Phrasebook

tl Getting to know others   »   ta அறிமுகம்

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

3 [மூன்று]

3 [Mūṉṟu]

அறிமுகம்

[aṟimukam]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Kumusta! வண-்கம்! வணக-கம-! வ-க-க-்- -------- வணக்கம்! 0
v-ṇakka-! vaṇakkam! v-ṇ-k-a-! --------- vaṇakkam!
Magandang araw! ந--்-ார-்! நமஸ-க-ரம-! ந-ஸ-க-ர-்- ---------- நமஸ்காரம்! 0
N----kā---! Namaskāram! N-m-s-ā-a-! ----------- Namaskāram!
Kumusta ka? நலம-? நலம-? ந-ம-? ----- நலமா? 0
N---m-? Nalamā? N-l-m-? ------- Nalamā?
Galing po kayo sa Europa? ந--்க-்-ஐர---ப--ி-ிருந--ு -ர-கிற-ர--ள-? ந-ங-கள- ஐர-ப-ப-வ-ல-ர-ந-த- வர-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஐ-ோ-்-ா-ி-ி-ு-்-ு வ-ு-ி-ீ-்-ள-? --------------------------------------- நீங்கள் ஐரோப்பாவிலிருந்து வருகிறீர்களா? 0
N-ṅ-a--a-r----v-li-untu-v---k--īrka-ā? Nīṅkaḷ airōppāviliruntu varukiṟīrkaḷā? N-ṅ-a- a-r-p-ā-i-i-u-t- v-r-k-ṟ-r-a-ā- -------------------------------------- Nīṅkaḷ airōppāviliruntu varukiṟīrkaḷā?
Galing po kayo sa Amerika? ந-ங---் --ெரிக--------ுந்---வ-----ீர்களா? ந-ங-கள- அம-ர-க-க-வ-ல-ர-ந-த- வர-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் அ-ெ-ி-்-ா-ி-ி-ு-்-ு வ-ு-ி-ீ-்-ள-? ----------------------------------------- நீங்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து வருகிறீர்களா? 0
N----ḷ---erik-āvil-ru-t--varu--ṟ-r-a-ā? Nīṅkaḷ amerikkāviliruntu varukiṟīrkaḷā? N-ṅ-a- a-e-i-k-v-l-r-n-u v-r-k-ṟ-r-a-ā- --------------------------------------- Nīṅkaḷ amerikkāviliruntu varukiṟīrkaḷā?
Galing po kayo sa Asya? நீ--கள----ிய-வி-ிர-ந்து --ுகிற-ர்களா? ந-ங-கள- ஆச-ய-வ-ல-ர-ந-த- வர-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஆ-ி-ா-ி-ி-ு-்-ு வ-ு-ி-ீ-்-ள-? ------------------------------------- நீங்கள் ஆசியாவிலிருந்து வருகிறீர்களா? 0
N-ṅ-a-----yā----run-- va---iṟī-----? Nīṅkaḷ āciyāviliruntu varukiṟīrkaḷā? N-ṅ-a- ā-i-ā-i-i-u-t- v-r-k-ṟ-r-a-ā- ------------------------------------ Nīṅkaḷ āciyāviliruntu varukiṟīrkaḷā?
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? ந--்க-்-எந-- ----தியில--த--கிய-ருக-க-ற-ர-கள்? ந-ங-கள- எந-த வ-ட-த-ய-ல- தங-க-ய-ர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்- வ-ட-த-ய-ல- த-்-ி-ி-ு-்-ி-ீ-்-ள-? --------------------------------------------- நீங்கள் எந்த விடுதியில் தங்கியிருக்கிறீர்கள்? 0
N-ṅ-a- ---a--i-ut---l-ta--iyiruk-i-ī-k--? Nīṅkaḷ enta viṭutiyil taṅkiyirukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- e-t- v-ṭ-t-y-l t-ṅ-i-i-u-k-ṟ-r-a-? ----------------------------------------- Nīṅkaḷ enta viṭutiyil taṅkiyirukkiṟīrkaḷ?
Gaano na po kayo katagal dito? நீ-்--------ு -த்தனை-கா-ம---இ-----ி---்க--? ந-ங-கள- இங-க- எத-தன- க-லம-க இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் இ-்-ு எ-்-ன- க-ல-ா- இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? ------------------------------------------- நீங்கள் இங்கு எத்தனை காலமாக இருக்கிறீர்கள்? 0
Nīṅk-ḷ-iṅk- e---ṉa- kā-a-ā-- i--kk-ṟ-rk--? Nīṅkaḷ iṅku ettaṉai kālamāka irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- i-k- e-t-ṉ-i k-l-m-k- i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------------------ Nīṅkaḷ iṅku ettaṉai kālamāka irukkiṟīrkaḷ?
Gaano po kayo katagal mananatili? நீங்--------- இ--னு---எ-்-னை-தின-்--் -ங-----ர்கள-? ந-ங-கள- இங-க- இன-ன-ம- எத-தன- த-னங-கள- தங-க-வ-ர-கள-? ந-ங-க-் இ-்-ு இ-்-ு-் எ-்-ன- த-ன-்-ள- த-்-ு-ீ-்-ள-? --------------------------------------------------- நீங்கள் இங்கு இன்னும் எத்தனை தினங்கள் தங்குவீர்கள்? 0
Nī-k-ḷ------iṉ-u- -tta-ai -i-aṅk-ḷ --ṅk-v----ḷ? Nīṅkaḷ iṅku iṉṉum ettaṉai tiṉaṅkaḷ taṅkuvīrkaḷ? N-ṅ-a- i-k- i-ṉ-m e-t-ṉ-i t-ṉ-ṅ-a- t-ṅ-u-ī-k-ḷ- ----------------------------------------------- Nīṅkaḷ iṅku iṉṉum ettaṉai tiṉaṅkaḷ taṅkuvīrkaḷ?
Nagustuhan po ba ninyo dito? உ-்க-ு---ு-இந-த-இ--்-ப-டித----ு-்கிற--? உங-கள-க-க- இந-த இடம- ப-ட-த-த-ர-க-க-றத-? உ-்-ள-க-க- இ-்- இ-ம- ப-ட-த-த-ர-க-க-ற-ா- --------------------------------------- உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடித்திருக்கிறதா? 0
Uṅka--kku in---iṭ----i----iru-------? Uṅkaḷukku inta iṭam piṭittirukkiṟatā? U-k-ḷ-k-u i-t- i-a- p-ṭ-t-i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------- Uṅkaḷukku inta iṭam piṭittirukkiṟatā?
Nandito po ba kayo para magbakasyon? நீங்க-்-இ-்கு வ---மு---ில் ---து---ீ--களா? ந-ங-கள- இங-க- வ-ட-ம-ற-ய-ல- வந-த-ள-ள-ர-கள-? ந-ங-க-் இ-்-ு வ-ட-ம-ற-ய-ல- வ-்-ு-்-ீ-்-ள-? ------------------------------------------ நீங்கள் இங்கு விடுமுறையில் வந்துள்ளீர்களா? 0
Nīṅka- ---- vi--m---i-il--a--------aḷ-? Nīṅkaḷ iṅku viṭumuṟaiyil vantuḷḷīrkaḷā? N-ṅ-a- i-k- v-ṭ-m-ṟ-i-i- v-n-u-ḷ-r-a-ā- --------------------------------------- Nīṅkaḷ iṅku viṭumuṟaiyil vantuḷḷīrkaḷā?
Bisitahin po ninyo ako minsan! மு---்-ா---எ-்னை-வந--ு ச-்-ியுங-கள். ம-ட-ந-த-ல- என-ன- வந-த- சந-த-ய-ங-கள-. ம-ட-ந-த-ல- எ-்-ை வ-்-ு ச-்-ி-ு-்-ள-. ------------------------------------ முடிந்தால் என்னை வந்து சந்தியுங்கள். 0
M---n-ā- e-ṉ---v---u -a---y----ḷ. Muṭintāl eṉṉai vantu cantiyuṅkaḷ. M-ṭ-n-ā- e-ṉ-i v-n-u c-n-i-u-k-ḷ- --------------------------------- Muṭintāl eṉṉai vantu cantiyuṅkaḷ.
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. இ---எ--னுட-ய-மு----. இத- என-ன-ட-ய ம-கவர-. இ-ு எ-்-ு-ை- ம-க-ர-. -------------------- இது என்னுடைய முகவரி. 0
I-u ---uṭ-iya muk-v---. Itu eṉṉuṭaiya mukavari. I-u e-ṉ-ṭ-i-a m-k-v-r-. ----------------------- Itu eṉṉuṭaiya mukavari.
Magkikita ba tayo bukas? நா-் -ாள--ச--தி-்ப---? ந-ம- ந-ள- சந-த-ப-ப-ம-? ந-ம- ந-ள- ச-்-ி-்-ோ-ா- ---------------------- நாம் நாளை சந்திப்போமா? 0
Nā- --ḷ-- can-i----ā? Nām nāḷai cantippōmā? N-m n-ḷ-i c-n-i-p-m-? --------------------- Nām nāḷai cantippōmā?
Pasensya na, ako ay may mga plano na. ம-்-----வும்--ான---ுன்--ே ---- ---்----்டுள----். மன-ன-க-கவ-ம-!ந-ன- ம-ன-னம- வ-ற- த-ட-டம-ட-ட-ள-ள-ன-. ம-்-ி-்-வ-ம-!-ா-் ம-ன-ன-ே வ-ற- த-ட-ட-ி-்-ு-்-ே-்- ------------------------------------------------- மன்னிக்கவும்!நான் முன்னமே வேறு திட்டமிட்டுள்ளேன். 0
Ma--ikk---m--Nāṉ muṉ-a-ē-v--u --------ṭu--ēṉ. Maṉṉikkavum! Nāṉ muṉṉamē vēṟu tiṭṭamiṭṭuḷḷēṉ. M-ṉ-i-k-v-m- N-ṉ m-ṉ-a-ē v-ṟ- t-ṭ-a-i-ṭ-ḷ-ē-. --------------------------------------------- Maṉṉikkavum! Nāṉ muṉṉamē vēṟu tiṭṭamiṭṭuḷḷēṉ.
Paalam! பார---க-ா--! ப-ர-க-கல-ம-! ப-ர-க-க-ா-்- ------------ பார்க்கலாம்! 0
P-r------! Pārkkalām! P-r-k-l-m- ---------- Pārkkalām!
Paalam! ப-----ருக-றேன். ப-ய- வர-க-ற-ன-. ப-ய- வ-ு-ி-ே-்- --------------- போய் வருகிறேன். 0
Pōy va-uk----. Pōy varukiṟēṉ. P-y v-r-k-ṟ-ṉ- -------------- Pōy varukiṟēṉ.
Hanggang sa muli! வ-ரை---்--ந்-ிப்-ோ-். வ-ர-வ-ல- சந-த-ப-ப-ம-. வ-ர-வ-ல- ச-்-ி-்-ோ-்- --------------------- விரைவில் சந்திப்போம். 0
Vi--ivi--c-n--p-ōm. Viraivil cantippōm. V-r-i-i- c-n-i-p-m- ------------------- Viraivil cantippōm.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -