Phrasebook

At the post office   »  
ที่ทำการไปรษณีย์

59 [fifty-nine]

At the post office

At the post office

59 [ห้าสิบเก้า]

hâ-sìp-gâo

+

ที่ทำการไปรษณีย์

[têe-tam-gan-bhrai-sà-nee]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
Where is the nearest post office? ที-------------------------------------? ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
te---------------------------------------------------------------i têe-tam-gan-bhrai-sà-nee-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
+
Is the post office far from here? ที---------------------------------? ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไกลจากที่นี่ไหม? 0
te--------------------------------------------------------i têe-tam-gan-bhrai-sà-nee-à-yôo-glai-jàk-têe-nêe-mǎi
+
Where is the nearest mail box? ตู--------------------------------? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
dh--------------------------------------------------------i dhôo-bhrai-sà-nee-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
+
     
I need a couple of stamps. ผม / ด---- ต------------ 2,3 ด-ง ผม / ดิฉัน ต้องการแสตมป์ 2,3 ดวง 0
po--------------------------------------g pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sæ̌-dhom-duang
+
For a card and a letter. สำ--------- แ-------ย สำหรับการ์ด และจดหมาย 0
sa-------------------------i sǎm-ràp-gàd-lǽ-jòt-mǎi
+
How much is the postage to America? ค่-------------------------------? ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไร? 0
ka------------------------------------------------------i kâ-sòng-bhrai-sà-nee-bhai-à-may-rí-ga-ra-ka-tâo-rai
+
     
How heavy is the package? พั-------------? พัสดุหนักเท่าไร? 0
pa--------------------i pát-dòo-nàk-tâo-rai
+
Can I send it by air mail? ผม / ด---- ส----------------------? ผม / ดิฉัน ส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม? 0
po-------------------------------------------------i pǒm-dì-chǎn-sòng-tang-jòt-mǎi-a-gàt-dâi-mǎi
+
How long will it take to get there? ใช---------------------------------? ใช้เวลานานเท่าไรกว่าพัสดุนี้จะไปถึง? 0
ch----------------------------------------------------------g chái-way-la-nan-tâo-rai-gwà-pát-dòo-née-jà-bhai-těung
+
     
Where can I make a call? ผม / ด---- โ----------------? ผม / ดิฉัน โทรศัพท์ได้ที่ไหน? 0
po-----------------------------------i pǒm-dì-chǎn-ton-sàp-dâi-têe-nǎi
+
Where is the nearest telephone booth? ตู--------------------------------? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? 0
dh---------------------------------------------------i dhôo-ton-sàp-têe-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi
+
Do you have calling cards? คุ------------------ ค--- / ค-? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? 0
ko----------------------------------́ koon-mee-bàt-ton-sàp-mǎi-kráp-ká
+
     
Do you have a telephone directory? คุ------------------ ค--- / ค-? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? 0
ko-------------------------------------́ koon-mêet-móot-ton-sàp-mǎi-kráp-ká
+
Do you know the area code for Austria? คุ-------------------------------------? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหม? 0
ko---------------------------------------------------------------i kóo-nót-ra-bawn-hàt-ton-sàp-kǎwng-bhrà-tâyt-àwt-dhria-mǎi
+
One moment, I’ll look it up. รอ------- ข--------- ค--- / คะ รอสักครู่ ขอดูก่อนนะ ครับ / คะ 0
ra----------------------------------------́ raw-sàk-krôo-kǎw-doo-gàwn-ná-kráp-ká
+
     
The line is always busy. สา---------------า สายไม่ว่างตลอดเวลา 0
sa---------------------------a sǎi-mâi-wâng-dhlàwt-way-la
+
Which number did you dial? คุ-------------? คุณต่อเบอร์อะไร? 0
ko-------------------i koon-dhàw-bur̶-à-rai
+
You have to dial a zero first! คุ---------------น คุณต้องกดศูนย์ก่อน 0
ko--------------------------n koon-dhâwng-gòt-sǒon-gàwn
+
     

Feelings speak different languages too!

Many different languages are spoken around the world. There is no universal human language. But how is it for our facial expressions? Is the language of emotions universal? No, there are also differences here! It was long believed that all people expressed feelings the same way. The language of facial expressions was considered universally understood. Charles Darwin believed that feelings were of vital importance for humans. Therefore, they had to be understood equally in all cultures. But new studies are coming to a different result. They show that there are differences in the language of feelings too. That is, our facial expressions are influenced by our culture. Therefore, people around the world show and interpret feelings differently. Scientists distinguish six primary emotions. They are happiness, sadness, anger, disgust, fear and surprise. But Europeans have different facial expressions to Asians. And they read different things from the same expressions. Various experiments have confirmed this. In them, test subjects were shown faces on a computer. The subjects were supposed to describe what they read in the faces. There are many reasons why the results differed. Feelings are shown more in some cultures than in others. The intensity of facial expressions is therefore not understood the same everywhere. Also, people from different cultures pay attention to different things. Asians concentrate on the eyes when reading facial expressions. Europeans and Americans, on the other hand, look at the mouth. One facial expression is understood in all cultures, however… That is a nice smile!