Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trước
Cô ấy trước đây béo hơn bây giờ.
бұрын
Ол ендігіне қарағанда көпірек тижелген еді.
về phía trước
Chúng ta đang di chuyển về phía trước, không phải về phía sau!
алға
Біз алға қозғаламыз, артқа емес!
cũng
Bạn gái của cô ấy cũng say.
сондай-ақ
Оның достығы сондай-ақ сараптап жүр.