Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
một hàng
Họ đứng thành một hàng.
in a row
They stand in a row.
ra ngoài
Anh ấy muốn ra khỏi nhà tù.
out
He would like to get out of prison.
lẫn lộn
Đồ chơi tất cả đều lẫn lộn trên sàn.
mixed up
The toys are all mixed up on the floor.