Разговорник

ru В магазине   »   th ในห้างสรรพสินค้า

52 [пятьдесят два]

В магазине

В магазине

52 [ห้าสิบสอง]

hâ-sìp-sǎwng

ในห้างสรรพสินค้า

[nai-hâng-sàp-sǐn-ká]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Мы пойдём в магазин? เร--ป-้า---ร-สิน-้-กั-ไ--? เราไปห-างสรรพส-นค-าก-นไหม? เ-า-ป-้-ง-ร-พ-ิ-ค-า-ั-ไ-ม- -------------------------- เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม? 0
ra--b----h-̂ng-sà--s----ka--g----a-i rao-bhai-ha-ng-sa-p-si-n-ka--gan-ma-i r-o-b-a---a-n---a-p-s-̌---a---a---a-i ------------------------------------- rao-bhai-hâng-sàp-sǐn-ká-gan-mǎi
Мне надо сделать покупки. ผ- /--ิ-ัน-ต้องไ-ซ-้--อง ผม / ด-ฉ-น ต-องไปซ--อของ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ซ-้-ข-ง ------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องไปซื้อของ 0
po----ì-chǎn-------g--h-i-sé----̌--g po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-se-u-ka-wng p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-́---a-w-g --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-séu-kǎwng
Я хочу много чего купить. ผม /--ิ-ั- อ---ซ-้อ-องหลาย----ง ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อของหลายอย-าง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ง-ล-ย-ย-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อของหลายอย่าง 0
p-̌m-dì-ch--n-à-y----s-́----̌wn--------̀--â-g po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-ka-wng-la-i-a--ya-ng p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌-n---a-i-a---a-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǎwng-lǎi-à-yâng
Где офисные принадлежности? แผนก----่---------ก----ยู่ที--หน-รั- /-ค-? แผนกเคร--องใช-ส-น-กงานอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ช-ส-น-ก-า-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p----gà-k-e-u----c--́i--a---n-----ga---̀--ôo---̂-----i-kr--p---́ pæ-n-ga--kre-uang-cha-i-sa-m-na-k-ngan-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-c-a-i-s-̌---a-k-n-a---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pæ̌n-gà-krêuang-chái-sǎm-nák-ngan-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне нужны конверты и бумага для писем. ผ- - ด-ฉั- ต-----รซอง-ด-ม-ยแ-ะ-ค-ื-อง เขี-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการซองจดหมายและเคร--อง เข-ยน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-จ-ห-า-แ-ะ-ค-ื-อ- เ-ี-น ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซองจดหมายและเครื่อง เขียน 0
pǒm-d-̀-c--̌---h------g-n---wng-jo-t--ǎi--æ---re-u-n--k--an po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-sawng-jo-t-ma-i-læ--kre-uang-ki-an p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---o-t-m-̌---æ---r-̂-a-g-k-̌-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sawng-jòt-mǎi-lǽ-krêuang-kǐan
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры. ผม-- ----- ต้อง-า-ปากก-ล--ลื-นแ-ะปา--า-ม--ก ผม / ด-ฉ-น ต-องการปากกาล-กล--นและปากกาเมจ-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ก-ล-ก-ื-น-ล-ป-ก-า-ม-ิ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก 0
p-̌m-di----ǎ---h---ng-gan-b---k-ga-l-̂---l------ǽ----̀--ga--a--j--k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bha-k-ga-lo-ok-le-un-læ--bha-k-ga-may-ji-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀---a-l-̂-k-l-̂-n-l-́-b-a-k-g---a---i-k --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhàk-ga-lôok-lêun-lǽ-bhàk-ga-may-jìk
Где мебель? แผ-ก--อน-เจ-------ท-่---? แผนกเฟอน-เจอร-อย--ท--ไหน? แ-น-เ-อ-ิ-จ-ร-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- แผนกเฟอนิเจอร์อยู่ที่ไหน? 0
p--n-g-̀--ur--n----u-̶-à--ô---e-e---̌i pæ-n-ga--fur--ni--jur--a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---u-̶-n-́-j-r---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- pæ̌n-gà-fur̶-ní-jur̶-à-yôo-têe-nǎi
Мне нужен шкаф и комод. ผ- /--ิ-ัน ต้--กา-ต-้แล--ู้---น--ก ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--และต--ล--นช-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-แ-ะ-ู-ล-้-ช-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก 0
po-m--ì---ǎn-dhâwn----n-dh--o-l---dh-̂o-lí--c-a-k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-o-læ--dho-o-li-n-cha-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̂---æ---h-̂---i-n-c-a-k ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhôo-lǽ-dhôo-lín-chák
Мне нужен письменный стол и полка. ผ- / --ฉ-- ต-องก-รโ-๊-เข--นห-ั-ส---ล-ช---วางหน--ส-อ ผม / ด-ฉ-น ต-องการโต-ะเข-ยนหน-งส-อและช--นวางหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ต-ะ-ข-ย-ห-ั-ส-อ-ล-ช-้-ว-ง-น-ง-ื- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ 0
po-m-d-̀-c-a----h-̂-ng---n-dho--kǐan-na--g------l-́---án--a---n-----s--u po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho--ki-an-na-ng-se-u-læ--cha-n-wang-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-̌-n-n-̌-g-s-̌---æ---h-́---a-g-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhó-kǐan-nǎng-sěu-lǽ-chán-wang-nǎng-sěu
Где игрушки? แผ--ข--เ-่-อย--ท-่ไหน-รั- --คะ? แผนกของเล-นอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-ข-ง-ล-น-ย-่-ี-ไ-น-ร-บ / ค-? ------------------------------- แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
pæ-n--òk-------̂n----yo-o--êe-na-i---á---á pæ-n-go-k-ong-le-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---o-k-o-g-l-̂---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- pæ̌n-gòk-ong-lên-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне нужна кукла и плюшевый мишка. ผ--/--ิ-ั--ต--งกา--ุ------ะตุ๊-ตา--ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--กตาและต--กตาหม- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ุ-ก-า-ล-ต-๊-ต-ห-ี ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี 0
p-̌------ch-̌n----̂--g-gan-d----k---a--ǽ--------d-a--ěe po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-ok-dha-læ--dho-ok-dha-me-e p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-d-a-l-́-d-o-o---h---e-e --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhóok-dha-lǽ-dhóok-dha-měe
Мне нужен футбольный мяч и шахматы. ผม / ดิฉ----้--กา----ฟ--บ---ล-กร-ด-นหมา--ุก ผม / ด-ฉ-น ต-องการล-กฟ-ตบอลและกระดานหมากร-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-ฟ-ต-อ-แ-ะ-ร-ด-น-ม-ก-ุ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก 0
p--m-dì-c-a-n-d--̂----g---l--ok-fóot------l-́-grà-da--m-̀--ró-k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-lo-ok-fo-ot-bawn-læ--gra--dan-ma-k-ro-ok p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-o---o-o---a-n-l-́-g-a---a---a-k-r-́-k ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-lôok-fóot-bawn-lǽ-grà-dan-màk-róok
Где инструменты? แผ--เคร-่-ง-ือ--ู-----หน--ับ-/--ะ? แผนกเคร--องม-ออย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ื-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
pæ-n-gà-k-----ng-----------o--êe-nǎ---rá----́ pæ-n-ga--kre-uang-meu-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-m-u-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-meu-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне нужен молоток и плоскогубцы. ผ- --ด---- ต้--ก---้-น-ล--ีม ผม / ด-ฉ-น ต-องการค-อนและค-ม ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-น-ล-ค-ม ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการค้อนและคีม 0
p-̌m--i--chǎ----a-w---g-n-káw--læ--keem po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ka-wn-læ--keem p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---æ---e-m ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-káwn-lǽ-keem
Мне нужна дрель и отвёртка. ผ- - -ิฉัน-ต้อง--ร----นและ-ข--ง ผม / ด-ฉ-น ต-องการสว-านและไขควง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ว-า-แ-ะ-ข-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง 0
p--m-di-----̌--dh----g--a-ro-t--a-n-l-́-k--i-ku--g po-m-di--cha-n-dha-wng-ga-ro-t-wa-n-læ--ka-i-kuang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-r-́---a-n-l-́-k-̌---u-n- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-ga-rót-wân-lǽ-kǎi-kuang
Где украшения? แผ-กเ-ร-่อง-ระด-บ-ยู-----หน? แผนกเคร--องประด-บอย--ท--ไหน? แ-น-เ-ร-่-ง-ร-ด-บ-ย-่-ี-ไ-น- ---------------------------- แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน? 0
p-̌n--a---re-uang-bhr-̀-d--p--̀----o------n-̌i pæ-n-ga--kre-uang-bhra--da-p-a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---r-̂-a-g-b-r-̀-d-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-bhrà-dàp-à-yôo-têe-nǎi
Мне нужна цепочка и браслет. ผม-----ฉั--อยา--ด้สร-อ---แล-ส-้อ--้---อ ผม / ด-ฉ-น อยากได-สร-อยคอและสร-อยข-อม-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ร-อ-ค-แ-ะ-ร-อ-ข-อ-ื- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ 0
po-m------ha---à--a-k----i-s-̀-r-------w-l-́-s-----́wy---̂--m-u po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-sa--ra-wy-kaw-læ--sa--ra-wy-ka-w-meu p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-r-́-y-k-w-l-́-s-̀-r-́-y-k-̂---e- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-ráwy-kaw-lǽ-sà-ráwy-kâw-meu
Мне нужно кольцо и серёжки. ผม /--ิฉ---อ-า-ไ-้--วน-ล-ต----ู ผม / ด-ฉ-น อยากได-แหวนและต-างห- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ห-น-ล-ต-า-ห- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้แหวนและต่างหู 0
pǒ----̀-ch-̌--a--y-̂---a-i--æ̌n-------àn---o-o po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-wæ-n-læ--dha-ng-ho-o p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-w-̌---æ---h-̀-g-h-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-wæ̌n-lǽ-dhàng-hǒo

У женщин больше способностей к изучению иностранного языков, чем у мужч;н!

Женщины такие же умные, как мужчины. В среднем у них одинаковые показатели умственного развития. Однако компетенция полов различается. Мужчины, например, могут лучше думать объёмно. Также математические задачи они зачастую решают лучше. У женщин, напротив, лучшая память. И они лучше владеют языками. Женщины делают меньше ошибок в правописании и грамматике. Также у них больший словарный запас и читают они быстрее. Поэтому в языковых тестах у них чаще лучшие результаты. Причина того, что женщины лучше владеют языками, находится в коре головного мозга. Женский и мужской мозг по-разному организованы. За языки отвечает левое полушарие мозга. Этот участок контролирует языковые процессы. Тем не менее женщины используют для обработки языков обе полушария. Также у них лучше происходит обмен между двумя полушариями. Тем самым женский мозг при обработке языка более активен. Так, женщины могу эффективнее обрабатывать языки. Почем оба мозга различаются, ещё не известно. Некоторые учёные полагают, что это объясняется биологией. Женские и мужские гены влияют на развитие мозга. Также благодаря гормонам женщины и мужчины такие, какие они есть. Другие говорят, наше воспитание влияет на наше развитие. Потому что с маленькими девочками больше разговаривают и читают. Маленькие мальчики, наоборот, получают больше технические игрушки. Может быть, что наша окружающая среда формирует мозг. Но против этого говорит то, что некоторые отличия существуют по всему миру. И в каждой культуре детей воспитывают по-разному…
Вы знали?
Вьетнамский относится к мон-кхмерских языкам. Это родной язык более чем 80 миллионов человек. Китайский и вьетнамский не состоят в родственных отношениях. Но основная часть лексики китайского происхождения. Причина в том, что Китай доминировал во Вьетнаме в течение 1000 лет. В колониальный период большое влияние на развитие языка оказал французский язык. Вьетнамский является тональным языком. Это означает, что высота тона слогов определяет их значение. Неправильное произношение может полностью изменить то, что было сказано, или даже лишить смысла. Всего во вьетнамском языке можно выделить шесть различных тонов. Письменный язык на сегодняшний день состоит из латинских букв. В прошлом использовались китайские иероглифы. Поскольку вьетнамский является изолирующим языком, то слова в нем не склоняются и не спрягаются. Этот язык еще мало исследован… Познакомьтесь с ними, это действительно того стоит!