Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cảm thấy
Tôi cảm thấy buồn hôm nay.
chcieć
Dzisiaj jestem smutny.
ở đó
Mục tiêu nằm ở đó.
tam
Cel jest tam.
lại
Anh ấy viết lại mọi thứ.
znowu
On pisze wszystko znowu.