Разговорник

ru Подчиненные предложения с ли   »   th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [девяносто три]

Подчиненные предложения с ли

Подчиненные предложения с ли

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Я не знаю, любит ли он меня. ฉ--ไม่---บ-่า เขา--ก---หรือ--่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาร-กฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
c-ǎ---a---t---r-̂--wâ-ka-o-r-́k--ha-n-re-u-m--i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ra-k-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a-k-c-a-n-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
Я не знаю, вернётся ли он. ฉ--ไ-่ทรา--่- -ขา---ลั-มา---อไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะกล-บมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ล-บ-า-ร-อ-ม- -------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
ch-̌n-m----t-́-r--p-------̌--j-̀----̀p-ma-rě--m-̂i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--gla-p-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---l-̀---a-r-̌---a-i --------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
Я не знаю, позвонит ли он мне. ฉันไม่---บ-่- เขาจ--ทร--ห-ือไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะโทรมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ท-ม-ห-ื-ไ-่ ------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
c-ǎ---âi-t-́--a---wâ-ka---jà-----m----̌-----i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--ton-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---o---a-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
Любит ли он меня? เข-อาจจะไม-รักฉัน-็-ด-? เขาอาจจะไม-ร-กฉ-นก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ั-ฉ-น-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
k-̌o--̀------ma---ra-k-c-ǎn-ga-w---̂i ka-o-a-t-ja--ma-i-ra-k-cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-r-́---h-̌---a-w-d-̂- -------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
Вернётся ли он? เ---าจ-ะไ---ล---า--ได้? เขาอาจจะไม-กล-บมาก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ล-บ-า-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
k-̌o-a---jà--------a--------̂---a-i ka-o-a-t-ja--ma-i-gla-p-ma-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-g-a-p-m---a-w-d-̂- ------------------------------------ kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
Позвонит ли он мне? เ-า-า--ะไ---ท-ม-หา ผม-/-ด--ัน -็ไ-้? เขาอาจจะไม-โทรมาหา ผม / ด-ฉ-น ก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ท-ม-ห- ผ- / ด-ฉ-น ก-ไ-้- ------------------------------------ เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
k--o-a-t--à-m-̂--t-n----h-̌--o-m---̀-cha---------âi ka-o-a-t-ja--ma-i-ton-ma-ha--po-m-di--cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-t-n-m---a---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---a-i ----------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне. ผม / ด-ฉ-- -งสัย-่--ขา---ิ-ถึ------ ----น ไหม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะค-ดถ-ง ผม / ด-ฉ-น ไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ิ-ถ-ง ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
po-m-di---ha---s-̌ng-sǎ------ka-o-j---ki-t---̌-------m------hǎ---a-i po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-t-te-ung-po-m-di--cha-n-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---i-t-t-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
Я себя спрашиваю, есть ли у него другая. ผ--/--ิ--- ---ั---าเ--จ--------น-หม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะม-คนอ--นไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ี-น-ื-น-ห- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
p-̌m-dì-c-ǎ--s-̌ng------wâ-------a--mee-k-n------mǎi po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--mee-kon-e-un-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---e---o---̀-n-m-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
Я себя спрашиваю, лжёт ли он мне. ผ----ดิฉั--ส-สั-ว---ขาพูด-ก-ก ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาพ-ดโกหก ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ู-โ-ห- ----------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
p-̌m-di--c-a-n-s-̌ng----i--â-k----pôo--goh---̀k po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-po-ot-goh-ho-k p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---o-o---o---o-k ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
Думает ли он обо мне? เ--อาจจะค-ด-----น---อเปล่า? เขาอาจจะค-ดถ-งฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ค-ด-ึ-ฉ-น-ร-อ-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
k--o------a---í-----ung--hǎ---ěu--hlào ka-o-a-t-ja--ki-t-te-ung-cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-t-t-̌-n---h-̌---e-u-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
Есть ли у него другая? เ-าอ-จจ--ี-น-ื--หร-อเป---? เขาอาจจะม-คนอ--นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ม-ค-อ-่-ห-ื-เ-ล-า- -------------------------- เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
kǎ--à--ja---e--k-n-e--n-re----h-ào ka-o-a-t-ja--mee-kon-e-un-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---e---o---̀-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------- kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
Говорит ли он правду? เ----จ---ู--วาม--ิง----้? เขาอาจจะพ-ดความจร-งก-ได-? เ-า-า-จ-พ-ด-ว-ม-ร-ง-็-ด-? ------------------------- เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
ka-----t-j-̀-------kwa-mó--r--g-g-̂w-d--i ka-o-a-t-ja--po-ot-kwa-mo-t-ring-ga-w-da-i k-̌---̀---a---o-o---w---o-t-r-n---a-w-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно. ฉั--งสัยว่าเขา----บฉ--จร-- ----อ-ม่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะชอบฉ-นจร-ง ๆหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-ช-บ-ั-จ-ิ- ๆ-ร-อ-ม- ----------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
cha---sǒ------------k-̌o---̀--ha--p--ha-----̀-ri----i-----̌u-mâi cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-c-a-w---h-̌---a---i-g-r-n---e-u-m-̂- ------------------------------------------------------------------ chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
Я сомневаюсь, напишет ли он мне. ฉันสง-ัย---เ-า-----ย-ถึ---น--ื--ม่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะเข-ยนถ-งฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-เ-ี-น-ึ-ฉ-น-ร-อ-ม- ---------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
cha---sǒ----ǎ---a--------à--i-----ě-n--c-ǎ--rě---a-i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-an-te-ung-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-k-̌-n-t-̌-n---h-̌---e-u-m-̂- ---------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
Я сомневаюсь, женится ли он на мне. ฉัน-ง-ัยว--เ--จ-แ-่งง-นก----น--ื-ไ-่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะแต-งงานก-บฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------------ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
ch-̌---------a-i---̂--a-o------h--ng--g---g-̀---h-̌n-re-u-ma-i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-d-æ-n---g-n-g-̀---h-̌---e-u-m-̂- -------------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
Нравлюсь ли я ему действительно? เข----จะช--ฉั------ห---เปล-า? เขาอาจจะชอบฉ-นจร-งๆหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ช-บ-ั-จ-ิ-ๆ-ร-อ-ป-่-? ----------------------------- เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
k--o------a--c---wp-------ja----ng--in----̌--b--a-o ka-o-a-t-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---h-̂-p-c-a-n-j-̀-r-n---i-g-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
Напишет ли он мне? เ-าอ-จ-ะเ-ี---า---ัน-ร---ป-่-? เขาอาจจะเข-ยนมาหาฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-เ-ี-น-า-า-ั-ห-ื-เ-ล-า- ------------------------------ เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
k--o-àt--a----̌a---a-------ǎ---ě-------o ka-o-a-t-ja--ki-an-ma-ha--cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-a---a-h-̌-c-a-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------------- kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
Женится ли он на мне? เขาอาจ-------า--ับฉ-น--ล่-? เขาอาจจะแต-งงานก-บฉ-นเปล-า? เ-า-า-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
k-----̀t-j-----æ̀n-----n-gà--c-a-------̀o ka-o-a-t-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-bhla-o k-̌---̀---a---h-̀-g-n-a---a-p-c-a-n-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào

Как мозг учит грамматику?

Младенцами мы начинаем с того, что учим родной язык. Это происходит совершенно автоматически. Мы этого не замечаем. Но наш мозг при обучение должен много работать. Когда мы, например, учим грамматику, у него много работы. Каждый день он слышит новые вещи. Постоянно он получает новые импульсы. Но мозг не может каждый импульс перерабатывать отдельно. Он должен действовать экономно. Поэтому он ориентируется на закономерности. Мозг запоминает то, что часто слышит. Он регистрирует, как часто встречается то или иное дело. Из этих примеров он затем создаёт грамматические правила. Дети знают, является ли предложение правильным или неправильным. Но они не знают, почему это так. Их мозг знает правила, не изучив их. Взрослые учат языки по-другому. Они уже знают структуры родных языков. Это языки формируют основу для новых грамматических правил. Но чтобы выучиться, взрослым нужны занятия. Когда мозг учит грамматику, у него прочная система. Это видно, например, по существительным и глаголам. Они сохраняются в различных участках мозга. При их обработке становятся активными различные участки. Также простые правила изучаются по-другому, в отличие от сложных. При сложных правилах несколько участков мозга работают вместе. Как точно мозг учит грамматику, ещё не исследовано. Но известно, что теоретически он может выучить любую грамматику.