Разговорник

ru Прошедшая форма модальных глаголов 2   »   th อดีตกาลของกริยาช่วย 2

88 [восемьдесят восемь]

Прошедшая форма модальных глаголов 2

Прошедшая форма модальных глаголов 2

88 [แปดสิบแปด]

bhæ̀t-sìp-bhæ̀t

อดีตกาลของกริยาช่วย 2

[à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Мой сын не хотел играть с куклой. ลูกช-----ง-ม - -อ--ิฉัน -ม-อย---ล--ตุ๊กตา ล-กชาย ของผม / ของด-ฉ-น ไม-อยากเล-นต--กตา ล-ก-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ไ-่-ย-ก-ล-น-ุ-ก-า ----------------------------------------- ลูกชาย ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นตุ๊กตา 0
l-̂o---h-i--a--n--p----ka-----di--c-a----------------lên------k--ha lo-ok-chai-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-le-n-dho-ok-dha l-̂-k-c-a---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---e-n-d-o-o---h- -------------------------------------------------------------------- lôok-chai-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-à-yâk-lên-dhóok-dha
Моя дочь не хотела играть в футбол. ล--ส-ว ข-ง-ม ----ง-ิ--- -ม-อยา--ล-น---บอล ล-กสาว ของผม / ของด-ฉ-น ไม-อยากเล-นฟ-ตบอล ล-ก-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ไ-่-ย-ก-ล-น-ุ-บ-ล ----------------------------------------- ลูกสาว ของผม / ของดิฉัน ไม่อยากเล่นฟุตบอล 0
lo--k----o-k-̌--g-p-̌----̌-n----̀--ha-n-m-̂i-a---âk--ên---́-----wn lo-ok-sa-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-le-n-fo-ot-bawn l-̂-k-s-̌---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---e-n-f-́-t-b-w- -------------------------------------------------------------------- lôok-sǎo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-à-yâk-lên-fóot-bawn
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы. ภ-รยา--ง--ไ-่-ยาก---นห-า----ก---ม ภรรยาของผมไม-อยากเล-นหมากร-กก-บผม ภ-ร-า-อ-ผ-ไ-่-ย-ก-ล-น-ม-ก-ุ-ก-บ-ม --------------------------------- ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม 0
pa---â---n--p----mâi--̀-yâ--le---m-̀--r-́-k----p----m pan-ya-k-ong-po-m-ma-i-a--ya-k-le-n-ma-k-ro-ok-ga-p-po-m p-n-y-̂---n---o-m-m-̂---̀-y-̂---e-n-m-̀---o-o---a-p-p-̌- -------------------------------------------------------- pan-yâk-ong-pǒm-mâi-à-yâk-lên-màk-róok-gàp-pǒm
Мои дети не хотели идти гулять. ลูก ๆ----ผม - ด--ั- ไ---ยา-ไปเ--นเ-่น ล-ก ๆของ ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากไปเด-นเล-น ล-ก ๆ-อ- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-ป-ด-น-ล-น ------------------------------------- ลูก ๆของ ผม / ดิฉัน ไม่อยากไปเดินเล่น 0
l--ok-l-̂---k-̌w-----̌m-d---c---n---̂--a--y-̂--b-ai-d--̶--le-n lo-ok-lo-ok-ka-wng-po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-bhai-der-n-le-n l-̂-k-l-̂-k-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---h-i-d-r-n-l-̂- -------------------------------------------------------------- lôok-lôok-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-bhai-der̶n-lên
Они не хотели убирать комнату. พ------ม---า-จ--ห้-ง พวกเขาไม-อยากจ-ดห-อง พ-ก-ข-ไ-่-ย-ก-ั-ห-อ- -------------------- พวกเขาไม่อยากจัดห้อง 0
p-̂ak------mâ--a---------̀t---̂w-g pu-ak-ka-o-ma-i-a--ya-k-ja-t-ha-wng p-̂-k-k-̌---a-i-a---a-k-j-̀---a-w-g ----------------------------------- pûak-kǎo-mâi-à-yâk-jàt-hâwng
Они не хотели ложиться спать. พ-กเ--ไม่--าก--นอน พวกเขาไม-อยากไปนอน พ-ก-ข-ไ-่-ย-ก-ป-อ- ------------------ พวกเขาไม่อยากไปนอน 0
pûak-k-̌o---̂i-a--y-̂k-b-a----wn pu-ak-ka-o-ma-i-a--ya-k-bhai-nawn p-̂-k-k-̌---a-i-a---a-k-b-a---a-n --------------------------------- pûak-kǎo-mâi-à-yâk-bhai-nawn
Ему нельзя было есть мороженое. เ-า--่ได้-ับอนุ-า--ห---นไอ-คร-ม เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานไอศคร-ม เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ไ-ศ-ร-ม ------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม 0
k-------i-da----a-p------́----̂t---̂------ai-sò-----m ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-ai-so-k-reem k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-a---o-k-r-e- ------------------------------------------------------ kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-ai-sòk-reem
Ему нельзя было есть шоколад. เข----ไ-้รั-อนุ-าตใ-้ท-นช-อค-กแ--ต เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานช-อคโกแล-ต เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ช-อ-โ-แ-็- ---------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อคโกแล็ต 0
k-̌--m-̂i-d--i-r--p-------o---̂---âi--an-ch-́w--g---l-́t ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-cha-wk-goh-læ-t k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-c-a-w---o---æ-t --------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-cháwk-goh-lǽt
Ему нельзя было есть конфеты. เข-ไม่-ด--ับอนุ-า-ใ-้ท-น-ู--ว-ด เขาไม-ได-ร-บอน-ญาตให-ทานล-กกวาด เ-า-ม-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-า-ล-ก-ว-ด ------------------------------- เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานลูกกวาด 0
ka-o-mâ---â---áp-a--------a-t--âi--a---o----gw--t ka-o-ma-i-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-tan-lo-ok-gwa-t k-̌---a-i-d-̂---a-p-a---o-o-y-̂---a-i-t-n-l-̂-k-g-a-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-tan-lôok-gwàt
Мне можно было что-нибудь себе пожелать. ผ- / -ิฉั--ได-รั--น-ญาต---้ข-อะ-----ตัวเอง-ด้-า--ย่-ง ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาต-ให-ขออะไรให-ต-วเองได-บางอย-าง ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-ข-อ-ไ-ใ-้-ั-เ-ง-ด-บ-ง-ย-า- ----------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ขออะไรให้ตัวเองได้บางอย่าง 0
p-̌m--ì-ch-̌--da---r--p-----óo-ya--h----a---ka-w--̀-ra--ha-----ua-ayng-d-̂i---n--à-y--ng po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-ka-w-a--rai-ha-i-dhua-ayng-da-i-bang-a--ya-ng p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-k-̌---̀-r-i-h-̂---h-a-a-n---a-i-b-n---̀-y-̂-g ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-kǎw-à-rai-hâi-dhua-ayng-dâi-bang-à-yâng
Мне можно было купить платье. ผม / ด---- --้รั---ุ-าต----ซ---ช--ใ-้--ว-อ-ไ-- หนึ่--ุด ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาต-ให-ซ--อช-ดให-ต-วเองได- หน--งช-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-ซ-้-ช-ด-ห-ต-ว-อ-ไ-้ ห-ึ-ง-ุ- ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาติให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้ หนึ่งชุด 0
pǒm---̀----̌n-d---------a--no---ya--hì-ha---se---chóo---âi-------y-g-d--i--è-n--c-óot po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-se-u-cho-ot-ha-i-dhua-ayng-da-i-ne-ung-cho-ot p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-s-́---h-́-t-h-̂---h-a-a-n---a-i-n-̀-n---h-́-t ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-séu-chóot-hâi-dhua-ayng-dâi-nèung-chóot
Мне можно было взять шоколадную конфету. ผ- /-ดิฉ-- --้ร------า-ให--ยิ---อคโ-แ-็ต-ห้-ัวเอ- ----งชิ้น ผม / ด-ฉ-น ได-ร-บอน-ญาตให-หย-บช-อคโกแล-ตให-ต-วเอง หน--งช--น ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-ย-บ-็-ค-ก-ล-ต-ห-ต-ว-อ- ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้รับอนุญาตให้หยิบช็อคโกแล็ตให้ตัวเอง หนึ่งชิ้น 0
p----dì---a-----̂i---́p--̀-n--o------hâi-y----ch---k-----læ-t-h-------a--y----e-un--c--́n po-m-di--cha-n-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-yi-p-cha-wk-goh-læ-t-ha-i-dhua-ayng-ne-ung-chi-n p-̌---i---h-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-t-h-̂---i-p-c-a-w---o---æ-t-h-̂---h-a-a-n---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-hâi-dhua-ayng-nèung-chín
Тебе можно было курить в самолёте? คุณ ส--บุหร-----ครื-อ--ิ-ไ-้---อ? ค-ณ ส-บบ-หร--บนเคร--องบ-นได-หร-อ? ค-ณ ส-บ-ุ-ร-่-น-ค-ื-อ-บ-น-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ สูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ? 0
k--n--ò-p-bò-----e-----k--̂---g-----d-̂---e-u koon-so-op-bo-o-re-e-bon-kre-uang-bin-da-i-re-u k-o---o-o---o-o-r-̀---o---r-̂-a-g-b-n-d-̂---e-u ----------------------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-bon-krêuang-bin-dâi-rěu
Тебе можно было пить пиво в больнице? ค-ณ -ื--เ-ีย---น-รง-ย-บ-ลไ-้----? ค-ณ ด--มเบ-ยร-ในโรงพยาบาลได-หร-อ? ค-ณ ด-่-เ-ี-ร-ใ-โ-ง-ย-บ-ล-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ ดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ? 0
k--n---̀um-b-------r-h---óp----ba----̂i---̌u koon-de-um-bia-nai-roh-ngo-p-ya-ban-da-i-re-u k-o---e-u---i---a---o---g-́---a-b-n-d-̂---e-u --------------------------------------------- koon-dèum-bia-nai-roh-ngóp-ya-ban-dâi-rěu
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу? ค-ณ น-ส--ั-เข้-----โร-แรม-ด--ร-อ? ค-ณ น-ส-น-ขเข-ามาในโรงแรมได-หร-อ? ค-ณ น-ส-น-ข-ข-า-า-น-ร-แ-ม-ด-ห-ื-? --------------------------------- คุณ นำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ? 0
k-on-n---s--o----k---------na--rong-r----âi--ěu koon-nam-so-o-na-k-ka-o-ma-nai-rong-ræm-da-i-re-u k-o---a---o-o-n-́---a-o-m---a---o-g-r-m-d-̂---e-u ------------------------------------------------- koon-nam-sòo-nák-kâo-ma-nai-rong-ræm-dâi-rěu
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице. ใน-่--พั-----เด็--ๆ--ด-รั-อน-ญา-ิให--ย-่--า-นอก-้-าน-ึ้น ในช-วงพ-กร-อนเด-ก ๆ ได-ร-บอน-ญาต-ให-อย--ข-างนอกด-นานข--น ใ-ช-ว-พ-ก-้-น-ด-ก ๆ ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-อ-ู-ข-า-น-ก-้-า-ข-้- -------------------------------------------------------- ในช่วงพักร้อนเด็ก ๆ ได้รับอนุญาติให้อยู่ข้างนอกด้นานขึ้น 0
n-- ---a---pák-rón --- -è---âi d-ô-g-bpai-no- d---- wa--laa nai chûang pák rón dèk dèk mâi dtông bpai non dtaam way-laa n-i c-û-n- p-k r-n d-k d-k m-i d-ô-g b-a- n-n d-a-m w-y-l-a ----------------------------------------------------------- nai chûang pák rón dèk dèk mâi dtông bpai non dtaam way-laa
Им можно было долго играть во дворе. พว-เขา--้รับอน-ญ-ติ-ห-เล-น-ี่-น-ม-ด้-าน พวกเขาได-ร-บอน-ญาต-ให-เล-นท--สนามได-นาน พ-ก-ข-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ิ-ห-เ-่-ท-่-น-ม-ด-น-น --------------------------------------- พวกเขาได้รับอนุญาติให้เล่นที่สนามได้นาน 0
p--a----̌o-dâi---́---̀-nó---a-dhì---̂i-le-n---̂e---am---̂i-n-n pu-ak-ka-o-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-le-n-te-et-nam-da-i-nan p-̂-k-k-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-l-̂---e-e---a---a-i-n-n ----------------------------------------------------------------- pûak-kǎo-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-lên-têet-nam-dâi-nan
Им можно было долго не ложиться спать. พ---ขาได้-ับ--ุ-าต--้น--ดึ-ไ-้ พวกเขาได-ร-บอน-ญาตให-นอนด-กได- พ-ก-ข-ไ-้-ั-อ-ุ-า-ใ-้-อ-ด-ก-ด- ------------------------------ พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ 0
pu--k-ka------i--a-p-a--n-----a---h-----awn-de-u-----i pu-ak-ka-o-da-i-ra-p-a--no-o-ya-t-ha-i-nawn-de-uk-da-i p-̂-k-k-̌---a-i-r-́---̀-n-́---a-t-h-̂---a-n-d-̀-k-d-̂- ------------------------------------------------------ pûak-kǎo-dâi-ráp-à-nóo-yât-hâi-nawn-dèuk-dâi

Советы от забывания

Учение не всегда легко. Даже если оно в радость, всё же может быть утомительным. Но когда мы что-то выучили, мы радуемся. Мы гордимся собой и нашим прогрессом. К сожалению, то, что мы учим, мы можем вновь забыть. Особенно в языках это частая проблема. Большинство из нас учат в школе один или несколько иностранных языков. После школы эти знание пропадают. Мы почти больше не говорим на языке. В повседневной жизни преобладает наш родной язык. Многие иностранные языки используются только во время отпуска. Но если знания регулярно не активизруются, они пропадут. Нашему мозгу нужна тренировка. Можно сказать, что он работает, как мускул. Этот мускул должен двигаться, иначе он ослабеет. Существуют также возможности предотвратить забывание. Самое важное постоянно применять выученное. При этом чёткие правила могут помочь. На различные выходные можно запланировать маленькую программу. В понедельник читаешь, например, книгу на иностранном языке. В среду слушаешь радиостанцию на иностранном языке. В пятницу пишешь в дневник на иностранном языке. Таким образом, меняешь чтение, аудирование и письмо. Тем самым знание активизируется различными способами. Все эти упражнения не должны быть долгими, полчаса достаточно. Но важно, чтобы занятия проходили регулярно! Исследования показывают, что однажды выученное остаётся на долгое время в мозге. Остаётся теперь только всё повторять…