Phrasebook

tl Negation 1   »   ta எதிர்மறை 1

64 [animnapu’t apat]

Negation 1

Negation 1

64 [அறுபத்து நான்கு]

64 [Aṟupattu nāṉku]

எதிர்மறை 1

[etirmaṟai 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Hindi ko maintindihan ang salitang iyon. எனக்-----்த-வ--்த்த---ு--யவி-்-ை. எனக-க- இந-த வ-ர-த-த- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-்- வ-ர-த-த- ப-ர-ய-ி-்-ை- --------------------------------- எனக்கு இந்த வார்த்தை புரியவில்லை. 0
eṉa----in----ā----- p-r-ya-i-l--. eṉakku inta vārttai puriyavillai. e-a-k- i-t- v-r-t-i p-r-y-v-l-a-. --------------------------------- eṉakku inta vārttai puriyavillai.
Hindi ko maintindihan ang pangungusap. எனக-------த--ாக்கி-ம்--ு--யவி-்--. எனக-க- இந-த வ-க-க-யம- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-்- வ-க-க-ய-் ப-ர-ய-ி-்-ை- ---------------------------------- எனக்கு இந்த வாக்கியம் புரியவில்லை. 0
Eṉ---u -nt---ā------ -uri-avi-lai. Eṉakku inta vākkiyam puriyavillai. E-a-k- i-t- v-k-i-a- p-r-y-v-l-a-. ---------------------------------- Eṉakku inta vākkiyam puriyavillai.
Hindi ko maintindihan ang kahulugan. எ----ு---ன் அ--த்தம- ப--ி---ல--ை. எனக-க- இதன- அர-த-தம- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-ன- அ-்-்-ம- ப-ர-ய-ி-்-ை- --------------------------------- எனக்கு இதன் அர்த்தம் புரியவில்லை. 0
Eṉ-kk------ ----a--p---y-------. Eṉakku itaṉ arttam puriyavillai. E-a-k- i-a- a-t-a- p-r-y-v-l-a-. -------------------------------- Eṉakku itaṉ arttam puriyavillai.
ang guro ஆ--ர-ய-் ஆச-ர-யர- ஆ-ி-ி-ர- -------- ஆசிரியர் 0
Āc-r-y-r Āciriyar Ā-i-i-a- -------- Āciriyar
Naiintindihan mo ba ang guro? உங்-ளுக்கு-ஆ--ரி-ர--சொல்வது புர-க-றதா? உங-கள-க-க- ஆச-ர-யர- ச-ல-வத- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- ஆ-ி-ி-ர- ச-ல-வ-ு ப-ர-க-ற-ா- -------------------------------------- உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? 0
u-k-ḷu-ku-ācir--ar----v--u puriki-atā? uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u ā-i-i-a- c-l-a-u p-r-k-ṟ-t-? -------------------------------------- uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā?
Oo, naiintindihan ko siyang mabuti. ஆ-்.எ--்-- -வர் ---்-து நன-ற---பு-ி--ற--. ஆம-.எனக-க- அவர- ச-ல-வத- நன-ற-க ப-ர-க-றத-. ஆ-்-எ-க-க- அ-ர- ச-ல-வ-ு ந-்-ா- ப-ர-க-ற-ு- ----------------------------------------- ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. 0
Ā-.E----- av-r --lv-tu n--ṟā-----ri-iṟ-tu. Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu. Ā-.-ṉ-k-u a-a- c-l-a-u n-ṉ-ā-a p-r-k-ṟ-t-. ------------------------------------------ Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu.
ang guro ஆ-ி-ியர் ஆச-ர-யர- ஆ-ி-ி-ர- -------- ஆசிரியர் 0
Ā---iy-r Āciriyar Ā-i-i-a- -------- Āciriyar
Naiintindihan mo ba ang guro? உங்-ள---க-----ர-ய-் --ல்-த---ுர--ி--ா? உங-கள-க-க- ஆச-ர-யர- ச-ல-வத- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- ஆ-ி-ி-ர- ச-ல-வ-ு ப-ர-க-ற-ா- -------------------------------------- உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? 0
uṅk-ḷu--u -c-r-y------va-u -u--kiṟ-t-? uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u ā-i-i-a- c-l-a-u p-r-k-ṟ-t-? -------------------------------------- uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā?
Oo naiintindihan ko siyang mabuti. ஆம்-என-்---அவ-்--ொ-்வத- -ன-ற---பு-ி-ி--ு. ஆம-.எனக-க- அவர- ச-ல-வத- நன-ற-க ப-ர-க-றத-. ஆ-்-எ-க-க- அ-ர- ச-ல-வ-ு ந-்-ா- ப-ர-க-ற-ு- ----------------------------------------- ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. 0
Ām--ṉ-k-u-av-- c---atu n-ṉ---a puri-i--tu. Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu. Ā-.-ṉ-k-u a-a- c-l-a-u n-ṉ-ā-a p-r-k-ṟ-t-. ------------------------------------------ Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu.
Mga tao மனித-்கள் மன-தர-கள- ம-ி-ர-க-் --------- மனிதர்கள் 0
M----ark-ḷ Maṉitarkaḷ M-ṉ-t-r-a- ---------- Maṉitarkaḷ
Naiintindihan mo ba ang mga tao? உ---ள--்க- இ----மனித-்க-- ப-ரிக-றதா? உங-கள-க-க- இந-த மன-தர-கள- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- இ-்- ம-ி-ர-க-ை ப-ர-க-ற-ா- ------------------------------------ உங்களுக்கு இந்த மனிதர்களை புரிகிறதா? 0
uṅkaḷ-------ta--a---a-k--ai-----ki-atā? uṅkaḷukku inta maṉitarkaḷai purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u i-t- m-ṉ-t-r-a-a- p-r-k-ṟ-t-? --------------------------------------- uṅkaḷukku inta maṉitarkaḷai purikiṟatā?
Hindi, hindi ko sila gaanong naiintindihan. இல--ை,---க-----வ----ை-அ--வ--- -ன---க--ு--யவில்லை. இல-ல-, எனக-க- அவர-கள- அவ-வளவ- நன-ற-க ப-ர-யவ-ல-ல-. இ-்-ை- எ-க-க- அ-ர-க-ை அ-்-ள-ு ந-்-ா- ப-ர-ய-ி-்-ை- ------------------------------------------------- இல்லை, எனக்கு அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக புரியவில்லை. 0
Il---, -ṉak-- avark-ḷai---va-a-----ṉ--k----r--avi--ai. Illai, eṉakku avarkaḷai avvaḷavu naṉṟāka puriyavillai. I-l-i- e-a-k- a-a-k-ḷ-i a-v-ḷ-v- n-ṉ-ā-a p-r-y-v-l-a-. ------------------------------------------------------ Illai, eṉakku avarkaḷai avvaḷavu naṉṟāka puriyavillai.
ang nobya தோழி த-ழ- த-ழ- ---- தோழி 0
T--i Tōḻi T-ḻ- ---- Tōḻi
May nobya ka ba? உ---ள-க--- --ு---த-ழி-இ--க-க-றாள-? உங-கள-க-க- ஏத-ம- த-ழ- இர-க-க-ற-ள-? உ-்-ள-க-க- ஏ-ு-் த-ழ- இ-ு-்-ி-ா-ா- ---------------------------------- உங்களுக்கு ஏதும் தோழி இருக்கிறாளா? 0
uṅk-ḷuk-u ēt-m-tōḻi -r--k--ā--? uṅkaḷukku ētum tōḻi irukkiṟāḷā? u-k-ḷ-k-u ē-u- t-ḻ- i-u-k-ṟ-ḷ-? ------------------------------- uṅkaḷukku ētum tōḻi irukkiṟāḷā?
Oo, meron. ஆம-,இர--்-ிற-ள். ஆம-,இர-க-க-ற-ள-. ஆ-்-இ-ு-்-ி-ா-்- ---------------- ஆம்,இருக்கிறாள். 0
Ām-i---kiṟāḷ. Ām,irukkiṟāḷ. Ā-,-r-k-i-ā-. ------------- Ām,irukkiṟāḷ.
ang anak na babae ம-ள் மகள- ம-ள- ---- மகள் 0
M--aḷ Makaḷ M-k-ḷ ----- Makaḷ
Mayroon ka bang anak na babae? உங---ுக--ு ம------ு---ிற-ள-? உங-கள-க-க- மகள- இர-க-க-ற-ள-? உ-்-ள-க-க- ம-ள- இ-ு-்-ி-ா-ா- ---------------------------- உங்களுக்கு மகள் இருக்கிறாளா? 0
u-k--------a--- ---kki-āḷ-? uṅkaḷukku makaḷ irukkiṟāḷā? u-k-ḷ-k-u m-k-ḷ i-u-k-ṟ-ḷ-? --------------------------- uṅkaḷukku makaḷ irukkiṟāḷā?
Hindi, wala ako. இல--ை.-எ-க-க- -கள--இல---. இல-ல-. எனக-க- மகள- இல-ல-. இ-்-ை- எ-க-க- ம-ள- இ-்-ை- ------------------------- இல்லை. எனக்கு மகள் இல்லை. 0
I---i-----kk- --k-- -ll--. Illai. Eṉakku makaḷ illai. I-l-i- E-a-k- m-k-ḷ i-l-i- -------------------------- Illai. Eṉakku makaḷ illai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -