Разговорник

ru У врача   »   th พบหมอ

57 [пятьдесят семь]

У врача

У врача

57 [ห้าสิบเจ็ด]

hâ-sìp-jèt

พบหมอ

[póp-mǎw]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Я иду на приём к врачу. ผ- / ดิฉัน -ีน-ดก--ค-ณ-มอ ผม / ด-ฉ-น ม-น-ดก-บค-ณหมอ ผ- / ด-ฉ-น ม-น-ด-ั-ค-ณ-ม- ------------------------- ผม / ดิฉัน มีนัดกับคุณหมอ 0
po-m--ì-ch-̌n--e----́---a---k-on--ǎw po-m-di--cha-n-mee-na-t-ga-p-koon-ma-w p-̌---i---h-̌---e---a-t-g-̀---o-n-m-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-nát-gàp-koon-mǎw
У меня назначен приём на десять часов. ผม / ด--ัน -ีนั-ตอนส-บน-ฬิกา ผม / ด-ฉ-น ม-น-ดตอนส-บนาฬ-กา ผ- / ด-ฉ-น ม-น-ด-อ-ส-บ-า-ิ-า ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีนัดตอนสิบนาฬิกา 0
p-----i----a----ee-n-́t-d--wn---̀p--a--í-ga po-m-di--cha-n-mee-na-t-dhawn-si-p-na-li--ga p-̌---i---h-̌---e---a-t-d-a-n-s-̀---a-l-́-g- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-nát-dhawn-sìp-na-lí-ga
Как Ваша фамилия? ค----่---ไ--ค--บ /-ค-? ค-ณช--ออะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ื-อ-ะ-ร ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณชื่ออะไร ครับ / คะ? 0
koo--c--̂u-à--ai--r-́p--á koon-che-u-a--rai-kra-p-ka- k-o---h-̂---̀-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-chêu-à-rai-kráp-ká
Пожалуйста, подождите в приёмной. กร-ณา--่--อใ-ห้อง กร-ณาน--งรอในห-อง ก-ุ-า-ั-ง-อ-น-้-ง ----------------- กรุณานั่งรอในห้อง 0
gr-------nâ-g-ra---ai---̂--g gro-o-na-na-ng-raw-nai-ha-wng g-o-o-n---a-n---a---a---a-w-g ----------------------------- gròo-na-nâng-raw-nai-hâwng
Врач сейчас придёт. ค-ณหมอ-----เ-ิน---มา ค-ณหมอก-ล-งเด-นทางมา ค-ณ-ม-ก-ล-ง-ด-น-า-ม- -------------------- คุณหมอกำลังเดินทางมา 0
ko----ǎw------------r----a-g-ma koon-ma-w-gam-lang-der-n-tang-ma k-o---a-w-g-m-l-n---e-̶---a-g-m- -------------------------------- koon-mǎw-gam-lang-der̶n-tang-ma
Где Вы застрахованы? ค----ป---ั-กั------ท--น? ค-ณม-ประก-นก-บบร-ษ-ทไหน? ค-ณ-ี-ร-ก-น-ั-บ-ิ-ั-ไ-น- ------------------------ คุณมีประกันกับบริษัทไหน? 0
k--n---̂-p-r-́--a-------b-̀w-r---sa-t---̌i koon-me-ep-ra--gan-ga-p-ba-w-ri--sa-t-na-i k-o---e-e---a---a---a-p-b-̀---i---a-t-n-̌- ------------------------------------------ koon-mêep-rá-gan-gàp-bàw-rí-sàt-nǎi
Чем я могу Вам помочь? ผ- /-ดิ----จะ-่ว-อ---คุณ--้ไห-? ผม / ด-ฉ-น จะช-วยอะไรค-ณได-ไหม? ผ- / ด-ฉ-น จ-ช-ว-อ-ไ-ค-ณ-ด-ไ-ม- ------------------------------- ผม / ดิฉัน จะช่วยอะไรคุณได้ไหม? 0
pǒ--dì--ha---jà-----a--à-r-i-k-on--âi----i po-m-di--cha-n-ja--chu-ay-a--rai-koon-da-i-ma-i p-̌---i---h-̌---a---h-̂-y-a---a---o-n-d-̂---a-i ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-chûay-à-rai-koon-dâi-mǎi
У Вас что-нибудь болит? คุ--ีอ-กา-ป------คร-- / ค-? ค-ณม-อาการปวดไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-า-า-ป-ด-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีอาการปวดไหม ครับ / คะ? 0
k--n--e----gan-b--̀---------rá---á koon-mee-a-gan-bhu-at-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-----a---h-̀-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-a-gan-bhùat-mǎi-kráp-ká
Где у Вас болит? เ-็บตรงไหน ---บ-/--ะ? เจ-บตรงไหน คร-บ / คะ? เ-็-ต-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- เจ็บตรงไหน ครับ / คะ? 0
j-̀--d-r-n--nǎi-kr------́ je-p-dhrong-na-i-kra-p-ka- j-̀---h-o-g-n-̌---r-́---a- -------------------------- jèp-dhrong-nǎi-kráp-ká
У меня постоянные боли в спине. ผ- --ด-ฉ---ปว---ังเป็นประจำ ผม / ด-ฉ-น ปวดหล-งเป-นประจ- ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-ล-ง-ป-น-ร-จ- --------------------------- ผม / ดิฉัน ปวดหลังเป็นประจำ 0
p-̌m---̀-----n---ùat-l--ng-b-e-----à--am po-m-di--cha-n-bhu-at-la-ng-bhen-bhra--jam p-̌---i---h-̌---h-̀-t-l-̌-g-b-e---h-a---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-bhùat-lǎng-bhen-bhrà-jam
У меня частые головные боли. ผม-/-ด-ฉ-น -วดห----อย ผม / ด-ฉ-น ปวดห-วบ-อย ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-ั-บ-อ- --------------------- ผม / ดิฉัน ปวดหัวบ่อย 0
p------̀----̌--b--̀a----̌a--àwy po-m-di--cha-n-bhu-at-hu-a-ba-wy p-̌---i---h-̌---h-̀-t-h-̌---a-w- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhùat-hǔa-bàwy
У меня иногда болит живот. ผม / ด-ฉัน-ป-ดท้-งเป-นบ-งครั้ง ผม / ด-ฉ-น ปวดท-องเป-นบางคร--ง ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-้-ง-ป-น-า-ค-ั-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน ปวดท้องเป็นบางครั้ง 0
pǒm--i--c-ǎn-bh-̀at--a-wng-b--n-b--g-kra--g po-m-di--cha-n-bhu-at-ta-wng-bhen-bang-kra-ng p-̌---i---h-̌---h-̀-t-t-́-n---h-n-b-n---r-́-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhùat-táwng-bhen-bang-kráng
Разденьтесь, пожалуйста, до пояса! ถ--เ-ื้--อ----ั--- ค่ะ! ถอดเส--อออก คร-บ / ค-ะ! ถ-ด-ส-้-อ-ก ค-ั- / ค-ะ- ----------------------- ถอดเสื้อออก ครับ / ค่ะ! 0
tàwt-s-̂u--a-----ra-p--â ta-wt-se-ua-a-wk-kra-p-ka- t-̀-t-s-̂-a-a-w---r-́---a- -------------------------- tàwt-sêua-àwk-kráp-kâ
Прилягте, пожалуйста, на кушетку! นอ--นเ-ียง---จ----- - คะ! นอนบนเต-ยงตรวจ คร-บ / คะ! น-น-น-ต-ย-ต-ว- ค-ั- / ค-! ------------------------- นอนบนเตียงตรวจ ครับ / คะ! 0
n-w---o--dhia----hr-̀-t-k-áp---́ nawn-bon-dhiang-dhru-at-kra-p-ka- n-w---o---h-a-g-d-r-̀-t-k-a-p-k-́ --------------------------------- nawn-bon-dhiang-dhrùat-kráp-ká
Давление в порядке. ควา-ดั-โลห-----ิ ความด-นโลห-ตปกต- ค-า-ด-น-ล-ิ-ป-ต- ---------------- ความดันโลหิตปกติ 0
k-a----n---h-h-̀t-bho-k-dhì kwam-dan-loh-hi-t-bho-k-dhi- k-a---a---o---i-t-b-o-k-d-i- ---------------------------- kwam-dan-loh-hìt-bhòk-dhì
Я Вам сделаю укол. ผ- /-ดิ-ัน-จะฉีดยาใ--คุณ ผม / ด-ฉ-น จะฉ-ดยาให-ค-ณ ผ- / ด-ฉ-น จ-ฉ-ด-า-ห-ค-ณ ------------------------ ผม / ดิฉัน จะฉีดยาให้คุณ 0
po-m-di--ch----ja------et--a-hâ--koon po-m-di--cha-n-ja--che-et-ya-ha-i-koon p-̌---i---h-̌---a---h-̀-t-y---a-i-k-o- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-chèet-ya-hâi-koon
Я Вам дам таблетки. ผ- /--ิ-ั---ะ-ห้--คุณ ผม / ด-ฉ-น จะให-ยาค-ณ ผ- / ด-ฉ-น จ-ใ-้-า-ุ- --------------------- ผม / ดิฉัน จะให้ยาคุณ 0
p----dì--h-̌--ja--ha----a-k--n po-m-di--cha-n-ja--ha-i-ya-koon p-̌---i---h-̌---a---a-i-y---o-n ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-hâi-ya-koon
Я Вам выпишу рецепт для аптеки. ผ--/ -ิฉ-น จ-เ--ย---ส-่--า-ห้-ุณไป---อที---าน---ยา ผม / ด-ฉ-น จะเข-ยนใบส--งยาให-ค-ณไปซ--อท--ร-านขายยา ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ี-น-บ-ั-ง-า-ห-ค-ณ-ป-ื-อ-ี-ร-า-ข-ย-า -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา 0
pǒm-d-̀-c-ǎ--j-----̌----a--------ya-hâi-koon--h-i--é--te-----́n---̌---a po-m-di--cha-n-ja--ki-an-bai-sa-ng-ya-ha-i-koon-bhai-se-u-te-e-ra-n-ka-i-ya p-̌---i---h-̌---a---i-a---a---a-n---a-h-̂---o-n-b-a---e-u-t-̂---a-n-k-̌---a --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-kǐan-bai-sàng-ya-hâi-koon-bhai-séu-têe-rán-kǎi-ya

Длинные слова, короткие слова

Насколько длинное слово, зависит от его информативного содержания. Это показало американское исследование. Исследователи рассмотрели слова из десяти европейских языков. Это происходило с помощью компьютера. Компьютер анализировал с помощью программы различные слова. При этом он просчитывал содержание информации с использованием формулы. Результат был однозначным. Чем короче слово, тем меньше информации оно передаёт. Интересно, что мы чаще используем короткие слова, чем длинные. Причина этого могла бы быть в эффективности языка. Когда мы говорим, мы концентрируемся на важном. Словам без большого количества информации, таким образом, нельзя быть слишком длинным. Это гарантирует, что мы не тратим много времени на неважное. У зависимости между длинной и содержанием есть ещё одно преимущество. Установлено, что содержание информации остаётся всегда постоянным. Это значит, что через определённое время мы говорим всегда одинаково много. Мы можем, например, говорить меньше длинных слов. Или же мы говорим много коротких слов. Всё равно, что мы выберем: содержание информации останется одинаковым. Наша речь благодаря этому имеет равномерный ритм. Так, слушающим легче следить за нами. Если бы объём информации всегда варьировался, было бы сложно. Наши слушатели не смогли бы хорошо настроиться на наш язык. Понимание тем самым было бы затруднено. Кто хочет, чтобы его по возможности хорошо понимали, должен выбирать короткие слова. Потому что короткие слова лучше понимают, чем длинные. Поэтому действует принцип: Keep It Short and Simple ! Сокращённо: KISS!