Разговорник

ru Напитки   »   th เครื่องดื่ม

12 [двенадцать]

Напитки

Напитки

12 [สิบสอง]

sìp-sǎwng

เครื่องดื่ม

[krêuang-dèum]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Я пью чай. ผ---/--ิฉ-น♀-ด-่ม-า-ค-ั- /---ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มชา คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ช- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มชา ครับ / ค่ะ 0
p-̌m-d-̀----̌----̀u---h---rá---â po-m-di--cha-n-de-um-cha-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h---r-́---a- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-cha-kráp-kâ
Я пью кофе. ผม♂----ิฉั------ม-า-ฟ--ร-- - --ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มกาแฟ คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มกาแฟ ครับ / ค่ะ 0
p-̌--d-̀-cha----e--m-------k--́----̂ po-m-di--cha-n-de-um-ga-fæ-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-f---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dèum-ga-fæ-kráp-kâ
Я пью минеральную воду. ผม♂-/ --ฉ----ด-่---ำ--- ---บ-- ค่ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มน--แร- คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-น-ำ-ร- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มน้ำแร่ ครับ / ค่ะ 0
p-----i--c--̌n---̀-m-na-m-ræ̂---á---â po-m-di--cha-n-de-um-na-m-ræ--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-m-r-̂-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-nám-ræ̂-kráp-kâ
Ты пьёшь чай с лимоном? คุ- -ื่มช---่มะนาวไหม คร-- /---? ค-ณ ด--มชาใส-มะนาวไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ช-ใ-่-ะ-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณ ดื่มชาใส่มะนาวไหม ครับ / คะ? 0
k-----e----cha-sa-i-m-́-na---ǎ----a-p-k-́ koon-de-um-cha-sa-i-ma--nao-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---h---a-i-m-́-n-o-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dèum-cha-sài-má-nao-mǎi-kráp-ká
Ты пьёшь кофе с сахаром? คุณ-ด---ก-แ-ใ----ำต-ล--- -ร-- / --? ค-ณ ด--มกาแฟใส-น--ตาลไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ก-แ-ใ-่-้-ต-ล-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหม ครับ / คะ? 0
k------̀um--a-fæ-s-̀---ám-dha----̌--k-á--k-́ koon-de-um-ga-fæ-sa-i-na-m-dhan-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-f---a-i-n-́---h-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-ga-fæ-sài-nám-dhan-mǎi-kráp-ká
Ты пьёшь воду со льдом? ค-ณ-ดื่----ใส่น้ำ-ข็ง----คร-----ค-? ค-ณ ด--มน--ใส-น--แข-งไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-น-ำ-ส-น-ำ-ข-ง-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหม ครับ / คะ? 0
ko---d-̀um-ná----̀--na----æ̌n-----i-k--́---á koon-de-um-na-m-sa-i-na-m-kæ-ng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-m-s-̀---a-m-k-̌-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-nám-sài-nám-kæ̌ng-mǎi-kráp-ká
Здесь вечеринка. ม------ี้ยงที---่ ม-งานเล--ยงท--น-- ม-ง-น-ล-้-ง-ี-น-่ ----------------- มีงานเลี้ยงที่นี่ 0
mee-ng------------̂e---̂e mee-ngan-li-ang-te-e-ne-e m-e-n-a---i-a-g-t-̂---e-e ------------------------- mee-ngan-líang-têe-nêe
Люди пьют шампанское. ค--ำ-ัง---่--ชม-ปญ คนก-ล-ง ด--มแชมเปญ ค-ก-ล-ง ด-่-แ-ม-ป- ------------------ คนกำลัง ดื่มแชมเปญ 0
kon--am-la-------m-c--m-bh-yn kon-gam-lang-de-um-chæm-bhayn k-n-g-m-l-n---e-u---h-m-b-a-n ----------------------------- kon-gam-lang-dèum-chæm-bhayn
Люди пьют вино и пиво. ค---ล-งดื-มไวน-แล--บ-ยร์ คนก-ล-งด--มไวน-และเบ-ยร- ค-ก-ล-ง-ื-ม-ว-์-ล-เ-ี-ร- ------------------------ คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ 0
ko---am-l-n--d-̀u--w-i-lǽ--ia kon-gam-lang-de-um-wai-læ--bia k-n-g-m-l-n---e-u---a---æ---i- ------------------------------ kon-gam-lang-dèum-wai-lǽ-bia
Ты пьёшь алкоголь? คุณ-ด-่มเค--่อ--ื--แ--ก---ล์-หม--ร-- / ค-? ค-ณ ด--มเคร--องด--มแอลกอฮอล-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-เ-ร-่-ง-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม ครับ / คะ? 0
k-------um-k--̂------è-------a--h-w-m-̌i-k--́---á koon-de-um-kre-uang-de-um-æn-gaw-haw-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---r-̂-a-g-d-̀-m-æ---a---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-dèum-krêuang-dèum-æn-gaw-haw-mǎi-kráp-ká
Ты пьёшь виски? คุ-----ม-ิ-ก---ห- คร-บ-- คะ? ค-ณ ด--มว-สก--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ว-ส-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณ ดื่มวิสกี้ไหม ครับ / คะ? 0
ko---dèum-wi-t--êe--a-------p---́ koon-de-um-wi-t-ge-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---i-t-g-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-dèum-wít-gêe-mǎi-kráp-ká
Ты пьёшь колу с ромом? ค-ณ----ม-ค้--ส---ล้--ัมไห- ครับ----ะ? ค-ณ ด--มโค-กใส-เหล-าร-มไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-โ-้-ใ-่-ห-้-ร-ม-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณ ดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหม ครับ / คะ? 0
ko---d-------́---à--l-̂o--am-m----k---p-k-́ koon-de-um-ko-k-sa-i-la-o-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---o-k-s-̀---a-o-r-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-dèum-kók-sài-lâo-ram-mǎi-kráp-ká
Я не люблю шампанское. ผ-♂ /-ดิ---♀ ไม่ช--แ---ปญ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบแชมเปญ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-แ-ม-ป- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบแชมเปญ 0
p--m---̀-ch-̌---â------wp--h-m-b--yn po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-chæm-bhayn p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---h-m-b-a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-chæm-bhayn
Я не люблю вино. ผม-------ัน---ม--อ--ว-์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบไวน- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-ไ-น- ----------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบไวน์ 0
pǒm--ì-c-a---m----ch---p-w-i po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-wai p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-wai
Я не люблю пиво. ผม♂ /-ดิฉ--♀--ม-ช-บ--ียร์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบเบ-ยร- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-เ-ี-ร- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบเบียร์ 0
pǒm--i--ch-̌--ma-----âwp--ia po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-bia p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---i- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-bia
Младенец любит молоко. เ---ทารกชอบ----นม เด-กทารกชอบด--มนม เ-็-ท-ร-ช-บ-ื-ม-ม ----------------- เด็กทารกชอบดื่มนม 0
de-----n-------̀p--e-um-n-m de-k-tan-go-t-o-p-de-um-nom d-̀---a---o-t-o-p-d-̀-m-n-m --------------------------- dèk-tan-gòt-òp-dèum-nom
Ребёнок любит какао и яблочный сок. เ-็--อบ--่-โก-ก้แ-ะ---แ-ป--ิ-ล เด-กชอบด--มโกโก-และน--แอปเป--ล เ-็-ช-บ-ื-ม-ก-ก-แ-ะ-้-แ-ป-ป-้- ------------------------------ เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล 0
de-k-c-a-wp--è-m-goh-gô---ǽ--a---æ---b---r-n de-k-cha-wp-de-um-goh-go-h-læ--na-m-æ-p-bhe-r-n d-̀---h-̂-p-d-̀-m-g-h-g-̂---æ---a-m-æ-p-b-e-r-n ----------------------------------------------- dèk-châwp-dèum-goh-gôh-lǽ-nám-æ̀p-bhêr̶n
Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок. ผู--ญ-------่มน้---มแล--้ำเก--ฟ-ุ-ต ผ--หญ-งชอบด--มน--ส-มและน--เกรฟฟร--ต ผ-้-ญ-ง-อ-ด-่-น-ำ-้-แ-ะ-้-เ-ร-ฟ-ุ-ต ----------------------------------- ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต 0
p--o----n--c-â-p--e--m--á----̂---ǽ--a-m-gràyf-f--́ot po-o-yi-ng-cha-wp-de-um-na-m-so-m-læ--na-m-gra-yf-fro-ot p-̂---i-n---h-̂-p-d-̀-m-n-́---o-m-l-́-n-́---r-̀-f-f-o-o- -------------------------------------------------------- pôo-yǐng-châwp-dèum-nám-sôm-lǽ-nám-gràyf-fróot

Знак как язык

Чтобы понимать друг друга, люди разработали языки. Также у глухонемых и плохо слышащих есть собственный язык. Это язык жестов, основной язык все глухонемых людей. Он состоит из комбинаций знаков. Тем самым, он является визуальным языком, т.е. “видимым”. Могут ли люди из разных стран понимать язык знаков? Нет, также у знаков есть различные национальные языки. У каждой страны есть собственный язык жестов. И на него влияет цивилизация страны. Потому что язык развивается всегда из культуры. Это относится также и к не разговорным языкам. Однако существует международный язык жестов. Но его знаки несколько сложнее. Тем не менее национальные языки знаков похожи. Многие знаки иконические. Они ориентируются на форму объектов, которых они представляют. Самым распространённым языком жестов является American Sign Language (американский язык жестов). Языки жестов признаются как полноценные языки. У них есть собственная грамматика. Она все же отличается от грамматики звуковой речи. Поэтому языки жестов нельзя переводить слово в слово. Однако для языков жестов есть переводчики. С помощью языка жеста информация передаются параллельно. Это означает, что единственный знак может выражать целое предложение. В языке жестов есть также диалекты. У некоторых знаков есть региональные особенности. И у каждого языка жестов есть собственная интонация и мелодия предложения. Также и у знаков: наш акцент выдаёт наше происхождение!
Вы знали?
Эстонский язык принадлежит к финно-угорским языкам. Таким образом, он состоит в родстве с финским и венгерским. Тем не менее, параллели с венгерским увидеть трудно. Многие думают, эстонский похож на латвийской или литовской. Но это совершенно неправильно. Потому что эти два языка принадлежат к совершенно другой языковой семье. В эстонском нет грамматического рода. Женский род и мужской род не различаются. Зато есть 14 различных падежей. Орфография эстонского языка не очень сложная. Она зависит от произношения. Но её следует практиковать обязательно с носителем языка. Кто хочет выучить эстонский язык, должен быть дисциплинированным и терпеливым. Эстонцы не замечают у иностранцев мелкие ошибки... Они рады всем, кто интересуется их языком!