Phrasebook

tl Months   »   ta மாதங்கள்

11 [labing-isa]

Months

Months

11 [பதினொன்று]

11 [Patiṉoṉṟu]

மாதங்கள்

[mātaṅkaḷ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Enero ஜன--ி ஜனவர- ஜ-வ-ி ----- ஜனவரி 0
j---vari jaṉavari j-ṉ-v-r- -------- jaṉavari
Pebrero பி-்ரவரி ப-ப-ரவர- ப-ப-ர-ர- -------- பிப்ரவரி 0
pipr-va-i pipravari p-p-a-a-i --------- pipravari
Marso மார்-் ம-ர-ச- ம-ர-ச- ------ மார்ச் 0
mārc mārc m-r- ---- mārc
Abril ஏப்--் ஏப-ரல- ஏ-்-ல- ------ ஏப்ரல் 0
ēp-al ēpral ē-r-l ----- ēpral
Mayo ம- ம- ம- -- மே 0
m- m- --
Hunyo ஜூன் ஜ-ன- ஜ-ன- ---- ஜூன் 0
jūṉ jūṉ j-ṉ --- jūṉ
Iyan ay anim na buwan. இ---ஆறு----ங்--். இவ- ஆற- ம-தங-கள-. இ-ை ஆ-ு ம-த-்-ள-. ----------------- இவை ஆறு மாதங்கள். 0
i-a- --u--ā-aṅ-a-. ivai āṟu mātaṅkaḷ. i-a- ā-u m-t-ṅ-a-. ------------------ ivai āṟu mātaṅkaḷ.
Enero, Pebrero Marso, ஜ----- --ப்ரவ-ி- மார-ச், ஜனவர-, ப-ப-ரவர-, ம-ர-ச-, ஜ-வ-ி- ப-ப-ர-ர-, ம-ர-ச-, ------------------------ ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 0
J-ṉa-ari, -i----a--- -ār-, Jaṉavari, pipravari, mārc, J-ṉ-v-r-, p-p-a-a-i- m-r-, -------------------------- Jaṉavari, pipravari, mārc,
Abril, Mayo at Hunyo. ஏப-ர----ே-ஜ-ன-. ஏப-ரல- ம- ஜ-ன-. ஏ-்-ல- ம- ஜ-ன-. --------------- ஏப்ரல் மே ஜூன். 0
ēpr-- mē ---. ēpral mē jūṉ. ē-r-l m- j-ṉ- ------------- ēpral mē jūṉ.
Hulyo ஜ--ை ஜ-ல- ஜ-ல- ---- ஜூலை 0
J--ai Jūlai J-l-i ----- Jūlai
Agosto ஆக--ட் ஆகஸ-ட- ஆ-ஸ-ட- ------ ஆகஸ்ட் 0
ā--sṭ ākasṭ ā-a-ṭ ----- ākasṭ
Setyembre செப-டம--ர் ச-ப-டம-பர- ச-ப-ட-்-ர- ---------- செப்டம்பர் 0
c--ṭ--par cepṭampar c-p-a-p-r --------- cepṭampar
Oktubre அக-ட--ர் அக-ட-பர- அ-்-ோ-ர- -------- அக்டோபர் 0
a--ō--r akṭōpar a-ṭ-p-r ------- akṭōpar
Nobyembre நவம்--் நவம-பர- ந-ம-ப-் ------- நவம்பர் 0
n-va-p-r navampar n-v-m-a- -------- navampar
Disyembre ட--ம்--் ட-சம-பர- ட-ச-்-ர- -------- டிசம்பர் 0
ṭ--a---r ṭicampar ṭ-c-m-a- -------- ṭicampar
Iyan ay anim na buwan din. இ-ைய-ம- ஆ-ு-மாத-்க--. இவ-ய-ம- ஆற- ம-தங-கள-. இ-ை-ு-் ஆ-ு ம-த-்-ள-. --------------------- இவையும் ஆறு மாதங்கள். 0
i-a-yum -ṟ- m-t-ṅka-. ivaiyum āṟu mātaṅkaḷ. i-a-y-m ā-u m-t-ṅ-a-. --------------------- ivaiyum āṟu mātaṅkaḷ.
Hulyo, Agosto, Setyembre, ஜூ-ை, ------- ச---டம்--், ஜ-ல-, ஆகஸ-ட-, ச-ப-டம-பர-, ஜ-ல-, ஆ-ஸ-ட-, ச-ப-ட-்-ர-, ------------------------- ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், 0
J--ai,---asṭ, --p-a---r, Jūlai, ākasṭ, cepṭampar, J-l-i- ā-a-ṭ- c-p-a-p-r- ------------------------ Jūlai, ākasṭ, cepṭampar,
Oktubre, Nobyembre at Disyembre. அ--ட-பர---ந-ம--ர-- ட--ம-ப-். அக-ட-பர-, நவம-பர-, ட-சம-பர-. அ-்-ோ-ர-, ந-ம-ப-்- ட-ச-்-ர-. ---------------------------- அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். 0
a-ṭ-p--- -av------ ṭ--a-pa-. akṭōpar, navampar, ṭicampar. a-ṭ-p-r- n-v-m-a-, ṭ-c-m-a-. ---------------------------- akṭōpar, navampar, ṭicampar.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -