра? เร--บ--น--ุ่งนี้-ีไหม--ับ♂ / --♀? เราพบก-นพร--งน--ด-ไหมคร-บ♂ / คะ♀? เ-า-บ-ั-พ-ุ-ง-ี-ด-ไ-ม-ร-บ- / ค-♀- --------------------------------- เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมครับ♂ / คะ♀? 0
rao--o-p--a--p--̂on--n-----------i-kráp--á rao-po-p-gan-pro-ong-ne-e-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-p-́---a---r-̂-n---e-e-d-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- rao-póp-gan-prôong-née-dee-mǎi-kráp-ká
Сожалею, но у меня уже есть планы. ข---ษ---ร---ผม/--ฉ-- ไม----ง --ับ---ะ ขอโทษนะคร-บ ผม/ด-ฉ-น ไม-ว-าง คร-บ/ค-ะ ข-โ-ษ-ะ-ร-บ ผ-/-ิ-ั- ไ-่-่-ง ค-ั-/-่- ------------------------------------- ขอโทษนะครับ ผม/ดิฉัน ไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 0
kǎw-t--t-n---kr--p-po-m-----c-a-n--a-i-w---g-k-----kâ ka-w-to-t-na--kra-p-po-m-di--cha-n-ma-i-wa-ng-kra-p-ka- k-̌---o-t-n-́-k-a-p-p-̌---i---h-̌---a-i-w-̂-g-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------------------- kǎw-tôt-ná-kráp-pǒm-dì-chǎn-mâi-wâng-kráp-kâ
Пока! ลาก่อน-----!-- ล-ก-อ---ะ-! ลาก-อนคร-บ♂! / ลาก-อนค-ะ♀! ล-ก-อ-ค-ั-♂- / ล-ก-อ-ค-ะ-! -------------------------- ลาก่อนครับ♂! / ลาก่อนค่ะ♀! 0
la-g--wn--r-------ga--n-kâ la-ga-wn-kra-p-la-ga-wn-ka- l---a-w---r-́---a-g-̀-n-k-̂ --------------------------- la-gàwn-kráp-la-gàwn-kâ
До свидания! แ-้วพบก-น--ม-น--ร---! /-แ--วพ-ก-น-ห-่-ะค่ะ-! แล-วพบก-นใหม-นะคร-บ♂! / แล-วพบก-นใหม-นะค-ะ♀! แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-ร-บ-! / แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-่-♀- -------------------------------------------- แล้วพบกันใหม่นะครับ♂! / แล้วพบกันใหม่นะค่ะ♀! 0
l--o-po----an-m--i-n-́-k-a----ǽo---́----n-m--i-n---k-̂ læ-o-po-p-gan-ma-i-na--kra-p-læ-o-po-p-gan-ma-i-na--ka- l-́---o-p-g-n-m-̀---a---r-́---æ-o-p-́---a---a-i-n-́-k-̂ ------------------------------------------------------- lǽo-póp-gan-mài-ná-kráp-lǽo-póp-gan-mài-ná-kâ
До скорого! แล้--บ-ัน---คร--- --นะคะ-! แล-วพบก-น นะคร-บ♂ / นะคะ♀! แ-้-พ-ก-น น-ค-ั-♂ / น-ค-♀- -------------------------- แล้วพบกัน นะครับ♂ / นะคะ♀! 0
l-́o---́p-g---n-́-----p--a---á læ-o-po-p-gan-na--kra-p-na--ka- l-́---o-p-g-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ------------------------------- lǽo-póp-gan-ná-kráp-ná-ká

Алфавиты

С помощью языков мы можем понимать друг друга. Мы говорим другим, что мы думаем или чувствуем. Также и письмо имеет эту функцию. У большинства языков есть письменность. Письменность состоит из знаков. Эти знаки могут выглядит по-разному. Многие письменности состоят из букв. Эти письменности называют алфави́тном. Алфавит - это упорядоченное количество графических знаков. Эти знаки связываются по определённым правилам в слова. За каждым знаком закреплено чёткое произношение. Понятие “алфавит” происходит из греческого языка. Там обе первые буквы называются альфа и бета. В истории было много разных алфавитов. Уже 3000 лет тому назад люди использовали письменные знаки. Раньше письменные знаки были магическими символами. Лишь немногие люди знали, что они означали. Позднее знаки потеряли свой символический характер. У букв сегодня больше нет значения. Только в комбинации с другими буквами образуется смысл. Письменности как, например, китайская, устроены по-другому. Они похожи на изображения и часто показывают то, что они означают. Когда мы пишем, мы кодируем наши мысли. Мы используем знаки, чтобы зафиксировать наше знание. Наш мозг научился расшифровывать алфавит. Знаки становятся словами, слова - идеями. Так текст может просуществовать веками. И все еще оставаться понятным…
Вы знали?
Бенгальский является одним из индоиранских языков. Для около 220 миллионов людей этот язык является родным. Более 140 миллионов из них живут в Бангладеш. Кроме того, есть около 75 миллионов людей в Индии, которые говорят на этом языке. Также на этом языке частично говорят в Малайзии, Непале и Саудовской Аравии. Таким образом, бенгальский является одним из наиболее распространенных языков в мире. У языка есть собственная письменность. Также для чисел есть отдельные знаки. Но сегодня в основном используются арабские цифры. Порядок слов в бенгальском имеет следующие фиксированные правила. Сначала идет субъект, объект, глагол в последнюю очередь. Грамматического рода не существует. Существительные и прилагательные тоже изменяются только чуть-чуть. Это хорошо для всех, кто хочет выучить этот важный язык. И это следует сделать, по возможности, многим!