Разговорник

ru Работать   »   th การทำงาน

55 [пятьдесят пять]

Работать

Работать

55 [ห้าสิบห้า]

hâ-sìp-hâ

การทำงาน

[gan-tam-ngan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Кто Вы по профессии? คุ-ทำอ-ช-พอ----คร-----ค-? ค-ณท-อาช-พอะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-า-ี-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณทำอาชีพอะไร ครับ / คะ? 0
k----t-m----he----à--ai-k-----ká koon-tam-a-che-ep-a--rai-kra-p-ka- k-o---a-----h-̂-p-a---a---r-́---a- ---------------------------------- koon-tam-a-chêep-à-rai-kráp-ká
Мой муж по профессии врач. สา--ดิฉ-นเ-็----ย-คะ สาม-ด-ฉ-นเป-นแพทย-คะ ส-ม-ด-ฉ-น-ป-น-พ-ย-ค- -------------------- สามีดิฉันเป็นแพทย์คะ 0
sǎ-me--d---chǎ--bh-n-------á sa--mee-di--cha-n-bhen-pæ-t-ka- s-̌-m-e-d-̀-c-a-n-b-e---æ-t-k-́ ------------------------------- sǎ-mee-dì-chǎn-bhen-pæ̂t-ká
Я работаю медсестрой на пол-ставки. ดิ--นท-งา----นน----า-า- วั----องส--ชั่--มง ด-ฉ-นท-งานเป-นนางพยาบาล ว-นละสองสามช--วโมง ด-ฉ-น-ำ-า-เ-็-น-ง-ย-บ-ล ว-น-ะ-อ-ส-ม-ั-ว-ม- ------------------------------------------ ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาล วันละสองสามชั่วโมง 0
d-̀--hǎ----m-n-an-b-en-na-ngo-------an-wa--la--sa-w---s--m-c-û---ong di--cha-n-tam-ngan-bhen-na-ngo-p-ya-ban-wan-la--sa-wng-sa-m-chu-a-mong d-̀-c-a-n-t-m-n-a---h-n-n---g-́---a-b-n-w-n-l-́-s-̌-n---a-m-c-u-a-m-n- ---------------------------------------------------------------------- dì-chǎn-tam-ngan-bhen-na-ngóp-ya-ban-wan-lá-sǎwng-sǎm-chûa-mong
Скоро мы получим пенсию. อ-กไ--นา---าจะได้-ับเงิ--ำ-าญ อ-กไม-นานเราจะได-ร-บเง-นบ-นาญ อ-ก-ม-น-น-ร-จ-ไ-้-ั-เ-ิ-บ-น-ญ ----------------------------- อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ 0
e-ek---̂i-n---r---j-̀--a-i-ra----ger̶---am---n e-ek-ma-i-nan-rao-ja--da-i-ra-p-nger-n-bam-nan e-e---a-i-n-n-r-o-j-̀-d-̂---a-p-n-e-̶---a---a- ---------------------------------------------- èek-mâi-nan-rao-jà-dâi-ráp-nger̶n-bam-nan
Но налоги высокие. แ--ภาษ---งม-ก แต-ภาษ-ส-งมาก แ-่-า-ี-ู-ม-ก ------------- แต่ภาษีสูงมาก 0
d-æ̀-p---e----o--n--m-̂k dhæ--pa-se-e-so-ong-ma-k d-æ---a-s-̌---o-o-g-m-̂- ------------------------ dhæ̀-pa-sěe-sǒong-mâk
И медицинская страховка дорогая. แ--ค่-ป-ะ-ั----ภ--ก---ง และค-าประก-นส-ขภาพก-ส-ง แ-ะ-่-ป-ะ-ั-ส-ข-า-ก-ส-ง ----------------------- และค่าประกันสุขภาพก็สูง 0
l------p------an-s-̀-k-pâp-g--w-s-̌ong læ--ka-p-ra--gan-so-ok-pa-p-ga-w-so-ong l-́-k-̂---a---a---o-o---a-p-g-̂---o-o-g --------------------------------------- lǽ-kâp-rá-gan-sòok-pâp-gâw-sǒong
Кем ты хочешь стать? ห-- อย----็นอ-ไ-ใ--นา--? หน- อยากเป-นอะไรในอนาคต? ห-ู อ-า-เ-็-อ-ไ-ใ-อ-า-ต- ------------------------ หนู อยากเป็นอะไรในอนาคต? 0
nǒ-------̂k--h-------a--na--à-n----́t no-o-a--ya-k-bhen-a--rai-nai-a--na-ko-t n-̌---̀-y-̂---h-n-a---a---a---̀-n---o-t --------------------------------------- nǒo-à-yâk-bhen-à-rai-nai-à-na-kót
Я хотел бы / хотела бы стать инженером. ผ-- - -น---อยาก-ป็นว---กร ผม♂ / หน-♀ อยากเป-นว-ศวกร ผ-♂ / ห-ู- อ-า-เ-็-ว-ศ-ก- ------------------------- ผม♂ / หนู♀ อยากเป็นวิศวกร 0
p------̌-----ya----h---------a--ga-n po-m-no-o-a--ya-k-bhen-wi-t-wa--gawn p-̌---o-o-a---a-k-b-e---i-t-w-́-g-w- ------------------------------------ pǒm-nǒo-à-yâk-bhen-wít-wá-gawn
Я хочу учиться в университете. ผ-♂ /----- อ-าก-ึ-ษาต-อที่ม----ทย-ลัย ผม♂ / หน-♀ อยากศ-กษาต-อท--มหาว-ทยาล-ย ผ-♂ / ห-ู- อ-า-ศ-ก-า-่-ท-่-ห-ว-ท-า-ั- ------------------------------------- ผม♂ / หนู♀ อยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 0
pǒm-n-̌o-à-yâ--s--u--s-----àw-te----h---wí-----l-i po-m-no-o-a--ya-k-se-uk-sa--dha-w-te-em-ha--wi-t-ya-lai p-̌---o-o-a---a-k-s-̀-k-s-̌-d-a-w-t-̂-m-h-̌-w-́---a-l-i ------------------------------------------------------- pǒm-nǒo-à-yâk-sèuk-sǎ-dhàw-têem-hǎ-wít-ya-lai
Я практикант / практикантка. ผ-- / ---ัน♀----นพนักง-น-ึกห-ด ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เป-นพน-กงานฝ-กห-ด ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-็-พ-ั-ง-น-ึ-ห-ด ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ เป็นพนักงานฝึกหัด 0
p--m-dì--h-̌--b-en-pa---ák---a----̀u--ha-t po-m-di--cha-n-bhen-pa--na-k-ngan-fe-uk-ha-t p-̌---i---h-̌---h-n-p-́-n-́---g-n-f-̀-k-h-̀- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-pá-nák-ngan-fèuk-hàt
Я мало зарабатываю. ผ---/---ฉ-น♀ ม----ไ-้-ม-มาก ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ม-รายได-ไม-มาก ผ-♂ / ด-ฉ-น- ม-ร-ย-ด-ไ-่-า- --------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ มีรายได้ไม่มาก 0
p-̌m-d-̀-c---------rai---------i--âk po-m-di--cha-n-mee-rai-da-i-ma-i-ma-k p-̌---i---h-̌---e---a---a-i-m-̂---a-k ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-rai-dâi-mâi-mâk
Я на практике за границей. ผ-♂-/ ด-ฉัน--ฝ--งานอยู่---งป----ศ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ฝ-กงานอย--ต-างประเทศ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ฝ-ก-า-อ-ู-ต-า-ป-ะ-ท- --------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ฝึกงานอยู่ต่างประเทศ 0
pǒ--d-̀--h-----e--k--ga--a---ô------ng-b---̀---̂-t po-m-di--cha-n-fe-uk-ngan-a--yo-o-dha-ng-bhra--ta-yt p-̌---i---h-̌---e-u---g-n-a---o-o-d-a-n---h-a---a-y- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-fèuk-ngan-à-yôo-dhàng-bhrà-tâyt
Это мой начальник. นี่ค-อ--วห--าข-ง-ผ- /-ดิฉัน น--ค-อห-วหน-าของ ผม / ด-ฉ-น น-่-ื-ห-ว-น-า-อ- ผ- / ด-ฉ-น --------------------------- นี่คือหัวหน้าของ ผม / ดิฉัน 0
nêe--eu--u----âk-on----̌--di-----̌n ne-e-keu-hu-a-na-k-ong-po-m-di--cha-n n-̂---e---u-a-n-̂---n---o-m-d-̀-c-a-n ------------------------------------- nêe-keu-hǔa-nâk-ong-pǒm-dì-chǎn
У меня хорошие коллеги. ผ- - ดิฉ-- ม-เ-ื-----วมงาน-ี-ดี ผม / ด-ฉ-น ม-เพ--อนร-วมงานท--ด- ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น-ี-ด- ------------------------------- ผม / ดิฉัน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 0
pǒ--di--cha-n-m-e-----an--u---------têe--ee po-m-di--cha-n-mee-pe-uan-ru-am-ngan-te-e-dee p-̌---i---h-̌---e---e-u-n-r-̂-m-n-a---e-e-d-e --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-pêuan-rûam-ngan-têe-dee
В обед мы всегда ходим в столовую. เ-า-ป-าน--าว----ย-ท-่---อา--ร-สมอ เราไปทานข-าวเท--ยงท--โรงอาหารเสมอ เ-า-ป-า-ข-า-เ-ี-ย-ท-่-ร-อ-ห-ร-ส-อ --------------------------------- เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ 0
rao---a--ta--k----t----g-te----on-------n------m-w rao-bhai-tan-ka-o-ti-ang-te-e-rong-a-ha-n-sa-y-maw r-o-b-a---a---a-o-t-̂-n---e-e-r-n-----a-n-s-̌---a- -------------------------------------------------- rao-bhai-tan-kâo-tîang-têe-rong-a-hǎn-sǎy-maw
Я ищу работу. ผ- ---ิ--น -ำ-ังม---าง-น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหางาน ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ง-น ------------------------ ผม / ดิฉัน กำลังมองหางาน 0
pǒ--d---chǎn--am-la---m------ǎ-ngan po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ngan p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-n-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-ngan
Я уже целый год без работы. ผม-/-ด-ฉ---ว---งา-มาหนึ่---แล้ว ผม / ด-ฉ-น ว-างงานมาหน--งป-แล-ว ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ง-น-า-น-่-ป-แ-้- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว 0
p-̌m---̀--h--n-----g-ngan--a-n-̀u---b-------o po-m-di--cha-n-wa-ng-ngan-ma-ne-ung-bhee-læ-o p-̌---i---h-̌---a-n---g-n-m---e-u-g-b-e---æ-o --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâng-ngan-ma-nèung-bhee-lǽo
В этой стране слишком много безработных. ท-่ป----ศน--มีคนว่--ง-น---วน-าก ท--ประเทศน--ม-คนว-างงานจ-นวนมาก ท-่-ร-เ-ศ-ี-ม-ค-ว-า-ง-น-ำ-ว-ม-ก ------------------------------- ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก 0
t---p--a--ta--t----e---e--on----n---gan-j-----------k te-ep-ra--ta-yt-ne-e-mee-kon-wa-ng-ngan-jam-nuan-ma-k t-̂-p-r-́-t-̂-t-n-́---e---o---a-n---g-n-j-m-n-a---a-k ----------------------------------------------------- têep-rá-tâyt-née-mee-kon-wâng-ngan-jam-nuan-mâk

Память нуждается в языке

Первый день в школе помнят большинство людей. Что было до этого, они больше знают. О наших первых годах жизни мы почти не помним. Но почему это так? Почему мы не вспоминаем того, что мы пережили, когда были маленькими детьми? Причина этого в нашей памяти. Язык и память развиваются примерно в одно время. И чтобы о чём-нибудь вспомнить, человеку нужен язык. Это означает, что для того, что он пережил, у него уже должны быть слова. Учёные проводили различные тесты с детьми. При этом они сделали интересное открытие. Как только дети учатся говорить, они забывают всё то, что было до этого. Начало языка, таким образом, также является началом воспоминания. В первые три года своей жизни дети учат очень много. Они каждый день узнают новые вещи. Также в этом возрасте они приобретают очень важные опыты. Тем не менее, это всё пропадает. Психологи обозначают этот феномен как инфантильную амнезию. Только вещи, которые дети могут назвать, остаются. Личные воспоминания сохраняет автобиографическая память. Она работает, как дневник. В ней сохраняется всё, что важно для нашей жизни. Тем самым автобиографическая память формирует также нашу идентичность. Но её развитие зависит от изучения родного языка. И только с помощью нашего языка мы можем активировать нашу память. Вещи, о которых мы узнали, когда были маленькими, конечно, не пропали. Они где-то сохранены в нашем мозге. Но мы не можем их снова вызвать - действительно, жаль, не правда ли?