Разговорник

ru Порядковые номера   »   th ลำดับเลข

61 [шестьдесят один]

Порядковые номера

Порядковые номера

61 [หกสิบเอ็ด]

hòk-sìp-èt

ลำดับเลข

[lam-dàp-lâyk]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Первый месяц - январь. เ-ือ--ร-ค----ื-นมก---ม เด-อนแรกค-อเด-อนมกราคม เ-ื-น-ร-ค-อ-ด-อ-ม-ร-ค- ---------------------- เดือนแรกคือเดือนมกราคม 0
d-u----æ̂-------e--n------ra---m deuan-ræ-k-keu-deuan-mo-k-ra-kom d-u-n-r-̂---e---e-a---o-k-r---o- -------------------------------- deuan-ræ̂k-keu-deuan-mók-ra-kom
Второй месяц - февраль. เดือน-ี่---คื-เ--อน-ุ-----นธ์ เด-อนท--สองค-อเด-อนก-มภาพ-นธ- เ-ื-น-ี-ส-ง-ื-เ-ื-น-ุ-ภ-พ-น-์ ----------------------------- เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ 0
d-ua--t-----ǎw-g-----d-u---g-om-----an deuan-te-e-sa-wng-keu-deuan-goom-pa-pan d-u-n-t-̂---a-w-g-k-u-d-u-n-g-o---a-p-n --------------------------------------- deuan-têe-sǎwng-keu-deuan-goom-pa-pan
Третий месяц - март. เ-ื---ี-ส-มค---ด-อ-----คม เด-อนท--สามค-อเด-อนม-นาคม เ-ื-น-ี-ส-ม-ื-เ-ื-น-ี-า-ม ------------------------- เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม 0
d-u----ê---ǎm-keu-deu---m-e-n--kom deuan-te-e-sa-m-keu-deuan-mee-na-kom d-u-n-t-̂---a-m-k-u-d-u-n-m-e-n---o- ------------------------------------ deuan-têe-sǎm-keu-deuan-mee-na-kom
Четвёртый месяц - апрель. เดือน-ี่สี--ื-เดือน----ยน เด-อนท--ส--ค-อเด-อนเมษายน เ-ื-น-ี-ส-่-ื-เ-ื-น-ม-า-น ------------------------- เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน 0
deu----e-e-s----keu----a--ma--s-----n deuan-te-e-se-e-keu-deuan-may-sa--yon d-u-n-t-̂---e-e-k-u-d-u-n-m-y-s-̌-y-n ------------------------------------- deuan-têe-sèe-keu-deuan-may-sǎ-yon
Пятый месяц - май. เ-ือ--ี---าคือเ--อน-ฤษ-าคม เด-อนท--ห-าค-อเด-อนพฤษภาคม เ-ื-น-ี-ห-า-ื-เ-ื-น-ฤ-ภ-ค- -------------------------- เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม 0
de--n--ê--h----------an-pr--------om deuan-te-e-ha--keu-deuan-pri-t-pa-kom d-u-n-t-̂---a---e---e-a---r-́---a-k-m ------------------------------------- deuan-têe-hâ-keu-deuan-prít-pa-kom
Шестой месяц - июнь. เด--น-ี่---ือ----นมิถ-น--น เด-อนท--หกค-อเด-อนม-ถ-นายน เ-ื-น-ี-ห-ค-อ-ด-อ-ม-ถ-น-ย- -------------------------- เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน 0
de--n-t-̂e-h----k------an--i--tò-----y-n deuan-te-e-ho-k-keu-deuan-mi--to-o-na-yon d-u-n-t-̂---o-k-k-u-d-u-n-m-́-t-̀---a-y-n ----------------------------------------- deuan-têe-hòk-keu-deuan-mí-tòo-na-yon
Шесть месяцев – это полгода. ห--ดื--ค-อค-ึ่-ปี หกเด-อนค-อคร--งป- ห-เ-ื-น-ื-ค-ึ-ง-ี ----------------- หกเดือนคือครึ่งปี 0
ho-k--eua--k-u--r--u-g--hee ho-k-deuan-keu-kre-ung-bhee h-̀---e-a---e---r-̂-n---h-e --------------------------- hòk-deuan-keu-krêung-bhee
Январь, февраль, март, มก--ค---ุ-ภ-พัน-์--ี-าคม มกราคม ก-มภาพ-นธ- ม-นาคม ม-ร-ค- ก-ม-า-ั-ธ- ม-น-ค- ------------------------ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 0
mo---r---o---oom--a-pa---ee-n--k-m mo-k-ra-kom-goom-pa-pan-mee-na-kom m-́---a-k-m-g-o---a-p-n-m-e-n---o- ---------------------------------- mók-ra-kom-goom-pa-pan-mee-na-kom
апрель, май и июнь. เม-า-น-พ-ษ-า-ม--ะม-ถ---ยน เมษายน พฤษภาคมและม-ถ-นายน เ-ษ-ย- พ-ษ-า-ม-ล-ม-ถ-น-ย- ------------------------- เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน 0
m---s---yon-pr--t----k----ǽ-----to---na--on may-sa--yon-pri-t-pa-kom-læ--mi--to-o-na-yon m-y-s-̌-y-n-p-i-t-p---o---æ---i---o-o-n---o- -------------------------------------------- may-sǎ-yon-prít-pa-kom-lǽ-mí-tòo-na-yon
Седьмой месяц - июль. เ----ท---จ็ด-ื-เ-ื-นก-กฎาคม เด-อนท--เจ-ดค-อเด-อนกรกฎาคม เ-ื-น-ี-เ-็-ค-อ-ด-อ-ก-ก-า-ม --------------------------- เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม 0
deu----êe--e-t-----deu-n-----k-da--om deuan-te-e-je-t-keu-deuan-gro-k-da-kom d-u-n-t-̂---e-t-k-u-d-u-n-g-o-k-d---o- -------------------------------------- deuan-têe-jèt-keu-deuan-gròk-da-kom
Восьмой месяц - август. เดือ----แ-ด-ือ--ื--สิงห-คม เด-อนท--แปดค-อเด-อนส-งหาคม เ-ื-น-ี-แ-ด-ื-เ-ื-น-ิ-ห-ค- -------------------------- เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม 0
d-uan-t----bh--t--e---euan---̌-g---̌---m deuan-te-e-bhæ-t-keu-deuan-si-ng-ha--kom d-u-n-t-̂---h-̀---e---e-a---i-n---a---o- ---------------------------------------- deuan-têe-bhæ̀t-keu-deuan-sǐng-hǎ-kom
Девятый месяц - сентябрь. เ---นที-เก---ื--ด--น-ั--ายน เด-อนท--เก-าค-อเด-อนก-นยายน เ-ื-น-ี-เ-้-ค-อ-ด-อ-ก-น-า-น --------------------------- เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน 0
de-an----e---̂o--e----uan-ga--y--y-n deuan-te-e-ga-o-keu-deuan-gan-ya-yon d-u-n-t-̂---a-o-k-u-d-u-n-g-n-y---o- ------------------------------------ deuan-têe-gâo-keu-deuan-gan-ya-yon
Десятый месяц - октябрь. เ-----ี่ส--คื-เด------าคม เด-อนท--ส-บค-อเด-อนต-ลาคม เ-ื-น-ี-ส-บ-ื-เ-ื-น-ุ-า-ม ------------------------- เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม 0
d-u-n------s--p--eu-d-ua----o-o--a--om deuan-te-e-si-p-keu-deuan-dho-o-la-kom d-u-n-t-̂---i-p-k-u-d-u-n-d-o-o-l---o- -------------------------------------- deuan-têe-sìp-keu-deuan-dhòo-la-kom
Одиннадцатый месяц - ноябрь. เ---น-ี-สิบเ-----อ-ดื-นพฤ--ิ-ายน เด-อนท--ส-บเอ-ดค-อเด-อนพฤศจ-กายน เ-ื-น-ี-ส-บ-อ-ด-ื-เ-ื-น-ฤ-จ-ก-ย- -------------------------------- เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน 0
deu-n---̂-----p-è--ke----u---prít-j---g--yon deuan-te-e-si-p-e-t-keu-deuan-pri-t-ji--ga-yon d-u-n-t-̂---i-p-e-t-k-u-d-u-n-p-i-t-j-̀-g---o- ---------------------------------------------- deuan-têe-sìp-èt-keu-deuan-prít-jì-ga-yon
Двенадцатый месяц - декабрь. เ-ือ-ที่ส-บ-องคื--ด--น--นว--ม เด-อนท--ส-บสองค-อเด-อนธ-นวาคม เ-ื-น-ี-ส-บ-อ-ค-อ-ด-อ-ธ-น-า-ม ----------------------------- เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม 0
deuan-te-e-s-̀p--ǎw-g---u--e-a--ta---a---m deuan-te-e-si-p-sa-wng-keu-deuan-tan-wa-kom d-u-n-t-̂---i-p-s-̌-n---e---e-a---a---a-k-m ------------------------------------------- deuan-têe-sìp-sǎwng-keu-deuan-tan-wa-kom
Двенадцать месяцев – это год. สิบ-อ--ด---ค------ง-ี ส-บสองเด-อนค-อหน--งป- ส-บ-อ-เ-ื-น-ื-ห-ึ-ง-ี --------------------- สิบสองเดือนคือหนึ่งปี 0
si---sa--ng-d-uan--eu-nèung-b--e si-p-sa-wng-deuan-keu-ne-ung-bhee s-̀---a-w-g-d-u-n-k-u-n-̀-n---h-e --------------------------------- sìp-sǎwng-deuan-keu-nèung-bhee
Июль, август, сентябрь, ก---าคม ------ม -ันย--น กรกฎาคม ส-งหาคม ก-นยายน ก-ก-า-ม ส-ง-า-ม ก-น-า-น ----------------------- กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 0
g-o-k--a--o---i-n---ǎ---m---n-ya-yon gro-k-da-kom-si-ng-ha--kom-gan-ya-yon g-o-k-d---o---i-n---a---o---a---a-y-n ------------------------------------- gròk-da-kom-sǐng-hǎ-kom-gan-ya-yon
октябрь, ноябрь и декабрь. ตุล-ค- พ--จิกา-นแ-----วาคม ต-ลาคม พฤศจ-กายนและธ-นวาคม ต-ล-ค- พ-ศ-ิ-า-น-ล-ธ-น-า-ม -------------------------- ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม 0
dho-o-l--ko--p-í--ji---a---n--æ--tan--a-k-m dho-o-la-kom-pri-t-ji--ga-yon-læ--tan-wa-kom d-o-o-l---o---r-́---i---a-y-n-l-́-t-n-w---o- -------------------------------------------- dhòo-la-kom-prít-jì-ga-yon-lǽ-tan-wa-kom

Родной язык останется всегда самым важным языком

Наш родной язык - это самый первый язык, который мы учим. Это происходит бессознательно, т.е. мы этого не замечаем. У большинства людей только один родной язык. Все другие языки изучаются как иностранные. Конечно, есть также люди, которые вырастают с несколькими языками. Но они говорят на этих языках по-разному хорошо. Часто языки также по-разному используются. На одном языке, например, говорят на работе. На другом - дома. Насколько хорошо мы говорим на языке, зависит от нескольких функций. Если мы их учим маленькими детьми, то мы зачастую учим их очень хорошо. Наш языковой центр в эти годы жизни работает эффективнее всего. Также важно, как часто мы говорим на языке. Чем чаще мы его используем, тем лучше мы на нём говорим. Исследователи всё же полагают, что одинаково хорошо знать два языка нельзя. Один язык всегда остаётся более важным языком. Эксперименты, по всей видимости, подтверждают данную гипотезу. Для одного исследования тестировали разных людей. Часть испытуемым бегло говорила на двух языках. Это были китайский как родной язык и английский. Другая часть испытуемым говорила только на английском как на родном языке. Испытуемые должны были решать просты задачи на английском. При этом измеряли активность их мозга. И обнаружились различия в мозгах испытуемым! У многоязычных один участок мозга был особенно активным. У одноязычных, напротив, в этом участке не было активности. Обе группы решали задания одинаково быстро и одинаково хорошо. Тем не менее китайцы переводили всё еще на свой родной язык…