Разговорник

ru Спорт   »   th กีฬา

49 [сорок девять]

Спорт

Спорт

49 [สี่สิบเก้า]

sèe-sìp-gâo

กีฬา

[gee-la]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Ты занимаешься спортом? คุ----ก-ลั--าย--ม? ค-ณออกก-ล-งกายไหม? ค-ณ-อ-ก-ล-ง-า-ไ-ม- ------------------ คุณออกกำลังกายไหม? 0
koon-à-k-ga---an--gai--a-i koon-a-wk-gam-lang-gai-ma-i k-o---̀-k-g-m-l-n---a---a-i --------------------------- koon-àwk-gam-lang-gai-mǎi
Да, мне нужно двигаться. คร-- / -่- ผ- - ดิฉั--ต้-งอ-กก-ล--ก-ย คร-บ / ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องออกก-ล-งกาย ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-อ-ก-ำ-ั-ก-ย ------------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน ต้องออกกำลังกาย 0
kr-́p---̂-p-̌----̀-c-a-n--ha---g-------am----g--ai kra-p-ka--po-m-di--cha-n-dha-wng-a-wk-gam-lang-gai k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌---h-̂-n---̀-k-g-m-l-n---a- -------------------------------------------------- kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-dhâwng-àwk-gam-lang-gai
Я хожу в спортивную секцию. ผ- --ดิ-ัน-เป--สม--ิ-ขอ--ป-ร-ตคลับ ผม / ด-ฉ-น เป-นสมาช-กของสปอร-ตคล-บ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ส-า-ิ-ข-ง-ป-ร-ต-ล-บ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ 0
pǒ--d----h--n-bh---sa--m--chi-k-kǎw---s--p------kl-́p po-m-di--cha-n-bhen-sa--ma-chi-k-ka-wng-so-p-a-wt-kla-p p-̌---i---h-̌---h-n-s-̀-m---h-́---a-w-g-s-̀---̀-t-k-a-p ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-sà-ma-chík-kǎwng-sòp-àwt-kláp
Мы играем в футбол. เรา--่---ต--ล เราเล-นฟ-ตบอล เ-า-ล-น-ุ-บ-ล ------------- เราเล่นฟุตบอล 0
rao-l----fó---b--n rao-le-n-fo-ot-bawn r-o-l-̂---o-o---a-n ------------------- rao-lên-fóot-bawn
Иногда мы плаваем. บ--ค--้--ราก็ว-า-น้ำ บางคร--งเราก-ว-ายน-- บ-ง-ร-้-เ-า-็-่-ย-้- -------------------- บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ 0
ban--k--́ng-rao-ga-w---̂---ám bang-kra-ng-rao-ga-w-wa-i-na-m b-n---r-́-g-r-o-g-̂---a-i-n-́- ------------------------------ bang-kráng-rao-gâw-wâi-nám
Или мы катаемся на велосипеде. หรื---่-็-----กร--น หร-อไม-ก-ข--จ-กรยาน ห-ื-ไ-่-็-ี-จ-ก-ย-น ------------------- หรือไม่ก็ขี่จักรยาน 0
r-----a-----̂--kè--ja-k--á-yan re-u-ma-i-ga-w-ke-e-ja-k-ra--yan r-̌---a-i-g-̂---e-e-j-̀---a---a- -------------------------------- rěu-mâi-gâw-kèe-jàk-rá-yan
В нашем городе есть футбольный стадион. มีส---แข่-ฟุ-บ-ล-นเม--ง-อง-รา ม-สนามแข-งฟ-ตบอลในเม-องของเรา ม-ส-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-เ-ื-ง-อ-เ-า ----------------------------- มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา 0
mêet-n-m--æ-ng-fóot-b-w-------e---g-k-̌--g---o me-et-nam-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-meuang-ka-wng-rao m-̂-t-n-m-k-̀-g-f-́-t-b-w---a---e-a-g-k-̌-n---a- ------------------------------------------------ mêet-nam-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-meuang-kǎwng-rao
Есть так же бассейн с сауной. แล้วก็ม---ะ---ยน-ำ--บ----์----้-ย แล-วก-ม-สระว-ายน--ก-บเซาว-น-าด-วย แ-้-ก-ม-ส-ะ-่-ย-้-ก-บ-ซ-ว-น-า-้-ย --------------------------------- แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับเซาว์น่าด้วย 0
l-----â--me--t--á-wâ---------̀--------̂-d-̂-y læ-o-ga-w-me-et-ra--wa-i-na-m-ga-p-sao-na--du-ay l-́---a-w-m-̂-t-r-́-w-̂---a-m-g-̀---a---a---u-a- ------------------------------------------------ lǽo-gâw-mêet-rá-wâi-nám-gàp-sao-nâ-dûay
И площадка для гольфа тоже есть. แล-----า--อล์ฟ และม-สนามกอล-ฟ แ-ะ-ี-น-ม-อ-์- -------------- และมีสนามกอล์ฟ 0
lǽ-mê-t-n-m---̀-f læ--me-et-nam-ga-wf l-́-m-̂-t-n-m-g-̀-f ------------------- lǽ-mêet-nam-gàwf
Что показывают по телевизору? ใ-ท--ีม-อะไรดู-้--? ในท-ว-ม-อะไรด-บ-าง? ใ-ท-ว-ม-อ-ไ-ด-บ-า-? ------------------- ในทีวีมีอะไรดูบ้าง? 0
nai-t-e-w-e-mee-a--ra--d---b--ng nai-tee-wee-mee-a--rai-doo-ba-ng n-i-t-e-w-e-m-e-a---a---o---a-n- -------------------------------- nai-tee-wee-mee-à-rai-doo-bâng
Как раз идёт футбольный матч. ก-ลัง--กา-แข่-ฟุ-บอ--น-----้ ก-ล-งม-การแข-งฟ-ตบอลในตอนน-- ก-ล-ง-ี-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-ต-น-ี- ---------------------------- กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ 0
ga--lang-me----n---̀-g-f-́ot-ba-n-na--d---n----e gam-lang-mee-gan-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-dhawn-ne-e g-m-l-n---e---a---æ-n---o-o---a-n-n-i-d-a-n-n-́- ------------------------------------------------ gam-lang-mee-gan-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-dhawn-née
Немцы играют с англичанами. ทีมเย----น--่งกับที-อ---ฤ--ย-่ ท-มเยอรม-นแข-งก-บท-มอ-งกฤษอย-- ท-ม-ย-ร-ั-แ-่-ก-บ-ี-อ-ง-ฤ-อ-ู- ------------------------------ ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ 0
t-em-yu--n---n-k-̀ng--à----e----g-g---t--̀--o-o teem-yur-n-man-kæ-ng-ga-p-teem-ang-gri-t-a--yo-o t-e---u-̶---a---æ-n---a-p-t-e---n---r-̀---̀-y-̂- ------------------------------------------------ teem-yur̶n-man-kæ̀ng-gàp-teem-ang-grìt-à-yôo
Кто выигрывает? ใ-รก--ัง--? ใครก-ล-งน-? ใ-ร-ำ-ั-น-? ----------- ใครกำลังนำ? 0
kra--ga--l-ng-nam krai-gam-lang-nam k-a---a---a-g-n-m ----------------- krai-gam-lang-nam
Понятия не имею. ผม-- ----- -----า--ค-ั- /---ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทราบ คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ร-บ ค-ั- / ค-ะ ----------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ทราบ ครับ / ค่ะ 0
po-m--ì-chǎn-ma-i-----r-----ra---k-̂ po-m-di--cha-n-ma-i-ta--ra-p-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-́-r-̂---r-́---a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tá-râp-kráp-kâ
Пока ничья. ตอนน-้เส--ก-น--ู่ ตอนน--เสมอก-นอย-- ต-น-ี-เ-ม-ก-น-ย-่ ----------------- ตอนนี้เสมอกันอยู่ 0
dha-n----e---̌-m--̀-gan-à-y-̂o dhawn-ne-e-sa-ym-a--gan-a--yo-o d-a-n-n-́---a-y---̀-g-n-a---o-o ------------------------------- dhawn-née-sǎym-à-gan-à-yôo
Судья из Бельгии. ผู้-ัด-ิน----กเ--เยี-ยม ผ--ต-ดส-นมาจากเบลเย--ยม ผ-้-ั-ส-น-า-า-เ-ล-ย-่-ม ----------------------- ผู้ตัดสินมาจากเบลเยี่ยม 0
p-̂--------s-----a-j-̀--b-----i-am po-o-dha-t-si-n-ma-ja-k-bayn-yi-am p-̂---h-̀---i-n-m---a-k-b-y---i-a- ---------------------------------- pôo-dhàt-sǐn-ma-jàk-bayn-yîam
Сейчас будет одиннадцатиметровый штрафной. ต-น-ี-กำ----ิ------ษ ตอนน--ก-ล-งย-งล-กโทษ ต-น-ี-ก-ล-ง-ิ-ล-ก-ท- -------------------- ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ 0
dha---née--am---ng-ying--o-o---o-t dhawn-ne-e-gam-lang-ying-lo-ok-to-t d-a-n-n-́---a---a-g-y-n---o-o---o-t ----------------------------------- dhawn-née-gam-lang-ying-lôok-tôt
Гол! Один – ноль! เข้--ร-ต---้ว--ห---ง-่อศู-ย์ เข-าประต-แล-ว! หน--งต-อศ-นย- เ-้-ป-ะ-ู-ล-ว- ห-ึ-ง-่-ศ-น-์ ---------------------------- เข้าประตูแล้ว! หนึ่งต่อศูนย์ 0
k-̂o-b-rà--h-o---́--n-̀u---d---w-s-̌on ka-o-bhra--dhoo-læ-o-ne-ung-dha-w-so-on k-̂---h-a---h-o-l-́---e-u-g-d-a-w-s-̌-n --------------------------------------- kâo-bhrà-dhoo-lǽo-nèung-dhàw-sǒon

Выживают только сильные слова!

Редкие слова изменяются чаще, чем часто используемые слова. Это может объясняться законами эволюции. Частые гены изменяются в течение времени меньше. Они по своей форме стабильнее. И то же самое, по всей видимости, относится к словам! Для одного исследования изучали английские глаголы. Для этого сравнивали сегодняшнюю форму глаголов со старыми формами. В английском языке десять самых частых глаголов являются неправильными. Большинство других глаголов - правильные. Однако в Средневековье большинство глаголов были еще неправильными. Редкие неправильные глаголы становятся, таким образом, правильными глаголами. Через 300 лет вряд ли в английском языке будут ещё неправильные глаголы. Также и другие исследования показывают, что языки, как и гены, проходят селекцию. Исследователи сравнивают частые слова из различных языков. При этом они выбирали слова, которые похожи друг на друга и означают то жесамое. Примером этого являются следующие слова water , Wasser , vatten . У слов одно и то же значение, поэтому они повторяются. Поскольку это важные слова, они в каждом языке часто использовались. Так они смогли сохранить свою форму и сегодня похожи друг на друга. Не такие важные слова изменяются намного быстрее. Они скорее заменяются на другие слова. При этом редкие слова различаются в различных языках. Почему редкие слова изменяются, еще не совсем ясно. Возможно, они часто неправильно используются или произносятся. Это происходит от того, что говорящие их не так хорошо знают. Но может быть и так, что важные слова всегда должны быть одинаковыми. Потому что только так их можно будет понять. А слова и существуют для того, чтобы их понимать...
Вы знали?
Украинский язык относится к восточнославянским языкам. Он близок к русскому и белорусскому. Более 40 миллионов человек говорят на украинском. После русского и польского языков это наиболее широко распространенный славянский язык. Украинский язык образовался в конце 18-го века из народного языка. В то время возник отдельный письменный язык и, таким образом, также собственная литература. На сегодняшний день существует очень много украинских диалектов, которые делятся на три основные группы. Словарь, структура предложения и артикуляция очень напоминают другие славянские языки. Причина в том, что славянские языки относительно поздно разделились. Из-за географического расположения Украины на украинский язык оказывают влияние польский и русский языки. В грамматике выделяется семь падежей. С помощью украинских прилагательных можно легко объяснить отношение к людям или вещам. Например, в зависимости от выбранной формы слова говорящий может показать свое эмоциональное отношение. Еще одна особенность украинского - это его очень мелодичный звук. Кто любит языки, которые звучат как музыка, должен выучить украинский!