Phrasebook

tl Months   »   zh 月(复数)

11 [labing-isa]

Months

Months

11[十一]

11 [Shíyī]

月(复数)

[yuè (fùshù)]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Enero aaaaa -月 一- 一- -- 一月 0
y--y-è y- y-- y- y-è ------ yī yuè
Pebrero aaaaa 二- 二- 二- -- 二月 0
è---uè è- y-- è- y-è ------ èr yuè
Marso aaaaa -月 三- 三- -- 三月 0
sān-yuè s-- y-- s-n y-è ------- sān yuè
Abril aaaaa -月 四- 四- -- 四月 0
sì--uè s- y-- s- y-è ------ sì yuè
Mayo aaaaa -月 五- 五- -- 五月 0
w- --è w- y-- w- y-è ------ wǔ yuè
Hunyo aaaaa 六- 六- 六- -- 六月 0
l-ù---è l-- y-- l-ù y-è ------- liù yuè
Iyan ay anim na buwan. aaaaa 这- -- - 。 这- 六- 月 。 这- 六- 月 。 --------- 这是 六个 月 。 0
z-è -hì-----g--y-è. z-- s-- l-- g- y--- z-è s-ì l-ù g- y-è- ------------------- zhè shì liù gè yuè.
Enero, Pebrero Marso, aaaaa 一月- -月- 三-, 一-- 二-- 三-- 一-, 二-, 三-, ----------- 一月, 二月, 三月, 0
Y- y----è--y-è--sā--yu-, Y- y--- è- y--- s-- y--- Y- y-è- è- y-è- s-n y-è- ------------------------ Yī yuè, èr yuè, sān yuè,
Abril, Mayo at Hunyo. aaaaa 四月- -- 和 六月 四-- 五- 和 六- 四-, 五- 和 六- ----------- 四月, 五月 和 六月 0
sì--uè------u---é-l-----è s- y--- w- y-- h- l-- y-- s- y-è- w- y-è h- l-ù y-è ------------------------- sì yuè, wǔ yuè hé liù yuè
Hulyo aaaaa 七- 七- 七- -- 七月 0
qī--uè q- y-- q- y-è ------ qī yuè
Agosto aaaaa -月 八- 八- -- 八月 0
bā yuè b- y-- b- y-è ------ bā yuè
Setyembre aaaaa 九- 九- 九- -- 九月 0
j-ǔ---è j-- y-- j-ǔ y-è ------- jiǔ yuè
Oktubre aaaaa 十- 十- 十- -- 十月 0
shí y-è s-- y-- s-í y-è ------- shí yuè
Nobyembre aaaaa 十-月 十-- 十-月 --- 十一月 0
s---ī y-è s---- y-- s-í-ī y-è --------- shíyī yuè
Disyembre aaaaa 十-月 十-- 十-月 --- 十二月 0
s-í-è----è s----- y-- s-í-è- y-è ---------- shí'èr yuè
Iyan ay anim na buwan din. aaaaa 这-也-是 六- - 。 这 也 是 六- 月 。 这 也 是 六- 月 。 ------------ 这 也 是 六个 月 。 0
z-è yě-hì -iù-g- -uè. z-- y---- l-- g- y--- z-è y-s-ì l-ù g- y-è- --------------------- zhè yěshì liù gè yuè.
Hulyo, Agosto, Setyembre, aaaaa 七-,-八-, 九月 七-- 八-- 九- 七-, 八-, 九- ---------- 七月, 八月, 九月 0
Q--y-è,-----u-,-j-ǔ--uè Q- y--- b- y--- j-- y-- Q- y-è- b- y-è- j-ǔ y-è ----------------------- Qī yuè, bā yuè, jiǔ yuè
Oktubre, Nobyembre at Disyembre. aaaaa 十月,-十一--- -二月 十-- 十-- 和 十-- 十-, 十-月 和 十-月 ------------- 十月, 十一月 和 十二月 0
s-- --è, -h-yī-y----é -hí-è---uè s-- y--- s---- y-- h- s----- y-- s-í y-è- s-í-ī y-è h- s-í-è- y-è -------------------------------- shí yuè, shíyī yuè hé shí'èr yuè

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -