Phrasebook

en Going out in the evening   »   th ไปเที่ยวกลางคืน

44 [forty-four]

Going out in the evening

Going out in the evening

44 [สี่สิบสี่]

sèe-sìp-sèe

ไปเที่ยวกลางคืน

[bhai-têeo-glang-keun]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Is there a disco here? ที-นี่ม-ด---ก้เ---หม? ท--น--ม-ด-สโก-เทคไหม? ท-่-ี-ม-ด-ส-ก-เ-ค-ห-? --------------------- ที่นี่มีดิสโก้เทคไหม? 0
te----ê-------i-t----h--âyk----i te-e-ne-e-mee-di-t-go-h-ta-yk-ma-i t-̂---e-e-m-e-d-̀---o-h-t-̂-k-m-̌- ---------------------------------- têe-nêe-mee-dìt-gôh-tâyk-mǎi
Is there a nightclub here? ท---ี----นต์--ั----? ท--น--ม-ไนต-คล-บไหม? ท-่-ี-ม-ไ-ต-ค-ั-ไ-ม- -------------------- ที่นี่มีไนต์คลับไหม? 0
te-e-nêe-mee-na------p--a-i te-e-ne-e-mee-nai-kla-p-ma-i t-̂---e-e-m-e-n-i-k-a-p-m-̌- ---------------------------- têe-nêe-mee-nai-kláp-mǎi
Is there a pub here? ท-่-ี--ีผ--ไ--? ท--น--ม-ผ-บไหม? ท-่-ี-ม-ผ-บ-ห-? --------------- ที่นี่มีผับไหม? 0
te---nê---e--pà--m--i te-e-ne-e-mee-pa-p-ma-i t-̂---e-e-m-e-p-̀---a-i ----------------------- têe-nêe-mee-pàp-mǎi
What’s playing at the theatre / theater (am.) this evening? เ----ี--ี่-รง--ค-ม-ละ---ร--อ-อะ-รบ้า-? เย-นน--ท--โรงละครม-ละครเร--องอะไรบ-าง? เ-็-น-้-ี-โ-ง-ะ-ร-ี-ะ-ร-ร-่-ง-ะ-ร-้-ง- -------------------------------------- เย็นนี้ที่โรงละครมีละครเรื่องอะไรบ้าง? 0
y-----́e-têe--on----́--a---m---l-́-ka---rêua---à-r-i-b-̂-g yen-ne-e-te-e-rong-la--kawn-mee-la--kawn-re-uang-a--rai-ba-ng y-n-n-́---e-e-r-n---a---a-n-m-e-l-́-k-w---e-u-n---̀-r-i-b-̂-g ------------------------------------------------------------- yen-née-têe-rong-lá-kawn-mee-lá-kawn-rêuang-à-rai-bâng
What’s playing at the cinema / movies (am.) this evening? เ--น--้-ี-โ-งห-ั-ฉ------เร-่-งอ-ไ--้-ง? เย-นน--ท--โรงหน-งฉายหน-งเร--องอะไรบ-าง? เ-็-น-้-ี-โ-ง-น-ง-า-ห-ั-เ-ื-อ-อ-ไ-บ-า-? --------------------------------------- เย็นนึ้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรบ้าง? 0
y-n--éu-te-----n--na------ǎ--n-̌---re--a-g--̀--a--b-̂ng yen-ne-u-te-e-rong-na-ng-cha-i-na-ng-re-uang-a--rai-ba-ng y-n-n-́---e-e-r-n---a-n---h-̌---a-n---e-u-n---̀-r-i-b-̂-g --------------------------------------------------------- yen-néu-têe-rong-nǎng-chǎi-nǎng-rêuang-à-rai-bâng
What’s on TV this evening? เ-็นนี้โทรท-----ี-ะ-ร--บ--ง? เย-นน--โทรท-ศน-ม-อะไรด-บ-าง? เ-็-น-้-ท-ท-ศ-์-ี-ะ-ร-ู-้-ง- ---------------------------- เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดูบ้าง? 0
y-n---́---on---́t-m---à-r---do------g yen-ne-e-ton-ta-t-mee-a--rai-doo-ba-ng y-n-n-́---o---a-t-m-e-a---a---o---a-n- -------------------------------------- yen-née-ton-tát-mee-à-rai-doo-bâng
Are tickets for the theatre / theater (am.) still available? ย----บ--ร--ละค-เห-ื---กไหมคร-บ / คะ? ย-งม-บ-ตรด-ละครเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-ะ-ร-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
yang-m-e----------l-́-k--n--e--a-e-ek------k-a-p---́ yang-mee-ba-t-doo-la--kawn-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-l-́-k-w---e-u---̀-k-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- yang-mee-bàt-doo-lá-kawn-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
Are tickets for the cinema / movies (am.) still available? ย-ง-ี------หน---ห--อ-------ร---- --? ย-งม-บ-ตรด-หน-งเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-น-ง-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
yan--m---b-̀t-doo-na-----------̀e--mǎ--k--́p-k-́ yang-mee-ba-t-doo-na-ng-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-n-̌-g-l-̌-a-e-e---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- yang-mee-bàt-doo-nǎng-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
Are tickets for the football / soccer am. game still available? ย----บ--รดู-----ลเหลืออีก----ร-บ-/ --? ย-งม-บ-ตรด-ฟ-ตบอลเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-ุ-บ-ล-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
yang--------t--o--fo-ot-------ě-a-------a-i-------ká yang-mee-ba-t-doo-fo-ot-bawn-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-f-́-t-b-w---e-u---̀-k-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ yang-mee-bàt-doo-fóot-bawn-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
I want to sit in the back. ผ------ฉัน ต-อ-กา---่งข้างหลังสุด ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหล-งส-ด ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-ล-ง-ุ- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหลังสุด 0
p--m-di--cha---dhâ----g-n--a-ng--a-n--------so--t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-la-ng-so-ot p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a-n---o-o- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-lǎng-sòot
I want to sit somewhere in the middle. ผม-- ด--ัน --อ--าร-ั่--ถว--ร---าง ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งแถวๆตรงกลาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-ถ-ๆ-ร-ก-า- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งแถวๆตรงกลาง 0
pǒm---̀---ǎ--d-a-w----a--n-̂n--t-̌o-tæ̌--dh--n--g-a-g po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-tæ-o-tæ-o-dhrong-glang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---æ-o-t-̌---h-o-g-g-a-g ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-tæ̌o-tæ̌o-dhrong-glang
I want to sit at the front. ผม-- -ิ-ัน --อ-ก---ั-งข-างห--าส-ด ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหน-าส-ด ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-น-า-ุ- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหน้าสุด 0
pǒ---i--c---n-dhâw---g---n--n---a--g-na----̀ot po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-na--so-ot p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a---o-o- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-nâ-sòot
Could you recommend something? ค-ณช่วยแ---ำ -- -----ัน ห-------ไหม? ค-ณช-วยแนะน- ผม / ด-ฉ-น หน-อยได-ไหม? ค-ณ-่-ย-น-น- ผ- / ด-ฉ-น ห-่-ย-ด-ไ-ม- ------------------------------------ คุณช่วยแนะนำ ผม / ดิฉัน หน่อยได้ไหม? 0
k-on-c------næ--n-m-po-m-dì--ha-n---̀w---âi----i koon-chu-ay-næ--nam-po-m-di--cha-n-na-wy-da-i-ma-i k-o---h-̂-y-n-́-n-m-p-̌---i---h-̌---a-w---a-i-m-̌- -------------------------------------------------- koon-chûay-nǽ-nam-pǒm-dì-chǎn-nàwy-dâi-mǎi
When does the show begin? กา--ส-ง--ิ--เ-ื่อไ-? การแสดงเร--มเม--อไร? ก-ร-ส-ง-ร-่-เ-ื-อ-ร- -------------------- การแสดงเริ่มเมื่อไร? 0
g-n--æ--do----ê-̶--mêu--r-i gan-sæ--dong-re-r-m-me-ua-rai g-n-s-̌-d-n---e-r-m-m-̂-a-r-i ----------------------------- gan-sæ̌-dong-rêr̶m-mêua-rai
Can you get me a ticket? คุ---วยซื--บ--รให้-ผ--------นไ-้--ม? ค-ณช-วยซ--อบ-ตรให- ผม / ด-ฉ-นได-ไหม? ค-ณ-่-ย-ื-อ-ั-ร-ห- ผ- / ด-ฉ-น-ด-ไ-ม- ------------------------------------ คุณช่วยซื้อบัตรให้ ผม / ดิฉันได้ไหม? 0
koo---h-----s--u-b--t--a---p-̌---ì-ch-̌--d-̂i---̌i koon-chu-ay-se-u-ba-t-ha-i-po-m-di--cha-n-da-i-ma-i k-o---h-̂-y-s-́---a-t-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-d-̂---a-i --------------------------------------------------- koon-chûay-séu-bàt-hâi-pǒm-dì-chǎn-dâi-mǎi
Is there a golf course nearby? แ-----มีส---ก---ฟไ-ม? แถวน--ม-สนามกอล-ฟไหม? แ-ว-ี-ม-ส-า-ก-ล-ฟ-ห-? --------------------- แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม? 0
t--o---́--mêet---m---̀wf--ǎi tæ-o-ne-e-me-et-nam-ga-wf-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-n-m-g-̀-f-m-̌- ------------------------------ tæ̌o-née-mêet-nam-gàwf-mǎi
Is there a tennis court nearby? แถวน---ี---ม-ทน-ิ--หม? แถวน--ม-สนามเทนน-สไหม? แ-ว-ี-ม-ส-า-เ-น-ิ-ไ-ม- ---------------------- แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม? 0
t-̌--née--ê-t-n-m---y---i-t-m-̌i tæ-o-ne-e-me-et-nam-tayn-ni-t-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-n-m-t-y---i-t-m-̌- ---------------------------------- tæ̌o-née-mêet-nam-tayn-nít-mǎi
Is there an indoor swimming pool nearby? แ-ว--้มีส-ะ-่-ยน---นร----ม? แถวน--ม-สระว-ายน--ในร-มไหม? แ-ว-ี-ม-ส-ะ-่-ย-้-ใ-ร-ม-ห-? --------------------------- แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม? 0
t-̌o-n--e----e---á-wa-i-nám-n-i--o-m--a-i tæ-o-ne-e-me-et-ra--wa-i-na-m-nai-ro-m-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-r-́-w-̂---a-m-n-i-r-̂---a-i ------------------------------------------- tæ̌o-née-mêet-rá-wâi-nám-nai-rôm-mǎi

The Maltese language

Many Europeans who want to improve their English travel to Malta. This is because English is the official language in the European island country. And Malta is known for its many language schools. But this isn't what makes the country interesting to linguists. They are interested in Malta for another reason. The Republic of Malta has another official language: Maltese (or Malti). This language developed from an Arabic dialect. With that, Malti is the only Semitic language of Europe. The syntax and phonology are different from that of Arabic, however. Maltese is also written in Latin letters. The alphabet contains a few special characters, however. And the letters c and y are completely absent. The vocabulary contains elements from many different languages. Aside from Arabic, Italian and English are among the influential languages. But Phoenicians and Carthaginians influenced the language as well. Therefore, some researchers consider Malti an Arabic Creole language. Throughout its history, Malta was occupied by various powers. All of them left their marks on the islands of Malta, Gozo and Comino. For a very long time, Malti was only a local vernacular. But it always remained the native language of the ‘real’ Maltese. It too was exclusively orally passed down. Not until the 19th century did people begin to write in the language. Today the number of speakers is estimated at around 330,000. Malta has been a member of the European Union since 2004. With that, Malti is also one of the official European languages. But for the Maltese the language is simply a part of their culture. And they are pleased when foreigners want to learn Malti. There are definitely enough language schools in Malta…
Did you know?
Tamil is counted among the Dravidian languages. It is the native language of around 70 million people. It is primarily spoken in southern India and Sri Lanka. Tamil has the longest tradition of all modern Indian languages. It is therefore recognized as an ancient language in India. It is also one of the 22 official languages of the Indian subcontinent. The standard language is very different from the vernacular. Therefore, a different version of the language is used depending on the context of the situation. This strict separation is an important feature of Tamil. Many dialects are also typical for the language. Generally speaking, the dialects spoken in Sri Lanka are more conservative. Tamil is written with its own hybrid of an alphabet and syllabic writing. No one knows how exactly Tamil came to be. It is certain, however, that the language is more than 2000 years old. Thus, whoever learns Tamil learns a lot about India!