Разговорник

ru Генитив (родительный падеж)   »   th คำแสดงความเป็นเจ้าของ

99 [девяносто девять]

Генитив (родительный падеж)

Генитив (родительный падеж)

99 [เก้าสิบเก้า]

gâo-sìp-gâo

คำแสดงความเป็นเจ้าของ

[kam-sæ̀t-ngók-wam-bhen-jâo-kǎwng]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Кошка моей подруги แ--ข-ง-ฟ-- -ม แมวของแฟน♀ ผม แ-ว-อ-แ-น- ผ- ------------- แมวของแฟน♀ ผม 0
mæ--k-̌-n------p-̌m mæo-ka-wng-fæn-po-m m-o-k-̌-n---æ---o-m ------------------- mæo-kǎwng-fæn-pǒm
Собака моего друга ส-น-ขขอ-แฟ---ดิฉ-น ส-น-ขของแฟน♂ ด-ฉ-น ส-น-ข-อ-แ-น- ด-ฉ-น ------------------ สุนัขของแฟน♂ ดิฉัน 0
s------́k--ǎ-ng-f---d----hǎn so-o-na-k-ka-wng-fæn-di--cha-n s-̀---a-k-k-̌-n---æ---i---h-̌- ------------------------------ sòo-nák-kǎwng-fæn-dì-chǎn
Игрушки моих детей ขอ-------งล-ก-ผ------ฉ-น ของเล-นของล-ก ผม / ด-ฉ-น ข-ง-ล-น-อ-ล-ก ผ- / ด-ฉ-น ------------------------ ของเล่นของลูก ผม / ดิฉัน 0
ka---g-l-̂n--ǎ-ng-lôo---ǒ--dì--h--n ka-wng-le-n-ka-wng-lo-ok-po-m-di--cha-n k-̌-n---e-n-k-̌-n---o-o---o-m-d-̀-c-a-n --------------------------------------- kǎwng-lên-kǎwng-lôok-pǒm-dì-chǎn
Это пальто моего коллеги. นี-ค-อ-ส----ลุมข-งเพ-่-นร-วมง-น♂ ข-งผ- /-ข-ง-ิ--น น--ค-อเส--อคล-มของเพ--อนร-วมงาน♂ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ื-อ-ล-ม-อ-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------------------- นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงาน♂ ของผม / ของดิฉัน 0
n-̂e--------uak--o---ka-w---p--u---r-̂---ng-n------g-pǒ---ǎwng-d---c---n ne-e-keu-se-uak-loom-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---e-u-k-l-o---a-w-g-p-̂-a---u-a---g-n-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------------------------------- nêe-keu-sêuak-loom-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Это машина моей коллеги. น-่นค---ถของ--ื่-นร่-มง--- ข--ผม-- -องดิฉ-น น--นค-อรถของเพ--อนร-วมงาน♀ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ค-อ-ถ-อ-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------------- นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงาน♀ ของผม / ของดิฉัน 0
nâ--ke--ro-t----wn--p-̂u----------gan----w-g--o-m--a-w--------h-̌n na-n-keu-ro-t-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---o-t-k-̌-n---e-u-n-r-̂-m-n-a---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ------------------------------------------------------------------- nân-keu-rót-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Это работа моих коллег. น---ค-อผ-งา--อ--พ---นร-วมงาน♂ -อง-ม----อง--ฉัน น--นค-อผลงานของเพ--อนร-วมงาน♂ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ค-อ-ล-า-ข-ง-พ-่-น-่-ม-า-♂ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------------------- นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงาน♂ ของผม / ของดิฉัน 0
n-̂n-k-u-po-n-n-a--kǎ-n--p-̂-a--r-̂-m-ng-n-kǎw---p--m--ǎ-n------ch--n na-n-keu-po-n-ngan-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---o-n-n-a---a-w-g-p-̂-a---u-a---g-n-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ------------------------------------------------------------------------ nân-keu-pǒn-ngan-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Пуговица оторвалась от рубашки. ก--ดุ-ของ-สื----ยห--ด กระด-มของเส--อหายหล-ด ก-ะ-ุ-ข-ง-ส-้-ห-ย-ล-ด --------------------- กระดุมของเสื้อหายหลุด 0
g--̀--oo--kǎ----sêu---ǎ--lo--t gra--doom-ka-wng-se-ua-ha-i-lo-ot g-a---o-m-k-̌-n---e-u---a-i-l-̀-t --------------------------------- grà-doom-kǎwng-sêua-hǎi-lòot
Ключ от гаража пропал. กุญ--โรง-ถห---ป ก-ญแจโรงรถหายไป ก-ญ-จ-ร-ร-ห-ย-ป --------------- กุญแจโรงรถหายไป 0
goo--j--ron--r--t--a-i---ai goon-jæ-rong-ro-t-ha-i-bhai g-o---æ-r-n---o-t-h-̌---h-i --------------------------- goon-jæ-rong-rót-hǎi-bhai
Компьютер шефа сломался. คอ-พ--เ---์--งหั-ห--าเ--ย คอมพ-วเตอร-ของห-วหน-าเส-ย ค-ม-ิ-เ-อ-์-อ-ห-ว-น-า-ส-ย ------------------------- คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย 0
k-wm-pew-d--r̶-kǎw------a-n-̂---̌a kawm-pew-dhur--ka-wng-hu-a-na--si-a k-w---e---h-r---a-w-g-h-̌---a---i-a ----------------------------------- kawm-pew-dhur̶-kǎwng-hǔa-nâ-sǐa
Кто родители девочки? ใคร-ือพ--แ-่ข---ด---ู้-ญ--? ใครค-อพ-อแม-ของเด-กผ--หญ-ง? ใ-ร-ื-พ-อ-ม-ข-ง-ด-ก-ู-ห-ิ-? --------------------------- ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง? 0
kr-i-k-u-p-̂---æ---ǎwn--dèk-p--o-yǐng krai-keu-pa-w-mæ--ka-wng-de-k-po-o-yi-ng k-a---e---a-w-m-̂-k-̌-n---e-k-p-̂---i-n- ---------------------------------------- krai-keu-pâw-mæ̂-kǎwng-dèk-pôo-yǐng
Как мне пройти к дому её родителей? ผ- / ด-ฉ-น---------้-น-่-แ--ของเ-อ-ด้--่----? ผม / ด-ฉ-น จะไปท--บ-านพ-อแม-ของเธอได-อย-างไร? ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ท-่-้-น-่-แ-่-อ-เ-อ-ด-อ-่-ง-ร- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอได้อย่างไร? 0
p-̌--dì-c-ǎn--à-bh---tê---â----̂w--æ̂k-o-g-tu---d-̂---̀--âng--ai po-m-di--cha-n-ja--bhai-te-e-ba-n-pa-w-mæ-k-ong-tur--da-i-a--ya-ng-rai p-̌---i---h-̌---a---h-i-t-̂---a-n-p-̂---æ-k-o-g-t-r---a-i-a---a-n---a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-têe-bân-pâw-mæ̂k-ong-tur̶-dâi-à-yâng-rai
Дом находится в конце улицы. บ-----ู--รง-ุด--น บ-านอย--ตรงส-ดถนน บ-า-อ-ู-ต-ง-ุ-ถ-น ----------------- บ้านอยู่ตรงสุดถนน 0
bâ-----y--ot-ron----̀-t--a----n ba-n-a--yo-ot-rong-so-ot-ta--non b-̂---̀-y-̂-t-r-n---o-o---a---o- -------------------------------- bân-à-yôot-rong-sòot-tà-non
Как называется столица Швейцарии? เมือ-ห-วงของ--ิ----ร์แลนด์ชื่-อ--ร? เม-องหลวงของสว-ตเซอร-แลนด-ช--ออะไร? เ-ื-ง-ล-ง-อ-ส-ิ-เ-อ-์-ล-ด-ช-่-อ-ไ-? ----------------------------------- เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร? 0
me--n----̌an---ǎ------t-wí----r̶------he---a--r-i meuang-lu-ang-ka-w-ngo-t-wi-t-sur--læn-che-u-a--rai m-u-n---u-a-g-k-̌---g-́---i-t-s-r---æ---h-̂---̀-r-i --------------------------------------------------- meuang-lǔang-kǎw-ngót-wít-sur̶-læn-chêu-à-rai
Как называется эта книга? หนัง----ื่อ----? หน-งส-อช--ออะไร? ห-ั-ส-อ-ื-อ-ะ-ร- ---------------- หนังสือชื่ออะไร? 0
n-̌---s-̌u-c-ê-----rai na-ng-se-u-che-u-a--rai n-̌-g-s-̌---h-̂---̀-r-i ----------------------- nǎng-sěu-chêu-à-rai
Как зовут соседских детей? ล------ง-พ-่-น--าน----อะ--? ล-ก ๆของเพ--อนบ-านช--ออะไร? ล-ก ๆ-อ-เ-ื-อ-บ-า-ช-่-อ-ไ-? --------------------------- ลูก ๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร? 0
lo-o--lo-ok--ǎ-n--pe--a--ba----h--u-a----i lo-ok-lo-ok-ka-wng-pe-uan-ba-n-che-u-a--rai l-̂-k-l-̂-k-k-̌-n---e-u-n-b-̂---h-̂---̀-r-i ------------------------------------------- lôok-lôok-kǎwng-pêuan-bân-chêu-à-rai
Когда у детей каникулы? โร-เ-ี--ข-งเด็- ๆ--ด-ท----ื่---? โรงเร-ยนของเด-ก ๆป-ดเทอมเม--อไร? โ-ง-ร-ย-ข-ง-ด-ก ๆ-ิ-เ-อ-เ-ื-อ-ร- -------------------------------- โรงเรียนของเด็ก ๆปิดเทอมเมื่อไร? 0
r-ng---a----̌w--------de---bh-̀---u----m-----rai rong-rian-ka-wng-de-k-de-k-bhi-t-tur-m-me-ua-rai r-n---i-n-k-̌-n---e-k-d-̀---h-̀---u-̶---e-u---a- ------------------------------------------------ rong-rian-kǎwng-dèk-dèk-bhìt-tur̶m-mêua-rai
Когда у врача приём? ช่วง-วล---้าพบ---ห-อกี่-ม-? ช-วงเวลาเข-าพบค-ณหมอก--โมง? ช-ว-เ-ล-เ-้-พ-ค-ณ-ม-ก-่-ม-? --------------------------- ช่วงเวลาเข้าพบคุณหมอกี่โมง? 0
chu------a---a-k--o---́--k------̌w--è----ng chu-ang-way-la-ka-o-po-p-koon-ma-w-ge-e-mong c-u-a-g-w-y-l---a-o-p-́---o-n-m-̌---e-e-m-n- -------------------------------------------- chûang-way-la-kâo-póp-koon-mǎw-gèe-mong
Какие часы работы музея? เวลา-ำ-า-ข--พิพิ-ภ-ณ---ือ--ไ-? เวลาท-การของพ-พ-ธภ-ณฑ-ค-ออะไร? เ-ล-ท-ก-ร-อ-พ-พ-ธ-ั-ฑ-ค-อ-ะ-ร- ------------------------------ เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร? 0
w----a--a--g-n----w----í--ít-p-n--eu-a--r-i way-la-tam-gan-ka-wng-pi--pi-t-pan-keu-a--rai w-y-l---a---a---a-w-g-p-́-p-́---a---e---̀-r-i --------------------------------------------- way-la-tam-gan-kǎwng-pí-pít-pan-keu-à-rai

Лучшая концентрация = лучшее обучения.

Когда мы учим, нам нужно сконцентрироваться. Наша внимательность должна быть направлена на одну вещь. Качество концентрации не является врождённым. Нам необходимо сначала учиться концентрироваться. Это зачастую происходит в садике или в школе. В шесть лет дети могут быть сконцентрированы в течение около 15 минут. Молодые люди возрастом в 14 лет работают сконцентрировано в два раза дольше. Фаза концентрации у взрослых длится около 45 минут. После определённого времени концентрация уменьшается. Учащиеся затем теряют интерес к материалу. Может быть, что они устают или находятся в стрессе. Обучение из-за этого сложнее. Память не может больше так хорошо запоминать материал. Однако свою концентрацию можно увеличить! Очень важно перед изучением выспаться. Кто устал, тот может концентрироваться недолго. Наш мозг делает больше ошибок, когда мы усталые. Также наши эмоции влияют на нашу концентрацию. Кто хочет эффективно учиться, должен иметь нейтральное чувство. Слишком много положительных или отрицательных эмоций препятствует процессу обучения. Конечно, свои чувства не всегда можно контролировать. Но можно попробовать их во время обучения игнорировать. Кто хочет быть сконцентрированным, должен быть мотивированным. При обучении у нас всегда должна быть перед глазами цель. Только тогда наш мозг готов концентрироваться. Для хорошей концентрации важно также спокойное окружение. И ещё: при изучении нужно пить много воды, это поддерживает бодрость духа… Кто всё это будет учитывать, скоро точно сможет долго быть сконцентрированным!