Phrasebook

tl At the post office   »   ta அஞ்சல் அலுவகத்தில்

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

59 [ஐம்பத்தி ஒன்பது]

59 [Aimpatti oṉpatu]

அஞ்சல் அலுவகத்தில்

[añcal aluvakattil]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? ப---த்-ில--அஞ்சல---லு---ம----்---இ-ு----ற-ு? பக-கத-த-ல- அஞ-சல- அல-வலகம- எங-க- இர-க-க-றத-? ப-்-த-த-ல- அ-்-ல- அ-ு-ல-ம- எ-்-ு இ-ு-்-ி-த-? -------------------------------------------- பக்கத்தில் அஞ்சல் அலுவலகம் எங்கு இருக்கிறது? 0
p---a-t-l a--a--a---a----m eṅ-u ir------tu? pakkattil añcal aluvalakam eṅku irukkiṟatu? p-k-a-t-l a-c-l a-u-a-a-a- e-k- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------- pakkattil añcal aluvalakam eṅku irukkiṟatu?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? அ--சல- --ு-லகம்--ங்க-ர-ந--ு --க-் த-ல-வ----இ--க-க---ா? அஞ-சல- அல-வலகம- இங-க-ர-ந-த- ம-கத- த-ல-வ-ல- இர-க-க-றத-? அ-்-ல- அ-ு-ல-ம- இ-்-ி-ு-்-ு ம-க-் த-ல-வ-ல- இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------------------------ அஞ்சல் அலுவலகம் இங்கிருந்து மிகத் தொலைவில் இருக்கிறதா? 0
A---------alak-m-iṅkir---u----a------iv-- ir-kki----? Añcal aluvalakam iṅkiruntu mikat tolaivil irukkiṟatā? A-c-l a-u-a-a-a- i-k-r-n-u m-k-t t-l-i-i- i-u-k-ṟ-t-? ----------------------------------------------------- Añcal aluvalakam iṅkiruntu mikat tolaivil irukkiṟatā?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? பக-கத-த--்-தப-ல--ெ-்ட- -ங்க--இ---்---து? பக-கத-த-ல- தப-ல-ப-ட-ட- எங-க- இர-க-க-றத-? ப-்-த-த-ல- த-ா-்-ெ-்-ி எ-்-ு இ-ு-்-ி-த-? ---------------------------------------- பக்கத்தில் தபால்பெட்டி எங்கு இருக்கிறது? 0
Pak--tt-- ta--l-e--i -ṅk- -r------t-? Pakkattil tapālpeṭṭi eṅku irukkiṟatu? P-k-a-t-l t-p-l-e-ṭ- e-k- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------- Pakkattil tapālpeṭṭi eṅku irukkiṟatu?
Kailangan ko ng ilang selyo. எ-க்கு-தபா-் ----ள- வ-ண-ட--். எனக-க- தப-ல- தல-கள- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- த-ா-் த-ை-ள- வ-ண-ட-ம-. ----------------------------- எனக்கு தபால் தலைகள் வேண்டும். 0
E--k-- -----------kaḷ vēṇṭ--. Eṉakku tapāl talaikaḷ vēṇṭum. E-a-k- t-p-l t-l-i-a- v-ṇ-u-. ----------------------------- Eṉakku tapāl talaikaḷ vēṇṭum.
Para sa isang kard at isang liham. ஒ-- அ--டை---- -ற்ற-ம- -ர- கடிதத்-ி---ு. ஒர- அட-ட-க-க- மற-ற-ம- ஒர- கட-தத-த-ற-க-. ஒ-ு அ-்-ை-்-ு ம-்-ு-் ஒ-ு க-ி-த-த-ற-க-. --------------------------------------- ஒரு அட்டைக்கு மற்றும் ஒரு கடிதத்திற்கு. 0
O---aṭ---kk--m---um--ru-kaṭ-tat----u. Oru aṭṭaikku maṟṟum oru kaṭitattiṟku. O-u a-ṭ-i-k- m-ṟ-u- o-u k-ṭ-t-t-i-k-. ------------------------------------- Oru aṭṭaikku maṟṟum oru kaṭitattiṟku.
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? அ---ிக-காவிற--ு--ப-ல---------ளவ-? அம-ர-க-க-வ-ற-க- தப-ல-தல- எவ-வளவ-? அ-ெ-ி-்-ா-ி-்-ு த-ா-்-ல- எ-்-ள-ு- --------------------------------- அமெரிக்காவிற்கு தபால்தலை எவ்வளவு? 0
A-er--k-v-----t--āltalai evv-----? Amerikkāviṟku tapāltalai evvaḷavu? A-e-i-k-v-ṟ-u t-p-l-a-a- e-v-ḷ-v-? ---------------------------------- Amerikkāviṟku tapāltalai evvaḷavu?
Gaano kabigat ang parsela? பார--ல் --்-ள-- கன-்? ப-ர-ஸல- எவ-வளவ- கனம-? ப-ர-ஸ-் எ-்-ள-ு க-ம-? --------------------- பார்ஸல் எவ்வளவு கனம்? 0
Pā-s----v-aḷ--u----a-? Pārsal evvaḷavu kaṉam? P-r-a- e-v-ḷ-v- k-ṉ-m- ---------------------- Pārsal evvaḷavu kaṉam?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? நான் -த--வ-ன்----சல-ல் அ----- -ய-ும-? ந-ன- இத- வ-ன- அஞ-சல-ல- அன-ப-ப இயல-ம-? ந-ன- இ-ை வ-ன- அ-்-ல-ல- அ-ு-்- இ-ல-ம-? ------------------------------------- நான் இதை வான் அஞ்சலில் அனுப்ப இயலுமா? 0
Nā----ai-----añ--lil---u--a -ya----? Nāṉ itai vāṉ añcalil aṉuppa iyalumā? N-ṉ i-a- v-ṉ a-c-l-l a-u-p- i-a-u-ā- ------------------------------------ Nāṉ itai vāṉ añcalil aṉuppa iyalumā?
Gaano katagal bago ito makarating doon? அங்கு போய------ர -த--னை-தினங-க------ம-? அங-க- ப-ய-ச- ச-ர எத-தன- த-னங-கள- ஆக-ம-? அ-்-ு ப-ய-ச- ச-ர எ-்-ன- த-ன-்-ள- ஆ-ு-்- --------------------------------------- அங்கு போய்ச் சேர எத்தனை தினங்கள் ஆகும்? 0
Aṅk- pō------- -tta-a---iṉ-ṅ--ḷ-ā--m? Aṅku pōyc cēra ettaṉai tiṉaṅkaḷ ākum? A-k- p-y- c-r- e-t-ṉ-i t-ṉ-ṅ-a- ā-u-? ------------------------------------- Aṅku pōyc cēra ettaṉai tiṉaṅkaḷ ākum?
Saan ako maaaring tumawag? ந-ன--எ--க--ு-்---ஃப-ன்---ய்ய-இய-ு-்? ந-ன- எங-க-ர-ந-த- ஃப-ன- ச-ய-ய இயல-ம-? ந-ன- எ-்-ி-ு-்-ு ஃ-ோ-் ச-ய-ய இ-ல-ம-? ------------------------------------ நான் எங்கிருந்து ஃபோன் செய்ய இயலும்? 0
N-ṉ e-ki-u-t--ḥ--ṉ --yy- ---l-m? Nāṉ eṅkiruntu ḥpōṉ ceyya iyalum? N-ṉ e-k-r-n-u ḥ-ō- c-y-a i-a-u-? -------------------------------- Nāṉ eṅkiruntu ḥpōṉ ceyya iyalum?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? ப-்----ு தொ-ைபே-ி -ூத--எங்-ிர--்-ிற--? பக-கத-த- த-ல-ப-ச- ப-த- எங-க-ர-க-க-றத-? ப-்-த-த- த-ல-ப-ச- ப-த- எ-்-ி-ு-்-ி-த-? -------------------------------------- பக்கத்து தொலைபேசி பூத் எங்கிருக்கிறது? 0
P----ttu to---pē-i-p-- eṅk-----iṟ-tu? Pakkattu tolaipēci pūt eṅkirukkiṟatu? P-k-a-t- t-l-i-ē-i p-t e-k-r-k-i-a-u- ------------------------------------- Pakkattu tolaipēci pūt eṅkirukkiṟatu?
Mayroon ka bang mga tarheta? உ---ளிடம் தொ--ப-ச--கார்ட் -ர-க--ிற-ா? உங-கள-டம- த-ல-ப-ச- க-ர-ட- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் த-ல-ப-ச- க-ர-ட- இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------- உங்களிடம் தொலைபேசி கார்ட் இருக்கிறதா? 0
U-k--iṭ-m-tol-ip--i --r-----k-i-a-ā? Uṅkaḷiṭam tolaipēci kārṭ irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m t-l-i-ē-i k-r- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------ Uṅkaḷiṭam tolaipēci kārṭ irukkiṟatā?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? உ-்க---ம----லைப-சி--ைர-்டர- --ுக்கி---? உங-கள-டம- த-ல-ப-ச- ட-ரக-டர- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் த-ல-ப-ச- ட-ர-்-ர- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------------- உங்களிடம் தொலைபேசி டைரக்டரி இருக்கிறதா? 0
U-k-----m--o---pē---ṭai----ari -r-k-iṟ---? Uṅkaḷiṭam tolaipēci ṭairakṭari irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m t-l-i-ē-i ṭ-i-a-ṭ-r- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------ Uṅkaḷiṭam tolaipēci ṭairakṭari irukkiṟatā?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? உங்--ு-்கு ஆ-்--ர-ய-வின- அஞ்-----லக்-ம் --ரியு-ா? உங-கள-க-க- ஆஸ-ட-ர-ய-வ-ன- அஞ-சல- இலக-கம- த-ர-ய-ம-? உ-்-ள-க-க- ஆ-்-்-ி-ா-ி-் அ-்-ல- இ-க-க-் த-ர-ய-ம-? ------------------------------------------------- உங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரியாவின் அஞ்சல் இலக்கம் தெரியுமா? 0
Uṅkaḷu--u-ā--r--ā-i- a---- ---kk-m----i-u--? Uṅkaḷukku āsṭriyāviṉ añcal ilakkam teriyumā? U-k-ḷ-k-u ā-ṭ-i-ā-i- a-c-l i-a-k-m t-r-y-m-? -------------------------------------------- Uṅkaḷukku āsṭriyāviṉ añcal ilakkam teriyumā?
Sandali lang, titingnan ko muna. ஒர- நிம--ம்- பார்--துச் சொல்கிற--். ஒர- ந-ம-டம-, ப-ர-த-த-ச- ச-ல-க-ற-ன-. ஒ-ு ந-ம-ட-்- ப-ர-த-த-ச- ச-ல-க-ற-ன-. ----------------------------------- ஒரு நிமிடம், பார்த்துச் சொல்கிறேன். 0
O-u -------- ---t-u---o---ṟē-. Oru nimiṭam, pārttuc colkiṟēṉ. O-u n-m-ṭ-m- p-r-t-c c-l-i-ē-. ------------------------------ Oru nimiṭam, pārttuc colkiṟēṉ.
Ang linya ay laging okupado. தொலை-ே----ல----யோகத்-ி----க-கு-----ிக்----ர-கி-த-. த-ல-ப-ச-ய-ல- உபய-கத-த-ல-ர-க-க-ம- சம-க-ஞ- வர-க-றத-. த-ல-ப-ச-ய-ல- உ-ய-க-்-ி-ி-ு-்-ு-் ச-ி-்-ை வ-ு-ி-த-. -------------------------------------------------- தொலைபேசியில் உபயோகத்திலிருக்கும் சமிக்ஞை வருகிறது. 0
T--------yi- u-ay---t--------u- -am------v--u-i---u. Tolaipēciyil upayōkattilirukkum camikñai varukiṟatu. T-l-i-ē-i-i- u-a-ō-a-t-l-r-k-u- c-m-k-a- v-r-k-ṟ-t-. ---------------------------------------------------- Tolaipēciyil upayōkattilirukkum camikñai varukiṟatu.
Aling numero ang tinatawagan mo? ந-ங-க----ந-த--ண்---ல- ச--்தீர்க--? ந-ங-கள- எந-த எண- டயல- ச-ய-த-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்- எ-் ட-ல- ச-ய-த-ர-க-்- ---------------------------------- நீங்கள் எந்த எண் டயல் செய்தீர்கள்? 0
Nī-k-- -nta -ṇ------ c-yt-rk-ḷ? Nīṅkaḷ enta eṇ ṭayal ceytīrkaḷ? N-ṅ-a- e-t- e- ṭ-y-l c-y-ī-k-ḷ- ------------------------------- Nīṅkaḷ enta eṇ ṭayal ceytīrkaḷ?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! ந-ங்--்---ு-----்-டயல- ச---- --ண்டு-். ந-ங-கள- ஒர- ச-பர- டயல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் ஒ-ு ச-ப-் ட-ல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------- நீங்கள் ஒரு சைபர் டயல் செய்ய வேண்டும். 0
N-ṅ-aḷ-oru--aipar-ṭayal -e-ya---ṇṭ--. Nīṅkaḷ oru caipar ṭayal ceyya vēṇṭum. N-ṅ-a- o-u c-i-a- ṭ-y-l c-y-a v-ṇ-u-. ------------------------------------- Nīṅkaḷ oru caipar ṭayal ceyya vēṇṭum.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -