Phrasebook

en At the bank   »   th ที่ธนาคาร

60 [sixty]

At the bank

At the bank

60 [หกสิบ]

hòk-sìp

ที่ธนาคาร

[têet-na-kan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I would like to open an account. ผ- /--ิ-ั- ----ก----ิดบ--ชี ผม / ด-ฉ-น ต-องการเป-ดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ป-ด-ั-ช- --------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเปิดบัญชี 0
pǒ--di--c-a------̂w-g-g-n-b--̀r-------ch-e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bhe-r-t-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀-̶---a---h-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhèr̶t-ban-chee
Here is my passport. น--------ง-ือเด-นท-- ของผม-- ข---ิฉัน น--ค-อหน-งส-อเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-ห-ั-ส-อ-ด-น-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------- นี่คือหนังสือเดินทาง ของผม / ของดิฉัน 0
ne-e-----nǎn----̌--de-̶n-t--g-ka---g--o-m-k-̌wn--------ǎn ne-e-keu-na-ng-se-u-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-n---e-u-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ----------------------------------------------------------- nêe-keu-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
And here is my address. แล--ี่--่--ู-----ผ--/--อ-ด-ฉ-น และน--ท--อย-- ของผม / ของด-ฉ-น แ-ะ-ี-ท-่-ย-่ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------ และนี่ที่อยู่ ของผม / ของดิฉัน 0
læ--n-----êe-a--------ǎwng--o----a-wn--d---ch--n læ--ne-e-te-e-a--yo-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n l-́-n-̂---e-e-a---o-o-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------- lǽ-nêe-têe-à-yôo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
I want to deposit money in my account. ผ--/-ด-ฉ-น -้-งก-รฝ--เง-----า-ัญ-ี-ข-งผม /-----ิ--น ผม / ด-ฉ-น ต-องการฝากเง-นเข-าบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-เ-ิ-เ-้-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
pǒm--ì-ch--n---a---g-gan-f--k---er----âo------he--k----g-pǒ---ǎ----dì---a-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-fa-k-nger-n-ka-o-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-n-e-̶---a-o-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-fàk-nger̶n-kâo-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
I want to withdraw money from my account. ผ--/ ด-ฉ---ต--งก---อนเง---ากบัญชี ของ-ม-- ข-งดิฉ-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการถอนเง-นจากบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-เ-ิ-จ-ก-ั-ช- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการถอนเงินจากบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p--m---̀--hǎn-d--̂w-------------ng-r̶-------------ee-k-̌wn--p--m---̌-n--d----ha-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ta-wn-nger-n-ja-k-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---g-r-n-j-̀---a---h-e-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-tǎwn-nger̶n-jàk-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
I want to pick up the bank statements. ผ--/---ฉ-น ต้อ-การ-าร--ใบ---งยอดบ---ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการมาร-บใบแจ-งยอดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ั-ใ-แ-้-ย-ด-ั-ช- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 0
pǒ--d-̀-c--̌----â--g-g-n-----á---ai-j---g-y-̂-t-ba--chee po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-ra-p-bai-jæ-ng-ya-wt-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-r-́---a---æ-n---a-w---a---h-e ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ma-ráp-bai-jæ̂ng-yâwt-ban-chee
I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). ผม /--ิฉ-น--้-งกา-------ค-ดิ-ทาง ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเช-คเด-นทาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-็-เ-ิ-ท-ง -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเช็คเดินทาง 0
p-̌m-d-̀-cha-n-dh-̂wn--g----æ̂k--h-́k-der̶n-t-ng po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-che-k-der-n-tang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-c-e-k-d-r-n-t-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-chék-der̶n-tang
What are the fees? ค-าธร---นีย-เ--าไ-ร- -รับ - ค-? ค-าธรรมเน-ยมเท-าไหร- คร-บ / คะ? ค-า-ร-ม-น-ย-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
k-------niam---̂o----i--r-́---á ka--tam-niam-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-̂-t-m-n-a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------- kâ-tam-niam-tâo-rài-kráp-ká
Where should I sign? ผ- /-ด-ฉัน-ต้-ง-ซ็--ื--ท-่--น -ร-บ /-คะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องเซ-นช--อท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-เ-็-ช-่-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องเซ็นชื่อที่ไหน ครับ / คะ? 0
po-m-d------̌n-d-âwn---en-c-e-u-te-e-nǎ--k--́--k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-sen-che-u-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e---h-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-sen-chêu-têe-nǎi-kráp-ká
I’m expecting a transfer from Germany. ผม-- -ิ--น-ก--ัง--เ---โ-นม-จ-ก-ร-เท-เยอ-ม-น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งรอเง-นโอนมาจากประเทศเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ง-น-อ-ม-จ-ก-ร-เ-ศ-ย-ร-ั- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน 0
pǒ--d-̀-ch--n-gam--a-g--a--n-e-̶--on--a--àk--hr-̀-t--y---ur̶----n po-m-di--cha-n-gam-lang-raw-nger-n-on-ma-ja-k-bhra--ta-yt-yur-n-man p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-w-n-e-̶---n-m---a-k-b-r-̀-t-̂-t-y-r-n-m-n ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-raw-nger̶n-on-ma-jàk-bhrà-tâyt-yur̶n-man
Here is my account number. น-่---เ-ขที-บั-ชี-ของ-- ---อ--ิฉ-น น--ค-อเลขท--บ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ข-ี-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------- นี่คือเลขที่บัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
nêe---u---̂y----̂e--a--ch----a---g-pǒ-----w-g--i---ha-n ne-e-keu-la-yk-te-e-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-y---e-e-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------- nêe-keu-lâyk-têe-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Has the money arrived? เ---เข้-หรือ--- ครั- --ค-? เง-นเข-าหร-อย-ง คร-บ / คะ? เ-ิ-เ-้-ห-ื-ย-ง ค-ั- / ค-? -------------------------- เงินเข้าหรือยัง ครับ / คะ? 0
ng-----k-̂-----u-yang--ráp-ká nger-n-ka-o-re-u-yang-kra-p-ka- n-e-̶---a-o-r-̌---a-g-k-a-p-k-́ ------------------------------- nger̶n-kâo-rěu-yang-kráp-ká
I want to change money. ผม - ด-ฉ-- -้อ--ารแ--เ--น ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเง-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเงิน 0
p-̌m---̀-----n--h--w---g---l-̂k-n-er-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-nger-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-n-e-̶- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-nger̶n
I need US-Dollars. ผ--- ด--ั- ต--ง----ง-น-อ-ล---ส-รัฐ ผม / ด-ฉ-น ต-องการเง-นดอลลาร-สหร-ฐ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ง-น-อ-ล-ร-ส-ร-ฐ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ 0
p----d-̀-c-a---dhâwn----n---er-n------l-̂s-r--t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-nger-n-dawn-la-s-ra-t p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---g-r-n-d-w---a-s-r-̀- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nger̶n-dawn-lâs-ràt
Could you please give me small notes / bills (am.)? ก-ุณา---บ-ค---อ-----บ-/--ะ กร-ณาขอแบงค-ย-อย คร-บ / คะ ก-ุ-า-อ-บ-ค-ย-อ- ค-ั- / ค- -------------------------- กรุณาขอแบงค์ย่อย ครับ / คะ 0
gr-̀--n--kǎ--bæn--------k-----ká gro-o-na-ka-w-bæng-ya-wy-kra-p-ka- g-o-o-n---a-w-b-n---a-w---r-́---a- ---------------------------------- gròo-na-kǎw-bæng-yâwy-kráp-ká
Is there a cashpoint / an ATM (am.)? ท---ี่-ี-ู---ที--็------ร-------? ท--น--ม-ต--เอท-เอ-มไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ต-้-อ-ี-อ-ม-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ / คะ? 0
t--e---̂e---e-d--̂o-a--t---em-m-̌---ra---ká te-e-ne-e-mee-dho-o-ay-tee-em-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-a---e---m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- têe-nêe-mee-dhôo-ay-tee-em-mǎi-kráp-ká
How much money can one withdraw? ส-ม--ถถอน---น--้---าไร--รับ-- คะ? สามารถถอนเง-นได-เท-าไร คร-บ / คะ? ส-ม-ร-ถ-น-ง-น-ด-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- สามารถถอนเงินได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
s-̌-m-n-to-t----ng--̶n---̂---âo-r-i--r--p-ká sa--man-to-t-on-nger-n-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- s-̌-m-n-t-̀---n-n-e-̶---a-i-t-̂---a---r-́---a- ---------------------------------------------- sǎ-man-tòt-on-nger̶n-dâi-tâo-rai-kráp-ká
Which credit cards can one use? ใช---ตรเ---ิตอ--------า- -ร-บ ----? ใช-บ-ตรเครด-ตอะไรได-บ-าง คร-บ / คะ? ใ-้-ั-ร-ค-ด-ต-ะ-ร-ด-บ-า- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง ครับ / คะ? 0
c---i-bàt-k-----i-t-à---i--a-i-bân--k---p-k-́ cha-i-ba-t-kray-di-t-a--rai-da-i-ba-ng-kra-p-ka- c-a-i-b-̀---r-y-d-̀---̀-r-i-d-̂---a-n---r-́---a- ------------------------------------------------ chái-bàt-kray-dìt-à-rai-dâi-bâng-kráp-ká

Does a universal grammar exist?

When we learn a language, we also learn its grammar. When children learn their native language, this happens automatically. They don't notice that their brain is learning various rules. Despite this, they learn their native language correctly from the beginning. Given that many languages exist, many grammar systems exist too. But is there also a universal grammar? Scientists have been studying this for a long time. New studies could provide an answer. Because brain researchers have made an interesting discovery. They had test subjects study grammar rules. These subjects were language school students. They studied Japanese or Italian. Half of the grammar rules were totally fabricated. However, the test subjects didn't know that. The students were presented with sentences after studying. They had to assess whether or not the sentences were correct. While they were working through the sentences, their brains were analyzed. That is to say, the researchers measured the activity of the brain. This way they could examine how the brain reacted to the sentences. And it appears that our brain recognizes grammar! When processing speech, certain brain areas are active. The Broca Center is one of them. It is located in the left cerebrum. When the students were faced with real grammar rules, it was very active. With the fabricated rules on the other hand, the activity decreased considerably. So it could be that all grammar systems have the same basis. Then they would all follow the same principles. And these principles would be inherent in us…