Phrasebook

en Conjunctions   »   th คำสันธาน 4

97 [ninety-seven]

Conjunctions

Conjunctions

97 [เก้าสิบเจ็ด]

gâo-sìp-jèt

คำสันธาน 4

[kam-sǎn-tan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
He fell asleep although the TV was on. เ------ ทั้--ี--ทร--ศ---ป-ด-ยู่ เขาหล-บ ท--งท--โทรท-ศน-เป-ดอย-- เ-า-ล-บ ท-้-ท-่-ท-ท-ศ-์-ป-ด-ย-่ ------------------------------- เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ 0
kǎ--l-̀p-tán--te-e-t-n-tá--b--̀-----̀-yo-o ka-o-la-p-ta-ng-te-e-ton-ta-t-bhe-r-t-a--yo-o k-̌---a-p-t-́-g-t-̂---o---a-t-b-e-r-t-a---o-o --------------------------------------------- kǎo-làp-táng-têe-ton-tát-bhèr̶t-à-yôo
He stayed a while although it was late. เ-า--งอ-ู่-ท---ที่---แ--ว เขาย-งอย-- ท--งท--ด-กแล-ว เ-า-ั-อ-ู- ท-้-ท-่-ึ-แ-้- ------------------------- เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว 0
kǎ--y-n--a----̂---án---ê--d--u-----o ka-o-yang-a--yo-o-ta-ng-te-e-de-uk-læ-o k-̌---a-g-a---o-o-t-́-g-t-̂---e-u---æ-o --------------------------------------- kǎo-yang-à-yôo-táng-têe-dèuk-lǽo
He didn’t come although we had made an appointment. เ-าไม--า ทั้-ที่เ-า-ั-ก-นแ--ว เขาไม-มา ท--งท--เราน-ดก-นแล-ว เ-า-ม-ม- ท-้-ท-่-ร-น-ด-ั-แ-้- ----------------------------- เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว 0
ka-o-mâ--ma-t---g--e-e-ra--nát-gan-l-́o ka-o-ma-i-ma-ta-ng-te-e-rao-na-t-gan-læ-o k-̌---a-i-m---a-n---e-e-r-o-n-́---a---æ-o ----------------------------------------- kǎo-mâi-ma-táng-têe-rao-nát-gan-lǽo
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. โทรทัศ----งเปิดอ-ู่ ถ--อย------น-----หลับ โทรท-ศน-ย-งเป-ดอย-- ถ-งอย-างน--นเขาก-หล-บ โ-ร-ั-น-ย-ง-ป-ด-ย-่ ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ล-บ ----------------------------------------- โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ 0
t-n------ya-g-bhèr---a--y-̂--t---ng-a-----ng---́--k--o--a------p ton-ta-t-yang-bhe-r-t-a--yo-o-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-la-p t-n-t-́---a-g-b-e-r-t-a---o-o-t-̌-n---̀-y-̂-g-n-́---a-o-g-̂---a-p ----------------------------------------------------------------- ton-tát-yang-bhèr̶t-à-yôo-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-làp
It was already late. Nevertheless, he stayed a while. ด-กแล-ว--ึง---างนั้-เข---ยั-อย-่ ด-กแล-ว ถ-งอย-างน--นเขาก-ย-งอย-- ด-ก-ล-ว ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ั-อ-ู- -------------------------------- ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ 0
d--u--l-́------ng-a---âng--a-n--a---ga-w---ng--̀--o-o de-uk-læ-o-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-yang-a--yo-o d-̀-k-l-́---e-u-g-a---a-n---a-n-k-̌---a-w-y-n---̀-y-̂- ------------------------------------------------------ dèuk-lǽo-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-yang-à-yôo
We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. เ--นั---นแ-้ว-ถ-ง--่--น-้---า--ไ---า เราน-ดก-นแล-ว ถ-งอย-างน--นเขาก-ไม-มา เ-า-ั-ก-น-ล-ว ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ม-ม- ------------------------------------ เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา 0
r---na---ga--lǽo---̌u-g----yân--na-n--ǎ--g----mâi-ma rao-na-t-gan-læ-o-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-ma-i-ma r-o-n-́---a---æ-o-t-̌-n---̀-y-̂-g-n-́---a-o-g-̂---a-i-m- -------------------------------------------------------- rao-nát-gan-lǽo-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-mâi-ma
Although he has no license, he drives the car. ท--ง-ๆที-เ--ไม-มี-บข--ข-่----ก็-ับรถ ท--ง ๆท--เขาไม-ม-ใบข-บข-- เขาก-ข-บรถ ท-้- ๆ-ี-เ-า-ม-ม-ใ-ข-บ-ี- เ-า-็-ั-ร- ------------------------------------ ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ 0
t-------́ng--ê--kǎ---a-i-mee-----ka---k-̀e---̌o--a---kà---o-t ta-ng-ta-ng-te-e-ka-o-ma-i-mee-bai-ka-p-ke-e-ka-o-ga-w-ka-p-ro-t t-́-g-t-́-g-t-̂---a-o-m-̂---e---a---a-p-k-̀---a-o-g-̂---a-p-r-́- ---------------------------------------------------------------- táng-táng-têe-kǎo-mâi-mee-bai-kàp-kèe-kǎo-gâw-kàp-rót
Although the road is slippery, he drives so fast. ถึง-ม้-นนล--น -ขา-็-ับ----็ว ถ-งแม-ถนนล--น เขาก-ข-บรถเร-ว ถ-ง-ม-ถ-น-ื-น เ-า-็-ั-ร-เ-็- ---------------------------- ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว 0
těun---æ-t--o--l---n----o----w-ka-p-r--t-r-̲-̲o te-ung-mæ-t-non-le-un-ka-o-ga-w-ka-p-ro-t-ra-y-o t-̌-n---æ-t-n-n-l-̂-n-k-̌---a-w-k-̀---o-t-r-̲-̲- ------------------------------------------------ těung-mǽt-non-lêun-kǎo-gâw-kàp-rót-ra̲y̲o
Although he is drunk, he rides his bicycle. เ---ี่จั-ร-าน ---ง---ี่เ--เมา เขาข--จ-กรยาน ท--ง ๆท--เขาเมา เ-า-ี-จ-ก-ย-น ท-้- ๆ-ี-เ-า-ม- ----------------------------- เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา 0
ka-o-ke----a-k-rá--a--ta-ng--a--g---̂----̌o--ao ka-o-ke-e-ja-k-ra--yan-ta-ng-ta-ng-te-e-ka-o-mao k-̌---e-e-j-̀---a---a---a-n---a-n---e-e-k-̌---a- ------------------------------------------------ kǎo-kèe-jàk-rá-yan-táng-táng-têe-kǎo-mao
Despite having no licence / license (am.), he drives the car. เข-ไ--มีใบ-ั-ขี่ --ง-ย--ง-ั้นเขา-็-ังขับรถ เขาไม-ม-ใบข-บข-- ถ-งอย-างน--นเขาก-ย-งข-บรถ เ-า-ม-ม-ใ-ข-บ-ี- ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ั-ข-บ-ถ ------------------------------------------ เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ 0
k-̌o---̂i-m---b----à--k------̌u-g-a---a--g-ná---a-------------------ót ka-o-ma-i-mee-bai-ka-p-ke-e-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-yang-ka-p-ro-t k-̌---a-i-m-e-b-i-k-̀---e-e-t-̌-n---̀-y-̂-g-n-́---a-o-g-̂---a-g-k-̀---o-t ------------------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-mee-bai-kàp-kèe-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-yang-kàp-rót
Despite the road being slippery, he drives fast. ทั้-ๆท-่ถ--ลื------อย่-----น-ข-ก-ยั-ขั-รถเร็ว ท--งๆท--ถนนล--น ถ-งอย-างน--นเขาก-ย-งข-บรถเร-ว ท-้-ๆ-ี-ถ-น-ื-น ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ั-ข-บ-ถ-ร-ว --------------------------------------------- ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว 0
ta-ng--á-g-t-̂-t---n-l--un-t--u----̀-yân--na----ǎo---̂--y-ng--àp-ro-t-----̲o ta-ng-ta-ng-te-et-non-le-un-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-yang-ka-p-ro-t-ra-y-o t-́-g-t-́-g-t-̂-t-n-n-l-̂-n-t-̌-n---̀-y-̂-g-n-́---a-o-g-̂---a-g-k-̀---o-t-r-̲-̲- -------------------------------------------------------------------------------- táng-táng-têet-non-lêun-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-yang-kàp-rót-ra̲y̲o
Despite being drunk, he rides the bike. เขาเ-า----อ-่างน--นเขา----ง--่-ัก-ยาน เขาเมา ถ-งอย-างน--นเขาก-ย-งข--จ-กรยาน เ-า-ม- ถ-ง-ย-า-น-้-เ-า-็-ั-ข-่-ั-ร-า- ------------------------------------- เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน 0
ka---mao-t-̌--g-à-y-̂-g--a---ka----â--y-ng-k-̀---a-k------an ka-o-mao-te-ung-a--ya-ng-na-n-ka-o-ga-w-yang-ke-e-ja-k-ra--yan k-̌---a---e-u-g-a---a-n---a-n-k-̌---a-w-y-n---e-e-j-̀---a---a- -------------------------------------------------------------- kǎo-mao-těung-à-yâng-nán-kǎo-gâw-yang-kèe-jàk-rá-yan
Although she went to college, she can’t find a job. เธอห---นไม--ด- ถึ-แม้----ธ--ะจ--หา---ยาลัย เธอหางานไม-ได- ถ-งแม-ว-าเธอจะจบมหาว-ทยาล-ย เ-อ-า-า-ไ-่-ด- ถ-ง-ม-ว-า-ธ-จ-จ-ม-า-ิ-ย-ล-ย ------------------------------------------ เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย 0
t-r--ă- nga-n--â--dâa--· tĕ--g---e-w-a-ter ---jòp----hăa-wít-tá-y-a-lai ter hăa ngaan mâi dâai · tĕung máe wâa ter jà jòp má-hăa wít-tá-yaa-lai t-r h-a n-a-n m-i d-a- · t-u-g m-e w-a t-r j- j-p m---ă- w-t-t---a---a- ----------------------------------------------------------------------- ter hăa ngaan mâi dâai · tĕung máe wâa ter jà jòp má-hăa wít-tá-yaa-lai
Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. เธ-ไม่------อ--ึง--้ว---ธอจ-มี-า-า--จ-บ--ดก-ตาม เธอไม-ไปหาหมอ ถ-งแม-ว-าเธอจะม-อาการเจ-บปวดก-ตาม เ-อ-ม-ไ-ห-ห-อ ถ-ง-ม-ว-า-ธ-จ-ม-อ-ก-ร-จ-บ-ว-ก-ต-ม ----------------------------------------------- เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม 0
t-- ----bpa--hă- -ŏ- · t---g--á--w-- --- -à mee a--g-an j-p -pùa- g----t-am ter mâi bpai hăa mŏr · tĕung máe wâa ter jà mee aa-gaan jèp bpùat gôr dtaam t-r m-i b-a- h-a m-r · t-u-g m-e w-a t-r j- m-e a---a-n j-p b-ù-t g-r d-a-m --------------------------------------------------------------------------- ter mâi bpai hăa mŏr · tĕung máe wâa ter jà mee aa-gaan jèp bpùat gôr dtaam
Although she has no money, she buys a car. เ-อ-ื้-รถ ถึงแ-้-่า-ธอจ-ไ-่-ี-งิ----าม เธอซ--อรถ ถ-งแม-ว-าเธอจะไม-ม-เง-นก-ตาม เ-อ-ื-อ-ถ ถ-ง-ม-ว-า-ธ-จ-ไ-่-ี-ง-น-็-า- -------------------------------------- เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม 0
ter-----r-- --tĕu-----e -â- t-r-jà mâ- -e- -ger- gô--dt-am ter séu rót · tĕung máe wâa ter jà mâi mee ngern gôr dtaam t-r s-u r-t · t-u-g m-e w-a t-r j- m-i m-e n-e-n g-r d-a-m ---------------------------------------------------------- ter séu rót · tĕung máe wâa ter jà mâi mee ngern gôr dtaam
She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. เธ---มห-วิ--าลั--ล-- -ึ-อย--ง--้น-ธ---ห-งานไ---ด้ เธอจบมหาว-ทยาล-ยแล-ว ถ-งอย-างน--นเธอก-หางานไม-ได- เ-อ-บ-ห-ว-ท-า-ั-แ-้- ถ-ง-ย-า-น-้-เ-อ-็-า-า-ไ-่-ด- ------------------------------------------------- เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ 0
t-̂-̶----m-ha--w----ya---i--æ-o------g-à--a-n--ná--tur̶--â---a-----n-m-̂--da-i tu-r-t-bom-ha--wi-t-ya-lai-læ-o-te-ung-a--ya-ng-na-n-tur--ga-w-ha--ngan-ma-i-da-i t-̂-̶---o---a---i-t-y---a---æ-o-t-̌-n---̀-y-̂-g-n-́---u-̶-g-̂---a---g-n-m-̂---a-i --------------------------------------------------------------------------------- tûr̶t-bom-hǎ-wít-ya-lai-lǽo-těung-à-yâng-nán-tur̶-gâw-hǎ-ngan-mâi-dâi
She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. เ-อม-------จ็-ปวด-ถึงอ----น-้น่เธอก็ไ-่ไ-หาห-อ เธอม-อาการเจ-บปวด ถ-งอย-างน--น-เธอก-ไม-ไปหาหมอ เ-อ-ี-า-า-เ-็-ป-ด ถ-ง-ย-า-น-้-่-ธ-ก-ไ-่-ป-า-ม- ---------------------------------------------- เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ 0
te---ee ---gaa--j-- bpù-t · --à- --r-----mâi ---- h---m-r ter mee aa-gaan jèp bpùat · dtàe ter gôr mâi bpai hăa mŏr t-r m-e a---a-n j-p b-ù-t · d-à- t-r g-r m-i b-a- h-a m-r --------------------------------------------------------- ter mee aa-gaan jèp bpùat · dtàe ter gôr mâi bpai hăa mŏr
She has no money. Nevertheless, she buys a car. เธ---่ม----น -ึงอ-่-ง---น-ธ--็-----ถ เธอไม-ม-เง-น ถ-งอย-างน--นเธอก-ซ--อรถ เ-อ-ม-ม-เ-ิ- ถ-ง-ย-า-น-้-เ-อ-็-ื-อ-ถ ------------------------------------ เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ 0
t----ma-i-m---nge-̶n---̌-ng-a--y--n--n--n---r̶-g--w-se-u-r--t tur--ma-i-mee-nger-n-te-ung-a--ya-ng-na-n-tur--ga-w-se-u-ro-t t-r---a-i-m-e-n-e-̶---e-u-g-a---a-n---a-n-t-r---a-w-s-́---o-t ------------------------------------------------------------- tur̶-mâi-mee-nger̶n-těung-à-yâng-nán-tur̶-gâw-séu-rót

Young people learn differently than older people

Children learn language relatively quickly. It typically takes longer for adults. But children don't learn better than adults. They just learn differently. When learning languages, the brain has to accomplish quite a lot. It has to learn multiple things simultaneously. When a person is learning a language, it's not enough to just think about it. He must also learn how to say the new words. For that, the speech organs must learn new movements. The brain must also learn to react to new situations. It is a challenge to communicate in a foreign language. Adults learn languages differently in every period of life, however. With 20 or 30 years of age, people still have a learning routine. School or studying isn't that far in the past. Therefore, the brain is well trained. As a result it can learn foreign languages at a very high level. People between the ages of 40 and 50 have already learned a lot. Their brain profits from this experience. It can combine new content with old knowledge well. At this age it learns best the things with which it is already familiar. That is, for example, languages that are similar to languages learned earlier in life. With 60 or 70 years of age, people typically have a lot of time. They can practice often. That is especially important with languages. Older people learn foreign writing especially well, for example. One can learn successfully at every age. The brain can still build new nerve cells after puberty. And it enjoys doing so…