Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ít hơn
Cuối tháng, tôi có ít tiền hơn.
کمتر
در انتهای ماه، من پول کمتری دارم.
trong quá khứ
Trong quá khứ, không có điện thoại di động.
در گذشته
در گذشته، تلفن همراه وجود نداشت.
bên trong
Bên trong hang có nhiều nước.
درون
درون غار، آب زیادی وجود دارد.