Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
không nơi nào
Những dấu vết này dẫn tới không nơi nào.
ei minnekään
Nämä raiteet eivät johda minnekään.
cuối cùng
Cuối cùng, hầu như không còn gì.
lopulta
Lopulta, melkein ei jää mitään.
sau này
Bạn phải dọn dẹp bếp sau này!
myöhemmin
Sinun täytyy siivota keittiö myöhemmin!