Разговорник

ru Подчиненные предложения с что 2   »   th อนุประโยค รองลงมาที่ 2

92 [девяносто два]

Подчиненные предложения с что 2

Подчиненные предложения с что 2

92 [เก้าสิบสอง]

gâo-sìp-sǎwng

อนุประโยค รองลงมาที่ 2

[à-nóop-rá-yôk-rawng-long-ma-têe]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Меня раздражает, что ты храпишь. ผม-/ -ิ--- โ-โห-----ุณ --น--น ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ นอนกรน ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ น-น-ร- ----------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ นอนกรน 0
p----dì-c--̌--m----o-h--ê--k--n---wn-g--n po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-nawn-gron p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-n-w---r-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-nawn-gron
Меня раздражает, что ты пьёшь так много пива. ผ-------ั- --โ-ที- --- -ื------ร---อะ ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ ด--มเบ-ยร-เยอะ ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ด-่-เ-ี-ร-เ-อ- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ ดื่มเบียร์เยอะ 0
po-m-di---h-̌n-mo--h----têe-k--n-d-̀um--ia--úн po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-de-um-bia-yu-н p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-d-̀-m-b-a-y-́- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-dèum-bia-yúн
Меня раздражает, что ты так поздно приходишь. ผ--/ ด--ั---มโหที- -ุณ-มาช-า ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ มาช-า ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ม-ช-า ---------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ มาช้า 0
p--m---̀----̌--mo---o-h-têe-koo-----ch-́ po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-ma-cha- p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-m---h-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-ma-chá
Я думаю, что ему нужен врач. ผม-- ด-ฉ---คิดว----า-้อ-ก--หมอ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาต-องการหมอ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-้-ง-า-ห-อ ------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาต้องการหมอ 0
po----ì---a---kí--wa--kǎo-dhâw---ga-----w po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-dha-wng-gan-ma-w p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---h-̂-n---a---a-w --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-dhâwng-gan-mǎw
Я думаю, что он болен. ผม /--ิฉ-น-ค---่า--าไม---าย ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาไม-สบาย ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-ม-ส-า- --------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาไม่สบาย 0
p-̌m--ì-ch-̌---ít--â------ma-i--à--ai po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-ma-i-sa--bai p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---a-i-s-̀-b-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-mâi-sà-bai
Я думаю, что он сейчас спит. ผ--/-ดิฉ-- -ิดว--ต-น-ี--ข---ั-อ--่ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าตอนน--เขาหล-บอย-- ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ต-น-ี-เ-า-ล-บ-ย-่ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ 0
p-----ì---------́-----------e-e-k--o----------ôo po-m-di--cha-n-ki-t-wa-t-on-ne-e-ka-o-la-p-a--yo-o p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂---n-n-́---a-o-l-̀---̀-y-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wât-on-née-kǎo-làp-à-yôo
Мы надеемся, что он женится на нашей дочери. เ-า---งว่า-เข--ะ--่-งา-กั-ลู---ว--งเรา เราหว-งว-า เขาจะแต-งงานก-บล-กสาวของเรา เ-า-ว-ง-่- เ-า-ะ-ต-ง-า-ก-บ-ู-ส-ว-อ-เ-า -------------------------------------- เราหวังว่า เขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา 0
ra----̌-g-wâ-k--o-jà-dhæ̀ng-ng-----̀----̂-k------k-̌----r-o rao-wa-ng-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-lo-ok-sa-o-ka-wng-rao r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---a---h-̀-g-n-a---a-p-l-̂-k-s-̌---a-w-g-r-o ------------------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-lôok-sǎo-kǎwng-rao
Мы надеемся, что у него много денег. เ-า-ว----- -ขามีเ--น-าก เราหว-งว-า เขาม-เง-นมาก เ-า-ว-ง-่- เ-า-ี-ง-น-า- ----------------------- เราหวังว่า เขามีเงินมาก 0
ra-----ng--a----̌o--ee-n-e----m--k rao-wa-ng-wa--ka-o-mee-nger-n-ma-k r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---e---g-r-n-m-̂- ---------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-mee-nger̶n-mâk
Мы надеемся, что он миллионер. เ-า------- เขา--------ฐ-เงิน-้าน เราหว-งว-า เขาเป-นเศรษฐ-เง-นล-าน เ-า-ว-ง-่- เ-า-ป-น-ศ-ษ-ี-ง-น-้-น -------------------------------- เราหวังว่า เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน 0
ra--w-----w---k-̌-------sa---a-yt--ě--n-er̶n-lán rao-wa-ng-wa--ka-o-bhen-sa--ra-yt-te-e-nger-n-la-n r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---h-n-s-̀-r-̀-t-t-̌---g-r-n-l-́- -------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-bhen-sà-ràyt-těe-nger̶n-lán
Я слышал / слышала, что с твоей женой произошел несчастный случай. ผม-- ด-ฉั--ได้-่-ว-----รรยาข---ุณ-ร--บอุ--ต--หตุ ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า ภรรยาของค-ณประสบอ-บ-ต-เหต- ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ภ-ร-า-อ-ค-ณ-ร-ส-อ-บ-ต-เ-ต- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ 0
p-̌--d---cha-n-da---kà---â-pa----̂--o-----o------̀-sòp------à----̌----o-o po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--pan-ya-k-ong-koon-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---a---a-k-o-g-k-o---h-a---o-p-o-o-b-̀---a-y-d-o-o ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-pan-yâk-ong-koon-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo
Я слышал / слышала, что она лежит в больнице. ผม-- -ิฉ-- --้-่า-ว-า---อ--นร--------ยู---่โร-พยา-าล ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า เธอนอนร-กษาต-วอย--ท--โรงพยาบาล ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- เ-อ-อ-ร-ก-า-ั-อ-ู-ท-่-ร-พ-า-า- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 0
p-̌--d-----a-n-dâ--kào-wa----r-n----r-----ǎ-d-ua-à--ôo-t----ro-g--------b-n po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--tur-n-on-ra-k-sa--dhua-a--yo-o-te-e-rong-pa--ya-ban p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---u-̶---n-r-́---a---h-a-a---o-o-t-̂---o-g-p-́-y---a- -------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-tur̶n-on-rák-sǎ-dhua-à-yôo-têe-rong-pá-ya-ban
Я слышал / слышала, что твоя машина совсем разбита. ผ- /--ิฉ-น ได-ข--ว--- -ถ-อ-ค-ณพั--ั---ัน ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า รถของค-ณพ-งท--งค-น ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ร-ข-ง-ุ-พ-ง-ั-ง-ั- ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน 0
p--m--ì--hǎ--da---kào--â-ró----̌--g--o-n-pan---a-----an po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--ro-t-ka-wng-koon-pang-ta-ng-kan p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---o-t-k-̌-n---o-n-p-n---a-n---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-rót-kǎwng-koon-pang-táng-kan
Я рад / рада, что Вы пришли. ผม-/--ิฉ-----ใ--ี่ค-ณมา ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณมา ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ม- ----------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณมา 0
p----d---ch--n--ee-ja--te-e------ma po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-ma p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---a ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-ma
Я рад / рада, что Вы заинтересованы. ผม / ด-ฉ----ี-----คุณสน-จ ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ส-ใ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณสนใจ 0
pǒm--ì-c-----d-------t----koo--sǒn--ai po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-so-n-jai p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---o-n-j-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-sǒn-jai
Я рад / рада, что Вы хотите купить дом. ผม-/--ิ-ัน -ี-จท-----อ---จ-ซื-อบ้-น-ล--นั้น ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณอยากจะซ--อบ-านหล-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-อ-า-จ-ซ-้-บ-า-ห-ั-น-้- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณอยากจะซื้อบ้านหลังนั้น 0
p----d-̀--ha---d-e-ja-----e--oon-à--â--ja--se---b-̂n----n--n--n po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-a--ya-k-ja--se-u-ba-n-la-ng-na-n p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---̀-y-̂---a---e-u-b-̂---a-n---a-n ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-à-yâk-jà-séu-bân-lǎng-nán
Боюсь, что последний автобус уже ушёл. ผม-/ --ฉ-- เก-ง-่-ร--ร---ท--------------แ--ว ผม / ด-ฉ-น เกรงว-ารถประจ-ทางค-นส-ดท-ายไปแล-ว ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ถ-ร-จ-ท-ง-ั-ส-ด-้-ย-ป-ล-ว -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว 0
p-̌--------ǎ----a----w----tòp-r-́--am-ta-g-ka--s--o---a----hai-l-́o po-m-di--cha-n-grayng-wa-n-to-p-ra--jam-tang-kan-so-ot-ta-i-bhai-læ-o p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂---o-p-r-́-j-m-t-n---a---o-o---a-i-b-a---æ-o --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wân-tòp-rá-jam-tang-kan-sòot-tái-bhai-lǽo
Боюсь, что нам придётся взять такси. ผม / --ฉัน-เ-ร-ว--เ-าจ-ต-อง-----รถ-ท็--ี่ ผม / ด-ฉ-น เกรงว-าเราจะต-องไปโดยรถแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ร-จ-ต-อ-ไ-โ-ย-ถ-ท-ก-ี- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ 0
po-m--ì-c--̌---r--ng-w-̂-r-------d-a-w---bh----oy----t---́--s--e po-m-di--cha-n-grayng-wa--rao-ja--dha-wng-bhai-doy-ro-t-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-r-o-j-̀-d-a-w-g-b-a---o---o-t-t-́---e-e ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-rao-jà-dhâwng-bhai-doy-rót-tǽk-sêe
Боюсь, что у меня нет с собой денег. ผม / ดิ-ั--เกรง-่---- / ----- ไ-่-ี-งิ-ติ--ัว-า ผม / ด-ฉ-น เกรงว-า ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-เง-นต-ดต-วมา ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ง-น-ิ-ต-ว-า ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่า ผม / ดิฉัน ไม่มีเงินติดตัวมา 0
p--m--ì--h-̌n-g--yn----̂---̌m--ì-ch--n-m------e----r̶n-dh-----hu--ma po-m-di--cha-n-grayng-wa--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-nger-n-dhi-t-dhua-ma p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-e-̶---h-̀---h-a-m- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nger̶n-dhìt-dhua-ma

От жеста к языку

Когда мы говорим или слушаем, у нашего мозга много работы. Он должен перерабатывать языковые сигналы. Также жесты и символы являются языковыми сигналами. Они уже существовали до человеческого языка. Некоторые знаки используют во всех культурах. Другие знаки нужно учить. Они сами по себе не понятны. Жесты и символы обрабатываются как язык. И они обрабатываются в том же участке головного мозга! Это доказало новое исследование. Исследователи протестировали нескольких испытуемых. Эти люди должны были посмотреть различные видеоклипы. Во время просмотра клипов, проводились замеры активности головного мозга. В одной части клипов выразили несколько вещей. Это происходило с помощью движений, символов и языка. Другая группа тестируемых смотрели другие видеоклипы. Эти видео были бессмысленными клипами. Язык, жесты и символы не существовали. У них не было значений. С помощью измерений учёные увидели, что и где обрабатывается. Они могли сравнить активность головного мозга у тестируемых друг с другом. Всё, что имело значение, анализировалось в одном и том же участке. Результат этого эксперимента очень интересный. Он показывает, как наш мозг изучает новый язык. Сначала человек общался жестами. Позднее появился язык. Таким образом, мозг должен был научиться обрабатывать язык как жесты. И, видимо, для этого он обновил старую версию…