Разговорник

ru Поломка машины   »   th รถเสีย

39 [тридцать девять]

Поломка машины

Поломка машины

39 [สามสิบเก้า]

sǎm-sìp-gâo

รถเสีย

[rót-sǐa]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Где тут ближайшая заправка? ปั๊มถัด--อ-ู่ท--ไ-น -ร-บ /--ะ? ป--มถ-ดไปอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-๊-ถ-ด-ป-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------ ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
b-a-----̀t--hai-à----o---̂----̌i--rá----́ bha-m-ta-t-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-m-t-̀---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bhám-tàt-bhai-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У меня пробито колесо. ย-งรถ-อ--ม-/ ดิฉ---แ-- ครั- / คะ ยางรถของผม / ด-ฉ-น แบน คร-บ / คะ ย-ง-ถ-อ-ผ- / ด-ฉ-น แ-น ค-ั- / ค- -------------------------------- ยางรถของผม / ดิฉัน แบน ครับ / คะ 0
yan--ro----a-w-g-po---d---c--̌n---n-k------á yang-ro-t-ka-wng-po-m-di--cha-n-bæn-kra-p-ka- y-n---o-t-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-b-n-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- yang-rót-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-bæn-kráp-ká
Вы можете поменять колесо? เป-ี่ยน-----ให้----หม คร-- /-ค-? เปล--ยนยางรถให-ได-ไหม คร-บ / คะ? เ-ล-่-น-า-ร-ใ-้-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
b-lìan-ya------t-h--i-d-̂i-m-̌--k-a-p--á bhli-an-yang-ro-t-ha-i-da-i-ma-i-kra-p-ka- b-l-̀-n-y-n---o-t-h-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ bhlìan-yang-rót-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Мне нужны несколько литров дизельного топлива. ผ--/-ด--ัน--ย-กไ---้ำมัน-ีเซลส---า-ล-ต- -ร---/-คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-น--ม-นด-เซลสองสามล-ตร คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ม-น-ี-ซ-ส-ง-า-ล-ต- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตร ครับ / คะ 0
p--m--i--ch-̌-----y----dâ--na---ma---ee--ayn---̌wn--sǎ--lí--kráp--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-na-m-man-dee-sayn-sa-wng-sa-m-li-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-n-́---a---e---a-n-s-̌-n---a-m-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-nám-man-dee-sayn-sǎwng-sǎm-lít-kráp-ká
У меня кончился бензин. ผ--/-ด--ัน-ไ-่มี-้-ม-นเ-น--น-ล้- --ั- /--ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-น--ม-นเบนซ-นแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ม-น-บ-ซ-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำมันเบนซินแล้ว ครับ / คะ 0
p--m-di--ch-̌--m--------nám-m-----yn-s---l----k---p--á po-m-di--cha-n-ma-i-mee-na-m-man-bayn-sin-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---a---a-n-s-n-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-man-bayn-sin-lǽo-kráp-ká
У Вас есть запасная канистра? คุ--ี-กลอนน--มัน-ห--คร-บ-- --? ค-ณม-แกลอนน--ม-นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ก-อ-น-ำ-ั-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ คุณมีแกลอนน้ำมันไหม ครับ / คะ? 0
k--n-me--g---a----a-m--an---̌---rá--ká koon-mee-gæ-lawn-na-m-man-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ-l-w---a-m-m-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------- koon-mee-gæ-lawn-nám-man-mǎi-kráp-ká
Откуда я могу позвонить? ผม /-ด---น จ-โท-ศัพ-์ไ-้ที---- คร-บ-- --? ผม / ด-ฉ-น จะโทรศ-พท-ได-ท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น จ-โ-ร-ั-ท-ไ-้-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะโทรศัพท์ได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
p----d-̀-c-a---j-̀-t----------̂i--ê-----i--r-́p---́ po-m-di--cha-n-ja--ton-sa-p-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o---a-p-d-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-ton-sàp-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
Мне нужен эвакуатор. ผ- --ด-ฉ-น -้อง----ถล-ก ค-ั-----ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการรถลาก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ถ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการรถลาก ครับ / คะ 0
p-̌m-----c-a--------ng--an--o---lâ----------́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ro-t-la-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-t-l-̂---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-rót-lâk-kráp-ká
Я ищу автомастерскую. ผ- - ดิฉ-----ลั----ู--่--ร- ค--บ-/ คะ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งหาอ--ซ-อมรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ู-ซ-อ-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังหาอู่ซ่อมรถ ครับ / คะ 0
p--m-dì--ha-n--a---an---a--ò--s-̂-----́t-kráp-ká po-m-di--cha-n-gam-lang-ha--o-o-sa-wm-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---a-g-h-̌-o-o-s-̂-m-r-́---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-hǎ-òo-sâwm-rót-kráp-ká
Случилась авария. เกิด-----ิ-หตุ เก-ดอ-บ-ต-เหต- เ-ิ-อ-บ-ต-เ-ต- -------------- เกิดอุบัติเหตุ 0
ge-----ò---a----ǎ---ho-o ge-r-t-o-o-ba-t-ha-y-dho-o g-̀-̶---̀---a-t-h-̌---h-̀- -------------------------- gèr̶t-òo-bàt-hǎy-dhòo
Где тут ближайший телефон? ต--โ-รศ-พ---ก-้ที่---อ-ู--ี่-------บ ---ะ? ต--โทรศ-พท-ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ต-้-ท-ศ-พ-์-ก-้-ี-ส-ด-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
dh-̂o---n--a----la---t-̂e-sòo------ô--têe--ǎi-k---p-k-́ dho-o-ton-sa-p-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- d-o-o-t-n-s-̀---l-̂---e-e-s-̀-t-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- dhôo-ton-sàp-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У Вас есть с собой мобильник? คุ--ีโท-ศ------อถ-อ--ม ---บ-/ -ะ? ค-ณม-โทรศ-พท-ม-อถ-อไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ท-ศ-พ-์-ื-ถ-อ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีโทรศัพท์มือถือไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-m---ton-s----m-u-t-̌---ǎ--kra-----́ koon-mee-ton-sa-p-meu-te-u-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o---a-p-m-u-t-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-mee-ton-sàp-meu-těu-mǎi-kráp-ká
Нам нужна помощь. เร-ต้อ---ร-ว--ช-วยเหล-อ----บ-/--ะ เราต-องการความช-วยเหล-อ คร-บ / คะ เ-า-้-ง-า-ค-า-ช-ว-เ-ล-อ ค-ั- / ค- --------------------------------- เราต้องการความช่วยเหลือ ครับ / คะ 0
ra--d--̂w-g-g-n----m--hû----e----k--́---á rao-dha-wng-gan-kwam-chu-ay-le-ua-kra-p-ka- r-o-d-a-w-g-g-n-k-a---h-̂-y-l-̌-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kwam-chûay-lěua-kráp-ká
Вызовите врача! ต-มหมอให-ท- ---- / -ะ! ตามหมอให-ท- คร-บ / คะ! ต-ม-ม-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! ---------------------- ตามหมอให้ที ครับ / คะ! 0
d-a---ǎw--a-i--ee--ra-p---́ dham-ma-w-ha-i-tee-kra-p-ka- d-a---a-w-h-̂---e---r-́---a- ---------------------------- dham-mǎw-hâi-tee-kráp-ká
Вызовите полицию! เ-ี---ำ--จให้ท--ครั--- --! เร-ยกต-รวจให-ท- คร-บ / คะ! เ-ี-ก-ำ-ว-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! -------------------------- เรียกตำรวจให้ที ครับ / คะ! 0
r---k--h-----̂---h-̂i---e-k-a----á ri-ak-dham-ru-at-ha-i-tee-kra-p-ka- r-̂-k-d-a---u-a---a-i-t-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------- rîak-dham-rûat-hâi-tee-kráp-ká
Ваши документы, пожалуйста. ขอ----ก----อ--ุ-หน--ย--รั--/--ะ ขอด-เอกสารของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-เ-ก-า-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- ------------------------------- ขอดูเอกสารของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
ka--------̀----ǎ-------g-k-on----wy--rá--ká ka-w-doo-a-yk-sa-n-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---̀-k-s-̌---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- ---------------------------------------------- kǎw-doo-àyk-sǎn-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Ваши права, пожалуйста. ข-ด-ใ--ั-ขี--องคุณ---อย-ค-ั-----ะ ขอด-ใบข-บข--ของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ใ-ข-บ-ี-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- --------------------------------- ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
kǎ---oo---i--a------------ng-k------̀wy---a---k-́ ka-w-doo-bai-ka-p-ke-e-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---a-p-k-̀---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-bai-kàp-kèe-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Ваш техпаспорт, пожалуйста. ข--ูท-----น-ถขอ-ค-ณ--่อย----บ - คะ ขอด-ทะเบ-ยนรถของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ท-เ-ี-น-ถ-อ-ค-ณ-น-อ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k--w--o---á-b-an-r--t--a---g-koo----̀-y-k---p-ká ka-w-doo-ta--bian-ro-t-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---i-n-r-́---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-tá-bian-rót-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká

Младенец - талант к языкам

Уже перед тем, как они смогут заговорить, младенцы знают много языков. Об этом свидетельствуют различные эксперименты. В специальных детских лабораториях исследуют развитие детей. При этом исследуют, как дети учат языки. Младенцы, очевидно, умнее, чем мы раньше думали. Уже в 6 месяцев у них много языковых способностей. Они, например, распознают свой родной язык. Французские и немецкие дети по-разному реагируют на определённые звуки. Различные образцы ударения создают различное поведение. У маленьких детей есть, таким образом, чувство ударения в своём языке. Также очень маленькие дети могут запоминать несколько слов. Родители для языкового развития ребёнка очень важны. Потому что детям сразу после рождения необходимо взаимодействие. Они хотят общаться с мамой и папой. Но коммуникация должна сопровождаться положительными эмоциями. Родители не должны быть в стрессе, когда они разговаривают со своим ребёнком. Также очень плохо, если они мало с ним разговаривают. Стресс или молчание могут иметь негативные последствия для малышей. На их языковое развитие они могут не хорошо повлиять. Но обучения для детей начинается уже в животике! Еще до своего рождения они реагируют на язык. Они могут точно воспринимать звуковые сигналы. После рождения они снова распознают их. Также ещё нерожденные дети уже учат языковые ритмы. Голос своей мамы малыше могут слышать уже в животике. Т.е. уже можно разговаривать с ещё нерождённым ребёнком. Однако не стоит с этим переусердствовать… После рождения у ребёнка будет достаточно времени для упражнений!
Вы знали?
Шведский относится к одним из северогерманских языков. Это родной язык более 8 миллионов человек. Говорят на нем в Швеции и частично в Финляндии. С норвежцами шведы могут общаться довольно легко. Существует даже гибридный язык, который сочетает в себе элементы обоих языков. Даже с датчанами разговор возможен, при условии, что все стороны говорят четко. Шведский алфавит состоит из 29 букв. Отличительной чертой шведского является характерная система гласных. Долгие и кратки гласные определяют значение слова. Также высота тона имеет значение в шведском языке. Шведские слова и фразы, в общем, довольно короткие. Порядок слов следует установленным правилам. Грамматика тоже не слишком сложная. Структуры аналогичны английскому языку. Выучите шведский, это не так сложно!