Разговорник

ru Лёгкая беседа 2   »   th การสนทนา 2

21 [двадцать один]

Лёгкая беседа 2

Лёгкая беседа 2

21 [ยี่สิบเอ็ด]

yêe-sìp-èt

การสนทนา 2

[gan-sǒn-tá-na]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Вы откуда? ค--มา-า---น ครั- /--ะ? ค-ณมาจากไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-า-า-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณมาจากไหน ครับ / คะ? 0
k--n-ma--a----ǎi-kráp-k-́ koon-ma-ja-k-na-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-ma-jàk-nǎi-kráp-ká
Из Базеля. มา-าก----ล--รั- /-ค่ะ มาจากบาเซล คร-บ / ค-ะ ม-จ-ก-า-ซ- ค-ั- / ค-ะ --------------------- มาจากบาเซล ครับ / ค่ะ 0
ma------b----yn-kr-́p---̂ ma-ja-k-ba-sayn-kra-p-ka- m---a-k-b---a-n-k-a-p-k-̂ ------------------------- ma-jàk-ba-sayn-kráp-kâ
Базель находится в Швейцарии. บา-----ู-ในป-ะ--ศ-ว--เ--แ--ด์ บาเซลอย--ในประเทศสว-สเซอแลนด- บ-เ-ล-ย-่-น-ร-เ-ศ-ว-ส-ซ-แ-น-์ ----------------------------- บาเซลอยู่ในประเทศสวิสเซอแลนด์ 0
b--------r--y-̂o--a--b--à-------̂-t--i----u-̶-l-n ba-sa--lur--yo-o-nai-bhra--ta--sa-yt-wi-t-sur--læn b---a---u-̶-y-̂---a---h-a---a---a-y---i-t-s-r---æ- -------------------------------------------------- ba-sá-lur̶-yôo-nai-bhrà-tá-sâyt-wít-sur̶-læn
Разрешите мне представить Вам господина Мюллера. ผ- / ดิ--น ---------้ค-ณรู--ั-ก-บ --ณมี--ลอร์-ได้--ม --ั--/--ะ? ผม / ด-ฉ-น ขอแนะน-ให-ค-ณร--จ-กก-บ ค-ณม-ลเลอร- ได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-แ-ะ-ำ-ห-ค-ณ-ู-จ-ก-ั- ค-ณ-ี-เ-อ-์ ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ คุณมีลเลอร์ ได้ไหม ครับ / คะ? 0
po---di--ch-̌n-k-̌w-------m--a-i-k-on-r--o---̀--g-̀p-koon---en-l-r̶-d------̌i---áp---́ po-m-di--cha-n-ka-w-næ--nam-ha-i-koon-ro-o-ja-k-ga-p-koon-meen-lur--da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́-n-m-h-̂---o-n-r-́---a-k-g-̀---o-n-m-e---u-̶-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nǽ-nam-hâi-koon-róo-jàk-gàp-koon-meen-lur̶-dâi-mǎi-kráp-ká
Он иностранец. เ-าเป---นต-า---ติ เขาเป-นคนต-างชาต- เ-า-ป-น-น-่-ง-า-ิ ----------------- เขาเป็นคนต่างชาติ 0
kǎ--b--n-k---d-a-ng-c---dhì ka-o-bhen-kon-dha-ng-cha-dhi- k-̌---h-n-k-n-d-a-n---h---h-̀ ----------------------------- kǎo-bhen-kon-dhàng-cha-dhì
Он говорит на нескольких языках. เขาพู-ไ--หลา-ภา-า เขาพ-ดได-หลายภาษา เ-า-ู-ไ-้-ล-ย-า-า ----------------- เขาพูดได้หลายภาษา 0
k-̌o---̂-t---̂i-lǎ-------̌ ka-o-po-ot-da-i-la-i-pa-sa- k-̌---o-o---a-i-l-̌---a-s-̌ --------------------------- kǎo-pôot-dâi-lǎi-pa-sǎ
Вы здесь впервые? คุ-ม--ี-น--ครั้ง-ร-ใช-ไ-ม-ครั--- --? ค-ณมาท--น--คร--งแรกใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-ร-้-แ-ก-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko-n----t--e--ê-k--a-ng---̂---hâi-m--i-kr--p---́ koon-ma-te-e-ne-ek-ra-ng-ræ-k-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e---a-n---æ-k-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- koon-ma-têe-nêek-ráng-ræ̂k-châi-mǎi-kráp-ká
Нет, я уже был / была здесь в прошлом году. ไ-่-ช--ผ- - ดิฉั----ยม--ี------ื--ปี-ี่-ล้---------ะ ไม-ใช- ผม / ด-ฉ-น เคยมาท--น--เม--อป-ท--แล-วคร-บ / คะ ไ-่-ช- ผ- / ด-ฉ-น เ-ย-า-ี-น-่-ม-่-ป-ท-่-ล-ว-ร-บ / ค- ---------------------------------------------------- ไม่ใช่ ผม / ดิฉัน เคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วครับ / คะ 0
m--i--h-̂i-p-̌m--ì--h-̌---u-y----t-̂e-n--e--e-u--b--e-t----læ-------p-k-́ ma-i-cha-i-po-m-di--cha-n-kuнy-ma-te-e-ne-e-me-ua-bhee-te-e-læ-o-kra-p-ka- m-̂---h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-k-н---a-t-̂---e-e-m-̂-a-b-e---e-e-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- mâi-châi-pǒm-dì-chǎn-kuнy-ma-têe-nêe-mêua-bhee-têe-lǽo-kráp-ká
Но только одну неделю. แค่--ึ่งสัปด--์เท---ั---ร-บ-- คะ แค-หน--งส-ปดาห-เท-าน--นคร-บ / คะ แ-่-น-่-ส-ป-า-์-ท-า-ั-น-ร-บ / ค- -------------------------------- แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับ / คะ 0
k---ne-un--sa-p----t--o--a-n--rá--k-́ kæ--ne-ung-sa-p-da-ta-o-na-n-kra-p-ka- k-̂-n-̀-n---a-p-d---a-o-n-́---r-́---a- -------------------------------------- kæ̂-nèung-sàp-da-tâo-nán-kráp-ká
Как Вам у нас нравится? คุณ-อบ--่นี--ห---รั--/ คะ? ค-ณชอบท--น--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ / คะ? 0
ko------̂---t-̂e-nêe-mǎ------p--á koon-cha-wp-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Очень хорошо. Люди очень приятные. คนท-่----จดี -- /--ิฉัน-ช-บ-า-ค-ั- /--ะ คนท--น--ใจด- ผม / ด-ฉ-น ชอบมากคร-บ / คะ ค-ท-่-ี-ใ-ด- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-า-ค-ั- / ค- --------------------------------------- คนที่นี่ใจดี ผม / ดิฉัน ชอบมากครับ / คะ 0
kon-t-̂---e-e------e---ǒ--d----ha-n-châw--m------a-p-ká kon-te-e-ne-e-jai-dee-po-m-di--cha-n-cha-wp-ma-k-kra-p-ka- k-n-t-̂---e-e-j-i-d-e-p-̌---i---h-̌---h-̂-p-m-̂---r-́---a- ---------------------------------------------------------- kon-têe-nêe-jai-dee-pǒm-dì-chǎn-châwp-mâk-kráp-ká
И ландшафт мне тоже нравится. แล-ผ--/ ดิ-ั--ก-----ั-นี------วยครั- ---ะ และผม / ด-ฉ-น ก-ชอบท-ศน-ยภาพด-วยคร-บ / คะ แ-ะ-ม / ด-ฉ-น ก-ช-บ-ั-น-ย-า-ด-ว-ค-ั- / ค- ----------------------------------------- และผม / ดิฉัน ก็ชอบทัศนียภาพด้วยครับ / คะ 0
læ--p--m-di---h-̌n-ga-w--h-̂----át-ne--ya-----p-du------a-p--á læ--po-m-di--cha-n-ga-w-cha-wp-ta-t-nee-ya--pa-p-du-ay-kra-p-ka- l-́-p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-w---a-t-n-e-y-́-p-̂---u-a---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- lǽ-pǒm-dì-chǎn-gâw-châwp-tát-nee-yá-pâp-dûay-kráp-ká
Кто Вы по профессии? คุณ--ง-นอ--ร--รั- /-คะ? ค-ณท-งานอะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-า-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------- คุณทำงานอะไร ครับ / คะ? 0
ko---------an-a---a---r--p-k-́ koon-tam-ngan-a--rai-kra-p-ka- k-o---a---g-n-a---a---r-́---a- ------------------------------ koon-tam-ngan-à-rai-kráp-ká
Я переводчик. / Я переводчица. ผ- - ดิฉัน เป็-น-ก--ล ผม / ด-ฉ-น เป-นน-กแปล ผ- / ด-ฉ-น เ-็-น-ก-ป- --------------------- ผม / ดิฉัน เป็นนักแปล 0
p-̌---i---hǎn-bh-n-ná---hlæ po-m-di--cha-n-bhen-na-k-bhlæ p-̌---i---h-̌---h-n-n-́---h-æ ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-nák-bhlæ
Я перевожу книги. ผม - ดิฉ-น --ลหน-งส-อ ผม / ด-ฉ-น แปลหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น แ-ล-น-ง-ื- --------------------- ผม / ดิฉัน แปลหนังสือ 0
p-̌m-d-̀-ch-̌---hl----̌n-----u po-m-di--cha-n-bhlæ-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---h-æ-n-̌-g-s-̌- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-bhlæ-nǎng-sěu
Вы здесь один / одна? คุณม-----ี่ค----ยว-----ม-ค-ับ-/-คะ? ค-ณมาท--น--คนเด-ยวใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-น-ด-ย-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k----m-------nê----n--e---c--̂----̌--k-áp-k-́ koon-ma-te-e-ne-e-kon-deeo-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e-k-n-d-e---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-kon-deeo-châi-mǎi-kráp-ká
Нет, моя жена / мой муж тоже здесь. ไม่ใ-- ภรรย--อ--ม - สา-ี-อ-ด---- ก็------ี่---- ค-ับ-- -่ะ ไม-ใช- ภรรยาของผม / สาม-ของด-ฉ-น ก-มาท--น--ด-วย คร-บ / ค-ะ ไ-่-ช- ภ-ร-า-อ-ผ- / ส-ม-ข-ง-ิ-ั- ก-ม-ท-่-ี-ด-ว- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------------------------------- ไม่ใช่ ภรรยาของผม / สามีของดิฉัน ก็มาที่นี่ด้วย ครับ / ค่ะ 0
m-̂----âi--a--yâk-o----o-m-s---m---k-o-g-d-----a-----̂w-m----̂e-nê--du-a----a-p-kâ ma-i-cha-i-pan-ya-k-ong-po-m-sa--me-ek-ong-di--cha-n-ga-w-ma-te-e-ne-e-du-ay-kra-p-ka- m-̂---h-̂---a---a-k-o-g-p-̌---a---e-e---n---i---h-̌---a-w-m---e-e-n-̂---u-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------------------- mâi-châi-pan-yâk-ong-pǒm-sǎ-mêek-ong-dì-chǎn-gâw-ma-têe-nêe-dûay-kráp-kâ
А вот там двое моих детей. แล-นั่-เ-็น-ูกทั----ง-นข-- ผม / ดิฉ-น และน--นเป-นล-กท--งสองคนของ ผม / ด-ฉ-น แ-ะ-ั-น-ป-น-ู-ท-้-ส-ง-น-อ- ผ- / ด-ฉ-น ------------------------------------- และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของ ผม / ดิฉัน 0
læ-----n-bhen-l-̂---ta--g-s-̌-n--k-n--a--ng---̌--d---cha-n læ--na-n-bhen-lo-ok-ta-ng-sa-wng-kon-ka-wng-po-m-di--cha-n l-́-n-̂---h-n-l-̂-k-t-́-g-s-̌-n---o---a-w-g-p-̌---i---h-̌- ---------------------------------------------------------- lǽ-nân-bhen-lôok-táng-sǎwng-kon-kǎwng-pǒm-dì-chǎn

Романские языки

Для 700 миллионов человек романский язык является родным языком. Тем самым романская языковая группа относится к самым важным во всем мире. Романские языки относятся к индоевропейской языковой семье. Все романские языки происходят от латыни. Это означает, что они потомки языка Рима. Основой все романских языков была народная латынь. Под этим понимают разговорный латинский язык поздней Античности. Народная латынь благодаря завоеваниям Рима распространилась по всей Европе. Из неё затем взяли свое начало романские языки и диалекты. Сам латинский язык, напротив, является италийским языком. Всего существуют около 15 романских языков. Точное количество определить сложно. Часто неясно, является ли этот язык самостоятельным или лишь диалектом. Некоторые романские язык тем временем вымерли. Но на этой романской основе образовались также новые языки. Это креольские языки. Сегодня самым большим в мире романским языком является испанский язык. Он с более чем 380 миллионами говорящих относится к мировым языкам. Для учёных романские языки очень интересные. Потому что история этой языковой группы хорошо подтверждена. В течение 2500 лет существуют латинские или романские письменности. С помощью них лингвисты изучают возникновение отдельных языков. Так можно изучить, по каким правилам развивается язык. Многие из этих результатов можно перенести на другие языки. Грамматика романских языков построена одинаковым образом. Прежде всего, лексика языков очень похожа. Если говоришь на романском языке, то легко выучишь другие. Спасибо, латынь!
Вы знали?
Японский язык, конечно, относится к самым увлекательным. Особенно письменную систему многие люди считают очень интересной. Она состоит из китайских иероглифов и двух слоговых письменностей. Характерной чертой японского языка также является наличие многих диалектов. Они отличаются иногда значительно друг от друга. Может быть и так, что два человека из разных областей не смогут понять друг друга. В японском языке мелодическое ударение. Если хотят выделить слово ударением, то громче не говорят. Изменяют высоту тонов. Около 130 миллионов человек говорят на японском. Большинство из них живут, конечно, в Японии. Но и в Бразилии и в Северной Америке есть большие японские группы носителей языка. Это потомки японских переселенцев. Говорящих на японском как на втором языке существует относительно мало. Но именно это и должно нас мотивировать, чтобы выучить этот захватывающий язык!