Phrasebook

en In nature   »   th ธรรมชาติ

26 [twenty-six]

In nature

In nature

26 [ยี่สิบหก]

yêe-sìp-hòk

ธรรมชาติ

[tam-má-chât]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Do you see the tower there? ค-ณ-ห็น-อ--ยต-ง-ั้นไห- -ร-บ-/--ะ? ค-ณเห-นหอคอยตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-อ-อ-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k-on--ě----̌w----y-d-ron-----n-m--i-kra---ká koon-he-n-ha-w-kawy-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-h-̌---a-y-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-hǎw-kawy-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Do you see the mountain there? ค----็นภ-เข--ร--ั-นไหม--ร-- - -ะ? ค-ณเห-นภ-เขาตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ู-ข-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k--n--ě---oo--ǎ---h-ong-n-́n--a---krá----́ koon-he-n-poo-ka-o-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-p-o-k-̌---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-poo-kǎo-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Do you see the village there? คุ----นหม--บ-า----นั้--หม คร-บ-- --? ค-ณเห-นหม--บ-านตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-่-้-น-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
koo---ě---òo--ân----on--n-́----̌--kr--p-ká koon-he-n-mo-o-ba-n-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̀---a-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-hěn-mòo-bân-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Do you see the river there? ค-ณ-ห--แม-น้--รง-ั--ไห---ร-----ค-? ค-ณเห-นแม-น--ตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ม-น-ำ-ร-น-้-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
k----h------̂--ám-----ng----n---̌--kr-́p-ká koon-he-n-mæ--na-m-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-m-̂-n-́---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-hěn-mæ̂-nám-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Do you see the bridge there? คุณเ-็-ส--า-ตรง-ั-------ร---/--ะ? ค-ณเห-นสะพานตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
ko---he-n--à-----dh--n--nán------kra----á koon-he-n-sa--pan-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-s-̀-p-n-d-r-n---a-n-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-hěn-sà-pan-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
Do you see the lake there? ค-ณเห็-ทะ-ลสาบ-ร--ั-นไหม-คร-----คะ? ค-ณเห-นทะเลสาบตรงน--นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ห-น-ะ-ล-า-ต-ง-ั-น-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหม ครับ / คะ? 0
koon-hěn---́--ay--àp--hr--g--a----a---k-----ká koon-he-n-ta--lay-sa-p-dhrong-na-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-n-t-́-l-y-s-̀---h-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-hěn-tá-lay-sàp-dhrong-nán-mǎi-kráp-ká
I like that bird. ผ- / ด--ัน ชอ--กตัว-ั้น ผม / ด-ฉ-น ชอบนกต-วน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ก-ั-น-้- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบนกตัวนั้น 0
p-̌m-d---ch------âwp--o--------nán po-m-di--cha-n-cha-wp-no-k-dhua-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-n-́---h-a-n-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-châwp-nók-dhua-nán
I like that tree. ผม - ด--ัน -อบ-้-ไม-ต--น--น ผม / ด-ฉ-น ชอบต-นไม-ต-นน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-ไ-้-้-น-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบต้นไม้ต้นนั้น 0
p--m-d-̀--hǎ---h--wp-dhô---a-i-dhôn--án po-m-di--cha-n-cha-wp-dho-n-ma-i-dho-n-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-o-n-m-́---h-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dhôn-mái-dhôn-nán
I like this stone. ผม-/ ด-ฉ-- ช-บก---ห-----น--้ ผม / ด-ฉ-น ชอบก-อนห-นก-อนน-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-้-น-ิ-ก-อ-น-้ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบก้อนหินก้อนนี้ 0
p-̌-------hǎn---a----g--wn---̌--g-̂wn---́e po-m-di--cha-n-cha-wp-ga-wn-hi-n-ga-wn-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-g-̂-n-h-̌---a-w---e-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-gâwn-hǐn-gâwn-née
I like that park. ผม-/-----น-----วนสา-ารณะ-ห--น-้น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนสาธารณะแห-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-ส-ธ-ร-ะ-ห-ง-ั-น -------------------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น 0
pǒ--di--chǎn--hâ---s--an---̌--an--a---æ-ng-nán po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-sa--tan-na--hæ-ng-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-s-̌-t-n-n-́-h-̀-g-n-́- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-sǎ-tan-ná-hæ̀ng-nán
I like that garden. ผ- / --ฉ----อ--ว--ั-น ผม / ด-ฉ-น ชอบสวนน--น ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-ว-น-้- --------------------- ผม / ดิฉัน ชอบสวนนั้น 0
p-̌m-di--c---n-ch-̂wp--ǔa-----n po-m-di--cha-n-cha-wp-su-an-na-n p-̌---i---h-̌---h-̂-p-s-̌-n-n-́- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-sǔan-nán
I like this flower. ผม-/----ัน-ชอบ-อ-ไ-้น-้ ผม / ด-ฉ-น ชอบดอกไม-น-- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-อ-ไ-้-ี- ----------------------- ผม / ดิฉัน ชอบดอกไม้นี้ 0
p--m--ì-----n--hâw---àw--mái-n--e po-m-di--cha-n-cha-wp-da-wk-ma-i-ne-e p-̌---i---h-̌---h-̂-p-d-̀-k-m-́---e-e ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-dàwk-mái-née
I find that pretty. ผ- - ดิฉ-- -่-น-่--ั---ย ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นสวย ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ส-ย ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันสวย 0
po-----̀--h--n-w-̂-na-n-----s-̌ay po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-su-ay p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-s-̌-y --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-sǔay
I find that interesting. ผม---------ว--นั่นม-นน่-ส-ใจ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-น-จ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าสนใจ 0
po-m---̀-ch--n-w---n-̂n--an--â-s--n---i po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--so-n-jai p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-s-̌---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-sǒn-jai
I find that gorgeous. ผ- /--ิ--- ------น--น-ด--ม ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นงดงาม ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-ง-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันงดงาม 0
p-̌----̀-c-a-n-wâ-n-̂----n-n--́t-n--m po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-ngo-t-ngam p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-o-t-n-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-ngót-ngam
I find that ugly. ผม /-ดิ--น---า--่นม----าเ-ลี-ด ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเกล-ยด ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-ก-ี-ด ------------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเกลียด 0
p-̌--di--c--̌n-wâ-na---ma--n-̂-gl-̀-t po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--gli-at p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-g-i-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-glìat
I find that boring. ผม-- ดิฉ-- ----ั--ม-น-่า--ื-อ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นน-าเบ--อ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-น-า-บ-่- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันน่าเบื่อ 0
p-̌m-d-̀--hǎ--w------n---n---̂--èua po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-na--be-ua p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-n-̂-b-̀-a ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-nâ-bèua
I find that terrible. ผม ---ิ-ั- ว-------ั-แย่ ผม / ด-ฉ-น ว-าน--นม-นแย- ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ั-น-ั-แ-่ ------------------------ ผม / ดิฉัน ว่านั่นมันแย่ 0
pǒm-di--ch-̌--------̂n-m---yæ̂ po-m-di--cha-n-wa--na-n-man-yæ- p-̌---i---h-̌---a---a-n-m-n-y-̂ ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâ-nân-man-yæ̂

Languages and sayings

There are sayings in every language. In this way, sayings are an important part of national identity. Sayings reveal the norms and values of a country. Their form is generally known and fixed, not modifiable. Sayings are always short and succinct. Metaphors are often used in them. Many sayings are also poetically constructed. Most sayings give us advice or rules of conduct. But some sayings also offer obvious criticism. Sayings also often use stereotypes. So they may be about supposedly typical traits of other countries or people. Sayings have a long tradition. Aristotle praised them as short philosophical pieces. They are an important stylistic device in rhetoric and literature. What makes them special is that they always remain topical. In linguistics there is a discipline, which is devoted just to them. Many sayings exist in multiple languages. Thus they can be lexically identical. In this case, speakers of different languages use the same words. Bellende Hunde beißen nicht, Perro que ladra no muerde. (DE-ES) Other sayings are semantically similar. Meaning the same idea is expressed using different words. Appeler un chat un chat, Dire pane al pane e vino al vino. (FR-IT) So sayings help us understand other people and cultures. Most interesting are the sayings that are found worldwide. Those are about the ‘major’ topics of human life. These sayings deal with universal experiences. They show that we're all alike – no matter what language we speak!
Did you know?
Latvian is a member of the eastern group of the Baltic languages. It is spoken by more than 2 million people. Latvian is most closely related to Lithuanian. Nevertheless the two languages are not very similar to each other. Thus it can happen that a Lithuanian and a Latvian converse in Russian. The structure of the Latvian language is also less archaic than that of Lithuanian. However, many ancient elements can still be found in traditional songs and poems. These show, for example, the relationship between Latvian and Latin. The Latvian vocabulary is constructed in a very interesting manner. It contains many words that come from other languages. Among those languages are German, Swedish, Russian or English. Some words were only recently created because they were simply missing up to now. Latvian is written with the Latin alphabet and accented on the first syllable. The grammar has many features that do not exist in other languages. However, their rules are always clear and distinct.