Phrasebook

en In the hotel – Arrival   »   th ในโรงแรม-การมาถึง

27 [twenty-seven]

In the hotel – Arrival

In the hotel – Arrival

27 [ยี่สิบเจ็ด]

yêe-sìp-jèt

ในโรงแรม-การมาถึง

[nai-rong-ræm-gan-ma-těung]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Do you have a vacant room? คุ--ี--อ-ว่า---ม ครั--/ ค-? ค-ณม-ห-องว-างไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-้-ง-่-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีห้องว่างไหม ครับ / คะ? 0
ko----------wn----̂-g---̌i--ra----á koon-mee-ha-wng-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-w-g-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-hâwng-wâng-mǎi-kráp-ká
I have booked a room. ผ--- ดิฉัน---งห-องแ-้ว--ร-- / คะ ผม / ด-ฉ-น จองห-องแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ง-้-ง-ล-ว ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน จองห้องแล้ว ครับ / คะ 0
p-̌m--i--chǎ---aw-g-h--w---lǽ--k-a---ká po-m-di--cha-n-jawng-ha-wng-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-n---a-w-g-l-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-jawng-hâwng-lǽo-kráp-ká
My name is Miller. ผม----ิฉ-น ชื-อ--ล-ล-ร์ ครั--- คะ ผม / ด-ฉ-น ช--อม-ลเลอร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ช-่-ม-ล-ล-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ชื่อมิลเลอร์ ครับ / คะ 0
po-m-----c-ǎ--c-e---min--------á----́ po-m-di--cha-n-che-u-min-lur--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂---i---u-̶-k-a-p-k-́ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-chêu-min-lur̶-kráp-ká
I need a single room. ผ--- ด--ัน-ต---กา--้--เด-่ย----ั- / คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการห-องเด--ยว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ด-่-ว ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องเดี่ยว ครับ / คะ 0
p----d-̀-c--̌--dh-̂wng-g---hâ-----e-e---r--p-k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ha-wng-de-eo-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-d-̀-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-dèeo-kráp-ká
I need a double room. ผม-/-----น -้-งกา-ห้อง--- -------คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการห-องค-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ู- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องคู่ ครับ / คะ 0
po-m--i--cha---d--̂--g---n------g--ô--k-a---ká po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ha-wng-ko-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-k-̂---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-kôo-kráp-ká
What does the room cost per night? ห้องร-คา--นละ-----หร่ ------ คะ? ห-องราคาค-นละเท-าไหร- คร-บ / คะ? ห-อ-ร-ค-ค-น-ะ-ท-า-ห-่ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ห้องราคาคืนละเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
h--w-g-------k-u--l-́---̂---ài-k-á---á ha-wng-ra-ka-keun-la--ta-o-ra-i-kra-p-ka- h-̂-n---a-k---e-n-l-́-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- hâwng-ra-ka-keun-lá-tâo-rài-kráp-ká
I would like a room with a bathroom. ผม-- ---ั- อ--ก--้ห้--ที่---้อง--ำ -รั- / คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ห-องท--ม-ห-องน-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ห-อ-น-ำ ค-ั- / ค- -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีห้องน้ำ ครับ / คะ 0
p----------ǎ--à-yâk----i--â-n---êe---e-ha-----n----kráp--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ha-wng-te-e-mee-ha-wng-na-m-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-h-̂-n---a-m-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-hâwng-nám-kráp-ká
I would like a room with a shower. ผม - ดิ-ัน อ-ากไ-้ห--งท-่-ีฝ-กบั------ --คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ห-องท--ม-ฝ-กบ-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ฝ-ก-ั- ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีฝักบัว ครับ / คะ 0
pǒ--d------̌--a---âk-da-i-hâwng----e---e--àk-b-a-k-a-----́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ha-wng-te-e-mee-fa-k-bua-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-f-̀---u---r-́---a- -------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-fàk-bua-kráp-ká
Can I see the room? ผ- / -ิ-ัน ขอดูห-อง-ด้----ค-ับ-/ ค-? ผม / ด-ฉ-น ขอด-ห-องได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-ห-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอดูห้องได้ไหม ครับ / คะ? 0
p-̌--d----ha-n-k-̌---o--h-̂wng----i-m----kr-́--ká po-m-di--cha-n-ka-w-doo-ha-wng-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-d-o-h-̂-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-doo-hâwng-dâi-mǎi-kráp-ká
Is there a garage here? ท-่-ี้-ี--ง-ถ--ม ค-ับ-----? ท--น--ม-โรงรถไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-โ-ง-ถ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี้มีโรงรถไหม ครับ / คะ? 0
t-̂--né--------ng-ró-------kra-----́ te-e-ne-e-mee-rong-ro-t-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-r-n---o-t-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- têe-née-mee-rong-rót-mǎi-kráp-ká
Is there a safe here? ท-่-ี้---ต-้---------ม-ค--- / คะ? ท--น--ม- ต--น-รภ-ย ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม- ต-้-ิ-ภ-ย ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี้มี ตู้นิรภัย ไหม ครับ / คะ? 0
tê--ne-e--e---hôo------ai--ǎ----a-p---́ te-e-ne-e-mee-dho-o-nin-pai-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-n-n-p-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-dhôo-nin-pai-mǎi-kráp-ká
Is there a fax machine here? ที---้มี -------แ---์ ไหมค--บ-/ คะ? ท--น--ม- เคร--องแฟกซ- ไหมคร-บ / คะ? ท-่-ี-ม- เ-ร-่-ง-ฟ-ซ- ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------------------- ที่นี้มี เครื่องแฟกซ์ ไหมครับ / คะ? 0
t-̂---é----e-k--̂uang-fæ̂k-------ráp-ká te-e-ne-e-mee-kre-uang-fæ-k-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-k-e-u-n---æ-k-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-krêuang-fæ̂k-mǎi-kráp-ká
Fine, I’ll take the room. ด- ผ- - ด-ฉัน-เอ---อ--ี- -รับ /--่ะ ด- ผม / ด-ฉ-น เอาห-องน-- คร-บ / ค-ะ ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-า-้-ง-ี- ค-ั- / ค-ะ ----------------------------------- ดี ผม / ดิฉัน เอาห้องนี้ ครับ / ค่ะ 0
d-e-p-̌m-d-̀-ch-̌-----ha--------e---a-p--â dee-po-m-di--cha-n-ao-ha-wng-ne-e-kra-p-ka- d-e-p-̌---i---h-̌---o-h-̂-n---e-e-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- dee-pǒm-dì-chǎn-ao-hâwng-née-kráp-kâ
Here are the keys. นี่------้อง-ครับ-/ --ะ น--ก-ญแจห-อง คร-บ / ค-ะ น-่-ุ-แ-ห-อ- ค-ั- / ค-ะ ----------------------- นี่กุญแจห้อง ครับ / ค่ะ 0
ne---goo-----h--wng-k-a-p---̂ ne-e-goon-jæ-ha-wng-kra-p-ka- n-̂---o-n-j---a-w-g-k-a-p-k-̂ ----------------------------- nêe-goon-jæ-hâwng-kráp-kâ
Here is my luggage. นี-ก-ะ-ป-าเ-ินทาง-ข--ผม-------ิ-ัน -ร-- /-คะ น--กระเป-าเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น คร-บ / คะ น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทาง ของผม / ของดิฉัน ครับ / คะ 0
n-----rà-bh-̌o-----n--an--k-̌-ng--ǒ--k---n---ì--h--n--r-́----́ ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-kráp-ká
What time do you serve breakfast? บ--ก--อ--------กี-โ-ง --ับ /-คะ? บร-การอาหารเช-าก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ช-า-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเช้ากี่โมง ครับ / คะ? 0
ba---r-----n-a-h-̌n----́--gè-----g-----p---́ ba-w-ri--gan-a-ha-n-cha-o-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-c-a-o-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-cháo-gèe-mong-kráp-ká
What time do you serve lunch? บ--ก--อา-า-กล-งว----่โ------บ / ค-? บร-การอาหารกลางว-นก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ล-ง-ั-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- บริการอาหารกลางวันกี่โมง ครับ / คะ? 0
bàw-r-́--an-a----n-----g-w-n-ge-e-mong--ra---ká ba-w-ri--gan-a-ha-n-glang-wan-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-g-a-g-w-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-glang-wan-gèe-mong-kráp-ká
What time do you serve dinner? บ---าร-าห--เย็น-ี่โ-ง -รั--- -ะ? บร-การอาหารเย-นก--โมง คร-บ / คะ? บ-ิ-า-อ-ห-ร-ย-น-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเย็นกี่โมง ครับ / คะ? 0
ba---rí---n-a-hǎ---e--gèe---n--k--́---á ba-w-ri--gan-a-ha-n-yen-ge-e-mong-kra-p-ka- b-̀---i---a-----a-n-y-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-yen-gèe-mong-kráp-ká

Breaks are important for learning success

Those who want to learn successfully should take frequent breaks! New scientific studies have come to this conclusion. Researchers examined the phases of learning. In doing so, various learning situations were simulated. We absorb information best in small pieces. That means we shouldn't learn too much at once. We should always take breaks between course units. Our learning success is also namely dependent on biochemical processes. These processes take place in the brain. They determine our optimal learning rhythm. When we learn something new, our brain releases certain substances. These substances influence the activity of our brain cells. Two specific different enzymes play an important role in that process. They are released when new content is learned. But they aren't released together. Their impact unfolds with a time lag. We learn best, however, when both enzymes are present at the same time. And our success increases considerably when we take breaks more often. So it makes sense to vary the length of individual learning phases. The length of the break should vary as well. It is ideal to take two breaks of ten minutes each in the beginning. Then one break for five minutes. Then you should take a break for 30 minutes. During the breaks, our brain memorizes the new content better. You should leave your work area during the breaks. It is also a good idea to move around during the breaks. So take a short walk between studying! And don't feel bad – you're learning while you do it!
Did you know?
Lithuanian is counted among the Baltic languages. It is spoken by more than 3 million people. These people live in Lithuania, Belarus, and Poland. The only language it is closely related to is Latvian. Although Lithuania is a very small country, the language is divided into many dialects. Lithuanian is written in Latin letters, but it has a few special symbols. The many double vowels are typical. There are also several varieties of vowels, such as short, long, and nasal. Lithuanian pronunciation is not difficult. The intonation is markedly more complicated because it is flexible. That is to say, it is based on the grammatical form of the word. It is interesting to note that Lithuanian is a very archaic language. It is considered the language that has strayed from its parent language the least. That means it is still very similar to the first Indo-European language. If you want to know how our ancestors spoke, you should learn Lithuanian.