Разговорник

ru В аэропорту   »   th ที่สนามบิน

35 [тридцать пять]

В аэропорту

В аэропорту

35 [สามสิบห้า]

sǎm-sìp-hâ

ที่สนามบิน

[têet-nam-bin]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Я хотел бы / хотела бы забронировать рейс до Афин. ผม --ดิฉ-- ขอ--งเ-ี่-วบ-----อเ----รับ---คะ ผม / ด-ฉ-น ขอจองเท--ยวบ-นไปเอเธน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-จ-ง-ท-่-ว-ิ-ไ-เ-เ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอจองเที่ยวบินไปเอเธน ครับ / คะ 0
p--m-di---h-̌n--à-t-on--tê-o--in-bh-i--y--a-n-kra---ká po-m-di--cha-n-ka-wt-ong-te-eo-bin-bhai-ay-tayn-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n---e-e---i---h-i-a---a-n-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàwt-ong-têeo-bin-bhai-ay-tayn-kráp-ká
Это прямой рейс? น--เ-็นเท-่-ว-ิ-ท--บิ---ง--่-ห---ร-----คะ? น--เป-นเท--ยวบ-นท--บ-นตรงใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ป-น-ท-่-ว-ิ-ท-่-ิ-ต-ง-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n-̂e-bhen-te-e------t--e--i--d-ro-g-c--̂-------kr-́---á ne-e-bhen-te-eo-bin-te-e-bin-dhrong-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---h-n-t-̂-o-b-n-t-̂---i---h-o-g-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- nêe-bhen-têeo-bin-têe-bin-dhrong-châi-mǎi-kráp-ká
Некурящее место у окна, пожалуйста. ข---่นั-งริ--น-าต-างแล--ม่สูบบ--รี--ค-ั- ---ะ ขอท--น--งร-มหน-าต-างและไม-ส-บบ-หร-- คร-บ / คะ ข-ท-่-ั-ง-ิ-ห-้-ต-า-แ-ะ-ม-ส-บ-ุ-ร-่ ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ ครับ / คะ 0
k----t--e-na-n--rim-na--d-a-ng-----m-̂--sò----o---rèe----́p-ká ka-w-te-e-na-ng-rim-na--dha-ng-læ--ma-i-so-op-bo-o-re-e-kra-p-ka- k-̌---e-e-n-̂-g-r-m-n-̂-d-a-n---æ---a-i-s-̀-p-b-̀---e-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- kǎw-têe-nâng-rim-nâ-dhàng-lǽ-mâi-sòop-bòo-rèe-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы подтвердить мою бронь. ผม --ด---- -อ---ย--ก-ร-อง-ค-------ะ ผม / ด-ฉ-น ขอย-นย-นการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ย-น-ั-ก-ร-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอยืนยันการจอง ครับ / คะ 0
p---/ d----ă- ------y-un --- -aa- j-ng-- -r-----ká pŏm / dì-chăn · kŏr yeun yan gaan jong · kráp / ká p-m / d---h-n · k-r y-u- y-n g-a- j-n- · k-á- / k- -------------------------------------------------- pŏm / dì-chăn · kŏr yeun yan gaan jong · kráp / ká
Я хотел бы / хотела бы аннулировать мою бронь. ผม ----ฉั- -----ลิ--า---ง ค-ับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอยกเล-กการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ย-เ-ิ-ก-ร-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอยกเลิกการจอง ครับ / คะ 0
p------̀-cha---ka-w------le--̶------jaw-g----́p--á po-m-di--cha-n-ka-wy-ga--le-r-k-gan-jawng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---a---e-r-k-g-n-j-w-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwy-gà-lêr̶k-gan-jawng-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы изменить мою бронь. ผ--- -ิฉ-น--อเปล-่ยนกา--อง---ั- /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอเปล--ยนการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-เ-ล-่-น-า-จ-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอเปลี่ยนการจอง ครับ / คะ 0
p----d-----a-n-kǎ-------a--gan--a-n---r------́ po-m-di--cha-n-ka-w-bhli-an-gan-jawng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-b-l-̀-n-g-n-j-w-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-bhlìan-gan-jawng-kráp-ká
Когда вылетает следующий самолёт в Рим? เที่-ว-ิ--ป--- --ี่ยวต-อ-ปออกก--โมง -รั-----ะ? เท--ยวบ-นไปโรม เท--ยวต-อไปออกก--โมง คร-บ / คะ? เ-ี-ย-บ-น-ป-ร- เ-ี-ย-ต-อ-ป-อ-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมง ครับ / คะ? 0
t-̂eo-b----ha--r---------d-----bh-i-a-----e-e---ng-krá---á te-eo-bin-bhai-rom-te-eo-dha-w-bhai-a-wk-ge-e-mong-kra-p-ka- t-̂-o-b-n-b-a---o---e-e---h-̀---h-i-a-w---e-e-m-n---r-́---a- ------------------------------------------------------------ têeo-bin-bhai-rom-têeo-dhàw-bhai-àwk-gèe-mong-kráp-ká
Там ещё есть два свободных места? ย---ี-ี-ว--ง-ี-ส-ง-ี-ไ-- ครับ-/ --? ย-งม-ท--ว-างอ-กสองท--ไหม คร-บ / คะ? ย-ง-ี-ี-ว-า-อ-ก-อ-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหม ครับ / คะ? 0
y-ng----------w-----e-ek--a-------̂e--ǎi-krá----́ yang-mee-te-e-wa-ng-e-ek-sa-wng-te-e-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---e-e-w-̂-g-e-e---a-w-g-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- yang-mee-têe-wâng-èek-sǎwng-têe-mǎi-kráp-ká
Нет, у нас есть только одно свободное место. ไ------มีที่ว่า-อีก-พี--ห---ง--่--่---้น-ครั- --คะ ไม-,เราม-ท--ว-างอ-กเพ-ยงหน--งท--เท-าน--น คร-บ / คะ ไ-่-เ-า-ี-ี-ว-า-อ-ก-พ-ย-ห-ึ-ง-ี-เ-่-น-้- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ไม่,เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้น ครับ / คะ 0
m--i-rao-m----ê-----n----------ng-nè-ng--e---tâo--án---------́ ma-i-rao-mee-te-e-wa-ng-e-ek-piang-ne-ung-te-e-ta-o-na-n-kra-p-ka- m-̂---a---e---e-e-w-̂-g-e-e---i-n---e-u-g-t-̂---a-o-n-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ mâi-rao-mee-têe-wâng-èek-piang-nèung-têe-tâo-nán-kráp-ká
Когда мы приземляемся? เ---ะถ--เ----ไ---ร---/ --? เราจะถ-งเม--อไร คร-บ / คะ? เ-า-ะ-ึ-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? -------------------------- เราจะถึงเมื่อไร ครับ / คะ? 0
rao---̀--ě-ng-me--------kra---ká rao-ja--te-ung-me-ua-rai-kra-p-ka- r-o-j-̀-t-̌-n---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------- rao-jà-těung-mêua-rai-kráp-ká
Когда мы прибудем? เ-า-ะ--ง-ี่น-----ื-อ----ร-- / ค-? เราจะถ-งท--น--นเม--อไร คร-บ / คะ? เ-า-ะ-ึ-ท-่-ั-น-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เราจะถึงที่นั่นเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r-o-j-----̌--g---̂---a-n-mê---r-i---a-p--á rao-ja--te-ung-te-e-na-n-me-ua-rai-kra-p-ka- r-o-j-̀-t-̌-n---e-e-n-̂---e-u---a---r-́---a- -------------------------------------------- rao-jà-těung-têe-nân-mêua-rai-kráp-ká
Когда отправляется автобус в центр города? ร------ก-าง-ม-อง--กเ--่-ไ--ค-ั--/-คะ? รถบ-สไปกลางเม-องออกเม--อไร คร-บ / คะ? ร-บ-ส-ป-ล-ง-ม-อ-อ-ก-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ró-------b-ai-----g-m--a----̀-k--e-ua--a--krá--ká ro-t-ba-t-bhai-glang-meuang-a-wk-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a-t-b-a---l-n---e-a-g-a-w---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- rót-bàt-bhai-glang-meuang-àwk-mêua-rai-kráp-ká
Это Ваш чемодан? น----ะเป-า--ิน-า-ของคุณใ-่ไห---ร-บ - คะ? น--กระเป-าเด-นทางของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n--e--r---bhǎ-----̶----n---ǎ--g--o-n-châ-----i-k--́p--á ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Это Ваша сумка? น--กร-เป--ถื------ณ--่--- ครับ / คะ? น--กระเป-าถ-อของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-ถ-อ-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
nê-----̀--hǎo-te-u--a-----k----c---i--a-i-k-áp---́ ne-e-gra--bha-o-te-u-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-t-̌---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-těu-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Это Ваш багаж? นี่-ร-เ-๋าเ--นทางขอ-คุ-ใ-่ไ---ค--- --คะ? น--กระเป-าเด-นทางของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n-̂e-g-à--hǎo-------tang--ǎ-ng---on-c--̂i--a-i---a-p--á ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Сколько багажа я могу взять с собой? ผ- --ดิ-ั---ามา-ถน----เป---ด---าง-ป-ด้-ท่-ไ----ับ-- ค-? ผม / ด-ฉ-น สามารถน-กระเป-าเด-นทางไปได-เท-าไร คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ส-ม-ร-น-ก-ะ-ป-า-ด-น-า-ไ-ไ-้-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
p-̌------c------a-----r-́---am-g--̀--h----d-r̶-----g--h-i---̂i--a-o-rai-kr-́--ká po-m-di--cha-n-sa--ma-ro-t-nam-gra--bha-o-der-n-tang-bhai-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---a-r-́---a---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---h-i-d-̂---a-o-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǎ-ma-rót-nam-grà-bhǎo-der̶n-tang-bhai-dâi-tâo-rai-kráp-ká
Двадцать килограмм. ยี---บกิ----ัม ย--ส-บก-โลกร-ม ย-่-ิ-ก-โ-ก-ั- -------------- ยี่สิบกิโลกรัม 0
ye-e--i-p-g-̀--o-g-am ye-e-si-p-gi--lo-gram y-̂---i-p-g-̀-l---r-m --------------------- yêe-sìp-gì-lo-gram
Что? Только двадцать килограмм? อ-ไร-- --่-ี่สิ-ก----รัม--ง--ื- ครับ / -ะ? อะไรนะ แค-ย--ส-บก-โลกร-มเองหร-อ คร-บ / คะ? อ-ไ-น- แ-่-ี-ส-บ-ิ-ล-ร-ม-อ-ห-ื- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ อะไรนะ แค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือ ครับ / คะ? 0
a--r---na--kæ̂-yê---i---g-̀----gra---yng--e-u-k-á----́ a--rai-na--kæ--ye-e-si-p-gi--lo-gram-ayng-re-u-kra-p-ka- a---a---a---æ---e-e-s-̀---i---o-g-a---y-g-r-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- à-rai-ná-kæ̂-yêe-sìp-gì-lo-gram-ayng-rěu-kráp-ká

Обучение изменяет мозг

Кто занимается много спортом, формирует своё тело. Очевидно также то, что возможно тренировать свой мозг. Это означает, что тому, кто хочет изучать языки, нужен не только талант. Также важно заниматься регулярно. Потому что упражнение может положительно влиять на мозг. Конечно, особенный талант к изучению языков часто бывает от рождения. Тем не менее, интенсивная тренировка может изменить определённые структуры мозга. Объём центральной части, отвечающей за язык, увеличивается. Также изменяются нервные клетки людей, которые много занимаются. Долгое время думали, что мозг изменяться не может. Считалось, что если мы что-то не выучили, когда были ребёнком, тогда мы это больше не выучим. Исследователи мозга пришли, однако, к совершенно другому результату. Они смогли показать, что наш мозг на протяжении всей жизни может оставаться подвижным. Можно было бы сказать, что он работает как мускул. При этом он может развиваться до самой старости. Каждая входящая информация обрабатывается в мозге. Если мозг натренирован, то он обрабатывает входящее намного лучше. Это значит, он работает быстрее и эффективнее. Этот принцип относится в одинаковой степени к молодым и старым людям. Однако не нужно обязательно учиться, чтобы натренировать мозг. Также чтения является очень хорошим упражнением. Особенно высокохудожественная литература способствует развитию нашего языкового центра. Это означает, что наш словарный запас становится больше. К тому же улучшается наше чувство языка. Интересно, что не только языковой центр обрабатывает язык. Также участок, который управляет моторикой, обрабатывает новые содержания. Поэтому важно, стимулировать по возможности часто весь мозг. Итак: приводите в движение свое тело. И свой мозг!
Вы знали?
Португальский язык относится к романским языкам. Он очень близок к испанскому и каталонскому. Язык берет свое начало из вульгарной латыни римских солдат. Для около 10 миллионов человек европейский португальский является родным языком. Однако он также является одним из основных языков мира ... Это связано с прошлым Португалии как колониальной державы. В 15-м и 16-м веке нация моряков распространила свой язык и на другие континенты. В некоторых частях Африки и Азии и сегодня говорят на португальском языке. Эти страны ориентируются в языковом отношении, как правило, сильно на европейскую модель. В Бразилии это по-другому. Язык, на котором там разговаривают, имеет некоторые особенности и считается самостоятельным вариантом языка. Тем не менее, португальцы, как правило, могут хорошо понимать бразильцев. В целом, во всем мире более 240 миллионов человек говорят на португальском языке. Кроме того, существуют около 20 креольских языков, основанных на португальском языке. Португальский является одним из языков мирового значения.