адыгабзэ » арапыбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

‫88[ثمانية وثمانون]‬
‫88[thmanyt wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 2‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 2‬

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

‫88[ثمانية وثمانون]‬
‫88[thmanyt wathmanwn]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 2‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 2‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. ‫ل- ي-- ا--- ا---- م- ا-----.‬
‫-- y----- a--- a------ m-- a---------‬
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. ‫ل- ي-- ا--- ا---- ب--- ا----.‬
‫-- y----- a--- a------ b----- a-----‬
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. ‫ل- ت-- ز---- أ- ت--- ا------ م--.‬
‫-- t-- z------ '-- t----- a-------- m----‬
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. ‫ل- ي--- أ----- ا----- ب----.‬
‫-- y------ '------ a----- b--------‬
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. ‫ل- ي----- ت---- ا-----.‬
‫--- y------ t----- a---------‬
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. ‫ل- ي----- ا----- إ-- ا-----.‬
‫--- y------ a--------- '----- a--------‬
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-----.‬
‫--- y----- l-- b-------- a--------‬
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-------.‬
‫--- y----- l-- b-------- a-----------‬
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. ‫ل- ي--- ل- ب----- ا-----.‬
‫-- y----- l-- b-------- a-------‬
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. ‫س-- ل- أ- أ---- ش----.‬
‫---- l- '-- '-------- s------‬
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. ‫س-- ل- ب---- ث--.‬
‫---- l- b------- t-----‬
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. ‫س-- ل- ب----- ح-- ش-----.‬
‫---- l- b-------- h------- s--------‬
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? ‫ه- س-- ل- ب------- ف- ا--------
‫-- s---- l-- b----------- f- a----------‬
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? ‫ه- س-- ل- ب--- ا----- ف- ا-------
‫-- s---- l-- b------ a------ f- a--------‬
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? ‫ه- س-- ل- ب----- ا---- إ-- ا-------
‫-- s---- l-- b--------- a----- '----- a------‬
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. ‫خ--- ا----- ا------- س-- ل----- ا----- ف- ا----- ل---- ط----.‬
‫------ a------- a---------- s---- l------- a------ f- a------- l------- t-------‬
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. ‫و-- س-- ل-- ا---- ف- ص-- ا----.‬
‫---- s---- l---- a------ f- s--- a-----‬
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. ‫ك-- س-- ل-- ا---- ط-----.‬
‫--- s---- l---- a------ t------‬