Разговорник

ru Прошедшая форма 2   »   th อดีตกาล 2

82 [восемьдесят два]

Прошедшая форма 2

Прошедшая форма 2

82 [แปดสิบสอง]

bhæ̀t-sìp-sǎwng

อดีตกาล 2

[à-dèet-dhà-gan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Тебе пришлось вызвать скорую? แล---ุณต้-----ยกร-พ-าบ-ล-หม? แล-วค-ณต-องเร-ยกรถพยาบาลไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ร-พ-า-า-ไ-ม- ---------------------------- แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม? 0
l-́o-koon-d--̂--------g--n-t-̀--y----n--a-i læ-o-koon-dha-wng-ria-gawn-to-p-ya-ban-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-a-g-w---o-p-y---a---a-i ------------------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-ria-gawn-tòp-ya-ban-mǎi
Тебе пришлось вызвать врача? แ-้---ณ-้อ-เร-ยก--อ---? แล-วค-ณต-องเร-ยกหมอไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ห-อ-ห-? ----------------------- แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม? 0
l----ko-n-d-âw---ri--k-mǎ--m-̌i læ-o-koon-dha-wng-ri-ak-ma-w-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-̂-k-m-̌---a-i --------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-rîak-mǎw-mǎi
Тебе пришлось вызвать полицию? แล้-คุณต-องเ-ี-ก-ำรวจไหม? แล-วค-ณต-องเร-ยกต-รวจไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ต-ร-จ-ห-? ------------------------- แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม? 0
lǽo-ko----ha-w-g-r-̂a---h-----̂---ma-i læ-o-koon-dha-wng-ri-ak-dham-ru-at-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-̂-k-d-a---u-a---a-i --------------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-rîak-dham-rûat-mǎi
У Вас есть номер телефона? Он у меня только что был. เ--ร์------ท-ย----บค----ม- เมื่-----ผ- ---ิ--น ย----อ---เลย-ค-------ะ เบอร-โทรศ-พทอย--ก-บค-ณไหม? เม--อก-- ผม / ด-ฉ-น ย-งม-อย--เลย คร-บ / คะ เ-อ-์-ท-ศ-พ-อ-ู-ก-บ-ุ-ไ-ม- เ-ื-อ-ี- ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ย-่-ล- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------------------------- เบอร์โทรศัพทอยู่กับคุณไหม? เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
kun me- -e--toh --p m---m-u---ê---a-g -e- yòo-loi--·---áp-- ká kun mee ber toh sàp măi mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká k-n m-e b-r t-h s-p m-i m-u---ê- y-n- m-e y-o l-i- · k-á- / k- -------------------------------------------------------------- kun mee ber toh sàp măi mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
У Вас есть адрес? Он у меня только что был. ที่อ-ู-อย--กั-คุณ-ห--คร-บ-- คะ? -ม-่-- ี้-----ด-ฉ-น --งมี--ู่เ-ย-ครั- / -ะ ท--อย--อย--ก-บค-ณไหม คร-บ / คะ? เม--อก --ผม / ด-ฉ-น ย-งม-อย--เลย คร-บ / คะ ท-่-ย-่-ย-่-ั-ค-ณ-ห- ค-ั- / ค-? เ-ื-อ- ี-ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ย-่-ล- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------------------------------- ที่อยู่อยู่กับคุณไหม ครับ / คะ? เมื่อก ี้ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
k---mee tê----o--ăi-·-k--- /-k- -êua--ê--y--- m----òo-l-ie-- --á--/ -á kun mee têe yòo măi · kráp / ká mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká k-n m-e t-e y-o m-i · k-á- / k- m-u---ê- y-n- m-e y-o l-i- · k-á- / k- ---------------------------------------------------------------------- kun mee têe yòo măi · kráp / ká mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
У Вас есть карта города? Она у меня только что была. แ-น-ี่เ-ื---ยู่-ับ-ุ-ไห- เ----กี---ม - ด-ฉ-น--ั---มัน-ยู---ย แผนท--เม-องอย--ก-บค-ณไหม เม--อก-- ผม / ด-ฉ-น ย-งม-ม-นอย--เลย แ-น-ี-เ-ื-ง-ย-่-ั-ค-ณ-ห- เ-ื-อ-ี- ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ั-อ-ู-เ-ย ------------------------------------------------------------ แผนที่เมืองอยู่กับคุณไหม เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีมันอยู่เลย 0
p-̌----̂e-me--n--a--y-----àp-ko---------êu---êe--o-m--ì---ǎ---a-----e--a---̀-yô-----y pæ-n-te-e-meuang-a--yo-o-ga-p-koon-ma-i-me-ua-ge-e-po-m-di--cha-n-yang-mee-man-a--yo-o-luнy p-̌---e-e-m-u-n---̀-y-̂---a-p-k-o---a-i-m-̂-a-g-̂---o-m-d-̀-c-a-n-y-n---e---a---̀-y-̂---u-y ------------------------------------------------------------------------------------------- pæ̌n-têe-meuang-à-yôo-gàp-koon-mǎi-mêua-gêe-pǒm-dì-chǎn-yang-mee-man-à-yôo-luнy
Он пришёл вовремя? Он не смог придти вовремя. เขามาตร-เ--า---- -ขาม--ร-เวล-ไ-่--้--รั- / คะ เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม-ได- คร-บ / คะ เ-า-า-ร-เ-ล-ไ-ม- เ-า-า-ร-เ-ล-ไ-่-ด- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ 0
ka-o----t-------ay--a--a-i-----------ron---a--l--ma-i-d-----ra-p-k-́ ka-o-ma-t-rong-way-la-ma-i-ka-o-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-kra-p-ka- k-̌---a-t-r-n---a---a-m-̌---a-o-m-̂---o-g-w-y-l---a-i-d-̂---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- kǎo-mât-rong-way-la-mǎi-kǎo-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Он нашёл дорогу? Он не смог найти дорогу. เข-ห-----บไหม?-เ-า-า--ง-ม่-บ -รั- - -ะ เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม-พบ คร-บ / คะ เ-า-า-า-พ-ไ-ม- เ-า-า-า-ไ-่-บ ค-ั- / ค- -------------------------------------- เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม่พบ ครับ / คะ 0
k--------t-n---ó---a-i-k--o--a---a-g---̂-----p----́--ká ka-o-ha--tang-po-p-ma-i-ka-o-ha--tang-ma-i-po-p-kra-p-ka- k-̌---a---a-g-p-́---a-i-k-̌---a---a-g-m-̂---o-p-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- kǎo-hǎ-tang-póp-mǎi-kǎo-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Он тебя понял? Он не смог меня понять. เ-าเ-้--จค-ณ-หม- เขา-ม----า-- ผม-- ด---น----บ ---ะ เขาเข-าใจค-ณไหม? เขาไม-เข-าใจ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ เ-า-ข-า-จ-ุ-ไ-ม- เ-า-ม-เ-้-ใ- ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- เขาเข้าใจคุณไหม? เขาไม่เข้าใจ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
kǎo-kâ--ja-----n--a----a----a-i--a-o-jai--o---di--c--̌---r--p-ká ka-o-ka-o-jai-koon-ma-i-ka-o-ma-i-ka-o-jai-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- k-̌---a-o-j-i-k-o---a-i-k-̌---a-i-k-̂---a---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- kǎo-kâo-jai-koon-mǎi-kǎo-mâi-kâo-jai-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Почему ты не мог / не могла придти вовремя? ท--ม--ณมาตรง---าไ--ไ---ค-------ะ? ท-ไมค-ณมาตรงเวลาไม-ได- คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-า-ร-เ-ล-ไ-่-ด- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ? 0
t---mai-koon-mât-r--g-----l---âi--â---r-́---á tam-mai-koon-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-t-r-n---a---a-m-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- tam-mai-koon-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Почему ты не мог / не могла найти дорогу? ท-ไ-ค-ณ--ท-ง--่พ---ร---/ ค-? ท-ไมค-ณหาทางไม-พบ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-า-า-ไ-่-บ ค-ั- / ค-? ---------------------------- ทำไมคุณหาทางไม่พบ ครับ / คะ? 0
tam--ai-ko-n--ǎ-ta---ma-----́p-krá---á tam-mai-koon-ha--tang-ma-i-po-p-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---a-g-m-̂---o-p-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- tam-mai-koon-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Почему ты не мог / не могла его понять? ท----ุ--ม-เ----จ--- -----/-ค-? ท-ไมค-ณไม-เข-าใจเขา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-เ-้-ใ-เ-า ค-ั- / ค-? ------------------------------ ทำไมคุณไม่เข้าใจเขา ครับ / คะ? 0
ta--mai--o---m-̂i------ja--kǎo---á---á tam-mai-koon-ma-i-ka-o-jai-ka-o-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-k-̂---a---a-o-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-kâo-jai-kǎo-kráp-ká
Я не мог / не могла придти вовремя, потому что автобусы не ходили. ผม-/ ----น-ม-ตร--วล--ม--ด้-พร-ะ---ไม่--รถเ-ล์ ผม / ด-ฉ-น มาตรงเวลาไม-ได-เพราะว-าไม-ม-รถเมล- ผ- / ด-ฉ-น ม-ต-ง-ว-า-ม-ไ-้-พ-า-ว-า-ม-ม-ร-เ-ล- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ 0
p-̌---ì-chǎ--ma---r----way----m----------ráw-----ma-i------ót---y po-m-di--cha-n-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-pra-w-wa--ma-i-mee-ro-t-may p-̌---i---h-̌---a-t-r-n---a---a-m-̂---a-i-p-a-w-w-̂-m-̂---e---o-t-m-y --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mât-rong-way-la-mâi-dâi-práw-wâ-mâi-mee-rót-may
Я не мог / не могла найти дорогу, потому что у меня не было карты города. ผม-- ด--ั----ทา-ไ--พ-เพร--ว-า--่มีแผ-ท----ือง ผม / ด-ฉ-น หาทางไม-พบเพราะว-าไม-ม-แผนท--เม-อง ผ- / ด-ฉ-น ห-ท-ง-ม-พ-เ-ร-ะ-่-ไ-่-ี-ผ-ท-่-ม-อ- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง 0
p--m-di---hǎn-h---t-------i-p----p--́---â-m----mee-pæ---t----m-ua-g po-m-di--cha-n-ha--tang-ma-i-po-p-pra-w-wa--ma-i-mee-pæ-n-te-e-meuang p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-̂---o-p-p-a-w-w-̂-m-̂---e---æ-n-t-̂---e-a-g --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-tang-mâi-póp-práw-wâ-mâi-mee-pæ̌n-têe-meuang
Я не мог / не могла его понять, потому что музыка была очень громкой. ผม /-ดิฉั---ม่เข้าใ-เข-เ-ราะ-่าดน-ร-ด-------ป ผม / ด-ฉ-น ไม-เข-าใจเขาเพราะว-าดนตร-ด-งเก-นไป ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ข-เ-ร-ะ-่-ด-ต-ี-ั-เ-ิ-ไ- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป 0
po---dì-c--̌--m--i-k----jai-k-̌--prá---a-t-nó----e---n--ge-̶n----i po-m-di--cha-n-ma-i-ka-o-jai-ka-o-pra-w-wa-t-no-t-ree-dang-ger-n-bhai p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---a-o-p-a-w-w-̂---o-t-r-e-d-n---e-̶---h-i --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-kǎo-práw-wât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Мне пришлось взять такси. ผม - --ฉัน-ต้-----งรถ--็ก--่ ผม / ด-ฉ-น ต-องน--งรถแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-น-่-ร-แ-็-ซ-่ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องนั่งรถแท็กซี่ 0
p--m--i---h-̌--dha--ng--ân--ro-t-t-́k--êe po-m-di--cha-n-dha-wng-na-ng-ro-t-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-n---o-t-t-́---e-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-nâng-rót-tǽk-sêe
Мне пришлось купить карту города. ผ- /-ด-ฉ-น-ต้อง-ื้อ-ผ-ท-่---อง ผม / ด-ฉ-น ต-องซ--อแผนท--เม-อง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ซ-้-แ-น-ี-เ-ื-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องซื้อแผนที่เมือง 0
pǒm-di----a-n-dh--w-g--e---pæ----e-e-----ng po-m-di--cha-n-dha-wng-se-u-pæ-n-te-e-meuang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e-u-p-̌---e-e-m-u-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-séu-pæ̌n-têe-meuang
Мне пришлось выключить радио. ผม-- -ิ--น-ต้-----วิทยุ ผม / ด-ฉ-น ต-องป-ดว-ทย- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ป-ด-ิ-ย- ----------------------- ผม / ดิฉัน ต้องปิดวิทยุ 0
po---d----h--n----̂--g-bhì---ít--o-o po-m-di--cha-n-dha-wng-bhi-t-wi-t-yo-o p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---i-t-y-́- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhìt-wít-yóo

Иностранный языки лучше учить заграницей!

Взрослые учат языки не так легко, как дети. Развитие их мозга закончилось. Поэтому они не так легко выстраивают новые системы для запоминания. Но взрослые могут ещё очень хорошо выучить иностранный язык. Для этого нужно поехать в ту страну, где говорят на этом языке. Иностранный язык особенно эффективно учить заграницей. Это знает каждый, кто уже отправлялся в отпуск для изучения иностранного языка. В естественных условиях новый язык учат намного быстрее. Новое исследование пришло к интересному результату. Оно показывает, что новый язык заграницей учат также по-другому . Мозг может перерабатывать иностранный язык, как родной. Учёные долгое время думали, что есть различные обучающие процессы. Эксперимент это, кажется, теперь подтвердил. Группа испытуемых должна была выучить изобретённый язык. Часть испытуемых посещала обычные уроки. Другая учила в смоделированной ситуации - “заграницей”. Эти испытуемые должны были ориентироваться в чужом окружении. Все люди, с которыми у них был контакт, говорили на новом языке. Испытуемые этой группы были, таким образом, не как обычные ученики в школе. Они относились к иностранному обществу говорящих. Они были вынуждены быстро помогать себе с помощью нового языка. Через некоторое время испытуемых протестировали. Обе группы показали одинаково хорошие познания нового языка. Но их мозг по-разному обрабатывал иностранный язык! Те, кто учил язык “заграницей”, обнаружили явную активность мозга. Их мозг обрабатывал грамматику иностранного языка, как их родного. Были распознаны те же самые механизмы, как и у носителей языка. Языковой отпуск - самая прекрасная и эффективная форма обучения!