Разговорник

ru Союзы 2   »   th คำสันธาน 2

95 [девяносто пять]

Союзы 2

Союзы 2

95 [เก้าสิบห้า]

gâo-sìp-hâ

คำสันธาน 2

[kam-sǎn-tan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Сколько она уже не работает? เธ-ไ------น---ง---เ-ื--ไ-? เธอไม-ท-งานต--งแต-เม--อไร? เ-อ-ม-ท-ง-น-ั-ง-ต-เ-ื-อ-ร- -------------------------- เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร? 0
tu-̶-m-̂--ta----an-----n----æ̀--e----r-i tur--ma-i-tam-ngan-dha-ng-dhæ--me-ua-rai t-r---a-i-t-m-n-a---h-̂-g-d-æ---e-u---a- ---------------------------------------- tur̶-mâi-tam-ngan-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
С тех пор, как она вышла замуж? ต--ง-ต่-----่ง-าน----? ต--งแต-เธอแต-งงานหร-อ? ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น-ร-อ- ---------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ? 0
d----g--hæ̀--u---d-æ̀-g--ga--rěu dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan-re-u d-a-n---h-̀-t-r---h-̀-g-n-a---e-u --------------------------------- dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan-rěu
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж. ใช่ เ-อ-ม-ท---นอีกเลย --้ง---เ-อ----งาน ใช- เธอไม-ท-งานอ-กเลย ต--งแต-เธอแต-งงาน ใ-่ เ-อ-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น --------------------------------------- ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน 0
c-â--tur--m-̂--t---ng---èek-lu---dh-̂-g--hæ--t--̶-dh--ng---an cha-i-tur--ma-i-tam-ngan-e-ek-luнy-dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan c-a-i-t-r---a-i-t-m-n-a---̀-k-l-н---h-̂-g-d-æ---u-̶-d-æ-n---g-n --------------------------------------------------------------- châi-tur̶-mâi-tam-ngan-èek-luнy-dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает. ตั้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น-เธอก-------ำ-าน-----ย ต--งแต-เธอแต-งงาน เธอก---ไม-ท-งานอ-กเลย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น เ-อ-็-็-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย --------------------------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอก็็็ไม่ทำงานอีกเลย 0
dtâ---dtàe-ter-----n----a-n-·-t-- --i --m n--an èe--l-ie dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie d-â-g d-à- t-r d-à-n- n-a-n · t-r m-i t-m n-a-n è-k l-i- -------------------------------------------------------- dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie
Они счастливы, с тех пор как они познакомились. ต-้ง-ต่---เ-ารู-จ------พวกก็-ข-ม-ค-า--ุข ต--งแต-พวกเขาร--จ-กก-น พวกก-เขาม-ความส-ข ต-้-แ-่-ว-เ-า-ู-จ-ก-ั- พ-ก-็-ข-ม-ค-า-ส-ข ---------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกก็เขามีความสุข 0
dh--ng-d-æ̀-pu-a-------ro-o-jà--g-n--ûak--a-w--a-o-me--k-wa---òok dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-ro-o-ja-k-gan-pu-ak-ga-w-ka-o-me-ek-wam-so-ok d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---o-o-j-̀---a---u-a---a-w-k-̌---e-e---a---o-o- -------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-róo-jàk-gan-pûak-gâw-kǎo-mêek-wam-sòok
Они редко ходят в гости, с тех пор, как у них появились дети. ตั้---่พว--ขามีลูก พวกเ--ก็-ท--ม-ไ-ไหน--ย ต--งแต-พวกเขาม-ล-ก พวกเขาก-แทบไม-ไปไหนเลย ต-้-แ-่-ว-เ-า-ี-ู- พ-ก-ข-ก-แ-บ-ม-ไ-ไ-น-ล- ----------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาก็แทบไม่ไปไหนเลย 0
dha--g--h-̀-pu-a-----o--ee-----k-pu-a---a-o--â---æ---ma----hai-na-i--u-y dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-mee-lo-ok-pu-ak-ka-o-ga-w-tæ-p-ma-i-bhai-na-i-luнy d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---e---o-o---u-a---a-o-g-̂---æ-p-m-̂---h-i-n-̌---u-y ------------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-mee-lôok-pûak-kǎo-gâw-tæ̂p-mâi-bhai-nǎi-luнy
Когда она говорит по телефону? เ--โ---ัพ-์-อน-ห-? เธอโทรศ-พท-ตอนไหน? เ-อ-ท-ศ-พ-์-อ-ไ-น- ------------------ เธอโทรศัพท์ตอนไหน? 0
tur̶-ton-s-̀--dhaw---a-i tur--ton-sa-p-dhawn-na-i t-r---o---a-p-d-a-n-n-̌- ------------------------ tur̶-ton-sàp-dhawn-nǎi
Когда едет? ข-ะ--บ------? ขณะข-บรถหร-อ? ข-ะ-ั-ร-ห-ื-? ------------- ขณะขับรถหรือ? 0
k-̀--a----̀---o-t-r--u ka--na--ka-p-ro-t-re-u k-̀-n-́-k-̀---o-t-r-̌- ---------------------- kà-ná-kàp-rót-rěu
Да, когда она ведёт машину. ใช--ขณะที่-----บรถ ใช- ขณะท--เธอข-บรถ ใ-่ ข-ะ-ี-เ-อ-ั-ร- ------------------ ใช่ ขณะที่เธอขับรถ 0
cha-------ná--êe---------p-r-́t cha-i-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t c-a-i-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t --------------------------------- châi-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Она говорит по телефону, когда ведёт машину. เธ--ท-ศ----ขณะ--่--อข---ถ เธอโทรศ-พท-ขณะท--เธอข-บรถ เ-อ-ท-ศ-พ-์-ณ-ท-่-ธ-ข-บ-ถ ------------------------- เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ 0
tur--ton-s-̀p---̀------e-e--u----a-p---́t tur--ton-sa-p-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t t-r---o---a-p-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t ----------------------------------------- tur̶-ton-sàp-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Она смотрит телевизор, когда гладит. เธ-ดู----ัศ-์ข-ะ-ี่เ-อ--ด-้า เธอด-โทรท-ศน-ขณะท--เธอร-ดผ-า เ-อ-ู-ท-ท-ศ-์-ณ-ท-่-ธ-ร-ด-้- ---------------------------- เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า 0
tu-̶-do--to--t-́t--a--ná--e-e-t--̶-r-̂et-p-̂ tur--doo-ton-ta-t-ka--na--te-e-tur--re-et-pa- t-r---o---o---a-t-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-r-̂-t-p-̂ --------------------------------------------- tur̶-doo-ton-tát-kà-ná-têe-tur̶-rêet-pâ
Она слушает музыку, когда занимается своими делами. เธอ--งเพ--ข---ี่เธ--ำง-น เธอฟ-งเพลงขณะท--เธอท-งาน เ-อ-ั-เ-ล-ข-ะ-ี-เ-อ-ำ-า- ------------------------ เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน 0
t-r---ang-p------â-k-ná-te----------m-n-an tur--fang-pla--nga-yk-na--te-e-tur--tam-ngan t-r---a-g-p-a---g-̂-k-n-́-t-̂---u-̶-t-m-n-a- -------------------------------------------- tur̶-fang-plá-ngâyk-ná-têe-tur̶-tam-ngan
Я ничего ни вижу, если у меня нет очков. ผ--- -ิฉ-- มอ-ไม่เ-็น---รเล--ถ-- -ม-- ดิ------มี-ว่น ผม / ด-ฉ-น มองไม-เห-นอะไรเลย ถ-า ผม / ด-ฉ-นไม-ม-แว-น ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-ม-เ-็-อ-ไ-เ-ย ถ-า ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-แ-่- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มองไม่เห็นอะไรเลย ถ้า ผม / ดิฉันไม่มีแว่น 0
po-m--i--c-----m-w-----̂----̌n--̀-----l--y-----p-̌m-----c-ǎn-ma-i-me--wæ-n po-m-di--cha-n-mawng-ma-i-he-n-a--rai-luнy-ta--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-wæ-n p-̌---i---h-̌---a-n---a-i-h-̌---̀-r-i-l-н---a---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---æ-n --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mawng-mâi-hěn-à-rai-luнy-tâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-wæ̂n
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая. ผ- --ด-ฉัน -ม-เ-้าใ----ร-ลย --าด---ี---เ-ิน-ป ผม / ด-ฉ-น ไม-เข-าใจอะไรเลย ถ-าดนตร-ด-งเก-นไป ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ะ-ร-ล- ถ-า-น-ร-ด-ง-ก-น-ป --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป 0
p-̌m-d-̀-ch-̌n--âi-k-̂o-j----̀-----l-н--tât--ó---ee-d-ng-ger-n-bhai po-m-di--cha-n-ma-i-ka-o-jai-a--rai-luнy-ta-t-no-t-ree-dang-ger-n-bhai p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---̀-r-i-l-н---a-t-n-́---e---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-à-rai-luнy-tât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк. ผ--------- --่ได-ก---น----เ-- ต-น----ผ--/--ิ-ั---ป็น-วัด ผม / ด-ฉ-น ไม-ได-กล--นอะไรเลย ตอนท-- ผม / ด-ฉ-น เป-นหว-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ก-ิ-น-ะ-ร-ล- ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ห-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนที่ ผม / ดิฉัน เป็นหวัด 0
p----d----h-----a---d-̂i-gl-̀n-à---i---нy-dh-wn--e---p-̌--di--cha---b-e--wàt po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-gli-n-a--rai-luнy-dhawn-te-e-po-m-di--cha-n-bhen-wa-t p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---l-̀---̀-r-i-l-н---h-w---e-e-p-̌---i---h-̌---h-n-w-̀- ------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-glìn-à-rai-luнy-dhawn-têe-pǒm-dì-chǎn-bhen-wàt
Мы берём такси, когда идёт дождь. เร-------แ-็กซี่ ถ-า-นตก เราจะน--งแท-กซ-- ถ-าฝนตก เ-า-ะ-ั-ง-ท-ก-ี- ถ-า-น-ก ------------------------ เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก 0
rao---̀-n--ng--ǽk---̂--tâ-fǒn-dhòk rao-ja--na-ng-tæ-k-se-e-ta--fo-n-dho-k r-o-j-̀-n-̂-g-t-́---e-e-t-̂-f-̌---h-̀- -------------------------------------- rao-jà-nâng-tǽk-sêe-tâ-fǒn-dhòk
Если мы выиграем в лотерею, мы объедим весь мир. เร------น---รอบโลก --าเ-าถู-ล------ี่ เราจะเด-นทางรอบโลก ถ-าเราถ-กล-อตตาร-- เ-า-ะ-ด-น-า-ร-บ-ล- ถ-า-ร-ถ-ก-็-ต-า-ี- ------------------------------------- เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกล็อตตารี่ 0
r-o-j---d-r----ang-r-̂---l-̂------r---tòok---́-t-----r-̂e rao-ja--der-n-tang-ra-wp-lo-k-ta--rao-to-ok-la-wt-dha-re-e r-o-j-̀-d-r-n-t-n---a-w---o-k-t-̂-r-o-t-̀-k-l-́-t-d-a-r-̂- ---------------------------------------------------------- rao-jà-der̶n-tang-râwp-lôk-tâ-rao-tòok-láwt-dha-rêe
Если он скоро не придёт, мы начнём есть. ถ---ี--ดี๋-วเขา---ไ---า เร-จ-เร----าน---ว ถ-าอ-กเด--ยวเขาย-งไม-มา เราจะเร--มทานข-าว ถ-า-ี-เ-ี-ย-เ-า-ั-ไ-่-า เ-า-ะ-ร-่-ท-น-้-ว ----------------------------------------- ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา เราจะเริ่มทานข้าว 0
t---èe--d--e---ǎ---ang-m--i-ma-r----à-re----------âo ta--e-ek-de-eo-ka-o-yang-ma-i-ma-rao-ja--re-r-m-tan-ka-o t-̂-e-e---e-e---a-o-y-n---a-i-m---a---a---e-r-m-t-n-k-̂- -------------------------------------------------------- tâ-èek-děeo-kǎo-yang-mâi-ma-rao-jà-rêr̶m-tan-kâo

Языки Европейского Союза

Европейский Союз состоит сегодня из более чем 25 государств. В будущем ещё больше стран будут принадлежать ЕС. С каждой новой страной часто прибавляется новый язык. В настоящее время в ЕС говорят на более 20 различных языках. Все языки Евросоюза имеют одинаковые права. Многообразие языков впечатляет. Но оно может также привести к проблемам. Скептики полагают, что множество языков является препятствием для ЕС. Они мешают эффективной работе. Некоторые поэтому считают, что должен быть общий язык. На этом языке должны общаться все страны. Но это не так просто. Нельзя ни один язык назначить единственным официальным языком. Другие страны будут чувствовать себя ущемлёнными в своих интересах. И, в действительности, в Европе нет нейтрального языка… Также искусственный язык, как эсперанто, не помог бы. Потому что в языках всегда отражается и культура страны. Поэтому ни одна страна не хочет отказываться от своего языка. В своём языке страны видят часть своей идентичности. Языковая политика - важный пункт в повестке ЕС. Есть даже комиссар по вопросам многоязычия. В ЕС больше всего устных и письменных переводчиков во всём мире. Около 3500 человек работают над тем, что сделать возможным взаимопонимание. Тем не менее не все документы могут быть переведены. Это стоило бы много времени и денег. Большинство документов переводят лишь на некоторые языки. Большое количество языков - один из самых больших вызовов ЕС. Европа должна объединиться, не потеряв свое многообразие идентичностей!