Разговорник

ru Ориентация   »   th ทิศทาง

41 [сорок один]

Ориентация

Ориентация

41 [สี่สิบเอ็ด]

sèe-sìp-èt

ทิศทาง

[tít-tang]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Где тут туристическое бюро? สำ--กงา--า---องเ-ี่ย-อยู--ี่-หน -รับ - ค-? ส-น-กงานการท-องเท--ยวอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ส-น-ก-า-ก-ร-่-ง-ท-่-ว-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
sǎ--ná--n-a---a--tâ-n--te-e-----yôo----e--ǎ---r-́p-ká sa-m-na-k-ngan-gan-ta-wng-te-eo-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- s-̌---a-k-n-a---a---a-w-g-t-̂-o-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- sǎm-nák-ngan-gan-tâwng-têeo-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
У Вас не найдётся для меня карты города? ค-ณมี--นที---ื----้ ผม---ดิฉ-น ไ-ม-คร-- / ค-? ค-ณม-แผนท--เม-องให- ผม / ด-ฉ-น ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ผ-ท-่-ม-อ-ใ-้ ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- คุณมีแผนที่เมืองให้ ผม / ดิฉัน ไหม ครับ / คะ? 0
k-----e--pæ̌--t--e--e--n--h----pǒ---i---hǎ--m-̌-----́----́ koon-mee-pæ-n-te-e-meuang-ha-i-po-m-di--cha-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ-n-t-̂---e-a-g-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------ koon-mee-pæ̌n-têe-meuang-hâi-pǒm-dì-chǎn-mǎi-kráp-ká
Здесь можно забронировать номер в гостинице? จ--โ--แ---ี----ได-ไ-ม-ครั- /--ะ? จองโรงแรมท--น--ได-ไหม คร-บ / คะ? จ-ง-ร-แ-ม-ี-น-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- จองโรงแรมที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
ja-n-------r---tê----------i--a---k-a-p--á jawng-rong-ræm-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-w-g-r-n---æ---e-e-n-̂---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- jawng-rong-ræm-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Где старый город? เ----เก่า-ยู-ที่ไหน? เม-องเก-าอย--ท--ไหน? เ-ื-ง-ก-า-ย-่-ี-ไ-น- -------------------- เมืองเก่าอยู่ที่ไหน? 0
meu-ng-g-̀--a-----o----e--a-i meuang-ga-o-a--yo-o-te-e-na-i m-u-n---a-o-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------- meuang-gào-à-yôo-têe-nǎi
Где собор? วิห----ู่---ไ--? ว-หารอย--ท--ไหน? ว-ห-ร-ย-่-ี-ไ-น- ---------------- วิหารอยู่ที่ไหน? 0
wi--ha-n-----ôo--e---nǎi wi--ha-n-a--yo-o-te-e-na-i w-́-h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- wí-hǎn-à-yôo-têe-nǎi
Где музей? พิพ--ภ--ฑ-อย--ที่-หน? พ-พ-ธภ-ณฑ-อย--ท--ไหน? พ-พ-ธ-ั-ฑ-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------- พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน? 0
pi---í--p-n-----ôo--e-e--a-i pi--pi-t-pan-a--yo-o-te-e-na-i p-́-p-́---a---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ pí-pít-pan-à-yôo-têe-nǎi
Где можно купить почтовые марки? ซื้-แ-ต----ด้ที่---? ซ--อแสตมป-ได-ท--ไหน? ซ-้-แ-ต-ป-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน? 0
s--u-sæ̌-dh-m-d-----e----a-i se-u-sæ--dhom-da-i-te-e-na-i s-́---æ---h-m-d-̂---e-e-n-̌- ---------------------------- séu-sæ̌-dhom-dâi-têe-nǎi
Где можно купить цветы? ซ-้อ--ก-ม-----ี่ไหน? ซ--อดอกไม-ได-ท--ไหน? ซ-้-ด-ก-ม-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน? 0
s-́--d-̀-k--a-----̂i----e-n--i se-u-da-wk-ma-i-da-i-te-e-na-i s-́---a-w---a-i-d-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ séu-dàwk-mái-dâi-têe-nǎi
Где можно купить проездные билеты? ซ--อต-----้-ี่ไหน? ซ--อต--วได-ท--ไหน? ซ-้-ต-๋-ไ-้-ี-ไ-น- ------------------ ซื้อตั๋วได้ที่ไหน? 0
s-́---hu----â-------n--i se-u-dhu-a-da-i-te-e-na-i s-́---h-̌---a-i-t-̂---a-i ------------------------- séu-dhǔa-dâi-têe-nǎi
Где порт? ท่าเรื-อยู่-ี-ไ--? ท-าเร-ออย--ท--ไหน? ท-า-ร-อ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ ท่าเรืออยู่ที่ไหน? 0
t------a--̀-yo-o-t-̂e--ǎi ta--reua-a--yo-o-te-e-na-i t-̂-r-u---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- tâ-reua-à-yôo-têe-nǎi
Где рынок? ตลา-อย-่-ี่-หน? ตลาดอย--ท--ไหน? ต-า-อ-ู-ท-่-ห-? --------------- ตลาดอยู่ที่ไหน? 0
d----t--̀---̂--t-̂e--ǎi dhla-t-a--yo-o-te-e-na-i d-l-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------ dhlàt-à-yôo-têe-nǎi
Где замок? ป---าท--ู--ี-ไ--? ปราสาทอย--ท--ไหน? ป-า-า-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------- ปราสาทอยู่ที่ไหน? 0
bh-a---̀--a---o---t----n-̌i bhra-sa-t-a--yo-o-te-e-na-i b-r---a-t-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------- bhra-sàt-à-yôo-têe-nǎi
Когда начинается экскурсия? กา------่ย-ช--ริ--เมื่อไ-? การพาเท--ยวชมเร--มเม--อไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ร-่-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร? 0
g----a-têe--c------̂-̶m---------i gan-pa-te-eo-chom-re-r-m-me-ua-rai g-n-p---e-e---h-m-r-̂-̶---e-u---a- ---------------------------------- gan-pa-têeo-chom-rêr̶m-mêua-rai
Когда заканчивается экскурсия? ก--พ---ี่ย--ม----จเ--่อ--? การพาเท--ยวชมเสร-จเม--อไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ส-็-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเสร็จเมื่อไร? 0
ga---a-tê----h-m-sa---èt---̂----ai gan-pa-te-eo-chom-sa--re-t-me-ua-rai g-n-p---e-e---h-m-s-̀-r-̀---e-u---a- ------------------------------------ gan-pa-têeo-chom-sà-rèt-mêua-rai
Какова продолжительность экскурсии? การพ--ที-ยวชมใช-เ-ล--า---่าไ-? การพาเท--ยวชมใช-เวลานานเท-าไร? ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ช-เ-ล-น-น-ท-า-ร- ------------------------------ การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไร? 0
g-n----te--o-cho--c---i-wa-----n-----̂o---i gan-pa-te-eo-chom-cha-i-way-la-nan-ta-o-rai g-n-p---e-e---h-m-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-i ------------------------------------------- gan-pa-têeo-chom-chái-way-la-nan-tâo-rai
Я хотел бы / хотела бы гида, говорящего по-немецки. ผม-/ ดิ-ัน-ต้-ง--ร----ุเท--์-ี่พู--าษ---อ-ม-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ย-ร-ั- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน 0
pǒ--d----h-̌n-d-a-wn----n--a-k--o---ta----t-̂---ôo---a-s------̶--m-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--yur-n-man p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---u-̶---a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-yur̶n-man
Я хотел бы / хотела бы гида, говорящего по-итальянски. ผม-- -ิฉ---ต-อง----ัค--เทศ--ที--ูดภาษา----เลี่-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาอ-ตาเล--ยน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-่-น ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลี่ยน 0
pǒ----̀--hǎn-dh-̂-ng-ga---a-k-k-́o-t--yt-tê---ôot----sa---̀---a-lî-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--i--dha-li-an p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-̂-n ------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lîan
Я хотел бы / хотела бы гида, говорящего по-французски. ผ--/-ด---- ---งก-ร------ท-ก-ที---ด-า---รั--เ-ส ผม / ด-ฉ-น ต-องการม-คค-เทศก-ท--พ-ดภาษาฝร--งเศส ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ร-่-เ-ส ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส 0
p-̌---i--ch-̌----a-wn--gan---́k-k-́o--a--t--ê-----ot--a-sǎ--à-r-̂n--s---t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-k-ko-o-ta-yt-te-e-po-ot-pa-sa--fa--ra-ng-sa-yt p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---a---a-n---a-y- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt

Английский - язык мирового значения

Английский язык самый распространённый язык в мире. Но мандарин, литературный китайский язык, является для большего числа говорящих родным языком. Английский язык является родным “только” для 350 миллионов человек. Тем не менее английский язык очень сильно влияет на другие языки. С середины 20 века он стал более значимым. Это связано, прежде всего, с развитием США как сверхдержавы. Во многих странах английский язык - это первый иностранный язык в школе. Международные организации используют английский язык как официальныйязык. Также английский язык является во многих странах официальным языком или языком делового общения. Но, возможно, что скоро эти функции будут у других языков. Английский относится к западногерманским языкам. Тем самым он находится в тесном родстве, например, с немецким языком. Но за последнее 1000 лет язык сильно изменился. Раньше английский был флективным языком. Однако большинство окончаний с грамматической функцией отпали. Поэтому сегодня английский язык можно причислить к изолирующим языкам. Тип языка, таким образом, больше похож на китайский, чем на немецкий. В будущем английский язык будет дальше упрощаться. Неправильные глаголы, вероятно, отпадут. По сравнению с другими индоевропейскими языками английский язык -прост. Однако английская орфография очень сложная. Потому что написание и произношение сильно отличаются друг от друга. Орфография английского языка на протяжении столетий та же самая. Но произношение очень сильно изменилось. Вследствие этого сегодня пишут так же, как говорили в 1400 году. Также в произношение есть много исключений. Только для одной комбинации букв ough существуют 6 вариантов! Проверьте сами! - thorough , thought , through , rough , bough , cough
Вы знали?
Словацкий относится к западнославянским языкам. Это родной язык для более чем 5 миллионов человек. С соседским чешским языком он очень близок. Это связано с общим прошлым в бывшей Чехословакии. Лексика двух языков в значительной степени идентична. Отличия касаются, прежде всего, фонетической системы. Возник словацкий в 10-м веке в виде нескольких диалектов. Затем однако очень долгое время на него оказывали влияние соседние языки. Поэтому современная письменность была образована только в 19 веке. Это позволило некоторым элементам упроститься по сравнению с чешским языком. Однако разные диалекты сохранились и по сей день. В письменном словацком языке используется латинский алфавит. И это язык, который для других носителей славянских языков наиболее понятный... Можно сказать, что словацкий язык является своего рода промежуточным языком в славянском языковом пространстве. Хороший повод, чтобы заняться этим прекрасным языком.