Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
gần như
Bình xăng gần như hết.
nesten
Tanken er nesten tom.
vừa vặn
Anh ấy vừa vặn có thể mang túi xách.
knapt
Han kan knapt bære vesken.
đầu tiên
Đầu tiên, tôi không có thời gian, thứ hai, không quan tâm.
for det første
For det første har jeg ikke tid, for det andre, ingen interesse.