Phrasebook

tl On the train   »   ta ரயிலில்

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

34 [முப்பத்தி நான்கு]

34 [Muppatti nāṉku]

ரயிலில்

[rayilil]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? அத- ப-ர----ு-்கு-போ-ும- --ி-ா? அத- ப-ர-ல-ன-க-க- ப-க-ம- ரய-ல-? அ-ு ப-ர-ல-ன-க-க- ப-க-ம- ர-ி-ா- ------------------------------ அது பெர்லினுக்கு போகும் ரயிலா? 0
at--p-r-iṉukku ----m--a-il-? atu perliṉukku pōkum rayilā? a-u p-r-i-u-k- p-k-m r-y-l-? ---------------------------- atu perliṉukku pōkum rayilā?
Anong oras aalis ang tren? ரயில- எத---- --ி-்கு-க--ம்---்? ரய-ல- எத-தன- மண-க-க- க-ளம-ப-ம-? ர-ி-் எ-்-ன- ம-ி-்-ு க-ள-்-ு-்- ------------------------------- ரயில் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பும்? 0
Ray-l-e--a-ai--aṇi-ku--i-am--m? Rayil ettaṉai maṇikku kiḷampum? R-y-l e-t-ṉ-i m-ṇ-k-u k-ḷ-m-u-? ------------------------------- Rayil ettaṉai maṇikku kiḷampum?
Kailan darating ang tren sa Berlin? ப--்-ின--்---எப--ழு-ு----்ச----ரு-்? ப-ர-ல-ன-க-க- எபப-ழ-த- ப-ய-ச- ச-ர-ம-? ப-ர-ல-ன-க-க- எ-ப-ழ-த- ப-ய-ச- ச-ர-ம-? ------------------------------------ பெர்லினுக்கு எபபொழுது போய்ச் சேரும்? 0
Pe-li----u-ep-poḻu-- p-yc-cēru-? Perliṉukku epapoḻutu pōyc cērum? P-r-i-u-k- e-a-o-u-u p-y- c-r-m- -------------------------------- Perliṉukku epapoḻutu pōyc cērum?
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? மன்னி-்கவ-ம்! ந----இ-்வ-ி-ா- --ல்லல---? மன-ன-க-கவ-ம-! ந-ன- இவ-வழ-ய-க ச-ல-லல-ம-? ம-்-ி-்-வ-ம-! ந-ன- இ-்-ழ-ய-க ச-ல-ல-ா-ா- --------------------------------------- மன்னிக்கவும்! நான் இவ்வழியாக செல்லலாமா? 0
M--ṉ---av--- N---i-v---yā----e-la---ā? Maṉṉikkavum! Nāṉ ivvaḻiyāka cellalāmā? M-ṉ-i-k-v-m- N-ṉ i-v-ḻ-y-k- c-l-a-ā-ā- -------------------------------------- Maṉṉikkavum! Nāṉ ivvaḻiyāka cellalāmā?
Sa tingin ko ito ang aking upuan. இத- -ன-னு-ைய--ர-க்க--/ஸ----எ---ு நினை-்க--ே-். இத- என-ன-ட-ய இர-க-க- /ஸ-ட- என-ற- ந-ன-க-க-ற-ன-. இ-ு எ-்-ு-ை- இ-ு-்-ை /-ீ-் எ-்-ு ந-ன-க-க-ற-ன-. ---------------------------------------------- இது என்னுடைய இருக்கை /ஸீட் என்று நினைக்கிறேன். 0
It----ṉ-ṭa-ya -ru---i/sī- -ṉ---n-ṉ--k-i---. Itu eṉṉuṭaiya irukkai/sīṭ eṉṟu niṉaikkiṟēṉ. I-u e-ṉ-ṭ-i-a i-u-k-i-s-ṭ e-ṟ- n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------- Itu eṉṉuṭaiya irukkai/sīṭ eṉṟu niṉaikkiṟēṉ.
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. நீ--க----ன்-இ--்---்---ர்-்த---க்--றீர்--்----ற------க்---ேன-. ந-ங-கள- என- இடத-த-ல- அமர-ந-த-ர-க-க-ற-ர-கள- என-ற- ந-ன-க-க-ற-ன-. ந-ங-க-் எ-் இ-த-த-ல- அ-ர-ந-த-ர-க-க-ற-ர-க-் எ-்-ு ந-ன-க-க-ற-ன-. -------------------------------------------------------------- நீங்கள் என் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். 0
Nīṅka---ṉ----t-il---ar-t--uk--ṟ---------u-n------i-ēṉ. Nīṅkaḷ eṉ iṭattil amarntirukkiṟīrkaḷ eṉṟu niṉaikkiṟēṉ. N-ṅ-a- e- i-a-t-l a-a-n-i-u-k-ṟ-r-a- e-ṟ- n-ṉ-i-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Nīṅkaḷ eṉ iṭattil amarntirukkiṟīrkaḷ eṉṟu niṉaikkiṟēṉ.
Nasaan ang kotseng tulugan? ஸ்-ீ---ர----்க- இ--க்க----? ஸ-ல-ப-பர- எங-க- இர-க-க-றத-? ஸ-ல-ப-ப-் எ-்-ே இ-ு-்-ி-த-? --------------------------- ஸ்லீப்பர் எங்கே இருக்கிறது? 0
S-īppar e-k- i--kki-atu? Slīppar eṅkē irukkiṟatu? S-ī-p-r e-k- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------ Slīppar eṅkē irukkiṟatu?
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. ஸ்---்ப-- ர-ிலி-- முடிவ-ல- -ர--்க--து. ஸ-ல-ப-பர- ரய-ல-ன- ம-ட-வ-ல- இர-க-க-றத-. ஸ-ல-ப-ப-் ர-ி-ி-் ம-ட-வ-ல- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------------------- ஸ்லீப்பர் ரயிலின் முடிவில் இருக்கிறது. 0
Slī-par --y--iṉ---ṭ--i- --u-ki-a--. Slīppar rayiliṉ muṭivil irukkiṟatu. S-ī-p-r r-y-l-ṉ m-ṭ-v-l i-u-k-ṟ-t-. ----------------------------------- Slīppar rayiliṉ muṭivil irukkiṟatu.
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. உணவுப்பெட்ட- -ங-கே ---க்கிற-----ய-ல- ----பத்-ி-். உணவ-ப-ப-ட-ட- எங-க- இர-க-க-றத-? ரய-ல- ஆரம-பத-த-ல-. உ-வ-ப-ப-ட-ட- எ-்-ே இ-ு-்-ி-த-? ர-ி-் ஆ-ம-ப-்-ி-்- ------------------------------------------------- உணவுப்பெட்டி எங்கே இருக்கிறது? ரயில் ஆரம்பத்தில். 0
U-avu--e-ṭi e--- i----i-at-? ---il---a--at--l. Uṇavuppeṭṭi eṅkē irukkiṟatu? Rayil ārampattil. U-a-u-p-ṭ-i e-k- i-u-k-ṟ-t-? R-y-l ā-a-p-t-i-. ---------------------------------------------- Uṇavuppeṭṭi eṅkē irukkiṟatu? Rayil ārampattil.
Pwede ba akong matulog sa baba? நா-- --ழ்-பர--ி------்க-ா--? ந-ன- க-ழ- பர-த-ல- உறங-கல-ம-? ந-ன- க-ழ- ப-்-ி-் உ-ங-க-ா-ா- ---------------------------- நான் கீழ் பர்தில் உறங்கலாமா? 0
Nā- k-- -art-l--ṟaṅk-l---? Nāṉ kīḻ partil uṟaṅkalāmā? N-ṉ k-ḻ p-r-i- u-a-k-l-m-? -------------------------- Nāṉ kīḻ partil uṟaṅkalāmā?
Maaari ba akong matulog sa gitna? நான- ந-ு-பர்-ில- உற---ல-ம-? ந-ன- நட- பர-த-ல- உறங-கல-ம-? ந-ன- ந-ு ப-்-ி-் உ-ங-க-ா-ா- --------------------------- நான் நடு பர்தில் உறங்கலாமா? 0
N-ṉ naṭ- --rt-- -ṟ-ṅk-l-m-? Nāṉ naṭu partil uṟaṅkalāmā? N-ṉ n-ṭ- p-r-i- u-a-k-l-m-? --------------------------- Nāṉ naṭu partil uṟaṅkalāmā?
Pwede ba akong matulog sa taas நா-- ம-ல- பர்தி-் உ--்க-ாமா? ந-ன- ம-ல- பர-த-ல- உறங-கல-ம-? ந-ன- ம-ல- ப-்-ி-் உ-ங-க-ா-ா- ---------------------------- நான் மேல் பர்தில் உறங்கலாமா? 0
N---mēl p-r--l u-aṅk-l-mā? Nāṉ mēl partil uṟaṅkalāmā? N-ṉ m-l p-r-i- u-a-k-l-m-? -------------------------- Nāṉ mēl partil uṟaṅkalāmā?
Kailan tayo makakarating sa hangganan? ந-ம--எ--ல--்கு எ-்ப--ுது போ-்-----------? ந-ம- எல-ல-க-க- எப-ப-ழ-த- ப-ய-ச- ச-ர-வ-ம-? ந-ம- எ-்-ை-்-ு எ-்-ொ-ு-ு ப-ய-ச- ச-ர-வ-ம-? ----------------------------------------- நாம் எல்லைக்கு எப்பொழுது போய்ச் சேருவோம்? 0
N-- -llai-k- -p--ḻ--u----c-cēr----? Nām ellaikku eppoḻutu pōyc cēruvōm? N-m e-l-i-k- e-p-ḻ-t- p-y- c-r-v-m- ----------------------------------- Nām ellaikku eppoḻutu pōyc cēruvōm?
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? பெ---ின் ப-ண-- ----ன--நா-ி-எ-ுக்கும்? ப-ர-ல-ன- பயணம- எத-தன- ந-ழ- எட-க-க-ம-? ப-ர-ல-ன- ப-ண-் எ-்-ன- ந-ழ- எ-ு-்-ு-்- ------------------------------------- பெர்லின் பயணம் எத்தனை நாழி எடுக்கும்? 0
Pe---ṉ p--a-am-et--ṉa- n-ḻ- -ṭu--um? Perliṉ payaṇam ettaṉai nāḻi eṭukkum? P-r-i- p-y-ṇ-m e-t-ṉ-i n-ḻ- e-u-k-m- ------------------------------------ Perliṉ payaṇam ettaṉai nāḻi eṭukkum?
Naantala ba ang tren? ரய-ல்--ா-த-ா- ச----ி-தா? ரய-ல- த-மதம-க ச-ல-க-றத-? ர-ி-் த-ம-ம-க ச-ல-க-ற-ா- ------------------------ ரயில் தாமதமாக செல்கிறதா? 0
R-yi--t--a--m----ce----a-ā? Rayil tāmatamāka celkiṟatā? R-y-l t-m-t-m-k- c-l-i-a-ā- --------------------------- Rayil tāmatamāka celkiṟatā?
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? உங-கள---்---ி--பதற்-ு-----த-----க்க-ற--? உங-கள-டம- பட-ப-பதற-க- ஏத-வத- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் ப-ி-்-த-்-ு ஏ-ா-த- இ-ு-்-ி-த-? ---------------------------------------- உங்களிடம் படிப்பதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா? 0
Uṅ--ḷi-----aṭ-p--ta----ē-ā-at---r--kiṟatā? Uṅkaḷiṭam paṭippataṟku ētāvatu irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m p-ṭ-p-a-a-k- ē-ā-a-u i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------ Uṅkaḷiṭam paṭippataṟku ētāvatu irukkiṟatā?
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? இங்க- -ாப-ப-டு-த-்-ோ -----்பத-்-ோ -----ு--ிட-க-கு-ா? இங-க- ச-ப-ப-ட-வதற-க- க-ட-ப-பதற-க- ஏத-வத- க-ட-க-க-ம-? இ-்-ு ச-ப-ப-ட-வ-ற-க- க-ட-ப-ப-ற-க- ஏ-ா-த- க-ட-க-க-ம-? ---------------------------------------------------- இங்கு சாப்பிடுவதற்கோ குடிப்பதற்கோ ஏதாவது கிடைக்குமா? 0
I-k- -ā--i-u--t-ṟ-ō k-----a-aṟkō ē--va-u ki-a--k---? Iṅku cāppiṭuvataṟkō kuṭippataṟkō ētāvatu kiṭaikkumā? I-k- c-p-i-u-a-a-k- k-ṭ-p-a-a-k- ē-ā-a-u k-ṭ-i-k-m-? ---------------------------------------------------- Iṅku cāppiṭuvataṟkō kuṭippataṟkō ētāvatu kiṭaikkumā?
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? தயவு-செய-த--என்---7 -ணிக-கு ---ப்-ி விடு--ற--்களா? தயவ- ச-ய-த- என-ன- 7 மண-க-க- எழ-ப-ப- வ-ட-க-ற-ர-கள-? த-வ- ச-ய-த- எ-்-ை 7 ம-ி-்-ு எ-ு-்-ி வ-ட-க-ற-ர-க-ா- -------------------------------------------------- தயவு செய்து என்னை 7 மணிக்கு எழுப்பி விடுகிறீர்களா? 0
T---v- --ytu--ṉ-------aṇ---- eḻu-pi-v-ṭukiṟ-r-aḷā? Tayavu ceytu eṉṉai 7 maṇikku eḻuppi viṭukiṟīrkaḷā? T-y-v- c-y-u e-ṉ-i 7 m-ṇ-k-u e-u-p- v-ṭ-k-ṟ-r-a-ā- -------------------------------------------------- Tayavu ceytu eṉṉai 7 maṇikku eḻuppi viṭukiṟīrkaḷā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -