Разговорник

ru Общественный транспорт   »   th การขนส่งมวลชน

36 [тридцать шесть]

Общественный транспорт

Общественный транспорт

36 [สามสิบหก]

sǎm-sìp-hòk

การขนส่งมวลชน

[gan-kǒn-sòng-muan-chon]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Где автобусная остановка? ป้-ยร-โ--ส-ร-ยู--ี-ไหน------/ คะ? ป-ายรถโดยสารอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-า-ร-โ-ย-า-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
b-a---ro---doy-s-̌---̀-y----tê-----i-kr----ká bha-i-ro-t-doy-sa-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-i-r-́---o---a-n-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- bhâi-rót-doy-sǎn-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Какой автобус идёт в центр? ร-เม-์คัน----ป-ล-ง-มื-- -ร-บ---ค-? รถเมล-ค-นไหนไปกลางเม-อง คร-บ / คะ? ร-เ-ล-ค-น-ห-ไ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ---------------------------------- รถเมล์คันไหนไปกลางเมือง ครับ / คะ? 0
ro---m-y--an--ǎ----a---l--g-m-uang-k--́p-ká ro-t-may-kan-na-i-bhai-glang-meuang-kra-p-ka- r-́---a---a---a-i-b-a---l-n---e-a-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-kan-nǎi-bhai-glang-meuang-kráp-ká
Какая линия мне нужна? ผม ---ิฉ-น-ต---ไ----ไ-น-คร-- - ค-? ผม / ด-ฉ-น ต-องไปสายไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ส-ย-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องไปสายไหน ครับ / คะ? 0
p-̌--dì-c--̌------wn---ha--s--i--a------́p-ká po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-sa-i-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-sǎi-nǎi-kráp-ká
Мне надо пересаживаться? ผม-- --ฉัน-ต้อ--่อ--ไ-----ับ ---ะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถไหม ครับ / คะ? 0
po----ì-ch-̌n-d--̂--g--h-̀w--o----a----r-́p-ká po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-mǎi-kráp-ká
Где мне надо пересаживаться? ผ- / -ิ-ัน--้องต--รถท---ห--ค-ั--/-คะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถที่ไหน ครับ / คะ? 0
pǒ----̀--ha-n---a------h--w-r-́t--e-e-------rá--k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-têe-nǎi-kráp-ká
Сколько стоит один билет? ต--ว---า-า--่า----รับ-- --? ต--วรถราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ต-๋-ร-ร-ค-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------- ตั๋วรถราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
dhǔ-------r---a--â----i-krá---á dhu-a-ro-t-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- d-u-a-r-́---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- dhǔa-rót-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Сколько остановок до центра? ก------ก-อ-จ--ึงกลางเม----ค-ั- - --? ก--ป-ายก-อนจะถ-งกลางเม-อง คร-บ / คะ? ก-่-้-ย-่-น-ะ-ึ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ------------------------------------ กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมือง ครับ / คะ? 0
ge-e-b-â---a--n-j-̀-t-̌ung--l-ng--euang-kra-p-ká ge-e-bha-i-ga-wn-ja--te-ung-glang-meuang-kra-p-ka- g-̀---h-̂---a-w---a---e-u-g-g-a-g-m-u-n---r-́---a- -------------------------------------------------- gèe-bhâi-gàwn-jà-těung-glang-meuang-kráp-ká
Вам нужно выходить здесь. คุณต้-------ี่นี- ค--บ-- -่ะ ค-ณต-องลงรถท--น-- คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-ถ-ี-น-่ ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงรถที่นี่ ครับ / ค่ะ 0
koon--h-̂--g-long-ró---êe-n--e-kr--p---̂ koon-dha-wng-long-ro-t-te-e-ne-e-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-r-́---e-e-n-̂---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dhâwng-long-rót-têe-nêe-kráp-kâ
Вы должны выходить сзади. ค---้---ง-้-งหลั- -ร-บ-/ --ะ ค-ณต-องลงข-างหล-ง คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-้-ง-ล-ง ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงข้างหลัง ครับ / ค่ะ 0
ko-n-dhâwng--o-g---̂ng--ǎng-kr-́--k-̂ koon-dha-wng-long-ka-ng-la-ng-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-k-̂-g-l-̌-g-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- koon-dhâwng-long-kâng-lǎng-kráp-kâ
Следующий поезд метро придёт через 5 минут. อ--ห้า-า-ีร-ไ-----ต่อ-----า ---- /-คะ อ-กห-านาท-รถไฟขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-้-น-ท-ร-ไ-ข-ว-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ------------------------------------- อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
e-ek-h----a-te----́---a--ko-p-wo---hàw-b--i-jà-ma---á---á e-ek-ha--na-tee-ro-t-fai-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---a---a-t-e-r-́---a---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-hâ-na-tee-rót-fai-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Следующий трамвай придёт через 10 минут. อ---ิบนา--ร---งข--น-่อไป-----คร-- /-คะ อ-กส-บนาท-รถรางขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-น-ท-ร-ร-ง-บ-น-่-ไ-จ-ม- ค-ั- / ค- -------------------------------------- อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
è-k---̀p-n------ro---ran--k--p--on-d-a------i-j-̀--a--r--p-ká e-ek-si-p-na-tee-ro-t-rang-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-n---e---o-t-r-n---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- èek-sìp-na-tee-rót-rang-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Следующий автобус придёт через 15 минут. อีก-ิ--้านาทีร-เม---ัน---ไ--ะ-า -ร-บ-/ คะ อ-กส-บห-านาท-รถเมล-ค-นต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-ห-า-า-ี-ถ-ม-์-ั-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ----------------------------------------- อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
e-e---i---h-̂----tee----t-ma--k-n-d-à---ha---à-ma-k--́p---́ e-ek-si-p-ha--na-tee-ro-t-may-kan-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-h-̂-n---e---o-t-m-y-k-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-sìp-hâ-na-tee-rót-may-kan-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Когда уходит последний поезд метро? ร--ฟ---ดิ-เ---ยว--ด---ย----อ-ร --ับ /---? รถไฟใต-ด-นเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-ใ-้-ิ-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r--t--a---h--i--i--te-eo--ò-t-tá---e--a-ra--kr--p--á ro-t-fai-dha-i-din-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---h-̂---i---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- rót-fai-dhâi-din-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
Когда уходит последний трамвай? รถ-าง-ที-ย---ด-------่-ไ---ร-บ----ะ? รถรางเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ร-ง-ท-่-ว-ุ-ท-า-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ró-----g-tê-o-s---t-t--i---̂u-------ráp-ká ro-t-rang-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a-g-t-̂-o-s-̀-t-t-́---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------- rót-rang-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
Когда уходит последний автобус? รถ-มล์เ--่ยว-ุด-้า-เ---อไ-------- --? รถเมล-เท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-เ-ล-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ro-t---y---̂-o--òo--tá--m-̂u--rai---á----́ ro-t-may-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
У Вас есть билет? คุ-ม---๋วรถ-ห---รับ / --? ค-ณม-ต--วรถไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-ว-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณมีตั๋วรถไหม ครับ / คะ? 0
k-o---e---h-̌a---́t--a-----a-----́ koon-mee-dhu-a-ro-t-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---h-̌---o-t-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-dhǔa-rót-mǎi-kráp-ká
Билет? – Нет, у меня его нет. ต-๋-ร-หร-อ- ไ---ี ผม / -ิ---ไม่ม---๋ว-ถ--รับ /--ะ ต--วรถหร-อ? ไม-ม- ผม / ด-ฉ-นไม-ม-ต--วรถ คร-บ / คะ ต-๋-ร-ห-ื-? ไ-่-ี ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-ต-๋-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ตั๋วรถหรือ? ไม่มี ผม / ดิฉันไม่มีตั๋วรถ ครับ / คะ 0
dh----ro---r--u-m-̂i---e-po-m--i--c---n-mâ--m----h--a-r-----r-́---á dhu-a-ro-t-re-u-ma-i-mee-po-m-di--cha-n-ma-i-mee-dhu-a-ro-t-kra-p-ka- d-u-a-r-́---e-u-m-̂---e---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---h-̌---o-t-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------- dhǔa-rót-rěu-mâi-mee-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-dhǔa-rót-kráp-ká
Тогда Вам придётся платить штраф. งั้--ุณ-้-ง--ี-ค-า---บ-ค-ับ---คะ ง--นค-ณต-องเส-ยค-าปร-บ คร-บ / คะ ง-้-ค-ณ-้-ง-ส-ย-่-ป-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------- งั้นคุณต้องเสียค่าปรับ ครับ / คะ 0
n------oon--h-̂--g-s-̌a---̂p-rá--kra----á nga-n-koon-dha-wng-si-a-ka-p-ra-p-kra-p-ka- n-a-n-k-o---h-̂-n---i-a-k-̂---a-p-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- ngán-koon-dhâwng-sǐa-kâp-ráp-kráp-ká

Развитие языка

Почему мы разговариваем друг с другом, ясно. Мы хотим обмениваться информацией и понимать друг друга. Как точно появился язык, напротив, не так ясно. Здесь существуют различные теории. Но точно то, что язык является очень древним феноменом. Предпосылкой говорения были определённые телесные признаки. Они были необходимы, чтобы мы могли образовывать звуки. Уже у неандертальцев были способности применять голос. Этим они могли отличаться от животных. Кроме того, громкий, сильный голос был важен для самозащиты. Им можно было угрожать и пугать врагов. В то время уже изготавливали орудия и разводили огонь. Это знание нужно было как-то передать. Также для охоты в группах язык был важным. Самое простое понимание было уже 2 миллиона лет назад. Первыми языковыми элементами были знаки и жесты. Но люди хотели понимать друг друга также в темноте. Кроме того, они должны были научиться говорить друг с другом, не глядя друг на друга. Поэтому развился голос, который заменил знаки. Языку в сегодняшнем смысле минимум 50000 лет. Когда Homo sapiens ушёл из Африки, он распространился по всему миру. В различных регионах языки разделились друг от друга. Это означает, что возникли различные языковые семьи. Всё же они содержали основы языковых систем. Первые языки были намного проще, чем сегодняшние языки. Благодаря грамматике, фонологии и семантики они развивались дальше. Можно было бы сказать, что различные языки являются различными решениями. Но проблема была та же самая: Как показать то, что я думаю?
Вы знали?
Бразильский португальский является одним из романских языков. Он возник из европейского португальского языка. В связи с колониальной политикой Португалии он когда-то распространился в Южной Америке. Сегодня Бразилия является крупнейшей нация в мире, которая говорит на португальском языке. Около 190 миллионов человек говорят на бразильском португальском как на родном языке. И язык также имеет большое влияние на другие страны Южной Америки … Существует даже гибридный язык, который содержит португальские и испанские элементы. Раньше бразильский язык ориентировался в языковом отношении больше на европейскую модель. Затем, начиная с 1930-х годов, начало появляться новое осознание бразильской культуры. Бразильцы гордились своим языком и хотели сильнее подчеркнуть его особенности. Однако всегда также прилагались усилия, чтобы сохранить два языка вместе. Между тем, существует, например, соглашение о совместной орфографии. Наибольшее различие между этими двумя разновидностями состоит сегодня в произношении. Бразильская лексика содержит также некоторые индианизмы, отсутствующие в Европе. Откройте для себя этот захватывающий язык, он является одним из самых важных в мире!