Разговорник

ru Союзы 1   »   th คำสันธาน 1

94 [девяносто четыре]

Союзы 1

Союзы 1

94 [เก้าสิบสี่]

gâo-sìp-sèe

คำสันธาน 1

[kam-sǎn-tan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Подожди, пока дождь пройдёт. ร--่-น -น-ว-า---ะ-ยุด รอก-อน จนกว-าฝนจะหย-ด ร-ก-อ- จ-ก-่-ฝ-จ-ห-ุ- --------------------- รอก่อน จนกว่าฝนจะหยุด 0
r----àw--j-n------f-̌----̀-yo--t raw-ga-wn-jon-gwa--fo-n-ja--yo-ot r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-n-j-̀-y-̀-t --------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-fǒn-jà-yòot
Подожди, пока я приготовлюсь. ร---อ--จน---า-ผ--/ ด-ฉัน-จะ-สร็จ รอก-อน จนกว-า ผม / ด-ฉ-น จะเสร-จ ร-ก-อ- จ-ก-่- ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ร-จ -------------------------------- รอก่อน จนกว่า ผม / ดิฉัน จะเสร็จ 0
r-w-ga-w--jo--g----p-̌m---------n-j-̀--à-re-t raw-ga-wn-jon-gwa--po-m-di--cha-n-ja--sa--re-t r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-m-d-̀-c-a-n-j-̀-s-̀-r-̀- ---------------------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-pǒm-dì-chǎn-jà-sà-rèt
Подожди, пока он вернётся. ร--่อ- --ก-่-เ-----ล--มา รอก-อน จนกว-าเขาจะกล-บมา ร-ก-อ- จ-ก-่-เ-า-ะ-ล-บ-า ------------------------ รอก่อน จนกว่าเขาจะกลับมา 0
r-w------------wa----̌----̀-glà--ma raw-ga-wn-jon-gwa--ka-o-ja--gla-p-ma r-w-g-̀-n-j-n-g-a---a-o-j-̀-g-a-p-m- ------------------------------------ raw-gàwn-jon-gwà-kǎo-jà-glàp-ma
Я жду, пока мои волосы высохнут. ผม-/-ดิฉ-- ร----ว--ผ--ะ---ง ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าผมจะแห-ง ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ผ-จ-แ-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง 0
po-m-d-̀---a-n-râ----ó------pǒm-jà---̂ng po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--po-m-ja--hæ-ng p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-p-̌---a---æ-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-pǒm-jà-hæ̂ng
Я жду, пока фильм закончится. ผม-/ ด-ฉ---รอจ-ก--า--ั-จะ-บ ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าหน-งจะจบ ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ห-ั-จ-จ- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ 0
po-m-d-----ǎn----w---ók-wa--nǎ-----̀----p po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--na-ng-ja--jo-p p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-n-̌-g-j-̀-j-̀- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-nǎng-jà-jòp
Я жду, пока светофор станет зелёным. ผม / -ิฉ----อ-น--่าส---------เปล-่ยนเป็นส--ข--ว ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าส-ญญาณไฟจะเปล--ยนเป-นส-เข-ยว ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ส-ญ-า-ไ-จ-เ-ล-่-น-ป-น-ี-ข-ย- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 0
p--m--ì---a-n-r--wt----k-w-̂-s--n-yan-fa----̀-b-l-̀an-b-e-----e--e--o po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--sa-n-yan-fai-ja--bhli-an-bhen-se-e-ke-eo p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-s-̌---a---a---a---h-i-a---h-n-s-̌---e-e- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-sǎn-yan-fai-jà-bhlìan-bhen-sěe-kěeo
Когда ты едешь в отпуск? ค-ณจะ--พั----น-มื-อ--? ค-ณจะไปพ-กร-อนเม--อไร? ค-ณ-ะ-ป-ั-ร-อ-เ-ื-อ-ร- ---------------------- คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? 0
k----j---b--i---́k-ra--n-me-----ai koon-ja--bhai-pa-k-ra-wn-me-ua-rai k-o---a---h-i-p-́---a-w---e-u---a- ---------------------------------- koon-jà-bhai-pák-ráwn-mêua-rai
Ещё до летних каникул? ก่--วันห-ุดฤ-ู--อ-อ-กหรื-? ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนอ-กหร-อ? ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-อ-ก-ร-อ- -------------------------- ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? 0
gàwn-----yo-o----́--oo---́---e--k---̌u ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-e-ek-re-u g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-e-e---e-u --------------------------------------- gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-èek-rěu
Да, перед началом летних каникул. ใ-่--่--วั--ยุดฤ-ูร้อนจ-เ---ม ใช- ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนจะเร--ม ใ-่ ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-จ-เ-ิ-ม ----------------------------- ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม 0
ch-̂----̀wn--a-----ot--i---oo-rá---jà-re--̶m cha-i-ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-ja--re-r-m c-a-i-g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-j-̀-r-̂-̶- ---------------------------------------------- châi-gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-jà-rêr̶m
Почини крышу, пока зима не началась. ซ--ม---ง-- ----ที-ฤ-ู-นา--ะ-าถ-ง ซ-อมหล-งคา ก-อนท--ฤด-หนาวจะมาถ-ง ซ-อ-ห-ั-ค- ก-อ-ท-่-ด-ห-า-จ-ม-ถ-ง -------------------------------- ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 0
sa--m-----g-ka----wn--e----í-doo--------̀----te---g sa-wm-la-ng-ka-ga-wn-te-e-ri--doo-na-o-ja--ma-te-ung s-̂-m-l-̌-g-k---a-w---e-e-r-́-d-o-n-̌---a---a-t-̌-n- ---------------------------------------------------- sâwm-lǎng-ka-gàwn-têe-rí-doo-nǎo-jà-ma-těung
Помой руки перед тем, как садиться за стол. ล้าง---ข-งค-----อน-ี่คุณจะ-ั--ที---๊ะ ล-างม-อของค-ณ ก-อนท--ค-ณจะน--งท--โต-ะ ล-า-ม-อ-อ-ค-ณ ก-อ-ท-่-ุ-จ-น-่-ท-่-ต-ะ ------------------------------------- ล้างมือของคุณ ก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ 0
la-n--meu--a-wng--oon-g--w---e-e---on--à-n-----t-̂e-d-ó la-ng-meu-ka-wng-koon-ga-wn-te-e-koon-ja--na-ng-te-e-dho- l-́-g-m-u-k-̌-n---o-n-g-̀-n-t-̂---o-n-j-̀-n-̂-g-t-̂---h-́ --------------------------------------------------------- láng-meu-kǎwng-koon-gàwn-têe-koon-jà-nâng-têe-dhó
Закрой окно перед уходом. ป-----า-่-ง ก-อ-ที----จะออ-ไ----ง-อก ป-ดหน-าต-าง ก-อนท--ค-ณจะออกไปข-างนอก ป-ด-น-า-่-ง ก-อ-ท-่-ุ-จ-อ-ก-ป-้-ง-อ- ------------------------------------ ปิดหน้าต่าง ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก 0
b---t-n----ha--g-ga-wn-te---k-on-jà-a-wk----i--ân--na--k bhi-t-na--dha-ng-ga-wn-te-e-koon-ja--a-wk-bhai-ka-ng-na-wk b-i-t-n-̂-d-a-n---a-w---e-e-k-o---a---̀-k-b-a---a-n---a-w- ---------------------------------------------------------- bhìt-nâ-dhàng-gàwn-têe-koon-jà-àwk-bhai-kâng-nâwk
Когда ты вернёшься домой? ค-ณจะก-ับบ-า-เ----ไร? ค-ณจะกล-บบ-านเม--อไร? ค-ณ-ะ-ล-บ-้-น-ม-่-ไ-? --------------------- คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? 0
k--n---̀-g-àp-bâ----̂u----i koon-ja--gla-p-ba-n-me-ua-rai k-o---a---l-̀---a-n-m-̂-a-r-i ----------------------------- koon-jà-glàp-bân-mêua-rai
После занятий? ห--ง--ิ-เ-ีย--ร-อ? หล-งเล-กเร-ยนหร-อ? ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น-ร-อ- ------------------ หลังเลิกเรียนหรือ? 0
lǎ-g-l-̂-̶--ria---ěu la-ng-le-r-k-rian-re-u l-̌-g-l-̂-̶---i-n-r-̌- ---------------------- lǎng-lêr̶k-rian-rěu
Да, когда занятия закончатся. ค-ับ / ค-- หลั--ล--เ---น คร-บ / ค-ะ หล-งเล-กเร-ยน ค-ั- / ค-ะ ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น ------------------------ ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน 0
kr-́--k----a-n--le-----r--n kra-p-ka--la-ng-le-r-k-rian k-a-p-k-̂-l-̌-g-l-̂-̶---i-n --------------------------- kráp-kâ-lǎng-lêr̶k-rian
После несчастного случая он больше не мог работать. ห--งจ-ก---ป-ะ-----ั-ิ-หต- เขาก็----น-ม-ได-อี--่อไป หล-งจากเขาประสบอ-บ-ต-เหต- เขาก-ท-งานไม-ได-อ-กต-อไป ห-ั-จ-ก-ข-ป-ะ-บ-ุ-ั-ิ-ห-ุ เ-า-็-ำ-า-ไ-่-ด-อ-ก-่-ไ- -------------------------------------------------- หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไป 0
l-̌-g-j-̀----̌o-b--à--òp--̀o-b-̀--ha---d-o-o--a-o--a-w-ta---ga---â----̂---̀---d--̀w-b--i la-ng-ja-k-ka-o-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o-ka-o-ga-w-tam-ngan-ma-i-da-i-e-ek-dha-w-bhai l-̌-g-j-̀---a-o-b-r-̀-s-̀---̀---a-t-h-̌---h-̀---a-o-g-̂---a---g-n-m-̂---a-i-e-e---h-̀---h-i ------------------------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-kǎo-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo-kǎo-gâw-tam-ngan-mâi-dâi-èek-dhàw-bhai
После того, как он потерял работу, он поехал в Америку. ห--งจ-กที----ต-งาน เ-าก็ไ-ป-ะเ------ิกา หล-งจากท--เขาตกงาน เขาก-ไปประเทศอเมร-กา ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ก-า- เ-า-็-ป-ร-เ-ศ-เ-ร-ก- --------------------------------------- หลังจากที่เขาตกงาน เขาก็ไปประเทศอเมริกา 0
l-̌--------t-̂---ǎ------k---a---a---g-̂----ai---r-̀--a---a-w--ay-rí-ga la-ng-ja-k-te-e-ka-o-dho-k-ngan-ka-o-ga-w-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---h-̀---g-n-k-̌---a-w-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g- ------------------------------------------------------------------------ lǎng-jàk-têe-kǎo-dhòk-ngan-kǎo-gâw-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga
После того, как он переехал в Америку, он разбогател. ห--ง--ก-ี่--า--้ไ-ปร----อเ--ิก---ข--็ร--รวย หล-งจากท--เขาได-ไปประเทศอเมร-กา เขาก-ร--รวย ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ด-ไ-ป-ะ-ท-อ-ม-ิ-า เ-า-็-่-ร-ย ------------------------------------------- หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย 0
lǎn--j--k--êe-k-̌o---̂--bhai-bh-à-tay---̌--m----i--ga-------âw----m-r-ay la-ng-ja-k-te-e-ka-o-da-i-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga-ka-o-ga-w-ra-m-ruay l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---a-i-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g---a-o-g-̂---a-m-r-a- ---------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-têe-kǎo-dâi-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga-kǎo-gâw-râm-ruay

Как изучать два языка одновременно

Иностранные языки сегодня становятся всё важнее. Многие люди изучают иностранный язык. Но в мире есть еще много интересных языков. Поэтому некоторые люди учат одновременно два языка. Если дети вырастают двуязычными, то зачастую это не проблема. Их мозг учит автоматически оба языка. Когда они вырастают, они знают, что к какому языку относится. Двуязычные люди знают типичные признаки обоих языков. У взрослых это по-другому. Так легко они не могут учить параллельно два языка. Кто одновременно учит два языка, должен соблюдать некоторые правила. Сначала важно сравнивать оба языка друг с другом. Языки, которые относятся к одной языковой семье, часто похожие друг на друга. Это может привести к путанице. Поэтому есть смысл точно анализировать оба языка. Например, можно написать список. Туда вносят общие признаки и отличия. Так мозг должен интенсивно заниматься обоими языками. Лучше запоминается то, что является особенностью обоих языков. Также следует для каждого языка выбрать собственный цвет и папку. Это поможет хорошо отличить языки друг от друга. Когда учат различные языки, то это по-другому. При изучении очень разных языков опасности путаницы не возникает. Здесь существует опасность сравнения языков! Лучше было бы сравнивать языки с родным языком. Когда мозг распознает контраст, он будет эффективнее учить. Также важно, чтобы оба языка учили с одинаковой степенью интенсивности. Теоретически для мозга всё равно, как много языков он изучает.