Разговорник

ru Что-то обосновывать 1   »   th เหตุผลบางประการ

75 [семьдесят пять]

Что-то обосновывать 1

Что-то обосновывать 1

75 [เจ็ดสิบห้า]

jèt-sìp-hâ

เหตุผลบางประการ

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Почему Вы не придёте? ท-ไมคุณ------ค----/ -ะ? ท-ไมค-ณไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
t-----i--oo--m--i-------́p---́ tam-mai-koon-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
Погода очень плохая. อาก------าก อากาศแย-มาก อ-ก-ศ-ย-ม-ก ----------- อากาศแย่มาก 0
a-ga----æ--m--k a-ga-t-yæ--ma-k a-g-̀---æ---a-k --------------- a-gàt-yæ̂-mâk
Я не приду, потому что погода такая плохая. ผม-/ ด--ั--ไม-ม-เพร-ะ---า-แ--มาก ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะอากาศแย-มาก ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-อ-ก-ศ-ย-ม-ก -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะอากาศแย่มาก 0
p----d-̀--h--n-ma---ma---a---a-ga-t-y-̂-ma-k po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-a-ga-t-yæ--ma-k p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́-----a-t-y-̂-m-̂- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-a-gàt-yæ̂-mâk
Почему он не придёт? ท--ม-------ม่-า---ั--/ -ะ? ท-ไมเขาถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-า-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? -------------------------- ทำไมเขาถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
tam-mai---̌o---̌un--m-----a----́p---́ tam-mai-ka-o-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-̌---e-u-g-m-̂---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-kǎo-těung-mâi-ma-kráp-ká
Он не приглашён. เ-า----ด-ร-บ-ชิญ เขาไม-ได-ร-บเช-ญ เ-า-ม-ไ-้-ั-เ-ิ- ---------------- เขาไม่ได้รับเชิญ 0
k-----âi-d-̂--ra---cher̶n ka-o-ma-i-da-i-ra-p-cher-n k-̌---a-i-d-̂---a-p-c-e-̶- -------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
Он не придёт, потому что он не приглашён. เ--ไม่มาเพ--ะ-ข-ไม่-ด้--บ-ช-ญ เขาไม-มาเพราะเขาไม-ได-ร-บเช-ญ เ-า-ม-ม-เ-ร-ะ-ข-ไ-่-ด-ร-บ-ช-ญ ----------------------------- เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ 0
ka-o-m-̂i--a-pr------̌o-m-----âi--a-p-c-er̶n ka-o-ma-i-ma-pra-w-ka-o-ma-i-da-i-ra-p-cher-n k-̌---a-i-m---r-́---a-o-m-̂---a-i-r-́---h-r-n --------------------------------------------- kǎo-mâi-ma-práw-kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
Почему ты не придёшь? ท-ไม-ุ-ไม--า คร-- ---ะ? ท-ไมค-ณไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
tam-mai--o-n-m--i----kráp--á tam-mai-koon-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
У меня нет времени. ผม - ---ั--ไ--มีเวลา ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-เวลา ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ว-า -------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีเวลา 0
po-m--i---h-̌n-ma-i---e-way-la po-m-di--cha-n-ma-i-mee-way-la p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-w-y-l- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-way-la
Я не приду, потому что у меня нет времени. ผม /-ด-ฉัน ไม-----ร-ะไม-มี--ลา ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะไม-ม-เวลา ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-ไ-่-ี-ว-า ------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่มีเวลา 0
pǒ--dì-ch-̌-----i-ma--r--w--a-i---e-w-y--a po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-ma-i-mee-way-la p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́---a-i-m-e-w-y-l- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-mee-way-la
Почему ты не останешься? ท-ไมค-ณ---อย---่------ร-- ----? ท-ไมค-ณไม-อย--ต-อล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-อ-ู-ต-อ-่- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะ ครับ / คะ? 0
ta---ai-k--n----i-à--o-----a-w---̂--r--p--á tam-mai-koon-ma-i-a--yo-o-dha-w-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-a---o-o-d-a-w-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-à-yôo-dhàw-lâ-kráp-ká
Я ещё должен / должна работать. ผม /----ั---ัง-้-ง-ำง-น---ับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ย-งต-องท-งาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-้-ง-ำ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
p--m--ì-ch----yang-dh-̂w---t---ngan-kra-----́ po-m-di--cha-n-yang-dha-wng-tam-ngan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-g-d-a-w-g-t-m-n-a---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
Я не остаюсь, потому что я ещё должен / должна работать. ผม-- ด-----ไ--อยู่ต-อเพร-ะย---้--ท---- -ร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-อย--ต-อเพราะย-งต-องท-งาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-่-่-เ-ร-ะ-ั-ต-อ-ท-ง-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่อยู่ต่อเพราะยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
p--m-d-̀-ch----mâ--a--y--o--h-----r----yang-dh-̂wn--tam---an---a----á po-m-di--cha-n-ma-i-a--yo-o-dha-w-pra-w-yang-dha-wng-tam-ngan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-a---o-o-d-a-w-p-a-w-y-n---h-̂-n---a---g-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yôo-dhàw-práw-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
Почему Вы уже уходите? ท---ค-ณ-ะไป-ล----ะ----บ---คะ? ท-ไมค-ณจะไปแล-วล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
t-------koon---̀--ha--l----lâ-kr----k-́ tam-mai-koon-ja--bhai-læ-o-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
Я устал / устала. ผ--------- -่วง----บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ง-วง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว- ค-ั- / ค- ------------------------- ผม / ดิฉัน ง่วง ครับ / คะ 0
po---di----ǎ---g----g-k---p---́ po-m-di--cha-n-ngu-ang-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---g-̂-n---r-́---a- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-ngûang-kráp-ká
Я ухожу, потому что я устал / устала. ผม ---ิ--- -ะไ--พ--- -ม /-ด-ฉั----ว-แล้- ครั--/--ะ ผม / ด-ฉ-น จะไปเพราะ ผม / ด-ฉ-น ง-วงแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว-แ-้- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะ ผม / ดิฉัน ง่วงแล้ว ครับ / คะ 0
p-----ì-ch-̌---à--h-i-p-á--p--m-di---h----ng---n----́-----́p-ká po-m-di--cha-n-ja--bhai-pra-w-po-m-di--cha-n-ngu-ang-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-p-̌---i---h-̌---g-̂-n---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-pǒm-dì-chǎn-ngûang-lǽo-kráp-ká
Почему вы уже уезжаете? ทำ----ณ-ะไป-ล-วล่ะ ค-ับ /-ค-? ท-ไมค-ณจะไปแล-วล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
tam-----ko-n-----------æ---l---kr-́p---́ tam-mai-koon-ja--bhai-læ-o-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
Уже поздно. ดึ---้ว--รั--- คะ ด-กแล-ว คร-บ / คะ ด-ก-ล-ว ค-ั- / ค- ----------------- ดึกแล้ว ครับ / คะ 0
d-̀---l--o-k-áp---́ de-uk-læ-o-kra-p-ka- d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------- dèuk-lǽo-kráp-ká
Я уезжаю, потому что уже поздно. ผ- - ดิฉัน -ะไ---ร-ะด-ก---- ครับ-- -ะ ผม / ด-ฉ-น จะไปเพราะด-กแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ-ึ-แ-้- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะดึกแล้ว ครับ / คะ 0
po---di--c--̌n-j---bh-i--r----dè---l--o-kr--p-ká po-m-di--cha-n-ja--bhai-pra-w-de-uk-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-dèuk-lǽo-kráp-ká

Родной язык - эмоциональный, иностранный язык - рациональный?

Когда мы учим иностранный язык, мы способствуем развитию нашего мозга. Благодаря обучению изменяется наше мышление. Мы становимся креативнее и гибче. Также сложное мышление даётся говорящим на нескольких языках легче. При обучение тренируется память. Чем мы больше учим, тем лучше она работает. Кто выучил много языков, быстро осваивает и другие вещи. Он может дольше думать сконцентрировано над какой-либо темой. Поэтому он быстрее решает проблемы. Говорящие на нескольких языках могут также быстрее принимать решения. Но также, как они решают, зависит от языков. Язык, на котором мы думаем, влияет также на наши решения. Психологи для одного исследования проводили эксперимент на несколькими испытуемыми. Все испытуемые были двуязычными. Кроме родного языка они ещё знали другой язык. Испытуемые должны были ответить на один вопрос. В вопросе речь шла о решение проблемы. Испытуемые должны были при этом сделать выбор между двумя возможностям. Первый выбор был значительно рискованнее, чем другой. Испытуемые должны были ответить на вопрос на обоих языках. И ответы менялись, когда изменялись языки! Если они говорили на родном языке, то испытуемые выбирали риск. Когда они говорили на иностранном языке, они выбирали более надёжный вариант. После этого эксперименты испытуемые должны были еще заключить пари. Но при это обнаружилось значительное различие. Когда они использовали иностранный язык, они были разумнее. Исследователи предполагают, что мы больше сконцентрированы, когда говорим на иностранном языке. Поэтому решения мы принимаем не эмоциональные, а рациональные…