Konuşma Kılavuzu

tr Alışveriş merkezinde   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [elli iki]

Alışveriş merkezinde

Alışveriş merkezinde

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Telugu dili Oyna Daha
Bir alışveriş merkezine gidelim mi? మనం--- డ-ప---ట---ంట--స----్--ో--ి వెళ్ద--ా? మన- ఒక డ-ప-ర-ట-మ--ట- స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
Ma--- o---ḍipārṭ--ṇṭ s-ō--lō-k--ve-d-mā? Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā? M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
Alışveriş yapmam lazım. న-న- షా---గ్----వెళ్ళా-ి న-న- ష-ప--గ- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
N-nu ṣ--i-- k------ā-i Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
Çok şey satın almak istiyorum. నాకు---ల- --ప-ంగ్--ేయా--ి----ి న-క- చ-ల- ష-ప--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nāku cālā-ṣāpi-g-cēy--ani-u-di Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Büro malzemeleri ne tarafta? క-ర-య--- స-మ-్--క---ంభ--ి---- స-----ు ఎక-క----్న---? క-ర-య-లయ స-మగ-ర-క- స-భ-ద--చ-న సప-ల-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Kā--āl-ya sām-g-ik- s--bh-n-i------ sap---lu e-ka---un-ā-i? Kāryālaya sāmagriki sambhandin-cina saplailu ekkaḍa unnāyi? K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
Mektup zarfı ve kâğıdına ihtiyacım var. న-క----్వ--్ -వరు -ర-య- --ఖన-సా-గ--ి-కావ-లి న-క- ఎన-వలప- కవర- మర-య- ల-ఖన స-మగ-ర- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
Nāk- en--l-p-kavar------yu -ēkh-na sāma--i-k--ā-i Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
Tükenmez ve keçeli kalemler lazım. న----ప--్ల- మర--ు---ర-కర్లు కా-ా-ి న-క- ప-న-ల- మర-య- మ-ర-కర-ల- క-వ-ల- న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
Nā---p---u -----u -ārk--lu --vāli Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Mobilyalar nerede? గ----ోపకరణా-----్-డ -న్నాయ-? గ-ర-హ-పకరణ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gr--ōp-ka-a-āl--ek-a-- un-āyi? Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi? G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
Bir dolap ve komodine ihtiyacım var. న------ కప--ుల-అల్మ-ా--ర--ు-సొర---లు-ఉన్---- ----ర- కా---ి న-క- ఒక కప-ప-ల అల-మర- మర-య- స-ర-గ-ల- ఉన-న ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
Nā-- ok- kapp-la-----r--mariy--s--u-u-u-unn--ok---lma----ā--li Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. న-కు ఒ----్ల--ర--ు--ుస--క--------ట-క-----క-అల్-రా-కా---ి న-క- ఒక బల-ల మర-య- ప-స-తక-ల- ప-ట-ట-క-న- ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
N--- -ka-b-l-- ----y-----t-k--- p-----unē---a---m--ā -ā--li Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Oyuncaklar ne tarafta? ఆ-వ-్-ు--లు -క్-- --్నా-ి? ఆటవస-త-వ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Āṭ---stuv-l--ek---- -nnāy-? Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi? Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var. నా-- -క-బ-మ్మ మర-య------ె-్డి-ేర--కా-ా-ి న-క- ఒక బ-మ-మ మర-య- ఒక ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
Nāk- --- -om'm- mar-y- o-a ----ib-r---v--i Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var. న--ు-ఒక ఫుట్ ---్-మ--యు-ఒక-చె-- --ర్డ- -ా-ాలి న-క- ఒక ఫ-ట- బ-ల- మర-య- ఒక చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
N-ku------hu- bā- --ri-u o-a-c-- b-r- k-vā-i Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Aletler ne tarafta? సా-న-లు--క-క- ఉన్నా--? స-ధన-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Sā----ā-- --k--- un---i? Sādhanālu ekkaḍa unnāyi? S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var. నాకు--క--ుత్త----ి----్---ర్ ల జ------ క-వా-ి న-క- ఒక స-త-త- మర-య- ప-ల-యర- ల జత ఒకట- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
N-k- --a s-t-- m-r--u ---i-ar-l--j-t- o---- -āvā-i Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var. నాక--ఒ- డ---ల్ --ియు--క--్-్-- డ్---ర్-క-వ--ి న-క- ఒక డ-ర-ల- మర-య- ఒక స-క-ర- డ-ర-వర- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
Nāk- ----ḍril mariyu--k- s-r- ḍ--iva---āv-li Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Mücevherat nerede? నగ--విభా-- -క్క- ఉ-ద-? నగల వ-భ-గ- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
Na-a-- vi-hāga--ek-a-a ----? Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi? N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var. న------ గ-లు-- మర--ు--క ------ -ె-్-కావా-ి న-క- ఒక గ-ల-స- మర-య- ఒక బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
Nā-u--ka g-l-su--a---u ok- b-----e- ---ā-i Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var. నా-ు--క ఉ--ర---రి-ు ఒ-----చ--ి-ర-ంగ-ల- కా--లి న-క- ఒక ఉ-గర- మర-య- ఒక జత చ-వ- ర--గ-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
N--- --- -ṅgaraṁ---riy- o-a ---a---v- r-ṅg-l- ---āli Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

Bayanlar erkeklerden daha dil yeteneklilerdir

Bayanlar erkekler gibi zekilerdir. İkisinin de zekâ katsayıları ortalama aynıdır. Buna rağmen iki cinsiyetlerin yeterlikleri farklılıklar göstermektedirler. Örneğin erkekler daha iyi bir üçboyutlu düşünme yeteneğine sahipler. Matematik problemlerini de genelde daha iyi çözüyorlar. Bayanlar ise daha iyi bir hafızaya sahipler. Ve dile daha iyi hâkimler. İmla yanlışları ve gramerde hatayı bayanlar daha az yapmaktadırlar. Daha geniş bir kelime hazinesine sahip olmakla birlikte daha akıcı okumaktadırlar. Dilsel tabanlı sınavlarda bundan dolayı hep daha başarılı olurlar. Bayanların dil konusunda önde olmaların sebebi beyinleridir. Erkek ve bayan beyini farklı düzenlenmiştir. Diller için sorumlu olan sol beyinciktir. Bu bölüm dil süreçlerini kontrol eder. Yine de bayanlar dili işlerken hem sağı hem solu kullanırlar. Bayanlarda ayrıca her iki beyincik birbiri ile daha iyi iletişim içinde olabiliyorlar. Bu durumda beyinleri yani dili işlerken daha aktiftir. Böylece bayanlar dili daha etkin hazmederler. Bu iki beynin farklılık göstermesinin sebebi henüz daha bilinmemektedir. Bazı bilim adamları bunun sebebinin biyoloji olduğunu düşünüyorlar. Dişi ve erkek genler beyin gelişimini etkilemektedirler. Hormonlar da bayanlığın ve erkekliğin tavırlarını etkilemektedirler. Başkalarına göre, edindiğimiz eğitim gelişimimizi etkilemektedir, çünkü dişi bebekler ile daha çok konuşulup bir şeyler okunuluyor. Ufak erkek çocuklarına ise teknik oyunlar vermek tercih ediliyor. Yani, doğamız bu durumda beynimizi şekillendiriyor olabilir. Yalnız bu teze karşı, dünya çapında farklılıklar olabileceği belirtilebilir. Ve her kültürde çocuklar farlı yetiştirilmektedirler…