Phrasebook

At the bank   »  
ที่ธนาคาร

60 [sixty]

At the bank

At the bank

60 [หกสิบ]

hòk-sìp

+

ที่ธนาคาร

[têet-na-kan]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
I would like to open an account. ผม / ด---- ต--------------ี ผม / ดิฉัน ต้องการเปิดบัญชี 0
po----------------------------------------e pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhèr̶t-ban-chee
+
Here is my passport. นี------------------ ข---- / ข------น นี่คือหนังสือเดินทาง ของผม / ของดิฉัน 0
ne--------------------------------------------------------n nêe-keu-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
+
And here is my address. แล----------- ข---- / ข------น และนี่ที่อยู่ ของผม / ของดิฉัน 0
læ-----------------------------------------------n lǽ-nêe-têe-à-yôo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
+
     
I want to deposit money in my account. ผม / ด---- ต---------------------- ข---- / ข------น ผม / ดิฉัน ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
po------------------------------------------------------------------------------n pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-fàk-nger̶n-kâo-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
+
I want to withdraw money from my account. ผม / ด---- ต--------------------- ข---- / ข------น ผม / ดิฉัน ต้องการถอนเงินจากบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
po-------------------------------------------------------------------------------n pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-tǎwn-nger̶n-jàk-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
+
I want to pick up the bank statements. ผม / ด---- ต------------------------ี ผม / ดิฉัน ต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 0
po--------------------------------------------------------e pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ma-ráp-bai-jæ̂ng-yâwt-ban-chee
+
     
I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). ผม / ด---- ต-------------------ง ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเช็คเดินทาง 0
po---------------------------------------------g pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-chék-der̶n-tang
+
What are the fees? ค่------------------ ค--- / ค-? ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
ka-----------------------------́ kâ-tam-niam-tâo-rài-kráp-ká
+
Where should I sign? ผม / ด---- ต----------------- ค--- / ค-? ผม / ดิฉัน ต้องเซ็นชื่อที่ไหน ครับ / คะ? 0
po-------------------------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-sen-chêu-têe-nǎi-kráp-ká
+
     
I’m expecting a transfer from Germany. ผม / ด---- ก------------------------------น ผม / ดิฉัน กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน 0
po----------------------------------------------------------------n pǒm-dì-chǎn-gam-lang-raw-nger̶n-on-ma-jàk-bhrà-tâyt-yur̶n-man
+
Here is my account number. นี--------------- ข---- / ข------น นี่คือเลขที่บัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
ne------------------------------------------------------n nêe-keu-lâyk-têe-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
+
Has the money arrived? เง------------- ค--- / ค-? เงินเข้าหรือยัง ครับ / คะ? 0
ng----------------------------́ nger̶n-kâo-rěu-yang-kráp-ká
+
     
I want to change money. ผม / ด---- ต------------น ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเงิน 0
po-----------------------------------n pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-nger̶n
+
I need US-Dollars. ผม / ด---- ต---------------------ฐ ผม / ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ 0
po---------------------------------------------t pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nger̶n-dawn-lâs-ràt
+
Could you please give me small notes / bills (am.)? กร-------------- ค--- / คะ กรุณาขอแบงค์ย่อย ครับ / คะ 0
gr-------------------------------́ gròo-na-kǎw-bæng-yâwy-kráp-ká
+
     
Is there a cashpoint / an ATM (am.)? ที-------------------- ค--- / ค-? ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ / คะ? 0
te-----------------------------------------́ têe-nêe-mee-dhôo-ay-tee-em-mǎi-kráp-ká
+
How much money can one withdraw? สา-------------------- ค--- / ค-? สามารถถอนเงินได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
sa-------------------------------------------́ sǎ-man-tòt-on-nger̶n-dâi-tâo-rai-kráp-ká
+
Which credit cards can one use? ใช---------------------- ค--- / ค-? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง ครับ / คะ? 0
ch---------------------------------------------́ chái-bàt-kray-dìt-à-rai-dâi-bâng-kráp-ká
+
     

Does a universal grammar exist?

When we learn a language, we also learn its grammar. When children learn their native language, this happens automatically. They don't notice that their brain is learning various rules. Despite this, they learn their native language correctly from the beginning. Given that many languages exist, many grammar systems exist too. But is there also a universal grammar? Scientists have been studying this for a long time. New studies could provide an answer. Because brain researchers have made an interesting discovery. They had test subjects study grammar rules. These subjects were language school students. They studied Japanese or Italian. Half of the grammar rules were totally fabricated. However, the test subjects didn't know that. The students were presented with sentences after studying. They had to assess whether or not the sentences were correct. While they were working through the sentences, their brains were analyzed. That is to say, the researchers measured the activity of the brain. This way they could examine how the brain reacted to the sentences. And it appears that our brain recognizes grammar! When processing speech, certain brain areas are active. The Broca Center is one of them. It is located in the left cerebrum. When the students were faced with real grammar rules, it was very active. With the fabricated rules on the other hand, the activity decreased considerably. So it could be that all grammar systems have the same basis. Then they would all follow the same principles. And these principles would be inherent in us…