Разговорник

ru Повелительная форма 1   »   th ประโยคคำสั่ง 1

89 [восемьдесят девять]

Повелительная форма 1

Повелительная форма 1

89 [แปดสิบเก้า]

bhæ̀t-sìp-gâo

ประโยคคำสั่ง 1

[bhrà-yôk-kam-sàng]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Ты такой ленивый – не будь таким ленивым! ค--ขี้--ี-จเ------ิน-– อย--ข-----ยจ------! ค-ณข--เก-ยจเหล-อเก-น – อย-าข--เก-ยจน-กเลย! ค-ณ-ี-เ-ี-จ-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ข-้-ก-ย-น-ก-ล-! ------------------------------------------ คุณขี้เกียจเหลือเกิน – อย่าขี้เกียจนักเลย! 0
koon-ke-e-g-̀a--l--u--g-r̶n-a----̂--e----ì-t-na-k-l-нy koon-ke-e-gi-at-le-ua-ger-n-a--ya--ke-e-gi-at-na-k-luнy k-o---e-e-g-̀-t-l-̌-a-g-r-n-a---a---e-e-g-̀-t-n-́---u-y ------------------------------------------------------- koon-kêe-gìat-lěua-ger̶n-à-yâ-kêe-gìat-nák-luнy
Ты так долго спишь – не спи так долго! คุ---นนา-เห-ือ-กิน - อ-่--อ----น-ก-ล-! ค-ณนอนนานเหล-อเก-น – อย-านอนนานน-กเลย! ค-ณ-อ-น-น-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-น-น-า-น-ก-ล-! -------------------------------------- คุณนอนนานเหลือเกิน – อย่านอนนานนักเลย! 0
koo---awn------e-u--ger̶--à--â-----n-n-n-́---u-y koon-nawn-nan-le-ua-ger-n-a--ya-n-on-nan-na-k-luнy k-o---a-n-n-n-l-̌-a-g-r-n-a---a-n-o---a---a-k-l-н- -------------------------------------------------- koon-nawn-nan-lěua-ger̶n-à-yân-on-nan-nák-luнy
Ты приходишь так поздно – не приходи так поздно! ค-----บ-า-้-น-ึ-เหล-อ-ก-- – ----กล---้านด-กนั---! ค-ณกล-บมาบ-านด-กเหล-อเก-น – อย-ากล-บบ-านด-กน-กซ-! ค-ณ-ล-บ-า-้-น-ึ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ก-ั-บ-า-ด-ก-ั-ซ-! ------------------------------------------------- คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน – อย่ากลับบ้านดึกนักซิ! 0
ko---g-àp-ma--a----è-k----u--g---n-----âk------bân-de-uk---́--sí koon-gla-p-ma-ba-n-de-uk-le-ua-ger-n-a--ya-k-la-p-ba-n-de-uk-na-k-si- k-o---l-̀---a-b-̂---e-u---e-u---e-̶---̀-y-̂---a-p-b-̂---e-u---a-k-s-́ --------------------------------------------------------------------- koon-glàp-ma-bân-dèuk-lěua-ger̶n-à-yâk-láp-bân-dèuk-nák-sí
Ты так громко смеёшься – не смейся так громко! คุ-----ราะ-ั-เหลือเก-น - อ-่าหัวเรา--ังนั-ซิ! ค-ณห-วเราะด-งเหล-อเก-น – อย-าห-วเราะด-งน-กซ-! ค-ณ-ั-เ-า-ด-ง-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ห-ว-ร-ะ-ั-น-ก-ิ- --------------------------------------------- คุณหัวเราะดังเหลือเกิน – อย่าหัวเราะดังนักซิ! 0
koo--h-------w-da---le-u--g-r------y-̂-hu-a-ráw---ng-ná----́ koon-hu-a-ra-w-dang-le-ua-ger-n-a--ya--hu-a-ra-w-dang-na-k-si- k-o---u-a-r-́---a-g-l-̌-a-g-r-n-a---a---u-a-r-́---a-g-n-́---i- -------------------------------------------------------------- koon-hǔa-ráw-dang-lěua-ger̶n-à-yâ-hǔa-ráw-dang-nák-sí
Ты так тихо говоришь – не говори так тихо! คุณพ--เ---ง-บ-เห---เกิ-------าพู-เบา--กซ-! ค-ณพ-ดเส-ยงเบาเหล-อเก-น – อย-าพ-ดเบาน-กซ-! ค-ณ-ู-เ-ี-ง-บ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-พ-ด-บ-น-ก-ิ- ------------------------------------------ คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน – อย่าพูดเบานักซิ! 0
ko-n---̂---sǐan--bao--e-ua-ger-------a--p-̂o--bao-n-́k-s-́ koon-po-ot-si-ang-bao-le-ua-ger-n-a--ya--po-ot-bao-na-k-si- k-o---o-o---i-a-g-b-o-l-̌-a-g-r-n-a---a---o-o---a---a-k-s-́ ----------------------------------------------------------- koon-pôot-sǐang-bao-lěua-ger̶n-à-yâ-pôot-bao-nák-sí
Ты слишком много пьёшь – не пей так много! คุ--ื-มม-กเ-ิ-ไ- --อ--าดื่------กซิ! ค-ณด--มมากเก-นไป – อย-าด--มมากน-กซ-! ค-ณ-ื-ม-า-เ-ิ-ไ- – อ-่-ด-่-ม-ก-ั-ซ-! ------------------------------------ คุณดื่มมากเกินไป – อย่าดื่มมากนักซิ! 0
koon-dè-m-mâ--g-r-n----i--̀-y---dèum-m--k-n------́ koon-de-um-ma-k-ger-n-bhai-a--ya--de-um-ma-k-na-k-si- k-o---e-u---a-k-g-r-n-b-a---̀-y-̂-d-̀-m-m-̂---a-k-s-́ ----------------------------------------------------- koon-dèum-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-dèum-mâk-nák-sí
Ты слишком много куришь – не кури так много! ค-ณสู--ุหร--มา-เ---ไ--ล---– ------บบ--ร--มา--ัก-ลย! ค-ณส-บบ-หร--มากเก-นไปแล-ว – อย-าส-บบ-หร--มากน-กเลย! ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ม-ก-ก-น-ป-ล-ว – อ-่-ส-บ-ุ-ร-่-า-น-ก-ล-! --------------------------------------------------- คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว – อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย! 0
ko---s-̀---b-̀--r------̂k-ger-n--------́o-a--y------o--bò----̀e---̂k-na-k-l--y koon-so-op-bo-o-re-e-ma-k-ger-n-bhai-læ-o-a--ya--so-op-bo-o-re-e-ma-k-na-k-luнy k-o---o-o---o-o-r-̀---a-k-g-r-n-b-a---æ-o-a---a---o-o---o-o-r-̀---a-k-n-́---u-y ------------------------------------------------------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mâk-ger̶n-bhai-lǽo-à-yâ-sòop-bòo-rèe-mâk-nák-luнy
Ты слишком много работаешь – не работай так много! คุณทำง--ม-ก-กินไป - -ย--ท---น---เ---ไป! ค-ณท-งานมากเก-นไป – อย-าท-งานมากเก-นไป! ค-ณ-ำ-า-ม-ก-ก-น-ป – อ-่-ท-ง-น-า-เ-ิ-ไ-! --------------------------------------- คุณทำงานมากเกินไป – อย่าทำงานมากเกินไป! 0
koo--t---ng---mâk---r-n---a--à-----ta--n-an-m--k--er-n-bhai koon-tam-ngan-ma-k-ger-n-bhai-a--ya--tam-ngan-ma-k-ger-n-bhai k-o---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i-a---a---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i ------------------------------------------------------------- koon-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai
Ты так быстро ездишь – не езди так быстро! คุ-----ร----------- –-----ขับเร็วน----! ค-ณข-บเร-วเหล-อเก-น – อย-าข-บเร-วน-กซ-! ค-ณ-ั-เ-็-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ข-บ-ร-ว-ั-ซ-! --------------------------------------- คุณขับเร็วเหลือเกิน – อย่าขับเร็วนักซิ! 0
koo--k-----a-y̲--lěua---r---a--ya--k--p---̲----nák-sí koon-ka-p-ra-y-o-le-ua-ger-n-a--ya--ka-p-ra-y-o-na-k-si- k-o---a-p-r-̲-̲---e-u---e-̶---̀-y-̂-k-̀---a-y-o-n-́---i- -------------------------------------------------------- koon-kàp-ra̲y̲o-lěua-ger̶n-à-yâ-kàp-ra̲y̲o-nák-sí
Встаньте, господин Мюллер! ล---ึ-- -ร-บ - -่ะ -ุ-มิล-ล-ร์! ล-กข--น คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! ล-ก-ึ-น ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- ลุกขึ้น ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
lo-----e-un----́p-ka--koon-m---l--̶ lo-ok-ke-un-kra-p-ka--koon-min-lur- l-́-k-k-̂-n-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- lóok-kêun-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Сядьте, господин Мюллер! เช----่- ครั- /--่- ค---ิล-ล-ร์! เช-ญน--ง คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! เ-ิ-น-่- ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- -------------------------------- เชิญนั่ง ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
cher̶n---̂n--kr-́p---̂-koo--m-n-l-r̶ cher-n-na-ng-kra-p-ka--koon-min-lur- c-e-̶---a-n---r-́---a---o-n-m-n-l-r- ------------------------------------ cher̶n-nâng-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Сидите, господин Мюллер! น-่งต่--ค-ับ - --- -ุ--ิล--อ-์! น--งต-อ คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! น-่-ต-อ ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- นั่งต่อ ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
n-̂ng--h--w-kra---ka--ko-n-----l-r̶ na-ng-dha-w-kra-p-ka--koon-min-lur- n-̂-g-d-a-w-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- nâng-dhàw-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Имейте терпение! ใ--ย-น - -ะ-รั--/ -ะ-ะ! ใจเย-น ๆ นะคร-บ / นะคะ! ใ-เ-็- ๆ น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------- ใจเย็น ๆ นะครับ / นะคะ! 0
j---y-n---n-ná--r-----á-ká jai-yen-yen-na--kra-p-na--ka- j-i-y-n-y-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------- jai-yen-yen-ná-kráp-ná-ká
Не торопитесь! มี-----ไ--ต--งร--! ม-เวลา ไม-ต-องร-บ! ม-เ-ล- ไ-่-้-ง-ี-! ------------------ มีเวลา ไม่ต้องรีบ! 0
m-e---y-la--â-----̂-n--r-̂ep mee-way-la-ma-i-dha-wng-re-ep m-e-w-y-l---a-i-d-a-w-g-r-̂-p ----------------------------- mee-way-la-mâi-dhâwng-rêep
Подождите немного! รอ---คร---นะครั- --นะค-! รอส-กคร-- นะคร-บ / นะคะ! ร-ส-ก-ร-่ น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------ รอสักครู่ นะครับ / นะคะ! 0
r-w---̀k-krô---á-k-á--ná-ká raw-sa-k-kro-o-na--kra-p-na--ka- r-w-s-̀---r-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------- raw-sàk-krôo-ná-kráp-ná-ká
Будьте осторожны! ร---งนะ ค-ับ - คะ! ระว-งนะ คร-บ / คะ! ร-ว-ง-ะ ค-ั- / ค-! ------------------ ระวังนะ ครับ / คะ! 0
ra--wa-----́-kr-́--k-́ ra--wang-na--kra-p-ka- r-́-w-n---a---r-́---a- ---------------------- rá-wang-ná-kráp-ká
Будьте пунктуальны! กร-ณาม--------ว-า-นะคร-- /-นะคะ! กร-ณามาให-ตรงเวลา นะคร-บ / นะคะ! ก-ุ-า-า-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! -------------------------------- กรุณามาให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
grò---------a---d-r-n-------a------r-́----́-ká gro-o-na-ma-ha-i-dhrong-way-la-na--kra-p-na--ka- g-o-o-n---a-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ------------------------------------------------ gròo-na-ma-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Не будьте дураком! อ----ง-นั--ิ! อย-าโง-น-กซ-! อ-่-โ-่-ั-ซ-! ------------- อย่าโง่นักซิ! 0
à------g-̂---a-k--í a--ya--ngo-h-na-k-si- a---a---g-̂---a-k-s-́ --------------------- à-yâ-ngôh-nák-sí

Китайский язык

На китайском языке говорят больше всего человек в мире. Но единого китайского языка нет. Существуют несколько китайских языков. Они все относятся к сино-тибетским языкам. Всего на китайском языке говорят 1,3 миллиарда человек. Большинство из них живут в Китайской Народной Республике и в Тайване. Также есть много стран с китайскоговорящими меньшинствами. Самым распространённым китайским языком является литературный китайский. Стандартный литературный язык называется также мандарином. Мандарин - официальный язык Китайской Народной Республики. Другие китайские языки часто обозначаются только как диалекты. Также в Тайване и Сингапуре говорят на мандарине. Мандарин - родной язык 850 миллионов человек. Но его понимают почти все китайскоговорящие люди. Говорящие на различных диалектах используют его поэтому для понимания. У всех китайцев общая письменность. Китайской письменности от 4000 до 5000 лет. Тем самым у китайского языка самая долгая литературная традиция. Также другие культуры Азии переняли китайскую письменность. Китайские иероглифы сложнее, чем алфавитная система. Разговорный китайский, однако, не такой сложный. Грамматику можно относительно быстро выучить. Поэтому у обучающихся китайскому языку в скором времени будут хорошие успехи. И всё больше людей хотят учить китайский язык! Как иностранный китайский язык приобретает всё большее значение. Сейчас повсюду предлагают курсы по изучению китайского языка. Поверьте в себя! Китайский будет языком будущего…