Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tất nhiên
Tất nhiên, ong có thể gây nguy hiểm.
samozrejme
Samozrejme, včely môžu byť nebezpečné.
giữa
Em bé ngủ giữa giỏ.
uprostred
Bábätko spí uprostred košíka.
an toàn
Đường phố của chúng ta không an toàn cho người đi xe đạp.
bezpečne
Naše cesty nie sú bezpečné pre cyklistov.