Разговорник

ru Прошедшая форма 1   »   th อดีตกาล 1

81 [восемьдесят один]

Прошедшая форма 1

Прошедшая форма 1

81 [แปดสิบเอ็ด]

bhæ̀t-sìp-èt

อดีตกาล 1

[à-dèet-dhà-gan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Писать เ--ยน เข-ยน เ-ี-น ----- เขียน 0
k---n ki-an k-̌-n ----- kǐan
Он писал письмо. เ---ด้เ-ียน-ดหม--หน--งฉ--บ เขาได-เข-ยนจดหมายหน--งฉบ-บ เ-า-ด-เ-ี-น-ด-ม-ย-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ 0
kǎ--------i--n--ò-----i-n--un----a--bàp ka-o-da-i-ki-an-jo-t-ma-i-ne-ung-cha--ba-p k-̌---a-i-k-̌-n-j-̀---a-i-n-̀-n---h-̀-b-̀- ------------------------------------------ kǎo-dâi-kǐan-jòt-mǎi-nèung-chà-bàp
А она писала открытку. แ---ธอ-ด้เ-ี--ก-----น-่--บ และเธอได-เข-ยนการ-ดหน--งใบ แ-ะ-ธ-ไ-้-ข-ย-ก-ร-ด-น-่-ใ- -------------------------- และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ 0
lǽ--ur̶-dâ----̌---gàd--èu-----i læ--tur--da-i-ki-an-ga-d-ne-ung-bai l-́-t-r---a-i-k-̌-n-g-̀---e-u-g-b-i ----------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-kǐan-gàd-nèung-bai
Читать อ--น อ-าน อ-า- ---- อ่าน 0
a-n a-n a-n --- àn
Он читал цветной журнал. เ---ด้อ-านนิ-ยสา-ห--่-ฉ--บ เขาได-อ-านน-ตยสารหน--งฉบ-บ เ-า-ด-อ-า-น-ต-ส-ร-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ 0
kǎ---a-i-----n-́t--a--sǎ---e---g--ha---àp ka-o-da-i-a-n-ni-t-ya--sa-n-ne-ung-cha--ba-p k-̌---a-i-a-n-n-́---a---a-n-n-̀-n---h-̀-b-̀- -------------------------------------------- kǎo-dâi-àn-nít-yá-sǎn-nèung-chà-bàp
А она читала книгу. และเธอ-ด-อ่า--น--ส--หน--งเล-ม และเธอได-อ-านหน-งส-อหน--งเล-ม แ-ะ-ธ-ไ-้-่-น-น-ง-ื-ห-ึ-ง-ล-ม ----------------------------- และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม 0
l-́-tu-̶----i-a---na-n--se---nè--g-le-m læ--tur--da-i-a-n-na-ng-se-u-ne-ung-le-m l-́-t-r---a-i-a-n-n-̌-g-s-̌---e-u-g-l-̂- ---------------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-àn-nǎng-sěu-nèung-lêm
Брать ห--บ หย-บ ห-ิ- ---- หยิบ 0
yi-p yi-p y-̀- ---- yìp
Он взял сигарету. เข--ด้ห--บบ---ี-ห---ง--น เขาได-หย-บบ-หร--หน--งมวน เ-า-ด-ห-ิ-บ-ห-ี-ห-ึ-ง-ว- ------------------------ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน 0
ka-o-dâi--ì--bò--rè--nè-n--m--n ka-o-da-i-yi-p-bo-o-re-e-ne-ung-muan k-̌---a-i-y-̀---o-o-r-̀---e-u-g-m-a- ------------------------------------ kǎo-dâi-yìp-bòo-rèe-nèung-muan
Она взяла кусок шоколада. เธอ---ห-ิ--็--โก-ล็ตหนึ-งช--น เธอได-หย-บช-อคโกแล-ตหน--งช--น เ-อ-ด-ห-ิ-ช-อ-โ-แ-็-ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------- เธอได้หยิบช็อคโกแล็ตหนึ่งชิ้น 0
t-r̶-d-̂i---̀p-c-a-wk--o--læ-t-n--u-g--h-́n tur--da-i-yi-p-cha-wk-goh-læ-t-ne-ung-chi-n t-r---a-i-y-̀---h-́-k-g-h-l-́---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------- tur̶-dâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-nèung-chín
Он был неверен, а она была верна. เขา-ม-ซ-่--ั-----ต--ธ-ซื-อ----์ เขาไม-ซ--อส-ตย- แต-เธอซ--อส-ตย- เ-า-ม-ซ-่-ส-ต-์ แ-่-ธ-ซ-่-ส-ต-์ ------------------------------- เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ 0
ka-o---̂i----u-sa-t-d-----ur--s-̂u-s--t ka-o-ma-i-se-u-sa-t-dhæ--tur--se-u-sa-t k-̌---a-i-s-̂---a-t-d-æ---u-̶-s-̂---a-t --------------------------------------- kǎo-mâi-sêu-sàt-dhæ̀-tur̶-sêu-sàt
Он был ленивым, а она была прилежной. เขาข-้-กียจ -ต--ธอ--ัน เขาข--เก-ยจ แต-เธอขย-น เ-า-ี-เ-ี-จ แ-่-ธ-ข-ั- ---------------------- เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน 0
ka-o--êe---̀a---h-̀---̂-̶k---n ka-o-ke-e-gi-at-dhæ--tu-r-k-yan k-̌---e-e-g-̀-t-d-æ---u-r-k-y-n ------------------------------- kǎo-kêe-gìat-dhæ̀-tûr̶k-yan
Он был бедным, а она была богатой. เข-จน---่----วย เขาจน แต-เธอรวย เ-า-น แ-่-ธ-ร-ย --------------- เขาจน แต่เธอรวย 0
kǎ---on-d-æ̀-tur̶--uay ka-o-jon-dhæ--tur--ruay k-̌---o---h-̀-t-r---u-y ----------------------- kǎo-jon-dhæ̀-tur̶-ruay
У него не было денег, а только долги. เ-----ม----น -ีแ--หน-้ เขาไม-ม-เง-น ม-แต-หน-- เ-า-ม-ม-เ-ิ- ม-แ-่-น-้ ---------------------- เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ 0
ka-o-ma-------n-er̶n--e--d-æ̀-n-̂e ka-o-ma-i-mee-nger-n-mee-dhæ--ne-e k-̌---a-i-m-e-n-e-̶---e---h-̀-n-̂- ---------------------------------- kǎo-mâi-mee-nger̶n-mee-dhæ̀-nêe
Он не был удачлив, а был неудачлив. เขาไม่มีโช-ดี--ี-ต-โช-ร้-ย เขาไม-ม-โชคด- ม-แต-โชคร-าย เ-า-ม-ม-โ-ค-ี ม-แ-่-ช-ร-า- -------------------------- เขาไม่มีโชคดี มีแต่โชคร้าย 0
kǎ-----i--e-----̂--dee--e-----̀--ho-----́i ka-o-ma-i-mee-cho-k-dee-mee-dhæ--cho-k-ra-i k-̌---a-i-m-e-c-o-k-d-e-m-e-d-æ---h-̂---a-i ------------------------------------------- kǎo-mâi-mee-chôk-dee-mee-dhæ̀-chôk-rái
Он не был успешен, а был неуспешен. เ-า-ม----ส--ว-มส---็----แต่ค--ม-้--หลว เขาไม-ประสบความส-เร-จ ม-แต-ความล-มเหลว เ-า-ม-ป-ะ-บ-ว-ม-ำ-ร-จ ม-แ-่-ว-ม-้-เ-ล- -------------------------------------- เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความล้มเหลว 0
kǎ----̂i-b---̀-s-̀p-kwa--sǎ---e---m-----æ----a--lo---l-----o ka-o-ma-i-bhra--so-p-kwam-sa-m-re-t-mee-dhæ-k-wam-lo-m-la--y-o k-̌---a-i-b-r-̀-s-̀---w-m-s-̌---e-t-m-e-d-æ-k-w-m-l-́---a-̌-̲- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhrà-sòp-kwam-sǎm-rét-mee-dhæ̀k-wam-lóm-lǎ̲y̲o
Он не был доволен, а был недоволен. เ--ไม่เคย-อใ- -ีแ-่-ม่พ-ใจ เขาไม-เคยพอใจ ม-แต-ไม-พอใจ เ-า-ม-เ-ย-อ-จ ม-แ-่-ม-พ-ใ- -------------------------- เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ 0
k-̌---a----uн--p-w---i-m-e----̀-mâ-------ai ka-o-ma-i-kuнy-paw-jai-mee-dhæ--ma-i-paw-jai k-̌---a-i-k-н---a---a---e---h-̀-m-̂---a---a- -------------------------------------------- kǎo-mâi-kuнy-paw-jai-mee-dhæ̀-mâi-paw-jai
Он не был счастлив, а был несчастен. เขา----ีควา-สุ-------ค-า-ท-กข์ เขาไม-ม-ความส-ข ม-แต-ความท-กข- เ-า-ม-ม-ค-า-ส-ข ม-แ-่-ว-ม-ุ-ข- ------------------------------ เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 0
k-̌o--â--me-ek------ò-----e---æ----am--o-ok ka-o-ma-i-me-ek-wam-so-ok-mee-dhæ-k-wam-to-ok k-̌---a-i-m-̂-k-w-m-s-̀-k-m-e-d-æ-k-w-m-t-́-k --------------------------------------------- kǎo-mâi-mêek-wam-sòok-mee-dhæ̀k-wam-tóok
Он не был симпатичным, а был несимпатичным. เ-าไ--เ--น---ร-ั---- ---ต่--่-ป็--ิ-ร เขาไม-เป-นม-ตรก-บใคร ม-แต-ไม-เป-นม-ตร เ-า-ม-เ-็-ม-ต-ก-บ-ค- ม-แ-่-ม-เ-็-ม-ต- ------------------------------------- เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร 0
kǎ---a-i---en---́t------kr-i--ee-d-æ̀---̂i--h-n--ít ka-o-ma-i-bhen-mi-t-ga-p-krai-mee-dhæ--ma-i-bhen-mi-t k-̌---a-i-b-e---i-t-g-̀---r-i-m-e-d-æ---a-i-b-e---i-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhen-mít-gàp-krai-mee-dhæ̀-mâi-bhen-mít

Как дети учатся правильно говорить

Как только рождается человек, он общается с другими. Младенцы кричат, когда они что-нибудь хотят. Через несколько месяцев они уже могут говорить простые слова. Предложения из трёх слов они говорят примерно в два года. На то, когда дети начнут говорить, нельзя повлиять. Но можно повлиять на то, как хорошо дети учат родной язык! Но для этого нужно обратить внимание не некоторые вещи. Прежде всего, важно, что у обучающегося ребёнка всегда была мотивация. Он должно понять, что он чего-то достигает, когда говорит. Дети радуются улыбкам как положительным отзывам. Большие дети ищут диалог с окружающим миром. Они ориентируются на язык людей в их окружении. Поэтому очень важен разговорный уровень родителей и воспитателей. Также дети должны научиться, что язык весьма ценный. При этом он должен быть им всегда в радость. Чтение вслух показывает детям, каким увлекательным может быть язык. Родители также должны по возможности много что-либо делать с ребёнком. Если ребёнок много узнаёт, он хочет об этом говорить. Двуязычным детям нужны чёткие правила. Они должны знать, на каком языке с кем говорить. Так их мозг может научиться различать оба языка. Когда дети идут в школу, их язык изменяется. Они учат новый разговорный язык. Сейчас важно, чтобы родители следили за тем, как разговаривает их ребёнок. Исследования показывают, что первый язык навсегда откладывает отпечаток на мозг. То, что мы учим детьми, сопровождает нас на протяжении всей жизни. Если ребёнок выучит родной язык хорошо, то в будущем он от этого выиграет. Он учат новые вещи быстрее и лучше - не только иностранные языки…