Разговорник

ru На кухне   »   th ในห้องครัว

19 [девятнадцать]

На кухне

На кухне

19 [สิบเก้า]

sìp-gâo

ในห้องครัว

[nai-hâwng-krua]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
У тебя новая кухня? คุ-มีห---คร--ใ---ใช่ไ----ร---/ --? ค-ณม-ห-องคร-วใหม-ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-้-ง-ร-ว-ห-่-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-on-m-e-h-̂-n--k-------i--ha--------kr------́ koon-mee-ha-wng-krua-ma-i-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-w-g-k-u---a-i-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-mee-hâwng-krua-mài-châi-mǎi-kráp-ká
Что ты хочешь сегодня готовить? ว-นนี---ณอ------ำ---า-อ-ไร---- ---ะ? ว-นน--ค-ณอยากจะท-อาหารอะไรคร-บ / คะ? ว-น-ี-ค-ณ-ย-ก-ะ-ำ-า-า-อ-ไ-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรครับ / คะ? 0
w-n-ne-----o--a--ya---jà-t-m---hǎn----rai-kráp---́ wan-ne-e-koon-a--ya-k-ja--tam-a-ha-n-a--rai-kra-p-ka- w-n-n-́---o-n-a---a-k-j-̀-t-m-a-h-̌---̀-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- wan-née-koon-à-yâk-jà-tam-a-hǎn-à-rai-kráp-ká
Ты готовишь на электричестве или на газе? ค-ณใช้-ฟ---ห--อแก-สทำอ-ห--? ค-ณใช-ไฟฟ-าหร-อแก-สท-อาหาร? ค-ณ-ช-ไ-ฟ-า-ร-อ-ก-ส-ำ-า-า-? --------------------------- คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร? 0
k-o--c-a---f-------r-̌u-g----tam------n koon-cha-i-fai-fa--re-u-gæ-t-tam-a-ha-n k-o---h-́---a---a---e-u-g-́---a-----a-n --------------------------------------- koon-chái-fai-fá-rěu-gǽt-tam-a-hǎn
Мне порезать лук? ผม / ดิ-ัน-ค-รจะ-ั-น--วห-ม-ี-----ร---- -ะ? ผม / ด-ฉ-น ควรจะห--นห-วหอมด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ-ั-น-ั-ห-ม-ี-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ควรจะหั่นหัวหอมดีไหม ครับ / คะ? 0
pǒ----̀-c-a-n-kuan---̀-------ǔa--ǎwm-d----ǎi-kr-́p-ká po-m-di--cha-n-kuan-ja--ha-n-hu-a-ha-wm-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-h-̀---u-a-h-̌-m-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-hàn-hǔa-hǎwm-dee-mǎi-kráp-ká
Мне почистить картошку? ผม-/----ัน ค--จ-ป-ก--น-รั-งดี-หม-ค-ั- /--ะ? ผม / ด-ฉ-น ควรจะปอกม-นฝร--งด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ-อ-ม-น-ร-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ควรจะปอกมันฝรั่งดีไหม ครับ / คะ? 0
pǒ------c--̌n-ku---jà--hà---m-n-fa----̂n----e--a-i-kr-----á po-m-di--cha-n-kuan-ja--bha-wk-man-fa--ra-ng-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-b-a-w---a---a---a-n---e---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-bhàwk-man-fà-râng-dee-mǎi-kráp-ká
Мне помыть салат? ผม-- ด-ฉ-น --ร-ะ--้--ผ-ก--ด---ด-ไ-ม-ค--------? ผม / ด-ฉ-น ควรจะ ล-างผ-กกาดหอมด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ ล-า-ผ-ก-า-ห-ม-ี-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ควรจะ ล้างผักกาดหอมดีไหม ครับ / คะ? 0
p-̌m-d-̀--ha-n---an-j------n--p------̀t--ǎ---de---a---kráp---́ po-m-di--cha-n-kuan-ja--la-ng-pa-k-ga-t-ha-wm-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-l-́-g-p-̀---a-t-h-̌-m-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-láng-pàk-gàt-hǎwm-dee-mǎi-kráp-ká
Где стаканы? แก-ว---อ-ู---่---? แก-วน--อย--ท--ไหน? แ-้-น-ำ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ แก้วน้ำอยู่ที่ไหน? 0
gæ̂o-n-----̀-yôo---̂e--ǎi gæ-o-na-m-a--yo-o-te-e-na-i g-̂---a-m-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------- gæ̂o-nám-à-yôo-têe-nǎi
Где посуда? จาน--ม--ู่ท-่-ห-? จานชามอย--ท--ไหน? จ-น-า-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------- จานชามอยู่ที่ไหน? 0
j-n-c--m-----ôo--e----ǎi jan-cham-a--yo-o-te-e-na-i j-n-c-a---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- jan-cham-à-yôo-têe-nǎi
Где приборы? ช้-นส้--แ--ม----ู--ี-ไ-น? ช-อนส-อมและม-ดอย--ท--ไหน? ช-อ-ส-อ-แ-ะ-ี-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน? 0
c--́-n----w--læ--me--t--̀--ô--te-e-n-̌i cha-wn-sa-wm-læ--me-et-a--yo-o-te-e-na-i c-a-w---a-w---æ---e-e---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- cháwn-sâwm-lǽ-mêet-à-yôo-têe-nǎi
У тебя есть консервный нож? คุณม---่-ปิด-ร-ป---ไหม----บ ---ะ? ค-ณม-ท--เป-ดกระป-องไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ิ-ก-ะ-๋-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีที่เปิดกระป๋องไหม ครับ / คะ? 0
koo--m-e--e-e-bh-̀r̶--gra---h---ng-m-----ráp-k-́ koon-mee-te-e-bhe-r-t-gra--bha-wng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-b-e-r-t-g-a---h-̌-n---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-mee-têe-bhèr̶t-grà-bhǎwng-mǎi-kráp-ká
У тебя есть ключ для октрывания бутылок ? คุณมีท-่เป--ข--ไ-ม-ค-ับ - --? ค-ณม-ท--เป-ดขวดไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ิ-ข-ด-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมีที่เปิดขวดไหม ครับ / คะ? 0
ko-----e--e-e-b-e-r-t-k-̀a--mǎ--k-áp---́ koon-mee-te-e-bhe-r-t-ku-at-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-b-e-r-t-k-̀-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-mee-têe-bhèr̶t-kùat-mǎi-kráp-ká
У тебя есть штопор? คุ----ี--ึ-จุ---อกไหม -รั- /---? ค-ณม-ท--ด-งจ-กก-อกไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-ด-ง-ุ-ก-อ-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหม ครับ / คะ? 0
ko----e---------un--jo-o--g--wk--ǎ---ra-p---́ koon-mee-te-e-deung-jo-ok-ga-wk-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-d-u-g-j-̀-k-g-́-k-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-mee-têe-deung-jòok-gáwk-mǎi-kráp-ká
Ты варишь суп в этой кастрюле? คุ-กำ--งต---ุปใ----อ-บ--้---ไห- ค-ั- ---ะ? ค-ณก-ล-งต-มซ-ปในหม-อใบน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ต-ม-ุ-ใ-ห-้-ใ-น-้-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณกำลังต้มซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
koo---am--ang--ho---so-o---ai-ma-----i---́e--h-̂i------kr--p-ká koon-gam-lang-dho-m-so-op-nai-ma-w-bai-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-d-o-m-s-́-p-n-i-m-̂---a---e-e-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-dhôm-sóop-nai-mâw-bai-née-châi-mǎi-kráp-ká
Ты жаришь рыбу на этой сковородке? ค---ำ--งท-ดปล-ใน-ระทะใ-น-----ไหม-ค-ั- /-คะ? ค-ณก-ล-งทอดปลาในกระทะใบน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ท-ด-ล-ใ-ก-ะ-ะ-บ-ี-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-gam---n---â-t---la------r---t-́-bai-n-́e---â--m----kr-́p-ká koon-gam-lang-ta-wt-bhla-nai-gra--ta--bai-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-t-̂-t-b-l---a---r-̀-t-́-b-i-n-́---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-tâwt-bhla-nai-grà-tá-bai-née-châi-mǎi-kráp-ká
Ты поджариваешь овощи на этом гриле? คุ-ก---ง--า-ผั-บนเตา----น-้--่--ม -ร-- ----? ค-ณก-ล-งย-างผ-กบนเตาย-างน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ย-า-ผ-ก-น-ต-ย-า-น-้-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------------- คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko---g-m--a---y--n--pa-k--on-d-----a-----e-e--h----m-̌--kr-́---á koon-gam-lang-ya-ng-pa-k-bon-dhao-ya-ng-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-y-̂-g-p-̀---o---h-o-y-̂-g-n-́---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-yâng-pàk-bon-dhao-yâng-née-châi-mǎi-kráp-ká
Я накрываю на стол. ผ--/ ดิฉ-- ก-ล-ง-ั้งโ-๊ะ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งต--งโต-ะ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ั-ง-ต-ะ ------------------------ ผม / ดิฉัน กำลังตั้งโต๊ะ 0
pǒm-d------̌----m---n--d-â-g-dhó po-m-di--cha-n-gam-lang-dha-ng-dho- p-̌---i---h-̌---a---a-g-d-a-n---h-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-dhâng-dhó
Вот ножи, вилки и ложки. นี่ค----ด-ส--ม----้-น น--ค-อม-ด ส-อมและช-อน น-่-ื-ม-ด ส-อ-แ-ะ-้-น --------------------- นี่คือมีด ส้อมและช้อน 0
n----ke---êe--sâwm-læ--c---wn ne-e-keu-me-et-sa-wm-læ--cha-wn n-̂---e---e-e---a-w---æ---h-́-n ------------------------------- nêe-keu-mêet-sâwm-lǽ-cháwn
Вот стаканы, тарелки и салфетки. น-่ค-อแก-วน้ำ จ-น-----ะ------ด-าก น--ค-อแก-วน-- จานและกระดาษเช-ดปาก น-่-ื-แ-้-น-ำ จ-น-ล-ก-ะ-า-เ-็-ป-ก --------------------------------- นี่คือแก้วน้ำ จานและกระดาษเช็ดปาก 0
ne-------gæ̂o----m-ja------g-à--à--c-e-t---àk ne-e-keu-gæ-o-na-m-jan-læ--gra--da-t-che-t-bha-k n-̂---e---æ-o-n-́---a---æ---r-̀-d-̀---h-́---h-̀- ------------------------------------------------ nêe-keu-gæ̂o-nám-jan-lǽ-grà-dàt-chét-bhàk

Обучение и стили обучения

Кто не достигает успехов в изучении, возможно, неправильно учится. Это значит, что он учится без учёта своего типа. В целом, в процессе обучения различают четыре типа. Эти типы разделяются по органам чувств. Существуют аудитивные, визуальные, коммуникативные и кинестетические типы учащихся. Аудитивный тип лучше всего воспринимает то, что слышит. Он может, например, хорошо вспоминать мелодии. При обучении они сами читают вслух, учат слова, громко их произнося. Этот тип часто разговаривает сам с собой. Для него в помощь будут компакт-диски или доклады по теме. Визуальный тип учит лучше то, что он видит. Для него тем самым важным является чтение информации. При обучение он делает много записей. Он любит учится с использованием изображений, таблиц и карточек. Этот тип много читает и мечтает часто и в ярких красках. Лучше всего он может учится в уютном окружении. Коммуникативный тип предпочитает беседы и дискуссии. Ему необходимо взаимодействие, т.е. диалог с другими. В процессе обучения он задаёт много вопросов и любит учиться в группе. Кинестетический тип учится засчёт движения. Он предпочитает метод “learning by doing”, хочет все испробовать. При обучении он активно двигается или жуёт жвачку. Он не хочет теории, а экспериментов. Важно то, что почти у всех людей смешанные типы. Т.е. нет никого, кто бы имел только один единственный тип. Поэтому мы лучше учимся, если в процессе обучение участвуют все органы чувств. В таком случае наш мозг часто включается и хорошо запоминает новое. Слушайте, читайте и обсуждайте слова! И после этого занимайтесь спортом!
Вы знали?
На индонезийском языке говорят более 160 миллионов человек. Однако родным языком он является только для около 30 миллионов. Это связано с тем, что почти 500 различных этнических групп живут в Индонезии. Они говорят на 250 различных языках, которые делятся на многие диалекты. Такое языковое разнообразие, конечно, может привести к проблемам. Современный индонезийский язык был введен в качестве национального литературного языка. Его преподают в дополнение к родному языку во всех школах. Индонезийский относится к австронезийским языкам. Он так тесно связан с малайским, что оба языка считаются практически идентичными. Изучение индонезийского имеет много преимуществ. Правила грамматики не очень сложные. Правописание тоже не трудное. При произношении можно ориентироваться на написание. Многие индонезийские слова из других языков, что облегчает обучение. И вскоре индонезийский будет одним из основных языков мира!