Phrasebook

tl City tour   »   ta நகர சுற்றுலா

42 [apatnapu’t dalawa]

City tour

City tour

42 [நாற்பத்தி இரண்டு]

42 [Nāṟpatti iraṇṭu]

நகர சுற்றுலா

[nakara cuṟṟulā]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Bukas ba ang palengke tuwing Linggo? மா-்க்--ட்-ஞ--ிற்----க-ழ-- -ி---து ---க-க---? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- --------------------------------------------- மார்க்கெட் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
m-----ṭ--āyiṟ---k--ama--t-ṟ-ntu--r-kku--? mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā? m-r-k-ṭ ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------- mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Bukas ba ang perya tuwing Lunes? பொரு-்-ாட்சி -ி-்க--க-ழமை-திறந----இர--்-ுமா? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-கட-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-க-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- -------------------------------------------- பொருட்காட்சி திங்கட்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
P---ṭ--ṭci----k-ṭk-ḻa--i ti--ntu-i-u--u-ā? Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā? P-r-ṭ-ā-c- t-ṅ-a-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------ Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Bukas ba ang eksibisyon tuwing Martes? கண்-------எ--ஸ--ி----ச--்வாய----ிழம- ---ந--ு -ர---குமா? கண-க-ட-ச- எக-ஸ-ப-ஷன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-்-ா-்-ி எ-்-ி-ி-ன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------------------- கண்காட்சி எக்ஸிபிஷன் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
K-ṇkāṭc- e--i--ṣ-ṉ cev------------t-ṟ-nt--iru--umā? Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-ṇ-ā-c- e-s-p-ṣ-ṉ c-v-ā-k-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------- Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Bukas ba ang zoo tuwing Miyerkules? ஃ-- -ிர--க---ட-சி ச-ல- -ுதன்---ம----ற---- இருக-க-ம-? ஃஜ- ம-ர-கக-க-ட-ச- ச-ல- ப-தன-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ஃ-ூ ம-ர-க-்-ா-்-ி ச-ல- ப-த-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ---------------------------------------------------- ஃஜூ மிருகக்காட்சி சாலை புதன்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Ḥ---m---ka--āṭci --la--p-ta-ki---ai ti-ant--i--kk-mā? Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā? Ḥ-ū m-r-k-k-ā-c- c-l-i p-t-ṉ-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------------------- Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Bukas ba ang museo tuwing Huwebes? ம்ய-ஸ--ம் --ுங்காட்ச---ம் -ிய-ழ-்-்க--மை -ி-ந-து-----்க---? ம-ய-ஸ-யம- அர-ங-க-ட-ச-யகம- வ-ய-ழக-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ய-ஸ-ய-் அ-ு-்-ா-்-ி-க-் வ-ய-ழ-்-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ----------------------------------------------------------- ம்யூஸியம் அருங்காட்சியகம் வியாழக்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
My-siyam ar--kāṭciyak-m vi-āḻak-k-ḻam-i --ṟ-----ir--k---? Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā? M-ū-i-a- a-u-k-ṭ-i-a-a- v-y-ḻ-k-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------------- Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Bukas ba ang galerya sa Biyernes? க-ைக்க-டம--வெள----்---ம- -ிறந-த- இருக்க-ம-? கல-க-க-டம- வ-ள-ள-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-ை-்-ூ-ம- வ-ள-ள-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------- கலைக்கூடம் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Kal-i-k-ṭa--ve-ḷikk-ḻa--i-t---n---------mā? Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-l-i-k-ṭ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------- Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Maaari bang kumuha ng litrato? ப-க----ட-்--டு--க--மா? ப-க-ப-படம- எட-க-கல-ம-? ப-க-ப-ப-ம- எ-ு-்-ல-ம-? ---------------------- புகைப்படம் எடுக்கலாமா? 0
P-k--pp-ṭ-- e-ukkal--ā? Pukaippaṭam eṭukkalāmā? P-k-i-p-ṭ-m e-u-k-l-m-? ----------------------- Pukaippaṭam eṭukkalāmā?
Kailangan bang magbayad ng tiket? அ-ும-ி--கட-ட--- க-்- --ண---மா? அன-மத-க-கட-டணம- கட-ட வ-ண-ட-ம-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் க-்- வ-ண-ட-ம-? ------------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் கட்ட வேண்டுமா? 0
A---a-ik-a-ṭ---m-ka--- v-ṇ-um-? Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- k-ṭ-a v-ṇ-u-ā- ------------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā?
Magkano ang tiket? அ-ு-----கட்--ம்-எ----வ-? அன-மத-க-கட-டணம- எவ-வளவ-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் எ-்-ள-ு- ------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் எவ்வளவு? 0
Aṉumati--aṭṭ---- ev-aḷ-v-? Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- e-v-ḷ-v-? -------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu?
May bawas ba para sa mga grupo? க-ழ---க -ர---தா---த-்ள-படி-உண்டா? க-ழ-வ-க இர-ந-த-ல- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-வ-க இ-ு-்-ா-் த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- குழுவாக இருந்தால் தள்ளுபடி உண்டா? 0
Ku----k- --untā--t---up-ṭ--uṇṭā? Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-v-k- i-u-t-l t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? -------------------------------- Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā?
May bawas ba para sa mga bata? குழ-்தை-ள--------்ள-ப---உண்-ா? க-ழந-த-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-்-ை-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- ------------------------------ குழந்தைகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
K-ḻ-n-ai-a-u-k------u---i -ṇṭā? Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-n-a-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------- Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
May bawas ba para sa mga estudyante? மா-வ-மா-விக--க--- த-்ள-ப-----்-ா? ம-ணவ ம-ணவ-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? ம-ண- ம-ண-ி-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- மாணவ மாணவிகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
Māṇav----ṇ----aḷ--k- t-ḷḷ------uṇṭā? Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? M-ṇ-v- m-ṇ-v-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------------ Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
Anong gusali iyon? அ-- எ------்-ி-ம்? அத- என-ன கட-ட-டம-? அ-ு எ-்- க-்-ி-ம-? ------------------ அது என்ன கட்டிடம்? 0
Atu eṉṉ- -a-ṭi---? Atu eṉṉa kaṭṭiṭam? A-u e-ṉ- k-ṭ-i-a-? ------------------ Atu eṉṉa kaṭṭiṭam?
Ilang taon na ang gusali? அந்த-கட்டிட-- எத-தன------த-? அந-த கட-ட-டம- எத-தன- பழ-யத-? அ-்- க-்-ி-ம- எ-்-ன- ப-ை-த-? ---------------------------- அந்த கட்டிடம் எத்தனை பழையது? 0
A--a ka-----m-e-t-ṉ---paḻ-iyat-? Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu? A-t- k-ṭ-i-a- e-t-ṉ-i p-ḻ-i-a-u- -------------------------------- Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu?
Sino ang nagtayo ng gusali? அந------ட-ட--தை-் கட்-ியவ---யார-? அந-த கட-ட-டத-த-க- கட-ட-யவர- ய-ர-? அ-்- க-்-ி-த-த-க- க-்-ி-வ-் ய-ர-? --------------------------------- அந்த கட்டிடத்தைக் கட்டியவர் யார்? 0
Anta --ṭṭ-ṭ--t-i- --------a--yā-? Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār? A-t- k-ṭ-i-a-t-i- k-ṭ-i-a-a- y-r- --------------------------------- Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār?
Interesado ako sa arkitektura. எ-க-கு--ட்------கலையின்--ேல் ஆ--வம் -ள---ு. எனக-க- கட-ட-டக- கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- க-்-ி-க- க-ை-ி-் ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------------- எனக்கு கட்டிடக் கலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉ-kk- ka---ṭak kala-y-----l--rv-m-------. Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- k-ṭ-i-a- k-l-i-i- m-l ā-v-m u-ḷ-t-. ------------------------------------------ Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
Interesado ako sa sining. என---- ----ல-யி-- -ேல்--ர்வ-- உள்ளது. எனக-க- வர-கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- வ-ை-ல-ய-ன- ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------- எனக்கு வரைகலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
E-a-ku-va-a--al----ṉ --l --v-m --ḷ-t-. Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- v-r-i-a-a-y-ṉ m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
Interesado akong magpinta. எனக்க- ஓ----்க-ைய-ன்---் -ர-வ-்----ளத-. எனக-க- ஓவ-யக-கல-ய-ன-ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- ஓ-ி-க-க-ை-ி-்-ே-் ஆ-்-ம- உ-்-த-. --------------------------------------- எனக்கு ஓவியக்கலையின்மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉa--u ōv-ya-k-l--y-ṉm-- ------uḷ-at-. Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- ō-i-a-k-l-i-i-m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -